• Ingen resultater fundet

Specialevejlederkatalog 2022

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Specialevejlederkatalog 2022"

Copied!
42
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

~ 1 ~

Specialevejlederkatalog 2022

Kære studerende,

Den publikation, som du her har foran dig, er tænkt som et hjælpemiddel til at finde den rette vejleder dit speciale. Kataloget består af mulige vejledere som enten er ansatte på eller har en anden løsere relation til afdelingerne for hhv. Historie og Globale studier. Først kommer de som har en primær relation til Historie, dernæst de som har en primær relation til Globale studier.

Afdelingerne har en bred vifte af vejlederkompetencer i kraft af sine ansatte. Men som du også kan se, vejleder de fleste også i emner, der ikke nødvendigvis ligger lige i centrum af deres forskning, hvilket gør viften endnu bredere.

Det er vigtigt at du husker at opliste 3 prioriteter på blanketten for ansøgning om specialevejleder da vi ikke kan garantere at alle får deres prioritet opfyldt. Som udgangspunkt kan du godt søge om vejledere uden for den afdeling din uddannelse er tilknyttet, men her gælder det ligeledes at det ikke kan garanteres at man får sit ønske opfyldt, så husk at udfyld 3 prioriteter og inkluder gerne en eller flere fra den relevante afdeling.

Til studerende indskrevet på Internationale studier

Studerende på Internationale studier kan, udover at søge vejledning blandt vejlederne i kataloget, også ansøge om en vejleder fra Statskundskab. Afdelingsleder afgør sammen med en repræsentant fra Statskundskab ansøgningen. Også her gælder princippet om at du godt kan søge om vejledere uden for den afdeling din uddannelse er tilknyttet, men her gælder det ligeledes at det ikke kan garanteres at man får sit ønske opfyldt, så husk at udfyld 3 prioriteter og inkluder gerne en eller flere fra din uddannelses afdeling/dette katalog.

Mere information

Husk at du kan finde mere information om speciale på studieportalen eller ved at kontakte en studievejleder. Se links herunder.

Studieportalen:

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/bachelorprojekt-og-speciale/speciale-paa-arts/

Studievejledningen:

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/studievejledere/iho/

(2)

~ 2 ~ Adéla Sobotkova

LEKTOR

E-mail: adela@cas.au.dk Kontor: Bygning 1463-522 Tel.: +4587162317

Vejledningsområder:

• Digital methods in historical and archaeological research, open science approaches to research and data stewardship

• Mobile field data capture and remote sensing

• Social complexity and diffusion of innovation; drivers and barriers to change

• Landscape archaeology, physical, and conceptual landscapes

• Long-term economic, social and political history of the Greco- Roman world and its neighbors.

Eksempler på vejledte specialer:

• “Thracians, Greeks or Romans? The inhabitants of ancient Thrace and their identity based on a database of funerary inscriptions”

• “Arable Productivity and Site Catchments in the Kazanluk Valley, Bulgaria”

• “Imperial Control and Local Autonomy at the Byzantine Khorsun in Crimea”

• “High-resolution, multi-spectral satellite imagery and extensive archaeological prospection “

• “Out of the Shadow of the Cloud:

Recording Complex Data in the Middle of Nowhere”

• “Engineering Descriptive Ontologies for Archaeological Fieldwork”

• “Machine Learning Analysis of

Ingredient Usage in Published Recipes”

• “WWI Artillery Logistics with GIS”

Adela has been using digital methods to collect, synthesize, and interpret historical and archaeological datasets bearing on settlement and mortuary patterns, and political and socio-economic history of SE European communities. Adela also investigates the sociotechnical barriers to the adoption of digital methods among arts and humanities scholars.

(3)

~ 3 ~ Agnes Arnórsdóttir

LEKTOR

E-mail: hisaa@cas.au.dk Kontor: bygning 1461-425 Tlf.: 87162183

Mobil: 24255658

Vejledningsområder:

Vikingetids- og

middelalderhistorie, kønshistorie, samt vejledning i alle emner vedrørende islandsk historie.

Middelalderens kulturhistorie.

Reformationen, ægteskab og arveret.

Retshistorie i ældre tid.

Produktspeciale uafhængig af tema.

Brug af biografier i ældre historie.

Historiebrug med hensyn til synet på vikingetid og middelalder gennem tiden.

Eksempler på vejledte specialer:

• ”Formidling for folkeskolens specialeklasser på kulturhistoriske museer”

• ”På jagt efter senmiddelalderens

kærlighedsforståelse - med idealbilleder som nøglen der åbner op for emotionel

historieskrivning”

• ”Fællesskab og ejendommelighed. Ideen om en nordisk identitet og ånd i Danmark i 1800-tallets første halvdel”

• ”Den danske adel og de fattige i

senmiddelalderen. Religiøse aspekter af den verdslige elites støtte til de nødlidende”

• ”Afladsbreve til de danske kirker i middelalderen”

• "Yeah, I play lika a girl" The changing face of soccer in Denmark, Iceland and the United States

• ”en Del af os var jo nok kommet uønsket til Verden” - Danske arbejderkvindeliv 1871- 1955 - I et selvbiografisk perspektiv

