• Ingen resultater fundet

Å r s r e g n s k a b 2 0 0 0

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Å r s r e g n s k a b 2 0 0 0"

Copied!
44
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Å r s r e g n s k a b 2 0 0 0

(2)

INDHOLD

5 års hovedtal . . . side 1 Væsentlige begivenheder . . . side 4 Regnskabsberetning . . . side 6 Anvendt regnskabspraksis . . . side 12 Revisors erklæring . . . side 14 Resultatopgørelse . . . side 15 Balance . . . side 16 Pengestrømsopgørelse . . . side 17 Noter til regnskabet . . . side 18 Bevillingshavere . . . side 28 Bevillinger fra Det Læge og Naturvidenskabelige Udvalg (DLNU) . . . side 30 Bevillinger fra Det Psykosociale Forskningsudvalg (PSU) . . . side 37 Særlig pulje til forskning vedrørende kost og kræft . . . side 38 Samlet oversigt over forskningsbevillinger 2000 . . . side 39 Styrende organer . . . side 40 ÅRSREGNSKAB 2000

Indhold Indhold

Å R S R E G N S K A B 2000

I årsregnskabet redegør vi for, hvor vi har fået pengene til vores arbejde fra, og for hvordan vi forvalter de midler, danskerne betror os.

Foruden Årsregnskab 2000 udarbejdes en selvstændig publikation:

Videnregnskab 2000. I videnregnskabet redegør vi for det videngrundlag, vi bygger vores arbejde på. Vi præsenterer vores visioner og mål, og vi fortæller om vores indsatser og resultater i året, der er gået.

Videnregnskabet kan fås ved henvendelse til foreningen på 35 25 75 00.

Redaktion: Grafisk tilrettelæggelse:

Økonomichef Ole Reinbach Grafiker Pernille Meyer-Peters Regnskabschef Susanne Gregersen

Sekretær Jonna Rahbek Oplag 3.500

Sekretær Birgit Christensen

Chefkonsulent Tor Øyan Teknisk produktion:

Kailow Tryk Revisor:

Deloitte & Touche

(3)

ÅRSREGNSKAB 2000

5 års hovedtal 5 års hovedtal

5 ÅRS HOVEDTAL FOR KRÆFTENS BEKÆMPELSE

Resultatopgørelse 1.000 kr. 1996 1997 1998 1999 2000

Indsamlede midler 185.316 171.074 196.922 221.147 214.154

Lotterier, genbrug, varesalg m.v. 52.972 54.596 53.558 52.452 44.188

Offentlige tilskud 24.608 15.331 16.047 17.022 16.776

Kapitalindtægter 44.911 46.529 43.788 41.985 44.108

Øvrige indtægter 1.610 0 0 0 0

Indtægter i alt 309.417 287.530 310.315 332.606 319.226

Udgifter ved

indtægtsskabende virksomhed -27.910 -29.532 -27.902 -26.667 -29.217 Nettoindtægter i alt 281.507 257.998 282.413 305.939 290.009

Forskning 156.484 161.986 156.896 163.960 162.797

Patientstøtte 49.484 56.154 52.342 54.304 63.201

Oplysning 31.589 34.899 29.575 33.213 41.534

Administrationsudgifter 19.909 20.783 18.650 19.721 19.429

Forbedring af bygninger

til egne aktiviteter 3.222 5.538 1.800 3.338 3.762

Afskrivninger 2.119 2.173 2.196 2.196 2.375

Hensat til laboratorieombygninger i 2001 0 0 0 0 5.500

Udgifter i alt 262.807 281.533 261.459 276.732 298.598

Til anvendelse i efterfølgende år 18.700 -23.535 20.954 29.207 -8.589 Indtægterne er i 5-års perioden 1996 til 2000

steget med 9,8 mio. kr. eller 3,2% til i alt 319,2 mio. kr. I den betragtede periode har der været udsving i de samlede indtægter fra de laveste på 287,5 mio. kr. i 1997 til de højeste på 332,6 mio. kr. i 1999. Disse udsving i indtægterne skyldes hovedsageligt svingninger i arveindtægterne. Den laveste indtægt i 1997 på 287,5 mio. kr. skyldes primært, at arveindtægterne i dette år faldt med 26 mio. kr. Den højeste indtægt, der

realiseredes i perioden, var i 1999, hvor ind- tægterne toppede med 332,6 mio. kr., pri- mært fordi arveindtægterne i dette år steg med 20,5 mio. kr.

Posten "Indsamlede midler", der bl.a. inde- holder indtægter fra arv, medlemskontin- genter, landsindsamlinger, tilskud til konkrete forskningsprojekter m.v., udgjorde i år 2000 i alt 214,2 mio. kr., hvilket er et fald på 6,9 mio. kr. i forhold til året før. De 214,2 mio.

(4)

Balance 1.000 kr. 1996 1997 1998 1999 2000

Ejendomme 125.257 125.261 122.535 120.503 119.018

Værdipapirer 468.909 464.090 485.537 495.955 477.914

Likvide beholdninger og

diverse tilgodehavender 58.109 34.733 40.651 41.838 59.722

Aktiver i alt 652.275 624.084 648.723 658.296 656.654

Egenkapital og hensættelser 390.436 377.570 402.679 414.178 418.262 Endnu ikke anvendte

bevillinger til videnskabeligt

arbejde 182.520 169.704 152.299 147.920 138.789

Diverse skyldige udgifter

og acontoarvebeløb 79.319 76.810 93.745 96.198 99.603

Passiver i alt 652.275 624.084 648.723 658.296 656.654

Resultatopgørelse i % 1996 1997 1998 1999 2000

Fordeling af indtægter i %:

Indsamlede midler 60 60 64 66 67

Lotterier, genbrug, varesalg m.v. 17 19 17 16 14

Offentlige tilskud 8 5 5 5 5

Kapitalindtægter 15 16 14 13 14

100 100 100 100 100

Fordeling af udgifter i %: *)

Forskning 61 59 61 61 57

Patientstøtte 19 21 20 20 22

Oplysning 13 13 12 12 14

Administrationsudgifter **) 7 7 7 7 7

100 100 100 100 100

*) Eksklusiv udgifter ved indtægtsskabende virksomhed, forbedring af bygninger til egne aktiviteter samt afskrivninger.

**) Udgifter ved all-round elevansættelser er fordelt på afdelinger.

ÅRSREGNSKAB 2000

5 års hovedtal 5 års hovedtal

kr. udgjorde dog det næsthøjeste indtægts- beløb i den betragtede 5-års periode.

Overskud ved "Lotterier m.v." udviser fortsat en faldende tendens, idet disse indtægter siden 1997 er faldet med 10,4 mio. kr.,

"Kapitalindtægterne", der omfatter indtjente renter, udbytter og huslejeindtægter, ligger nogenlunde uforandret i 5-års perioden, hvilket primært kan forklares ved stabile rente- og huslejeindtægter i den betragtede periode.

