• Ingen resultater fundet

KEND DIN VELFÆRD!

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "KEND DIN VELFÆRD!"

Copied!
16
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

KEND

DIN VELFÆRD!

(2)

Vores velfærdssamfund er ikke noget, vi har fået i gave.

Det er noget, vi har skabt i fællesskab, og som tusindvis af velfærdsmedarbejdere hver dag bidrager til at holde på rette kurs.

Men vores velfærd er presset: Vi bliver fl ere og fl ere danskere, men færre ansatte.

Danmark har brug for politikere, der vil fi nansiere et velfærdssamfund, som kan imødekomme borgernes behov, og som følger med tiden.

I denne folder har Virkelighedens Velfærd samlet fakta og beretninger om velfærdssamfundet anno 2019.

God læsning!

er er er er er er er

ereeeeeeeeeet t t t t t t t ttsasasasasasasasasasasssass mamamamamamamamaaaaaaaarbrbrbrbrbrbrbrbrbrbbejejejejejejeejejdedededededededededdemmmmmmmmmmeleleleleleleleleleellelelelelelelellemmmmmmmmFOFOFOFOFOFOFOFOFFOA,OA,A,A,A,A,A,A,BBBBBBBBUPUPUPUPUPUPUPUPL,L,L,L,L,L,LL,DDDDDDDDDanananananananannmamamamamamamamamarkrkrkrkrkrkrkrksssssssssssLæreærerererereeeeeerfrfrfrfrfrfrfrfrororororoorooro eneneneneneneninnininininining,ng,g,g,g,g,g,gg Da

Da Da Da Da Da Da Daaa

Daansnsnsnsnsnsnsnssk k k k kk k k kSoSoSoSoSoSoSoSoSoSSocicicicicicicicicalalalalalalalalaråådgdgdgdgdgdgdgddddgdd iviviviviviviververererererereefofofofofofofofooorerererererererer ninininininininingngngngngngngnggoooooooog g g gg ggg gHKHKHKHKHKHKHKHHKHH KKKKKKKKomomomomomomomomo mumumumumumumummunanananananannal.l.l.l.l.l.

(3)

VELFÆRDSSAMFUNDET ER ALLEREDE PRESSET

mangler allerede nu i den kommunale velfærd. Selvom der er kommet masser af nye borgere i kommunerne siden 2009, har man fjernet penge fra de kommunale velfærdsområder.

Helt præcist har man fjernet 8,5 mia. kr., mens man burde have tilført 9,3 mia. kr., hvis hver enkelt dansker skulle opleve det samme kommunale velfærdsniveau som i 2009.

Det betyder, at der mangler 17,8 mia. kr.

Kilde: Egne beregninger 2009-2018 – på baggrund af KL og Danmarks Statistik.

17,8 mia. kr.

(4)

Lynne Gilberg, lærer

De fl este lærere har hjertet investeret

i deres arbejde. Når vi overser noget

eller har for travlt, går det direkte

ud over de børn, vi dagligt forsøger

at gøre det bedste for. Det kan være

rigtig svært at leve med.

(5)

kommunalt ansatte er forsvundet siden 2010. I samme periode er befolkningen vokset med knap 270.000 borgere – og vi bliver kun flere de næste mange år.

Kilde: Danmarks Statistik 2019.

FLERE DANSKERE,

MEN FÆRRE HÆNDER TIL AT HJÆLPE

33.000

(6)

68 pct.

DANSKERNE:

VELFÆRDEN ER BLEVET DÅRLIGERE

af danskerne oplever, at velfærden er blevet ringere de sidste fem år.

Kilde: Epinion-undersøgelse 2018.

(7)

Lisbeth Nielsen, pædagog i børnehave

De dårlige normeringer gør det

urealistisk at være en nærværende

voksen, og det i sig selv er umuligt

at forsvare som pædagog.

(8)

Camilla Pedersen, social- og sundhedshjælper i hjemmeplejen

Det, der gør mit arbejde psykisk

belastende, er den evige kamp

mod tiden og visheden om, at der

sidder et menneske og venter alt

for længe på mig.

(9)

43,5 mia. kr.