• "Saa længe Mennesker er til, bliver leiermaale til..." En undersøgelse af

seksualnormer i retsmateriale fra 1500-tallet

Arbejder med erindringskultur og middelalderens historieskrivning. Middelalderens donationskultur med særlig fokus på hvilken betydning reformation fik både for idealer og praksis. Jeg arbejder også med moderskab fra middelalder til tidlig moderne tid, med særlig fokus på forandringer i religiøse forestillinger om ægteskab og arveret. Planlægger et nyt projekt om livshistorier i middelalderen, og er ved at færdiggøre til publikation et projekt jeg lavede året 1990. Det er en biografi om 12 islandske kvinder født i perioden 1891-1915, som blev interviewet i årene 1983-1986.

(4)

~ 4 ~ Anne Ingeborg Sørensen

SENIORRÅDGIVER,PH.D.

E-mail: hisais@cas.au.dk Kontor: bygning 1461-525 Tlf.: 87162212; 50177474

Vejledningsområder:

• Europæisk/dansk samtidshistorie efter 1945

• Dansk historie i det 20. og 21. århundrede

• Historieformidling

• Digital historie

• Produktspecialer

• Terrorismens historie

Eksempler på vejledte specialer:

• ”Museet på Instagram: Folkelig formidling og interaktiv inddragelse i den digitale æra. En undersøgelse af danske kulturhistoriske museers tilstedeværelse på Instagram i det 21.

århundrede”

• ”Racehygiejne, samfundsøkonomi og videnskab. En sammenlignende undersøgelse af den internationale, skandinaviske og danske eugeniske bevægelse, ca. 1919-1925”

• ”Ideologisk beslægtede? Et

komparativt diskursanalytisk studie af Blekingegadegruppens og Rote Armee Fraktions ideologi”

• “Refracting the Russian ’Nihilist’

Movement. A genealogical and critical analysis of early-modern ’terrorism discourse’ in Europe”

Jeg har siden 2007 været ansat ved danmarkshistorien.dk og arbejder i teori og praksis med digital historie, særligt med udarbejdelse af materiale og tekster om tiden efter ca. 1900. Jeg vejleder praktikanter og studerende i forbindelse med udarbejdelse af materiale og

produktspecialer med relation til hjemmesiden. Jeg har desuden forsket i terrorisme,

terrorbekæmpelse og tysk efterkrigshistorie, med særligt fokus på den vesttyske røde terrorisme i 1970’erne og 1980’erne. Jeg har i en del år været beskikket som censor for historiefaget ved de danske universiteter.

(5)

~ 5 ~ Bertel Nygaard

LEKTOR

E-mail: bertel.nygaard@cas.au.dk Kontor: bygning 1461-524

Tlf.: 87162225

Vejledningsområder:

• Danmark, Norden og Europa i det 19.

århundrede

• Historieteori

• Historisk metode

• Historiografi

• Historiebrug

• Politisk idéhistorie og begrebshistorie

• Moderne revolutionshistorie

• Historisk sociologi og statsdannelse

Eksempler på vejledte specialer:

• ”Fornuft og Følelse; retorikkens rolle i Thomas Paines Common Sense”

• ”Arbejderbevægelsens oplysning og Esbjerg Arbejderhøjskole”

• ”Dansk Folkepartis syn på det nationale i 1997-2011”

• ”Amerikanske film om narkotika fra 1930'erne til 1960'erne”

• ”Claus Meyer, madkulturer og Det nye Nordiske køkken: Et

casestudie i historiebevidsthed”

Har især forsket i moderne revolutioner og politisk idé- og kulturhistorie. Mere specifikt har jeg fokuseret på dansk-europæiske politiske tanker og kulturer mellem 1789 og 1848.

Eksempler på både mine bredere og snævrere interesseområder ses i bøgerne Revolution - masser af modstand (2012) og Guldalderens moderne politik. Om krisediagnose, utopi og handling hos Johan Ludvig Heiberg (2011), samt den kommende titel Det røde spøgelse (2014), der betragter 1840'ernes politisk-ideologiske landkort som kendetegnet ved forskellige former for forskrækkelse for kommunisme. Alle disse interesseområder hænger desuden sammen med mine nyere udforskninger af utopier, længsler og håb i moderne historie, som jeg bestemt regner med at gøre mere ved i den kommende tid. Det er et forskningsfelt, der åbner for vidt forskellige idé og kulturhistoriske emneområder - også til specialeforløb.

(6)

~ 6 ~ Bjørn Poulsen

PROFESSOR

E-mail: hisbp@cas.au.dk Kontor: bygning 1461-424 Tlf.: 87162184

Vejledningsområder:

• Dansk og europæisk historie 1000-1700 - og i visse tilfælde lidt længere op i tid.

• Socialhistorie, kulturhistorie, økonomisk historie.

• Stat og samfund.

• Politisk historie.

• Land og by.

• Byhistorie og landsamfundenes historie.

• Skriftlighedens historie.

• Pengehistorie.

• Mad- og fødevarehistorie

Eksempler på vejledte specialer:

• ”På vor nådige frues vegne.