(5)

ÅRSREGNSKAB 2000

5 års hovedtal 5 års hovedtal

Udvalgte nøgletal 1.000 kr. 1996 1997 1998 1999 2000

Antal ansatteomregnet til årsværk 438 415 397 397 408

Medlemsantal 287.329 272.144 254.940 240.577 236.962

Indgået medlemskontingent mv. 25.303 28.344 25.230 25.267 24.723

Bidrag pr. medlem i kr. 88 104 99 105 104

Antal indsamlereved landsindsamling 13.500 15.500 18.500 20.500 21.000 Overskud ved landsindsamlinger 10.113 13.187 15.635 17.984 16.861

"Overskud" pr. indsamler i kr. 749 851 845 877 803

Arveindtægter 115.443 89.703 107.419 127.900 117.468

Overskud ved lotterier 38.800 40.599 41.615 41.040 36.033

Overskud vedskrabespil 10.693 10.076 6.037 4.729 1.089

Offentlige tilskud 24.608 15.331 16.047 17.022 16.776

Afkast af værdipapirbeholdning

inkl. kursreguleringer i procent 11,0 9,2 6,4 2,0 7,4

Afkast af udlejningsejendomme i procent 6,3 8,8 8,0 8,6 7,9 Soliditetsgrad

(Egenkapital i procent afsamlede aktiver) 60 61 62 63 64

Sikkerhedsfaktor

(Egenkapital divideret medsamlede udgifter) 1,34 1,21 1,39 1,37 1,30

For at vurdere det samlede afkast af værdi- papirbeholdningen er der på 5-års oversigten anført det gennemsnitlige kapitalafkast. Dette er beregnet som optjente renter m.v. med tillæg af kursgevinster og -tab. Afkastet svinger i 5-års perioden fra 2% i 1999 til 11% i 1996.

Den relative fordeling mellem udgifterne til foreningens primære aktiviteter, forskning, patientstøtte og oplysning, følger hoved- bestyrelsens og repræsentantskabets beslut- ninger.

Det væsentligste aktiv er beholdningen af værdipapirer, som i 5-års perioden har svinget mellem 464,1 mio. kr. i 1997 og 496,0 mio.

kr. i 1999. Udsvingene skyldes primært

værdireguleringer som følge af ændringer i renteniveauet.

Et af Kræftens Bekæmpelses centrale nøgletal er "sikkerhedsfaktoren". Nøgletallet viser foreningens egenkapital i forhold til aktivi- tetsniveauet udtrykt ved de samlede udgifter.

Kræftens Bekæmpelse har som målsætning at have en sikkerhedsfaktor på minimum 1, der sikrer, at det aktuelle aktivitetsniveau kan fastholdes i ét år uden nogen form for ind- tægter. Det kan oplyses, at sikkerhedsfaktoren i 1994 var helt nede på 0,92, men i år 2000 udgør 1,30, hvilket foreningen finder pas- sende under hensyntagen til den latente hvilende kursrisiko på værdipapirbehold- ningen.

(6)

ÅRSREGNSKAB 2000

Væsentlige begivenheder Væsentlige begivenheder

Landsindsamling

I landsindsamlingen i år 2000 deltog ca.

21.000 frivillige indsamlere, mens der i 1999 var omkring 20.500 indsamlere.

Der var indsamling i 273 kommuner mod 271 året før. Nettoresultatet blev 16,9 mio. kr. mod 18,0 mio. kr. i 1999.

Institut for Biologisk Kræftforskning

Instituttets forskning er i de senere år ikke blot finansieret af Kræftens Bekæmpelse men også af EU samt danske og uden- landske fonde. Disse bidrog med i alt 14,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,5 mio. kr. i forhold til året før.

I år 2000 bidrog udenlandske fonde med 1,9 mio. kr. til forskellige projekter. Det drejer sig om midler fra EU og "human frontiers" programmet. Herudover bidrog danske fonde med 9,7 mio. kr. til pro- jekter samt med 3,0 mio. kr. til apparatur.

Flere af disse midler er flerårige.

Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

I efteråret 2000 tiltrådte en ny forsknings- chef for instituttet, og der blev aftalt pla- ner for en omstrukturering af dele af in- stituttets forskning, herunder oprettelse af en forskningsenhed for miljø og kræft, samt en enhed for psykosocial kræftforsk- ning.

Instituttet deltager i nationale og inter- nationale forskningsnetværk, som i år 2000 blev styrket gennem igangsætning af to meget store internationale under- søgelser af årsager til henholdsvis bryst- og

hjernekræft. Det økonomiske grundlag for forskningsaktiviteterne i år 2000 blev tilvejebragt af Kræftens Bekæmpelse (35%) samt i form af fondsmidler fra ind- og udland (65%).

Forebyggelses- og oplysningsarbejdet

Kræftens Bekæmpelses samarbejde med offentlige myndigheder og erhvervslivet om udviklingsprojektet "6-om dagen"

med henblik på et kostvalg, der inde- holder mere frugt og grønt, begynder nu at vise resultater. Frugtkvarter i skoler og frugtdag er afprøvet og forankres nu flere steder. Et andet væsentligt indsatsområde er tobaksarbejdet, der er blevet intensi- veret i forhold til de unge i samarbejde med Tobaksskaderådet, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

I 1999 blev det besluttet at styrke doku- mentationen af forebyggelsesarbejdet, specielt vedrørende talgrundlag og ana- lyse, ved at integrere en forskningsafdeling i dokumentationscentret. Afdelingen har givet et væsentligt bidrag til dokumen- tation af kræftsygdommenes udvikling og overlevelse efter kræft, der indgår i den nationale Kræftplan.

Dokumentationsarbejdet udføres i tæt samarbejde med bl.a. Sundhedsstyrelsen og de Nordiske Cancerregistre.

Patientstøttearbejdet

På patientstøtteområdet har år 2000 været et aktivt år med mange projekter og aktiviteter. Samarbejdet med amterne fortsætter. Der er i 2000 åbnet en amts- rådgivning i Viborg i et samarbejde mel-

V Æ S E N T L I G E B E G I V E N H E D E R

I Å R 2000

(7)

ÅRSREGNSKAB 2000

Væsentlige begivenheder Væsentlige begivenheder

lem Viborg Amt, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse. På Bornholm er der truffet aftale om etablering af en råd- givning på Rønne Sygehus fra 1. januar 2001. Der er således nu indgået økono- miske aftaler med 5 amter. Endvidere er der igangværende forhandlinger med yderligere 4 amter.

Patientstøttearbejdet har i år 2000 opnået støtte til konkrete projekter, bl.a. til Kræftskolen Danmark fra Apotekerfon- den, Kræft og Arbejde fra Sikringsstyrel- sen samt Børn og Sorg fra Aalborg Kom- mune.

Året har igen været præget af kræftpatien- ters usikkerhed om behandling, hvorfor der har været mange henvendelser til Kræftlinien om behandling i udlandet.

Arbejdet med at sikre kræftpatienter en ordentlig rehabilitering er fortsat på flere niveauer. Dels indgår rehabilitering som et tema i den nationale kræftplan, dels har patientstøtteafdelingen arbejdet med etablering af et 5-årigt rehabiliteringspro- jekt på Dallund Slot.

Implementering af den nationale kræft- plan har fyldt meget i afdelingens aktivi- teter. Der har været afholdt høringer med sundhedsministeren rundt om i landet, hvor patientforløb, rehabilitering og pal- liation har været gennemgående temaer.

Der er efterfølgende nedsat amtslige kræftgrupper, hvor Kræftens Bekæmpelse ofte er repræsenteret både i de overordne- de grupper og i undergrupper.

