• Ingen resultater fundet

De fysiske forhold i mindre vandløb

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2023

Del "De fysiske forhold i mindre vandløb"

Copied!
19
0
0

Hele teksten

(1)

De fysiske forhold i mindre vandløb

- tilstandsvurdering som praktisk redskab i kommunernes planlægning

Erik Jørgensen, Hedeselskabet Miljø & Energi as

(2)

Baggrund og problemstilling

Mange steder er belastningen af vandløb med organisk stof reduceret markant de seneste årtier

Natur- og miljøtilstanden i de små vandløb er alligevel ofte dårlig

Andre årsager eksisterer

(3)

Dårlig tilstand – manglende opfyldelse af målsætningerne

Udledninger fra enkeltejendomme

Vandindvinding i oplandet

Hydraulisk belastning (regnvand)

Udretning, nedgravning mm.

Miljøfremmede stoffer, herunder pesticider

Dårlige fysiske forhold

(4)
(5)
(6)

Vandløbenes fysiske variation

Vigtige parametre:

- Strøm- og faldforhold - Vandføring

- Bundmateriale (substrat) - Beskygningsgrad

- Grøde og grødeslåning - Rødder og grene

- Høller og stryg - Slyngninger - Temperatur

- Oprensningspraksis

(7)
(8)

Vurdering af de fysiske forhold i kommunale vandløb

Ændringer i forholdene er ofte nødvendige, for at målsætningerne kan opfyldes

Spildevandsplanlægning i det åbne land

Vurdering af de fysiske forhold kan fungere som et prioriteringsværktøj

En bedømmelse af samlede vandløbsstrækninger forbedrer beslutningsgrundlaget

(9)

Vurdering af de fysiske forhold i kommunale vandløb

”Indeks for fysisk variation” (Århus Amt, 1997) har dannet grundlaget for fremgangsmåden

Vandløbene i fire sjællandske kommuner er undersøgt

I alt er over 100 km vandløb vurderet, opdelt på ca. 250 delstrækninger

(10)

Intensitet (I = 0-3) Faktor (F) Værdi (I x F)

Positive parametre

Høller og stryg

Mæandrerende forløb Gydegrus (2-5 cm) Grus (< 2 cm) Sten

Rødder Grødebanker

Underskårne brinker Udhængende vegetation Grene, store sten mv.

2 1 2 2 2 1 1 2 1 2

Negative parametre:

Sandvandring Blød, ustabil bund

Overbredt vandløbsprofil Nyligt opgravet

Reguleret/udrettet/nedgravet Okker

-2 -1 -1 -1 -1 -1

Indeksværdi (sum af I x F)

(11)
(12)

Vurdering af de fysiske forhold i kommunale vandløb

Strækningslængderne er variable (0-500 m)

Delstrækningerne er funktionelt opdelte

Særlige problemstrækninger identificeres, idet hele vandløbet gennemgås og beskrives

(13)

Vurdering af de fysiske forhold i kommunale vandløb

Indeksscoren er generelt lavere end ved ”Indeks for fysisk variation”:

- Længere strækninger mindsker muligheden for stor forekomst af en positiv enkeltparameter (f.eks. gydegrus)

- De samme gør sig ikke nødvendigvis gældende for de

negative (sandvandring, ustabil bund, manglende skygge)

Nærværende metode er mere ”grovkornet”, men vandløbsorienteret

(14)

Fysisk vandløbskvalitet

Indeksklasse/

målsætning

1 god

2 acceptabel

3

ikke acceptabel

4 ringe

B1 (gyde + opvækst af laksefisk)

> 24 (21) 17-24 (12-21) 9-16 (4-11) < 9 (4)

B2 (laksefiskevand) > 17 9-16 2-8 <2

B0 (uden

fiskeinteresser)

> 11 3-10 -4 – 2 < -4

B3 (karpefiskevand) >9 1-8 0- -6 < -6

Tal i parentes er indeksværdier fra vurderingen af sjællandske kommunevandløb.

Hvor ingen oplysninger om faunaklasser foreligger er indeksværdier fra Århus Amt (1997) anvendt.

(15)

Sammenfatning

For hver delstrækning beregnes indeksværdi og særlige forhold beskrives

For hele vandløbet foretages en samlet prioritering, i forhold til den forventede effekt af de foreslåede tiltag:

lav, middel eller høj

De foreslåede tiltag indtegnes på et oversigtkort

I en tabel samles oplysninger om prioritering, type af tiltag, strækningslængde samt et økonomisk overslag

Anbefalingerne kan efterfølgende anvendes i forbindelse med planlægning på vandløbsområdet

(16)

Udlægning af sten Skyggebeplantning Rørlagt vandløb

Lokalisering af foreslåede forbedringer langs Lundemarksvandløbet, Svinninge Kommune.

(17)

Tabel 22. Oversigt over anbefalede tiltag i de enkelte vandløb. Strækninglængderne er anslåede på besigtigelsesdagen. Overslagspriserne er excl. rådgivning/projektering, erstatninger for arealerhvervelse samt afgrøde- og strukturerstatninger.

Ved overkørsler skal de enkelte steder besigtiges, for at vurdere, om der skal udlægges store sten eller foretages egentlig renovering af rør mv.