Dronning Christines administration i

senmiddelalderens politiske kultur”

”Per onore del comune. En analyse af forholdet mellem bykommune og "repræsentation"

i Siena i 1300-tallets første del.

• ”Oprøret i Sæby 1818. En undersøgelse af

embedsmandsvældens politiske kultur”

Har 2016 sammen med Hans Krongaard Kristensen skrevet oversigtsværket

"Danmarks byer i middelalderen". Arbejder videre med middelalderens byhistorie, men også med nordisk statsudvikling i middelalderen, borgerkrige i Norden i

højmiddelalderen, søfartshistorie i middelalderen og renæssancen og landbebyggelse i ældre tid.

(7)

~ 7 ~ Christian Axboe Nielsen

LEKTOR

E-mail: christian.a.nielsen@cas.au.dk Kontor: Bygning 1461-625

Tlf.: 87162241

Vejledningsområder:

• Østeuropæisk, særligt sydøsteuropæisk (Balkan) historie

• Europastudier

• Folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden

• Menneskerettighedernes historie

• Osmannisk og moderne tyrkisk historie

• Amerikansk historie

• International folkeret og strafferet

Eksempler på vejledte specialer:

• Kosovo i serbisk og europæisk politik

• Bosnien og Rwanda og international intervention

• Nationalidentiteter på Balkan

• EU og det bilaterale forhold mellem Litauen og Polen

• Democratic deficits in recent EU members

• Den danske EU-debat omkring Tyrkiets optagelse

• Peacebuilding and Statebuilding by the EU in the Western Balkans

• Transnational Kurdish identity and politics in Denmark

• Tea Party bevægelsen i USA

Min forskning er fokuseret på to hovedområder: 1. Balkanhistorie og 2. de internationale straffedomstoles (ICTY, ICTR, ICC osv.) historie. Jeg har skrevet bøger om kongediktatur i Jugoslavien og om de internationale straffedomstole, såvel som artikler om Balkanhistorie, politiske udviklinger på dagens Balkan og folkedrab.

Min forskning er pt. hovedsageligt fokuseret på politiet og efterretningstjenesternes historie i det socialistiske Jugoslavien.

(8)

~ 8 ~ Claus Møller Jørgensen

LEKTOR

E-mail: hiscj@cas.au.dk Kontor: Bygning 1461-522 Tlf.: 87162218

Vejledningsområder:

• Danmarks og Europas historie i det 19. århundrede.

• National identitet – teoretisk og historisk.

• Videnskabshistorie, særlig historievidenskabens og historie- skrivningens historie 1750-2010

• Historieteoretiske og metodiske problemstillinger.

• Det aktuelle gymnasium,

herunder historieundervisning i gymnasiet, både didaktiske og praktiske problemstillinger.

• Historiebrug og historie-

formidling, herunder historie på film.

• Produktspecialer med formidlingsprodukter

Eksempler på vejledte specialer:

• ”Det Norske Selskab i København 1772-1812 - Et litterært selskap i patriotismens tidsalder.”

• ”Skulle alt nu være folkeligt? En undersøgelse af Grundtvigs brug af populistiske diskurser”

• ”Ned med Estrup - et revolutionært perspektiv på provisorietiden”

• ”Nedslag i alderdommens historie”

• ”Det Danske fængselsvæsen fra 1890 til 1933”

• ”Almendannelse, historiebevidsthed og historisk viden i det almene gymnasium. Historieundervisning efter 2005-reformen.”

• ”Demokratihistorier”

• ”Historie som fag i gymnasieskolen - en undersøgelse af historiefaget set fra et elevperspektiv”

• Produktspeciale om kildekritik

Jeg skriver pt. på en undervisningsbog, hvor jeg forsøger at forbinde kildekritik med en samlet fremstilling til den historiske forskningsproces. Derudover går forskningstiden med den sene enevældes helstatspolitik, politiseringsproces og nationalismens

fremvækst og på sigt noget om den liberale stat og det liberale menneskesyns gennemslag før Første Verdenskrig - alt sammen med fokus på Danmark.

(9)

~ 9 ~ Helle Strandgaard Jensen

L

EKTOR

E-mail: hs.jensen@cas.au.dk Kontor: bygning 1463-526 Tlf.: 27201234

Vejledningsområder:

• Kulturhistorie efter 1945 i Danmark, Skandinavien, Europa og Nordamerika.

• Historieformidling (både specialer som producerer historieformidling, dvs. produkt- specialer, og specialer som analyserer formidling af historie).

• Komparativ, global og transnational historie som metode.

• Analyser af digital historie og brug af digitale metoder og arkiver i historieskrivning.

• Dansk, nordisk, europæisk og nordamerikansk mediehistorie (mediehistorie som både kultur-, politik- og teknikhistorie).

• Europæisk og nordamerikansk barndomshistorie.

• Historie om arkiver og forholdet mellem arkiver og historikere.

Eksempler på vejledte specialer:

• Historiebrug i danske tv- julekalendere.