Indsamlingsarbejdet

For at kunne honorere de vækstmål, der er opstillet for afdelingen i årene fremover har marketingafdelingen i år 2000 gen- nemført to væsentlige organisatoriske ændringer:

Etableret et servicecenter, hvor ind- og udgående telefonsamtaler med medlem- mer, lotterispillere, erhvervsvirksomheder og øvrige kundevendte funktioner er sam- let. Med mange svarpladser er service- centret velegnet til at besvare opkald i forbindelse med medlems- og hvervekam- pagner samt omstilling til "rette vedkom- mende" i forbindelse med medieomtale.

Der er endvidere etableret en projekt- organisation for at udnytte hver enkelt medarbejders kompetencer og styrker i en tværorganisatorisk struktur.

For yderligere information om indsatser og resultater henvises til:

Videnregnskab 2000

(8)

ÅRSREGNSKAB 2000

Regnskabsberetning Regnskabsberetning

R E G N S K A B S B E R E T N I N G O G

Å R S R E G N S K A B 2000

I

N DT Æ G T E R N E

:

Kræftens Bekæmpelse opnåede i år 2000 nettoindtægter på 290,0 mio. kr. mod 305,9 mio. kr. i 1999, svarende til et indtægtsfald på 15,9 mio. kr. eller 5,2%.

Faldet kan primært henføres til et falden- de provenu fra arv og testamentariske gaver.

Indsamlede midler (note 1) Provenuet fra "Arv og testamentariske gaver" faldt fra 127,9 mio. kr. i 1999 til

117,5 mio. kr. i år 2000, hvilket svarer til et fald på 8,2%.

Det faldende provenu skyldes hoved- sageligt, at der i år 2000 indgik færre større sager over 1 mio. kr., end der gjorde i 1999, hvilket også har bevirket, at det gennemsnitlige provenu pr. arvesag faldt fra 397 t. kr. til 360 t. kr.

"Indgået medlemskontingent og bidrag fra medlemmer og faste bidragydere"

udgør 24,7 mio. kr. i år 2000 mod 25,3 mio. kr. året før. Ved udgangen af år 2000 var der registreret 236.962 medlemmer mod 240.577 i 1999, dvs. et fald på 3.615 medlemmer.

Kræftens Bekæmpelses forskningsafde- linger, forebyggelsesafdeling og patient- støtteafdeling har i år 2000 modtaget

"Tilskud til konkrete forskningsprojekter"

på i alt 36,0 mio. kr., hvilket er knap 10 mio. kr. mere end i 1999 svarende til en stigning på ca. 38%.

Kræftens Bekæmpelses indtægter 1990-2000

0 50 100 150 200 250 300 350

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Mio. kr.

Kræftens Bekæmpelses nettoindtægter 2000

Ekskl. fradrag for generelle indsamlingsudgifter

Offentlige tilskud 5%

Landsindsamling Lotterier 5%

12%

Bidrag fra fonde 3%

Kapitalindtægter 14%

Øvrige indtægter 6%

Medlems- kontingenter

8%

Arveindtægter 36%

Konkrete projekttilskud

11%

Kræftens Bekæmpelses nettoindtægter 1999-2000

Ekskl. fradrag for generelle indsamlingsudgifter

0 20 40 60 80 100 120 140

Medlemskont ingen

ter

Lotterier/Sk rabespil

Landsind samling

Bidrag fra fonde

Offentlige tilskud

1999 2000

Arveindtægter

Kapitalindtægter Øvrige indtægter

(9)

"Bidrag fra fonde" er faldet fra 9,4 mio.

kr. i 1999 til 8,6 mio. kr. i 2000. Nedgan- gen kan forklares med lavere realiserede kursgevinster i år 2000 i forhold til året før.

Posten "Erhverv" udgør 7,7 mio. kr. i år 2000 mod 9,0 mio. kr. i 1999. Faldet skyldes primært en nedgang i antallet af virksomheder, der tegnede medlemskab, men også en nedgang i antallet af mod- tagne forskningsgaver.

"Gaver og tilskud" udgør 2,8 mio. kr. i år 2000 mod 5,5 mio. kr. i 1999.

Nedgangen på 2,7 mio. kr. kan hoved- sageligt forklares med, at der i 1999 blev modtaget tre meget store gavebeløb til et samlet provenu på 2,6 mio. kr.

Nettoprovenuet af "Indsamlinger" faldt med 1,1 mio. kr. til i alt 16,9 mio. kr.

Nedgangen skal søges i en kombination af uheldig omtale af humanitære foreningers økonomi umiddelbart forud for Kræftens Bekæmpelses landsindsamling og det fine vejr på indsamlingsdagen, som betød, at mange ikke var hjemme til at modtage indsamlerne.

Lotterier, genbrug, varesalg m.v. (note 2)

Overskud ved "Lotterier" udviser en fortsat faldende tendens. I år 2000 faldt overskuddet således med 5,0 mio. kr. til i alt 36,0 mio. kr. Kræftens Bekæmpelses postomdelte lotteri har desværre en stadig vigende markedsandel i konkurrence med de statslige spil og lotterier.

Overskud på "Skrabespil" beløber sig til 1,1 mio. kr. i år 2000 mod 4,7 mio. kr. i 1999. Skrabespillet blev lukket medio

Overskuddet i Kræftens Bekæmpelses seks

"Igen"-brugsbutikker blev 1,7 mio. kr. i år 2000, hvilket er på niveau med resultatet i 1999.

"Øvrige arrangementer og salg af jule- kort" bidrog i år 2000 med 5,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. i forhold til året før.

"Udgifter ved indtægtsska- bende virksomhed" (note 3) er steget 2,5 mio. kr. til i alt 29,2 mio. kr.

i år 2000. Stigningen relaterer sig primært til øgede projektudgifter.

"Kapitalindtægterne" (note 4) er steget fra knap 42,0 mio. kr. til 44,1 mio. kr. i år 2000, primært som følge af stigende renteindtægter på obligations- beholdningen.

"Offentlige tilskud" (note 5) der overvejende omfatter tilskud fra tips- og lottomidler, udgjorde 16,8 mio. kr. i år 2000 mod 17,0 mio. kr. i 1999.

U

D G I F T E R N E

:

De samlede udgifter til forskning, pa- tientstøtte, oplysning, administration, bygningsforbedringer og hensættelse til

ÅRSREGNSKAB 2000

Regnskabsberetning Regnskabsberetning

Kræftens Bekæmpelses udgifter 1999-2000

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

FORSKNI NG

PATIENTSTØTTE OPLYSNING

ADMINISTRATION / BYGN

.AFSKRIVN.

1999 2000

(10)

ÅRSREGNSKAB 2000

Regnskabsberetning Regnskabsberetning

etablering af laboratorielokaler i år 2001 androg 298,6 mio. kr. i år 2000 mod 276,7 mio. kr. i 1999, svarende til en stigning på 21,9 mio. kr. eller 7,9 %.

I skemaet nedenfor er de samlede udgifter opdelt på hovedudgiftsarter. Det fremgår heraf, at lønninger m.v. samlet udgør 108 mio. kr., hvilket er en stigning på 12 mio.

kr. i forhold til 1999. Stigningen fordeler sig jævnt på hovedområderne med en lille overvægt på stigning i lønninger relateret til oplysning og forskning. Andre udgifter udgør 71 mio. kr. i år 2000 mod 56 mio.

kr. i 1999. Posten lokaler m.v. beløber sig samlet til 23 mio. kr. i år 2000 mod 21 mio. kr. i 1999. Posten bevillinger fra ud- valgene er faldet med 12 mio. kr. i for- hold til året før, idet der i år 2000 er ud- delt 72 mio. kr. mod 84 mio. kr. året før.