KVALITETEN I VELFÆRDEN BLIVER DÅRLIGERE OG DÅRLIGERE,

HVIS VI IKKE INVESTERER

mere skal vi fi nde til vores velfærdssamfund i 2025. Vi bliver nemlig fl ere og fl ere danskere, og velstanden i samfundet udvikler sig hele tiden. Hvis hver enkelt dansker i 2025 skal opleve en tidssvarende velfærd, skal vi i 2025 bruge 43,5 mia. kr. mere på vores velfærdssamfund, end vi gør i dag. Det svarer til en årlig vækst i den offentlige sektor på 1,2 procent.

Kilde: Finansministeriet.

(10)

Nadia Priis Ludvigsen, socialrådgiver på børneområdet

Jeg er i det her job, fordi jeg gerne vil

gøre en forskel, og det er også det,

jeg oplever, at langt størstedelen af

mine kolleger gerne vil. Men det kan

vi ikke få lov til.

(11)

ULIGHEDEN VOKSER

64.500

børn lever nu i fattigdom. Det er 12.000 fl ere fattige børn fra 2016 til 2017. Vi ved, at en barndom i fattigdom betyder dårligere livs- muligheder, herunder øget risiko for ledighed og sociale problemer.

Kilde: AE-rådet.

(12)

af danskerne vil bruge det økonomiske råderum på investeringer i velfærd.

Kilde: AE-rådet 2018.

VÆLGERNE VIL GERNE PRIORITERE VELFÆRDEN

70 pct.

(13)

Margit Pedersen, økonomisk sagsbehandler i Borgerservice

Borgerne bliver klemt, fordi vi ikke har ressourcer til helhedsorienteret sagsbehandling. Det bliver fattigt, at borgere ikke kan møde mennesker, når de har brug for vejledning.

Det går ud over arbejdsglæden,

når man kan se, det kunne gøres

bedre for borgerne.

(14)

er givet i skattelettelser siden 2002 – de kunne have gået til velfærd.

Kilde: AE-rådet, august 2017.

VI HAR PENGE

TIL AT PRIORITERE VELFÆRDEN – HVIS VI VIL

53 mia. kr.

(15)

DU KAN ÆNDRE PÅ PRIORITERINGEN FREMOVER, HVIS DU

HUSKER VELFÆRDEN,

NÅR DU STEMMER!

(16)

HUSK

VELFÆRDEN, NÅR DU

STEMMER

Da Da Da Daa Da

Daaansnsnsnsnsnsnnnssk k k k k k kkkkSoSoSoSoSoSoSoSoSoSSS cicicicicicciialalalalalaaarrårr dgdgdgdgdgdgdgdgddgdgivgiviviviviviviververererererererefofofofofofofofoforererererererenieninininininningingngngngngngngnggooooooooog g g g g gggggHKHKHKHKHKHKHKHKKKKKKKKKKKKKomomomomomomomommmumumumumumumumunanananananannnanal.l.l.l.l.ll.l.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

I dag opholder det sundhedsfaglige personale sig meget mere ude hos patienterne og oplever ikke længere, at registrering i samme omfang står i vejen for den direkte kontakt.. De

Jeg går fra Weather Writing workshoppen med en følelse af bedre at forstå Donna Haraways fordring om at ”blive i besværet”. Det forekommer centralt at forsøge at kultivere et

Nätverket Svenska nu, som koordineras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, har sedan 2007 målmedvetet arbetat med att ge elev- erna positiva inlärningsupplevelser

Derrida defi nerer spøgelset som noget, der kommer igen og dog kommer for første gang, som noget, der ikke har et indre, men som dog peger hen imod noget essentielt, som

Min halvbroder var ude af stand til at varetage sine anliggender, ja, han forstod end ikke be­.. tydningen af

skellige arkitektoniske forbilleder i form af templer, katedraler, borge eller fabrikker, har bogen været et tilbagevendende element som både synligt materiale og metafor og

Netop fordi smerte ikke kan reduceres til san- seindtryk (eller følelse) alene, men derimod må forstås som en særlig måde at opleve sin krop og verden på, bliver det vigtigt

Heroverfor står Birgits og svogerens forhold, som oser af vitalitet og posi- tiv energi og en udbredt sans for ærlighed og konfliktløsning: Da fortælleren – undtagelsesvis