• Dansk politisk historie på WWW

• Miljøhistorie som begrebshistorie

• Vi Unge som dansk ungdomshistorie

• Produktspecialer med bl.a. DR, Aarhus Kommune, Fregatten Jylland, Besættelsesmuseet og Horsens stadsarkiv.

• Brugerundersøgelse af digital arkiver.

• Forestillinger om køn og seksualitet i dansk børne-tv.

• Brug af computere i undervisningen af 3-5 klasser på landet i Columbia.

• Filmundervisning (materiale) til børn i indskolingen.

• Medieundervisning (materiale) til gymnasieelever.

• Fremstilling af jøder i dansk tv- drama.

Mine forskningsinteresser lægger primært inden for mediehistorie (herunder teknikhistorie) og kulturhistorie i Skandinavien, Vesteuropa og USA fra 1945 og frem. Metodisk arbejder jeg tit komparativt og er inspireret af transnational- og globalhistoriske teorier. Analytisk gør jeg brug af kategorier som alder, køn, klasse og race. Jeg fokuserer ofte på opfattelser af børn gennem historien, fordi det fortæller os meget om forventningerne til fremtidens samfund, men jeg arbejder også mere bredt med mediehistorie og forandringerne i de vesteuropæiske og

nordamerikanske mediesystemer. Jeg er særligt optaget af skiftende massemediers dominans og samspil, og vil meget gerne vejlede specialer, der ligger inden for både radio-, tv- og

webhistorie. Jeg er interesseret i nye digitale metoder til historieskrivning (mapping, social netværksanalyse, tekst-mining, mm) og brug af digitale arkiver (både teoretisk og som ressource), og vejleder også meget gerne indenfor dette område.

(10)

~ 10 ~ Jeppe Büchert Netterstrøm

LEKTOR

E-mail: hisjbn@cas.au.dk Kontor: Bygning 1461-422 Tlf.: 87162204

Vejledningsområder:

• Tidligt moderne historie (1500- 1800)

• Middelalderhistorie (1000-1500)

• Indenfor disse perioder:

Europæisk historie, dansk historie, socialhistorie, politisk historie, kulturhistorie,

mentalitetshistorie,

mikrohistorie, landbohistorie, retshistorie, kriminalitetshistorie, militærhistorie

• Historiebrug og historiografi (mht. tidligt moderne og middelalder)

Eksempler på vejledte specialer:

• ”Kirketugt i Danmark ca. 1536- 1660. Vertikal og horisontal disciplinering blandt almuen i det tidligt moderne samfund”

• ”Stolestader og

stolestadestridigheder i Danmark i 15-1600-tallet”

• ”Mongolernes militære organisation”

Jeg forsker for tiden i fejder/private krige, voldskriminalitet, udvikling af militær ret (krigens love) og forholdet mellem soldater og civile - alt sammen både i dansk og international/global sammenhæng. Jeg forsker også lidt i overtro/magi.

(11)

~ 11 ~ Jens Krasilnikoff

LEKTOR

E-mail: hisjk@cas.au.dk Kontor: bygning 1461-423 Tlf.: 87162189

Vejledningsområder:

• Antikkens historie med særlig vægt på klassisk græsk og hellenistisk historie

• Landskabshistorie,

identitetskonstruktion, space- place teori, religion og historie i den græsk-hellenistiske oldtid

• Historiebrug, især mellem antikken og den europæiske eftertid

• Økonomisk, social og politisk historie i den græsk-hellenistiske oldtid

Eksempler på vejledte specialer:

• ”Oraklet i Delphi og den attiske tragedie – drama og religion mellem erfaring og forestilling”

• ”Fra småstat til stormagt – Udviklingen af demokratiet i Athen fra 514/13 til 490/89”

• ”Denkmal für die ermordeten Juden Europas – en bro mellem fortiden, nutiden og fremtiden”

Min forskning har senest været koncentreret om Det athenske Demokratis debatkultur og dets efterliv i den europæiske historie, om historiefilmen og

historiebrugen i ’Antikken på film’, forskellige aspekter af antikkens kulturgeografi (space-place teori), samt antikkens ressourcehistorie, herunder kunstvanding, vandudnyttelsens- og marginaljordens kulturhistorier.

(12)

~ 12 ~ Karen Gram-Skjoldager

LEKTOR

E-mail: hiskgs@cas.au.dk Kontor: Bygning 1461-528 Tlf.: 87162306

Vejledningsområder:

• Dansk, nordisk og international historie i det 20. århundrede

• International politik,

internationale organisationer

• Europæisk diplomati

• Fredsforskning

• Folkeret og Europaret

• Sønderjyllands historie

• Historiografi og teori om international politik

Eksempler på vejledte specialer:

• ”Hvor man kan være stolt af at være Nordslesviger" - en analyse af nordslesvigske

østfrontsoldaters

identitetsmæssige tilhørsforhold 1914-18”

• “Destination Denmark? A Qualitative Analysis of Central and Eastern European Healthcare Professionals' Labour Migration”

• ”Socialdemokratens og

Arbejderbladets holdning til de tyske politiske flygtninge i 1930'ernes Danmark”

(13)

~ 13 ~ Mary Hilson

PROFESSOR

E-mail: mary.hilson@cas.au.dk Kontor: building 1461-430 Tlf.: 87162237

Vejledningsområder:

• Moderne nordisk og europæisk historie (1800- og 1900-tallet), transnational og komparativ historie

• Den nordiske model, billeder af Norden i udlandet, det nordiske samarbejde

• Folkebevægelsens historie, arbejderhistorie og

arbejderbevægelsens historie, andelsbevægelsen i

DK/Norden/Storbritannien.