"Administrationsudgifterne"

(note 6) dækker en række fælles funk- tioner såsom bestyrelse, udvalg og direk- tion. Hertil kommer økonomi, IT og fælles ejendoms- og personaleforvaltning.

I år 2000 udgjorde disse udgifter 19,4 mio. kr., hvilket er en nedgang på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til 1999.

I år 2000 er der hensat i alt 5,5 mio. kr.

(note 7) til etablering af laboratorie- faciliteter mv. Beløbet er udgiftsført og opført under hensættelser i balancen.

Udgifter til "forskning"

(note 8) udgjorde 162,8 mio. kr. i år 2000 mod knap 164,0 mio. kr. i 1999.

I år 2000 fordeler udgifterne sig med 90,5 mio. kr. til drift af egne forsknings- afdelinger og 72,3 mio. kr. til bevillinger fra forskningsudvalgene og hovedbesty- relsen samt udgifter til forskningsbevil- lingsadministrationen.

I beløbet på de 90,5 mio. kr. til drift af egne forskningsafdelin- ger er der anvendt i alt 32,6 mio. kr., som er finansieret af eksterne kilder, f.eks. fra EU samt fonde mm. i Danmark og udlandet. På denne post er der således realiseret en væsentlig stigning i år 2000, der udgør

Kræftens Bekæmpelses udgifter 2000

Fællesadm.

6,5%

Patientstøtte 22,1%

Forskning 56,9%

Oplysning 14,5%

ekskl. bygningsindretning og afskrivning på bygninger

Kræftens Bekæmpelses udgifter 1990-2000

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Mio. kr.

Før fradrag af udgifter ved indtægtskabende virksomhed

mio. kr . Forsk-

ning

Patient- støtte

Oplys- ning

Adm.

udg.

Forbedr.

af bygn.

TOTAL 2000

TOTAL 1999

Lønninger m.v. 47 29 17 15 - 108 96

Andre eksterneudgifter 30 16 23 2 - 71 56

Lokaler m.v. 13 6 2 2 - 23 21

Investeringer 1 - - -

Patientlegater - 12 - - - 12 12

Bevillinger fra udvalgene 72 - - - - 72 84

Afskrivninger - - - -

2000 163 63 42 19 6 293

1999 164 54 33 20 6 277

(11)

9,5 mio. kr., svarende til en stigning på knap 41%. De eksternt finansierede forskningsudgifter fordeler sig på Institut for Biologisk Kræftforskning med 14,6 mio. kr., Afdeling for Virus og Kræft med 2,1 mio. kr. og Institut for Epidemio- logisk Kræftforskning med 15,9 mio. kr.

Udgifterne til "patientstøtte"

(note 9) er steget med 8,9 mio. kr. til 63,2 mio. kr. i år 2000. I denne stigning er indeholdt en ekstraordinær samlet hensættelse på i alt 4,3 mio. kr. til en række flerårige projekter, der skal gen- nemføres i år 2001 og de kommende år.

"Oplysningsudgifterne"

(note 10) er steget 8,3 mio. kr. til 41,5 mio. kr. i år 2000. Af stigningen kan ca. 5 mio. kr. henføres til stigende aktivi- teter i oplysnings- og forebyggelsesar- bejdet.

B

A L A N C E N

:

Foreningens "ejendomme"

(note 12)er medtaget i balancen til anskaffelspris med fradrag af afskrivninger og udgør ca. 119,0 mio. kr., hvoraf 116,7 mio. kr. vedrører ejendomme anvendt til udlejning. Øvrige ejendomme vedrører arveudlagte ejendomme, hvor der påhviler beboelsesrettigheder m.v. Ejendomme til foreningens egne aktiviteter er bogført til 0 kr.

Beholdningen af "værdi- papirer" (note 14) der består af obligationer, aktier og pantebreve, udgør det væsentligste aktiv i balancen. Behold- ningen er faldet med 18,2 mio. kr. til 477,6 mio. kr. i år 2000. Nedgangen

sammensætter sig af et fald i obligations- beholdningen på 38,1 mio. kr. til 413,2 mio. kr., mens der har været en stigning i aktiebeholdningen på 20,2 mio. kr. til knap 63,9 mio. kr. Kursværdien af be- holdningen af pantebreve udgør ca. 0,5 mio. kr. ultimo år 2000. Foreningen tilstræber til stadighed at anbringe be- holdningen af værdipapirer, således at der opnås størst muligt afkast under hensyn- tagen til den latente hvilende kursrisiko.

Som en konsekvens af, at en stadig større andel af foreningens værdipapirer placeres i aktier, hvor afkastet primært realiseres i form af kursgevinster, der henlægges til kursreguleringsfonden, er der i år overført 8,8 mio. kr. til driftsfonden.

"Driftsfonden"

(note 15) udgør 327,8 mio. kr. ved udgangen af år 2000 efter dækning af årets underskud på 8,6 mio. kr. og overførsel af 8,8 mio. kr. fra kursregule- ringsfonden. Til brug for de af hovedbe- styrelsen godkendte aktiviteter i 2001 er der i alt disponeret 306,2 mio. kr.

"Kursreguleringsfonden"

(note 16) andrager 85,0 mio. kr.

ultimo år 2000, efter at der er overført 8,8 mio. kr. til driftsfonden, og er således

ÅRSREGNSKAB 2000

Regnskabsberetning Regnskabsberetning

Aktivernes sammensætning

Aktiver i alt 657 mio. kr.

Værdipapirer 72%

Likvider 6%

Ejendomme 18%

Tilgodehavender 4%

(12)

Regnskabsberetning Regnskabsberetning

faldet med 1,6 mio. kr. i år 2000. Dette fald sammensætter sig primært af kurs- stigninger på aktiebeholdningen på 9,5 mio. kr. og kursfald på obligations- beholdningen på 2,4 mio. kr. samt en overførsel til driftsfonden på 8,8 mio. kr.

Rente- og kursrisici

Den latente hvilende kursrisiko på obliga- tionsbeholdningen, der ultimo år 2000 har en konverteringskorrigeret varighed på 5,5 år, vil ved en rentestigning på 1%

medføre et kursfald på 26,6 mio. kr.

Kræftens Bekæmpelses kursregulerings- fond, der ultimo 2000 udgør 85,0 mio.

kr., vil således kunne modsvare et kursfald på obligationsbeholdningen, svarende til en rentestigning på 3,3%.

Antal beskæftigede

Foreningen har gennemsnitligt beskæf- tiget 408 medarbejdere i år 2000, hvilket er en stigning på 9 medarbejdere sam- menlignet med året før. 173 medarbejdere er tilknyttet forskning mod 184 året før, 81 medarbejdere er tilknyttet patient- støtteafdelingen mod 77 året før, og 56 medarbejdere er tilknyttet oplysnings- virksomheden mod 34 året før, 46 med- arbejdere er beskæftiget med indsam-

lingsvirksomhed mod 48 året før, og 52 medarbejdere med fællesadministration mod 54 året før.

Administration af fonde

Kræftens Bekæmpelse har i år 2000 admi- nistreret 32 selvstændige fonde.