Vandløb Prio-

ritet

Skyggebeplantning Stenudlægning Ændring mv. af

overkørsel

Frilægning af rørlagt strækning

Andre tiltag

Ja (x)

Stræk- ning

Øko- nomi

Ja (x)

Stræk- ning

Øko- nomi

Ja (x) Antal Ja

(x)

Stræk- ning

Øko- nomi

Type

Præstemarksvandløbet Høj x 2300 m 25.000 x 1600 m 60.000 x 6 Spildevand fra skole*

Øster Egeborg- vandløbet

Høj x 2500 m 30.000 x 2000 m 70.000 x 1 (x) 450 m 150.000 Vådområde 20-30

ha*

Krumbækken Høj (x) 250 m 5000 x 2 250m 90.000

Ellestedrenden Høj (x) 200 m 5000 x 200 m 10.000 x 5 x Opstemning fjernes*

Kræmmerbækken Lav x 300 m 10.000 x 1

Lollikebækken Høj x 300 m 10.000 x 3

Tilløb t. Bøgestrøm Lav x 2 Trådhegn i løbet

fjernes*

Keldemose Bæk Høj x 200 m 10.000 x 3

Møllebækken Høj x 4 Gitterspærring

fjernes*

(18)

Perspektivering

Vandløbenes fysiske forhold – og forbedringer af disse – får øget opmærksomhed fremover

Det er nødvendigt at foretage helhedsvurderinger, hvor

oplysninger om belastningsforhold, vandføring mm. Inkluderes

Vandrammedirektivet stiller krav om vurderinger i forhold til den naturlige tilstand

I forbindelse med behovet for at kende den naturlige,

uforstyrrede tilstand, må de grundlæggende fysiske forhold – som har dannet grundlag for vandløbenes målsætninger – (gen-)studeres

(19)

Konklusioner

Operationel metode – fortsat udviklingsbehov

Vurderinger som beslutningsværktøj

Afvejning af økonomi contra effekt (cost-benefit)

Vandrammedirektivet medfører nye udfordringer på området

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Selv om skitsen af de seks positioner er (bevidst) for- simplet, giver den god mening i forhold til mange eva- luatorers praktiske erfaringer. Alt efter, hvilke miljøer man kommer

Overordnet set havde alle grupperne altså samme dækning af sand, mens specielt Aalborgmetoden skiller sig ud med en lav dækning af groft substrat og en høj dækning af

tutionerne  ligger  i  nærheden  af  de  unges  “gå  i  byen‐miljøer”.  For  de  etniske  minoritetspiger  er  det  vigtigt,  at  der 

Alle typer af faunapassager benyttes af pattedyr i større eller mindre omfang, men der er forskelle af- hængig af faunapassagernes placering i forhold til vandløb, landskabets

Argumentmatricen opererer også med argumenter i forhold til mål, middel og handling, og sammen med de 3 perspektiver giver det samlet set en nuanceret samling af grundargumenter,

•Trinvis udbygning af den nationale sundheds-it infrast 4. MedCom7 og økonomiaftalen5. mellem Regeringen og Danske Regioner vedr.. MedCom7

Det afg~rende for anvendelsen af denne metode er, at rendringen af fjordens samlede indhold af salt og nreringssalt kan beregnes n~jagtigt fra et tidsskridt til det nreste,

Brand Bank NYKREDIT BANK Danske Bank Sparekassen Fyn Spar Nord Totalbanken Nordea Bank Fynske Bank Sydbank Sparekassen Sjælland Jutlander Bank Den Jyske Sparekasse

Otte af de 33 fisk, der nåede havet, overlevede opholdet derude, mens 25 døde (21 døde naturligt; 4 blev fanget af

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Vildt vildere – Vilholt og Villestrup: Effekt af at fjerne opstemninger og genskabe naturlige forhold i vandløb.. Paper præsenteret ved ENVINA konference ,

Langt den største del af de danske muslinger og østers (90-99%) eksporteres og for en meget stor del af denne eksport gælder, at produkterne sælges, så det ikke er muligt

Undersøgelse fra Villestrup Å 2014, mange ørreder (stort vandløb med 4 arter, godt gydeområde for ørred).. Data og regneark: Thorsten

Meget passende for klimaet i Hong Kong gennemgik et af plenærforedrag, hvordan overkøling i bygninger i tropiske områder skyldes køleflader i overstørrelse og dårlig

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

Da der kun i meget begrænset omfang blev gjort forure- ningsfund i kalkmagasin, og forureningen nedstrøms Vadsbyvej 16A var meget foku- seret blev det vurderet, at en sådan model

Figur 2 Sammenligning mellem målte og beregnede forløb af indendørs lufttemperatur og relativ fugtighed efter fugttilførsel til det fuldmurede hus.. Figur 3 Sammenligning

konkrete aktiviteter bidrage til mere viden om, hvorvidt målet nås: At være et sundhedstiltag for alle børn.” Dvs. man i praksis må vurdere, om det at der er ’dug på bordet’

Vandløbet modtager ligeledes en stor andel af total fosfor (43 %), men sandelen ift. organisk stof er lav, ca. Samlet viser tabel 12, at det er i forhold til kvælstof fortsat

For 2004 drejer det sig om fem skibe, der vælger at anløbe flere gange i løbet af sommeren (Columbus, Ocean Monarch, Hanseatic, Funchal og Adriana). Nabobyen Ólafsvík modtog tre

Høj prioritering Middel prioritering Lav prioritering.. kurser etc., er der klart givet udtryk for, at man – bl.a. på grund at den globale konkurrence, fokusering på indtægter

er det interessant, at der både findes eksempler på selskaber, der eks- plicit angiver, at programmet med betingede aktier er indført til erstatning af et optionsprogram,

at denne Linje ikke kunde være den sidste Nedisnings Ydergrænse. Der er adskilligt, der tyder paa, at Isen. har været endnu længere fremme, og at