• Dyrehistorie

• Madhistorie

Eksempler på vejledte specialer:

• International politik om børnearbejde

• Salgsfremstød for Lurpak i Storbritannien og Danmark efter Anden Verdenskrig

• Managementteorier og debatten om det udviklede arbejde

• Storhvalens betydning for Færøerne 1894-1904

• Fransk haute cuisine ved det kongelige danske hof 1863-1906

(14)

~ 14 ~ Niels Brimnes

LEKTOR

E-mail: hisnb@cas.au.dk Kontor: Bygning 1461-526 Tlf.: 87162215

Vejledningsområder:

• WHO’s historie

• Indiens historie siden 1700

• Dansk kolonihistorie

• Koloni- og globalhistorie siden 1500

• International

sygdomsbekæmpelse

• Modernitetsforestillinger i og uden for vesten

Eksempler på vejledte specialer:

• ’En Sang fra Varme Lande. En analyse af kongrespartiets og BJPs historiebrug i Indien siden 1980’ (Vejledt på historie).

• ”Identitet i den danske

konglomeratstat – en analyse af danske 1700-tals slave -og rejseberetninger”

• ”Ville Vestinderne vælge Danmark? En socialhistorisk analyse af de Afrocaribiske Vestinderes syn på den danske kolonistyre i Dansk Vestindien i perioden 1902-17’”

I de senere år har jeg især arbejdet med international sygdomsbekæmpelse i det 20.

århundrede (jeg har i 2016 udgivet en bog om tuberkulosebekæmpelse i Indien), WHOs historie, Indiens historie siden 1700-tallet, nye synsvinkler på dansk kolonihistorie og historiografien om ’the great divergence’.

(15)

~ 15 ~ Niels Wium Olesen

LEKTOR

E-mail: hisnwo@cas.au.dk Kontor: Bygning 1461-518 Tlf.: 87162192

Mobil: 26361655

Vejledningsområder:

• Dansk og europæisk historie efter 1870. Kerneområdet er politisk historie, Anden Verdenskrigs historie og efterkrigstidens udvikling af velfærdsstaten, men vejleder også i historiebrug, medier, kultur- og økonomisk historie.

Eksempler på vejledte specialer:

• Amerikansk socialisme omkring 1900

• Identitet og politisk kultur i Sydtyrol 1919-2009

• Jødeforfølgelserne i Tyskland i 1930’erne

• Arven fra Anden Verdenskrig og politisk kultur i Italien 1945-2012

• Odder under besættelsen

• Højrenationalisme, Dansk Folkeparti og Den Danske Forening

• Dansk ugepresse i 1930’erne

• Skattepolitik under Schlüter- regeringerne

• Udlændingepolitik i Danmark 1970-2010

Min forskningsinteresse er rettet mod udviklingen fra stands- og klassesamfundet i slutningen af 1800-tallet til den moderne europæiske velfærdsstat. Jeg har fokuseret på de store kriser og konflikter i det 20. århundrede som katalysatorer for politisk og samfundsmæssig forandring. Demokrati kontra diktatur, sammenhængen mellem økonomi og politik, forholdet mellem strukturer og aktører samt

fortidsfortolkning/historie som våben i den politiske kamp har været særlige

interesseområder for mig. Udviklingen af og den politiske kamp om velfærdsstaten i Vesteuropa har også min store interesse.

(16)

~ 16 ~ Nina Javette Koefoed

LEKTOR

E-mail: hisnk@cas.au.dk Kontor: Bygning 1461-520 Tlf.: 87162198

Vejledningsområder:

• Det 18. og 19 århundrede bredt.

• kønshistorie, retshistorie og familiehistorie - herunder forældreskab og barndom.

• Fattighjælp

• Medborgerskab

• Reformationens

samfundsmæssige betydning

Eksempler på vejledte specialer:

• ”Retten til valg. En analyse af køn, sprog og seksualitet under debatten for den kvindelige valgret 1880-1915”

• ”Et kollektivt individ og et individuelt kollektiv i relation til straf - mentalitet, samfund og straf i Danmark 1700-1840”

• "Qvinden til Virksomhed i det offentlige Skolevæsens Tjeneste"

ved lov år 1867 - kønnet og arbejde

Forsker i øjeblikket medborgerskab i det 19. århundrede og sociale relationer i den lutherske husstand i det 18. århundrede.