Afkastet fra 26 af disse fonde er i henhold til fundatsernes bestemmelser tilgået Kræftens Bekæmpelse og medtaget som en del af regnskabsposten "Bidrag fra fonde". Afkastet udgjorde 5,5 mio. kr.

mod 6,7 mio. kr. i 1999. Ultimo år 2000 udgjorde kapitalerne i disse fonde 167,5 mio. kr. mod 139,7 mio. kr. ultimo 1999.

Afkastet fra de øvrige fonde uddeles i hen- hold til særlige bestemmelser i fundat- serne. Kapitalerne i disse fonde er opgjort til 6,3 mio. kr. ved udgangen af år 2000.

I forvaltningsafdelingerne i danske penge- institutter administreres et antal legater, som er båndlagt til rentenydelse for lega- tarer. Kapitalerne kunne ultimo 2000 opgøres til 46 mio. kr. mod 49 mio. kr.

året før. Når rentenydelsen ophører, vil kapitalerne helt eller delvist tilgå Kræftens Bekæmpelse.

Forventninger til 2001

Kræftens Bekæmpelses forventninger til år 2001 er et svagt stigende samlet indtægts- resultat sammenlignet med år 2000.

På arveindtægterne, der er foreningens største indtægtskilde, forventes således et resultat på linie med resultatet i år 2000.

På medlemsområdet forventes en stigning i såvel indtægter som antallet af medlem- mer i forhold til år 2000. I år 2001 sættes igen fokus på medlemshvervning. Der- De 408 ansatte i foreningen fordeler sig således på

hovedaktiviteter i 2000

Marketing

Patientstøtte Oplysn./Kom-

munikation Fælles adm.

Egne

forskningsafd. Eksterne

forskningsafd.

144

29

46

81 56

52

(13)

udover vil der bliver fokuseret på at mi- nimere afgangen blandt medlemmerne ved at opbygge en stærkere medlemsloya- litet. Det forventes derfor, at foreningen med udgangen af år 2001 har knækket den faldende medlemskurve. Dog kan en eventuel påtænkt kontingentforhøjelse få den effekt, at antallet af medlemmer falder samtidig med, at indtægterne fra medlemmerne stiger.

På erhvervsområdet er der også forvent- ninger til en indtægtsstigning. Dette til trods for den øgede konkurrence fra andre organisationer, og at donation har trange kår - man ønsker noget for noget. På området arbejdes med strategiske part- nerskaber samt salg af ydelser, der af virk- somhederne opleves som værdiskabende.

Indtægterne fra direct mail lotterierne forventes at falde. Lotterierne er udsat for hårdere konkurrence end nogensinde fra de statslige spil og lotterier.

Kræftens Bekæmpelses egenkapital

Det fremhæves ofte, at Kræftens Bekæm- pelse har en stor formue, og der bliver ofte sat lighedstegn mellem foreningens værdipapirbeholdning og egenkapitalen.

For at kunne opnå et så stort afkast som muligt anbringes en væsentlig del af fore- ningens midler i værdipapirer i obligati- oner og aktier.

Foreningens samlede "Egenkapital", der udtrykker forskellen mellem de samlede aktiver og gælden, består af driftsfonden, kursreguleringsfonden samt en hensæt- telse på 5,5 mio. kr., udgør 418,3 mio. kr.

ved udgangen af 2000. Heraf udgør driftsfonden 327,8 mio. kr. Driftsfonden anvendes til finansiering af det efterføl- gende års budget, der udgør i alt 306,2 mio. kr.

Kursreguleringsfonden skal derimod sikre, at kurstab på værdipapirbeholdningen ikke medfører begrænsninger i forenin- gens planlagte aktivitetsniveau. Kursregu- leringsfonden andrager 85,0 mio. kr.

ultimo 2000 efter en overførsel på 8,8 mio. kr. til driftsfonden. Kursregulerings- fonden vil kunne dække et samlet kurstab på værdipapirbeholdningen svarende til en rentestigning på knap 3,3%.

Regnskabsberetning Regnskabsberetning

(14)

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis

A N V E N DT R E G N S K A B S P R A K S I S

Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til sidste år, idet flerårige projek- ter i patientstøtteafdelingen nu udgifts- føres på bevillingstidspunktet mod tidli- gere på forbrugstidspunktet. Ændringen har i år 2000 medført en forøget udgift på 4,3 mio. kr.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bogføringsbekendtgørelsen og god regnskabsskik.

Regnskabet skal afspejle årets økonomiske beslutninger/bevillinger, uanset at disse først realiseres i de kommende år.

Indtægter indtægtsføres i takt med, at beløbene indgår til foreningen, eller når endelig opgørelser over de modtagne beløb foreligger.

Køb af inventar, laboratorieudstyr og andet materiel aktiveres ikke, men udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Ejendomsinvesteringer til egne formål udgiftsføres i takt med disses afholdelse.

Investeringer i bygninger bestemt til udlejning aktiveres og afskrives.

Herudover foretages der sædvanlig perio- disering af indtægter og udgifter.

På kursreguleringsfonden posteres samt- lige realiserede og urealiserede kursgevin- ster og -tab.

Den anvendte praksis er herefter i over- ensstemmelse med, hvad der er gældende praksis for forskningsprojekter.

R

E S U LTAT O P G Ø R E L S E Indsamlede midler

Arv og testamentariske gaver indtægts- føres, når endelig boopgørelse foreligger, mens modtagne acontoindbetalinger medtages i balancen under posten

"Acontoarvebeløb til senere opgørelse".

Medlemsbidrag, bidrag fra fonde, samt erhverv, gaver og tilskud indtægtsføres på realisationstidspunktet.

Modtagne tilskud til konkrete forsknings- projekter indtægtsføres i takt med at til- skuddene anvendes.

Resultatet af indsamlinger indtægtsføres, når de endelige indsamlingsresultater foreligger.

Lotterier m.v.

Resultatet af lotterier og skrabespil indtægtsføres ved afslutning af de enkelte spil.

Kapitalindtægter

Kapitalindtægter omfatter periodiserede renteindtægter og -udgifter, udbytter samt lejeindtægter fratrukket udgifter ved drift af udlejningsejendomme.

Offentlige tilskud

Offentlige tilskud indtægtsføres på mod- tagelsestidspunktet.

Udgifter

Der foretages sædvanlig periodisering af udgifter. Udgifterne henføres direkte til de forbrugende afdelinger/aktiviteter.

Fællesudgifter til lokaledrift på Strand-

(15)

boulevarden og edb m.m. belastes de enkelte aktiviteter efter forbrug.

Inventar- og laboratorieudstyr m.v.

udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Forskningsbevillinger/

flerårige projekter

Bevillinger til et eller flerårige forsknings- projekter udgiftsføres på bevillingstids- punktet. Bevillinger, der på statustids- punktet endnu ikke er anvendt, optages som gæld under posten "Endnu ikke anvendte bevillinger til videnskabeligt arbejde".

Ekstraordinære poster Indtægter eller udgifter, der ikke kan henføres til foreningens ordinære aktiviteter, opføres som ekstraordinære poster.

B

A L A N C E N Ejendomme

Bygninger bestemt til udlejning værdi- ansættes til anskaffelsesværdi med tillæg af forbedringsudgifter og med fradrag af af- skrivninger. Bygninger afskrives med 2%

p.a. Bygninger til egne formål samt for- bedringsudgifter udgiftsføres i anskaffel- sesåret.