(17)

~ 17 ~ Richard Cole

ADJUNKT

E-mail: richardcole@cas.au.dk Kontor: Bygning 1463-524 Tlf.: +4587162228

Vejledningsområder:

• Norrøn litteratur

• Nordisk middelalder

• Jødedom i middelalder

• Bureaukrati

• Racisme, antisemitisme, og Islamofobi

• Marxistisk og post-Marxistisk teori (særligt Deleuze &

Guattari)

Eksempler på vejledte specialer:

• “The Rise of Scientific Virtues in the Danish Bureaucracy – from anti-parliamentarism to objective expertise”

Jeg forsker i forskellige emner indenfor nordisk historie og filologi. Jeg har udgivet flere stykker om antisemitisme i oldislandske og oldnordiske kilder (både i litteratur og kunst). Jeg er i gang med en projekt om bureaukrati i Norden i middelalderen.

Den røde tråd i min forskning er historien om hvordan folk kommer til at acceptere bestemte ideologier – og hvordan bestemte ideologier få folk at undertrykke både sig selv og andre.

(18)

~ 18 ~ Thorsten Borring Olesen

PROFESSOR

E-mail: histbo@cas.au.dk Kontor: bygning 1461-530 Tlf.: 87162208

Vejledningsområder:

20. og 21. århundredes danske, europæiske og internationale historie med kernefelt inden for den politiske historie. Særlige temaer:

• den nordiske model

• dansk parlamentarisme

• dansk og nordisk international politik, herunder bistands- og udviklingspolitik

• Fascisme og højre-ekstremisme

• EU’s historie

Eksempler på vejledte specialer:

• ”Kunsten at lægge historien til rette. Den kolde krig i et historiekulturelt perspektiv”

• ”En analyse af den nyere ungarske og græske højreradikalisering i et fascismeteoretisk perspektiv”

• ”FN’s kvindetiår 1975-1985 – en undersøgelse af

kvindeperspektivets integration i international udviklingspolitik”

• ”EF-kampen og Det Radikale Venstre. En analyse af EF- spørgsmålets betydning for Det Radikale Venstre 1967-1975”

Forsker for tiden i EU-skepsis, europæiseringsprocesser, Danmark og Nordens forhold til EU, dansk og nordisk udenrigs- og udviklingspolitik, den nordiske model og dansk parlamentarismes historie 1972-1993.

(19)

~ 19 ~ Wulf Kansteiner

PROFESSOR(MSO) E-mail: wk@cas.au.dk Bygning: 1461-521 Tlf: 87162195 Mobil: 22773964

Vejledningsområder:

• Public History and Memory Studies, including the representation of the past in film, television, digital media, museums, and memorials

• History of Nazism, the Holocaust, and World War II

• Media History, esp. the history of film, television, and digital media

• Migration History and Memory

• Contemporary German and European History

• Historical Theory and Historical Methods

• History Didactics

Eksempler på vejledte specialer:

• “The Construction of the Past in Assassin’s Creed”

• “A Comparative Study of Holocaust Memorials in Denmark and Norway”

• “The Vietnam War and the Iraq War in Hollywood Films”

• “History and Memory in the Jewish Museum in Copenhagen and the Occupation Museum in Aarhus”

• “Time and Narrative in Viktor Klemperer’s WWII Diaries”

I am currently engaged in four different research contexts: Holocaust memory in museums, memorials, digital media and on TV, European memories of 20th and 21st century migration, narratological analysis of professional historical writing, and theories and methods of memory studies. I am also a member of a team of scholars and museum experts preparing a 2018 exhibit on war and memory.

I can supervise in English and Danish (and German)

(20)

~ 20 ~ Jakob Engberg

LEKTOR

E-mail: je@cas.au.dk Kontor: Bygning 1451-424 Tlf.: +45 41 67 47 12

Vejledningsområder:

• Antikhistorie, Rom

• Kirkehistorie, tidlig kristendom

Eksempler på vejledte specialer:

• Kønsroller i første århundredes græsk- romerske, jødiske og formative kristne kulturer.

• Det himmelske og det jordiske Jerusalem i rabinske tekster, hos Origenes og Augustin.

• Tempeldämmerung: Romerske

provinsguvernørers institutionaliserede incitament strukturer som kontekst for hedenske templers forfald i de østlige provinser i senantikkens Romerrige.

• Omvendelse af jøder, kættere og hedninger i Gregor den Stores brevveksling.

• Gode og dårlige kejsere. ”Fyrstespejl” hos Tacitus og Sveton.

• Josefus’ brug af græske nøglebegreber med særlig fokus på kállos.

• Christiana sum. Martyrium og

identitsopretholdelse i tidlig kristendom, 2.- 3. århundrede.

• Kristen mellem to autoriteter.

Myndighedsteologi i Nordafrika omkring år

• 200 Filon og Josefus’ kønsparadigmer

• Identiteskonstruktion, kristne og muslimer i martyrberetninger fra 8. århundrede.

• Augustin af Hippo: Teologi og digitale metoder.

Min forskning er fokuseret på forholdet mellem de romerske myndigheder, kejsere,

provinsguvernører og lokale myndigheder, og de kristne før, under og efter Konstantin. Jeg sætter pris på at samarbejde med andre i kollektive forskningsprojekter og leder Centre for the Study of Antiquity and Christianity, et frugtbart forskningsmiljø (også for kandidatstuderende). Har du en idé til et speciale, eller er du interesseret i romersk historie og mangler en idé, så er du velkommen til at skrive.

(21)

~ 21 ~ Annette Skovsted Hansen

LEKTOR

E-mail: ostash@cas.au.dk Kontor: Bygning 1465-320 Tlf.: 87162303

Vejledningsområder:

• Japans historie

• Globalhistorie

• Maritimhistorie

• FNs historie

• Udviklingsbistandshistorie især i Asien og Afrika

• Japan, Nepal og Afrikas historier

• Kulturhistorier med fokus på nationalsprog

Eksempler på vejledte specialer:

• “Feminism in the Japanese Empire and it’s Post- war Legacy: Problematizing a Perceived

Connection between Pacifism and Japanese Feminist Activists before and during the Second World War”

• ”Afrika i støttesange 1984-2012: Produktspeciale:

Udvikling af et tema for danmarkshistorien.dk med elever på danske ungdomsuddannelser som målgruppe med Afrika i støttesange fra 1984 til 2012 som case”

• “How World War II Racism Influenced American Enemy Images: A comparison of American public perception of the German and the Japanese enemies”

• “Between the Dragon and the Tiger: Nepal's prospects as a small state with rival great power neighbours”

• ”Et særligt lavt Culturstandpunct”1 En komparativ undersøgelse af videnskabelige institutioner og det danske skolevæsen

vedrørende opfattelser af såkaldt laverestående folk i perioden 1890-1910”

• “Global and local factors influencing the

effectiveness of HIV/AIDS-related development assistance for health in Malawi”

• “An Alternative Path: Nation-Building from Within in the Case of Somaliland”

• ”Det japanske selvmordsritual - forståelse og brug af seppuku i historisk kontekst”

Min nuværende forskning er en globalhistorie om shipping og havnesteder såsom Tema i Ghana, Aarhus, Haifa og Kobe. Jeg har også et igangværende projekt om globale netværk af professionelle, der har været på privatsektorkurser i Japan helt eller delvist finansieret af japansk udviklingsbistand, og den måde de har valgt at bruge deres Japanophold i deres karriere. Endelig har jeg udgivet en række artikler på baggrund af min forskning i definitionen og udbredelsen af nationalsprog i det 19.

århundredes Japan.

(22)

~ 22 ~ Anders Sybrandt Hansen

LEKTOR

E-mail: etnoash@cas.au.dk

Kontor: Bygning 4235, 126 & bygning 4236, 213

Tlf.: +4560662175

Vejledningsområder:

• Etnografiske studier/ studier baseret på kvalitative metoder, feltarbejde, deltagerobservation, interviews.

• Antropologisk teori, praksisteori og fænomenologi

• Kinesisk dannelse- og uddannelseskultur

• Politisk kultur i Kina

• Socialisering

• Etik

• Fødevarer, mad, fødevaresikkerhed

Eksempler på vejledte specialer:

• “The Striving Individual and His Old Mother – an Ethnography of Contemporary Chinese Morality Regarding Care for Elderlies”

• “Whose Body is it anyway? An Ethnographic Investigation into the Tattoo-scene of Modern-day China”

• “Ideology and Legitimacy in Contemporary China – an Ethnographic Exploration of Political Belief and Disillusion among Chinese University Students

Morality, Family and Future: an Anthropological Analysis of Chinese Students in Denmark and their Negotiation of Conflicting Moral Values”

(23)

~ 23 ~ Mark Sedgwick

PROFESSOR

E-mail: mjrs@cas.au.dk Kontor: Bygning 1451, 522 Tlf.: 87162657

Vejledningsområder:

• Islam

• Islamisme

• Sufisme

• Mellemøstens historie siden 1800

• Terrorisme

• Zionisme

• Traditionalisme

• Ekstrem højre i Vesten

Eksempler på vejledte specialer:

• “Når mor og far bliver skilt: En analyse og diskussion af sociale ressourcer og familiestruktur blandt dansk-.tyrkiske skilsmissefamilier.”

• “Framing of the Egyptian Muslim Brotherhood in the Egyptian State Newspaper Al-Gomhuriyya.”

• “The Romantic Other: Romanticism and Critique of Western Modernity in Freya Stark's Travel Writing from South Arabia in the 1930s“

• “Relief Fatigue in Lebanon: A Case Study of the 1915-18 Famine and its Effects on Human behavior”

• “The Construction of a Palestinian National identity: A Semantic and Rhetorical Analysis of Material Published by the PLO, from 1968- 2004.”

• “Post-Islamism: Political Islamism in Egypt and Tunisia.”

• “Massemord for Gud. Angrebet d. 11.

september 2001 som en tilbedelse af Gud belyst gennem en myte– og ritualanalyse af dokumentet 11.

september Håndbog.”

Min forskning er fokuseret på moderne islam og islamisk historie i den arabiske verden og i Vesten. Mine specialiteter er sufisme (islamisk og vestlig og imellem) og terrorisme (i og uden for Mellemøsten, og herunder ikke-islamisk terrorisme og radikalisering og modradikalisering). Jeg har også arbejdet med den europæiske yderste højres ideologi og med såkaldt “islamofobi”. Jeg har undervist i zionismens historie, men har ikke offentliggjort artikler om den.