Arveudlagte ejendomme, der er bestemt til videresalg, eller hvor der påhviler be- boelsesret m.v. optages til de oprindelige udlægsværdier.

Værdipapirer

Børsnoterede obligationer og aktier værdiansættes til børskursen ved regn- skabsårets udløb. Pantebreve m.v. optages til en skønnet forsigtig værdi.

Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab posteres direkte på kursregule- ringfonden.

Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen er opstillet efter den indirekte metode og viser årets pen- gestrømme fra drift, ændring i drifts- kapital og investeringer samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, realiseret kursregulering ført direkte over kursreguleringsfonden samt årets udbetaling af tidligere hensatte be- villinger.

Pengestrømme fra ændring i driftskapital omfatter årets udvikling i kortfristede tilgodehavender og gæld.

Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af anlægsaktiver og værdi- papirer.

ÅRSREGNSKAB 2000

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis

(16)

København, den 5. april 2001 DIREKTION

Thomas Møller Thomsen FORRETNINGSUDVALG

Anne Rahbek Thomassen Hanne Brandt Lars Bolund

formand næstformand

Marie Hansen Jørgen Nørgaard

REVISIONSPÅTEGNING

Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2000 for Kræftens Bekæmpelse.

Den udførte revision

Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

København, den 5. april 2001 DELOITTE & TOUCHE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Jesper Jørgensen Niels Kierkegaard

statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor

R E V I S O R S E R K L Æ R I N G

Revisors erklæring Revisors erklæring

(17)

1.000 kr. Note 2000 1999 Indtægtsskabende virksomhed:

Indsamlede midler 1 214.154 221.147

Lotterier, genbrug, varesalg m.v. 2 44.188 52.452

Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed i alt 258.342 273.599

Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed 3 -29.217 -26.667

Resultat af indtægtsskabende virksomhed 229.125 246.932

Andre ordinære indtægter:

Kapitalindtægter 4 44.108 41.985

Offentlige tilskud 5 16.776 17.022

Nettoindtægter i alt 290.009 305.939

Administrationsudgifter 6 -19.429 -19.721

Forbedring af bygninger til egne aktiviteter 7 -3.762 -3.338

Afskrivninger 12 -2.375 -2.196

Resultat til udlodning til Kræftens Bekæmpelses formål 264.443 280.684

Forskning 8 -162.797 -163.960

Patientstøtte 9 -63.201 -54.304

Oplysning 10 -41.534 -33.213

Årets resultat før hensættelser -3.089 29.207

Hensat til laboratorieombygninger i 2001 7 -5.500 -

Årets resultat, der dækkes af driftsfonden -8.589 29.207

ÅRSREGNSKAB 2000

Resultatopgørelse Resultatopgørelse

R E S U LTAT O P G Ø R E L S E

(18)

ÅRSREGNSKAB 2000

Balance Balance

Aktiver 1.000 kr. Note 2000 1999

Anparter i Kræftens Bekæmpelses Forlag ApS 11 313 193

Ejendomme 12 119.018 120.503

Anlægsaktiver i alt 119.331 120.696

Diverse tilgodehavender, forudbetalte udgifter m.v. 13 23.117 23.240

Værdipapirer 14 477.601 495.762

Mellemregning med diverse fonde - 56

Likvide beholdninger 36.605 18.542

Omsætningsaktiver i alt 537.323 537.600

Aktiver i alt 656.654 658.296

B A L A N C E

Passiver 1.000 kr. Note 2000 1999

Driftsfond 15 327.762 327.581

Kursreguleringsfond 16 85.000 86.597

Egenkapital i alt 412.762 414.178

Hensat til laboratorieombygning 7 5.500 -

Hensættelse i alt 5.500 -

Skyldige udgifter m.v. 17 68.635 60.246

Mellemregning med diverse fonde 1.535 -

Acontoarvebeløb til senere opgørelse 29.433 35.952

Endnu ikke anvendte bevillinger til videnskabeligt arbejde 18 138.789 147.920

Gæld i alt 238.392 244.118

Passiver i alt 656.654 658.296

(19)

1.000 kr. 2000 1999

Årets resultat -8.589 29.207

Afskrivninger 2.375 2.196

Realiseret kursregulering -6.903 -15.930

Hensat til laboratorieombygninger 5.500 -

Hensat til videnskabeligt arbejde 70.950 82.546

Hensat til flerårige projekter i patientstøtteafdelingen 6.560 -

69.893 98.019 Udbetaling af hensatte projekter i patientstøtteafdelingen -2.284 -

Udbetaling af hensatte bevillinger -80.081 -86.925

Likviditetseffekt fra driften -12.472 11.094

Diverse tilgodehavender, forudbetalte udgifter m.v. 123 -6.858

Skyldige udgifter m.v. 8.389 -11.487

Mellemregning med diverse fonde 1.479 -497

Acontoarvebeløb til senere opgørelse -6.519 14.381

Ændring i driftskapital 3.472 -4.461

Salg af ejendomme - 13

Investering i ejendomme -890 -164

Salg af værdipapirer 27.953 -12.209

Pengestrømme fra investeringer 27.063 -12.360

ÆNDRING I LIKVIDER 18.063 -5.727

Likvider primo 18.542 24.269

LIKVIDER ultimo 36.605 18.542

P E N G E S T R Ø M S O P G Ø R E L S E

P

Pengestrømsopgørelseengestrømsopgørelse

(20)

ÅRSREGNSKAB 2000

Noter Noter

N O T E R

Brutto- Direkte Resultat Resultat

1.000 kr. indtægt udgifter 2000 1999

Note 1

Indsamlede midler:

Arv og testamentariske gaver 117.468 - 117.468 127.900

Indgået medlemskontingent og bidrag

fra medlemmer og faste bidragydere 24.723 - 24.723 25.267

Tilskud til konkrete forskningsprojekter 36.015 - 36.015 26.035

Bidrag fra fonde 8.595 - 8.595 9.446

Erhverv 7.655 - 7.655 9.011

Gaver og tilskud 2.837 - 2.837 5.504

197.293 - 197.293 203.163

Indsamlinger:

Landsindsamling 20.866 4.005 16.861 17.959

Øvrige indsamlinger 6 6 - 25

Indsamlinger i alt 20.872 4.011 16.861 17.984

Indsamlede midler i alt 218.165 4.011 214.154 221.147

Note 2

Lotterier, genbrug, varesalg m.v.:

Lotterier (se specifikation, note 2A) 74.008 37.975 36.033 41.040

Skrabespil (se specifikation, note 2B) 5.877 4.788 1.089 4.729

Genbrugsbutikker (se specifikation, note 2C) 6.364 4.618 1.746 1.691

Øvrige arrangementer og salg af julekort 6.500 1.180 5.320 4.992

Lotterier, genbrug, varesalg m.v. i alt 92.749 48.561 44.188 52.452

(21)

Noter Noter

N O T E R

Gevinster

Indtægt og øvrige Resultat Resultat

1.000 kr. udgifter 2000 1999

Note 2A

Lotterier:

1. halvår 31.907 15.537 16.370 18.705

2. halvår 42.101 22.438 19.663 22.335

Lotterier i alt 74.008 37.975 36.033 41.040

Der er i 2000 udbetalt 19,6 mio. kr. i gevinster og gevinstafgifter med fradrag af sponsorbidrag i lotterierne mod 20,9 mio. kr. i 1999.

Note 2B

Skrabespil:

Super10 1.763 1.841 -78 -

5'eren -1. halvår 4.114 2.947 1.167 4.714

X-TRA - - - 15

Skrabespil i alt 5.877 4.788 1.089 4.729

Der er i 2000 udbetalt 1,7 mio. kr. i gevinster og gevinstafgifter med fradrag af sponsorbidrag i skrabespillene mod 4,0 mio. kr. i 1999.

(22)

1.000 kr. 2000 1999

Note 2C

Genbrugsbutikker:

Salg 6.630 6.465

Udgifter ved drift af genbrugsbutikker -4.884 -4.774

Genbrugsbutikker i alt 1.746 1.691

Note 3

Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed:

Drift af marketingafdeling 10.818 10.607

Projektudgifter

(medlemspleje, analyse og udvikling af nye spil samt vedligeholdelse af eksisterende spil) 18.399 16.060

Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed i alt 29.217 26.667

Note 4

Kapitalindtægter:

Huslejeindtægt 17.894 16.985

Udgifter ved drift af udlejningsejendomme -4.744 -3.538

Resultat af udlejning 13.150 13.447

Bankrenter 500 576

Obligationsrenter 29.486 27.081

Pantebrevsrenter 30 84

Aktieudbytte 942 797

Kapitalindtægter i alt 44.108 41.985

Note 5

Offentlige tilskud:

Tips- og lottomidler 15.566 15.753

Tilskud fra amter til amtsrådgivninger 1.150 1.066

Øvrige tilskud 60 203

Offentlige tilskud i alt 16.776 17.022

N O T E R

ÅRSREGNSKAB 2000

Noter Noter

(23)

ÅRSREGNSKAB 2000

Noter Noter

N O T E R

1.000 kr. 2000 1999

Note 6

Administrationsudgifter:

Hovedbestyrelse, udvalg og direktion 5.012 6.221

Økonomi- og formueforvaltning 4.851 4.931

Ejendomsforvaltning 3.024 2.889

Fælles personaleudgifter 6.542 5.680

Administrationsudgifter i alt 19.429 19.721

Note 7

Forbedring af bygninger til egne aktiviteter:

Forskningsarealer 3.616 877

Kontorarealer 146 2.461

Forbedring af bygninger til egne aktiviteter i alt 3.762 3.338

Hensættelse til laboratorieomkostninger i år 2001 5.500 -

(24)

1.000 kr. 2000 1999

Note 8

Forskning:

Drift af egne forskningsafdelinger:

Institut for Biologisk Kræftforskning 27.686 26.662

Forskningsafdelingerne i Århus 15.907 15.624

Institut for Epidemiologisk Kræftforskning 14.252 14.525

Basisdrift af egne forskningsafdelinger 57.845 56.811

Forbrug af eksterne forskningsbevillinger 32.637 23.211

Drift af egne forskningsafdelinger i alt 90.482 80.022

Forskningsbevillingsadministrationen 1.365 1.392

Bevillinger i året:

Bevillinger fra Det Læge- og Naturvidenskabelige Udvalg 50.772 62.868

Bevillinger fra Det Psykosociale Forskningsudvalg 4.545 6.118

Bevillinger fra Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen (note 8A) 15.633 13.560

Bevillinger i alt (jf. note 18) 70.950 82.546

Forskning i alt 162.797 163.960

Note 8A

Bevillinger fra Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen:

Bevillinger til kliniske forskningsenheder ved de onkologiske centre 5.000 5.000 Kræftens Bekæmpelses andel af forskningsudgifter gennem

Nordisk Cancer Union 2.540 1.200

Dokumentationscenter 1.747 -

Tilskud til forskeres deltagelse i kongresser m.v. 1.549 971

Bevillinger til øvrige forskningsprojekter m.v. 5.237 6.593

Regulering af tidligere givne bevillinger -440 -204

Bevillinger fra Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen i alt 15.633 13.560

N O T E R

ÅRSREGNSKAB 2000

Noter Noter

(25)

ÅRSREGNSKAB 2000

Noter Noter

N O T E R

1.000 kr. 2000 1999

Note 9

Patientstøtte:

Fællesforvaltningen 12.409 5.071

Kræftlinien 5.310 4.276

De Brystopererede 961 928

Amtsrådgivninger/satellitter 3.877 3.096

Fælles om Kræft 3.118 4.207

Rådgivningscentre 24.835 23.262

Patientlegater 11.814 12.112

62.324 52.952

Eksternt finansierede projekter 877 1.352

Patientstøtte i alt 63.201 54.304

Note 10

Oplysning:

Informations- og forebyggelsesvirksomhed 24.577 19.565

Aktiviteter i lokalforeninger 1.844 1.752

Fælles administrativ funktion for oplysnings- og presseaktiviteter 12.741 10.590

39.162 31.907

Eksternt finansierede projekter 2.372 1.306

Oplysning i alt 41.534 33.213

Note 11

Anparter i Kræftens Bekæmpelses Forlag ApS:

Saldo 01.01. indre værdi 193 263

Årets resultat 120 -70

Saldo 31.12. indre værdi 313 193

(Foreningen ejer samtlige anparter)

(26)

1.000 kr. 2000 1999

Note 12

Ejendomme til udlejning:

Anskaffelsessum 01.01. 126.831 126.831

Tilgang 890 -

Anskaffelsessum 31.12. 127.721 126.831

Afskrivninger 01.01. -8.684 -6.488

Årets afskrivninger -2.375 -2.196

Afskrivninger 31.12. -11.059 -8.684

Saldo 31.12. 116.662 118.147

(Ejendomsvurdering pr. 1. januar 2000: 153.641 t.kr.)

Arveudlagte ejendomme, hvor der påhviler beboelsesrettigheder m.v.:

Saldo 01.01. 2.356 2.192

Tilgang i året - 164

Saldo pr. 31.12. 2.356 2.356

(Ejendomsvurdering pr. 1. januar 2000: 4.819 t.kr.)

Ejendomme i alt 119.018 120.503

Ejendomme, der anvendes til egne aktiviteter, udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Disse ejendomme er pr. 1. januar 2000 vurderet til 102.759 t.kr.

Båndlæggelser m.v.:

Ejendomme, hvor der påhviler livsvarig beboelsesret, indgår i aktivposten

"Ejendomme" med 2.284 t.kr.

N O T E R

Noter Noter

(27)

Noter Noter

N O T E R

1.000 kr. 2000 1999

Note 13

Diverse tilgodehavender, forudbetalte udgifter m.v.:

Periodiserede obligationsrenter 7.008 8.618

Deposita vedrørende lejemål 1.033 906

Tilgodehavender og forudbetalte udgifter 14.999 13.202

Varelager 77 514

Diverse tilgodehavender, forudbetalte udgifter m.v. i alt 23.117 23.240

Note 14

Værdipapirer:

Obligationer, nom. værdi 421.590 t.kr. 413.163 451.278

Aktier, nom. værdi 7.492 t.kr. 63.920 43.757

Pantebreve, nom. værdi 646 t.kr. 518 727

Værdipapirer i alt 477.601 495.762

Note 15

Driftsfond:

Saldo 01.01. 327.581 298.374

Årets resultat -8.589 29.207

Overførsel fra kursreguleringsfond 8.770 -

Saldo 31.12. 327.762 327.581

Driftsfonden er disponeret således:

Hensat til dækning af godkendt udgiftsbudget for 2001: %

Forskning 144.208 53,2

Patientstøtte 58.602 21,6

Oplysning. 42.017 15,5

Administration 23.877 8,8

Disponeret til bygge- og anlægsarbejder samt bygningsafskrivninger 2.360 0,9

271.064 100,0

Marketingafdelingens udgiftsbudget år 2001 35.156

306.220

Andel af driftsfond til anvendelse i år 2001 og 2002 21.542

327.762

(28)

1.000 kr. 2000 1999

Note 16

Kursreguleringsfond:

Saldo 01.01. 86.597 104.305

Værdiregulering, fondsbeholdning m.v. 7.173 -17.708

93.770 86.597

Overført til driftsfond -8.770 -

Saldo 31.12. 85.000 86.597

Note 17

Skyldige udgifter m.v.:

Skyldig A-skat m.v. 5.587 4.896

Beregnet feriepengeforpligtelse 11.540 10.350

Deposita og forudbetalt husleje 7.541 7.401

Kreditorer 24.602 21.026

Modtagne, endnu ikke anvendte tilskud fra eksterne bevillingsgivere 19.365 16.573

Skyldige udgifter m.v. i alt 68.635 60.246

Note 18

Endnu ikke anvendte bevillinger til videnskabeligt arbejde:

Saldo 01.01. 147.920 152.299

Bevilget i året fra de videnskabelige udvalg, forretningsudvalget

og hovedbestyrelsen (jf. note 8) 70.950 82.546

Udbetalt i året -80.081 -86.925

Saldo 31.12. til anvendelse i 2001 og senere 138.789 147.920

Bevillingerne er givet til anvendelse i:

2001 92.843 112.995

2002 32.932 23.993

2003 og senere 13.014 10.932

138.789 147.920

N O T E R

Noter Noter

(29)

ÅRSREGNSKAB 2000

Noter Noter

1.000 kr. 2000 1999

(Note, hvortil der ikke henvises i regnskabet)

Det samlede beløb til personalelønninger m.v. fordeler sig således:

Lønninger *) 126.318 119.152

Bidrag til pensionsformål 12.233 10.972

Andel udgifter til social sikring 684 1.012

I alt 139.235 131.136

*) Der er ikke udbetalt vederlag til præsidium, hovedbestyrelse og forretningsudvalg.

Beløbet indgår i regnskabet således:

Lønninger til forskning, patientstøtte, oplysning og administration 108.627 95.767

Lønninger til indtægtsskabende virksomhed 15.242 14.276

I alt lønninger medtaget i resultatopgørelsen 123.869 110.043

Lønninger indeholdt i anvendte bevillinger 15.366 21.093

I alt udbetalte lønninger 139.235 131.136

Gennemsnitligt antal beskæftigede 408 397

N O T E R

(30)

Bevillingshavere Bevillingshavere

Navne markeret med fed:

Forskere ansat i Kræftens Bekæmpelse.

Aggerhom, Anni . . . .80

Albrechtsen, Reidar . . . .1

Alsner, Jan . . . .92

Andreasen, Peter André . . . .65

Bak, Mads . . . .105

Bartek, Jiri . . . .2

Berchtold, Martin . . . .3

Berezin, Vladimir . . . .4, 5 Billestrup, Nils . . . .6

Binder, Vibeke . . . .81

Bjergbæk, Lotte . . . .7

Bock, Elisabeth . . . .8

Boesen, Ellen Helle . . . .132

Bolund, Lars . . . .82

Bordoy, Randi Karina . . . .106

Buhl, Anne Mette . . . .9

Bøttger, Pernille . . . .107

Carlsbæk, Sofie . . . .108

Celis, Julio E. . . . .10

Christensen, Claus Rene Lykke . . . .11

Christensen, Søren Brøgger . . . .12

Christiansen, Jan . . . .83

Clark, Brian F. C. . . .13

Clausen, Henrik . . . .66

Clemmesen, Kim Due . . . .109

Cohn, Martin . . . .67

Cold, Søren . . . .101

Dalby, Trine . . . .110

Danø, Keld . . . .68

Deurs, Bo van . . . .14

Dietrich, Nikolaj . . . .111

Do, Trung Hieu . . . .112

Duch, Mogens . . . .15, 16 Ebbesen, Peter . . . .17

Egeblad, Mikala . . . .18

Einholm, Anja Pernille . . . .113

Engberg, Jan . . . .19

Engel, Anne-Marie . . . .20

Fleicher, Charlotte Christie . . . .114

Freddie, Elise Cecilie Tegner . . . . .115

Friis, Lone Smidstrup . . . .133

Füchtbauer, Ernst-Martin . . . .21

Gammeltoft, Steen . . . .22

Geisler, Carsten . . . .23

Gether, Ulrik . . . .24

Gjerløv-Christensen, Simon Asger . . .116

Goldschmidt, Dorthe . . . .134

Grønbæk, Kirsten . . . .84

Grønvold, Mogens . . . .134

Guerra, Barbara . . . .25

Hansen, Anna . . . .135

Hansen, Helle Ploug . . . .136

Hansen, Klaus . . . .2

Hansen, Line Lønborg . . . .117

Heegaard, Hanne K. . . .137

Hokland, Marianne . . . .69

Hokland, Peter . . . .70, 71 Horsman, Michael R. . . . .92

Hudlebusch, Heidi Rye . . . .118

Issinger, Olaf-Georg . . . .26

Jarlbæk, Lene . . . .138

Jensen, Lise Lind . . . .119

Jensen, Niels Aagaard . . . .27

Jensen, Pernille . . . .139

Jensen, Peter Buhl . . . .72

Johansen, Christoffer . . . .140, 141 Junker, Steffen . . . .73

Justesen, Just . . . .28

Jäättelä, Marja Helena . . . .29

Jørgensen, Michael Martini . . . .142

Jørgensen, Poul . . . .30, 79 Kallunki, Tuula A. . . . .31

Kam, Maria Katrine . . . .120

Keiding, Niels . . . .86

B E V I L L I N G S H A V E R E

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Disse felter har produceret omkring 70% af den samlede olieproduktion, og på grund af udbygning med vandrette brønde og vandinjektion indeholder felterne stadig betydelige reserver,

Desuden er der i 2001 givet tilladelse til udbygning af en lang række felter omfattet af tidligere udarbejdede miljøredegørelser, herunder Syd Arne feltet og Stine segment 2 områ-

Injektionsvand og løftegas til Cecilie feltet leveres fra Siri platformen, mens gas- produktionen injiceres i Siri reservoiret for at øge indvindingen fra Siri feltet.. Produktionen

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvalt- ningen i 2008 på de områder, vi har undersøgt, ikke

I samarbejde med de institutioner, der uddanner Centrets målgrupper, skal Centret udvikle grundkurser og kurser om centrale menneske- rettighedsproblematikker samt

Nini feltet blev ligesom Cecilie feltet fundet i 2000, og produktion fra feltet startede i august 2003 fra en ubemandet satellit platform til Siri feltet.. DONG E&P A/S er

SARA skal kunne rumme registreringer fra alle statslige og statsanerkendte museer i Danmark, og netop derfor er SARA også meget komplekst og har et utal af felter til angivelse

Hvis museerne i højere grad skal udnytte kultur- landskabets potentiale, bør de have lov til at tælle downloads og brug af diverse apps, podcastlytninger, guidede ture og