(24)

~ 24 ~ Anemone Platz

LEKTOR

E-mail: ostap@cas.au.dk Kontor: Bygning 1465, 330 Tlf.: 87162328

Vejledningsområder:

• Moderne japanske samfundsforhold

• Japansk populærkultur i alle former (også ældre former)

• Sociologiske/antropologiske emner om familie, børn og ungdomskultur / socialisation (også i ikke japanske samfund)

• Kulturmøde (især

Japan/Østasien- Europa)

Eksempler på vejledte specialer:

• “Culture Matters! An Analysis of Ansaldobreda’s Perception of the Impact of Cultural Differences on the Intercultural Collaboration Process in the Danish-Italian IC4 Train Project”

• ”Fra konform til afviger.

Identiteten hos den ugifte japanske mor”

• ”Modtagelse af adoptivbørn fra Sydkorea i Denmark”

(25)

~ 25 ~ Andreas Steen

P

ROFESSOR

E-mail: ostas@cas.au.dk

Kontor: bygning 1465, lokale 318 Tlf.: 87162375

Vejledningsområder:

• All topics related to Modern China, ~ 19th cent. until today

• Modern Chinese History (also as part of Global History)

• Chinese Popular Culture, related to Cultural Studies, incl. film, music, Chinese Opera.

• Chinese Society

Eksempler på vejledte specialer:

• “Online Han Power? Ethnic Nationalism in China”

• “Traveling Memories – Online Remediations of the Past as Communicated by the National Museum in Beijing”

• ”De kinesiske individuelle rejsende I Skandinavien – Rejsemønstre, præference og anbefalinger på kinesiske rejseblogs”

• “We cannot forget, but can we forgive? Media Discourse on John Rabe and the Nanjing Massacre in China and Japan”

• “Xiao and the Chinese Dream: A Critical Discourse Analysis of the Portrayal of Xiao in the People’s Daily from 2012 to 2015”

(26)

~ 26 ~ Birgitte Beck Pristed

L

EKTOR

E-mail: birgitte.pristed@cas.au.dk Kontor: Bygning 1467, 321

Tel: 8716 2763

Vejledningsområder:

• Russian culture and literature

• Soviet and post-Soviet topics

• Visual arts, photo, film, architecture

• Media, censorship, print and digital culture

• Cultural transfer and transnational relations

• Cultural heritage and museology

Eksempler på specialeemner:

• Digital protestkultur i dagens Rusland: den postmoderne petition

• Putins informationskrig

• Internet censorship in Russia

My field of research is Russian culture and literature. My current projects are related to Soviet and post-Soviet print and digital culture, book graphics, and Soviet paper production and recycling politics.

(27)

~ 27 ~ Christina Fiig

LEKTOR

E-mail: cfiig@cas.au.dk Kontor: Bygning 1461, 626 Tlf.: 87162219

Vejledningsområder:

• Gender and polics locally,

nationally, in Europe and globally

• Gender and diversity and the EU

• Gender equality in the Nordic countries

• Gender and leadership in private industry and in public

institutions

• Gender and media

• Gender and the public sphere

• Civil society

• Democracy

• EU's policy areas

• EU and a democratic deficit

• EU enlargement

• Political philosophyand leadership in private

Eksempler på vejledte specialer:

Parti-kultur i EU-parlamentet

“Iceland: Forever Reluctant? The Impact of National Identity on Iceland's Future in the European Union”

“Civil society in the EU. Historical evolution of civic participation “

”Klimabevidste Identiteter. En empirisk analyse af EU’s Identitetskonstruktion gennem klimapolitikken 1997-2012”

I am a political scientist with an expertise in gender studies and a particular focus on gender and European policis. Presently, my research focuses on women's

enfranchisement and on a coming project dealing with gender and power in the media.

I will supervise in Danish and English and am always looking out for interesting topics for future Master Theses.

(28)

~ 28 ~ Christoffer Leiding Kølvraa

LEKTOR

E-mail: eurock@cas.au.dk

Kontor: Bygning 1461, lokale 622 Tlf.: 87162374

Vejledningsområder:

• The construction of European identity, the way the EU presents itself, ideas about Europe since the Cold War

• Nationalist, Fascist or Nazi discourses and organizations in contemporary Europe

• Affect Theory, Crowd Theory, Theories of ideology, Critical discourse analysis, discourse theory, collective identity, collective memory, post- structuralism in general

• Nationalism: classical and neo-, Danish and European,

nationalism theory

Eksempler på vejledte specialer:

• 'Is this Diversity? The British National Party in Europe'. BNP's Neo-nationatislitiske diskurser op til Europa-parlementetsvalget 2009

(29)

~ 29 ~ Chun Zhang

STUDIELEKTOR, PhD E-mail: ostzc@cas.au.dk

Kontor: Bygning 1465, lokale 326 Tlf.: 87162304

Vejledningsområder

• Chinese acquisition

• Teaching and learning Chinese as a foreign/additional/heritage language

• Identity, language and discourse in Chinese teacher education

• Classroom discourse and translanguaging

Eksempler på vejledte specialer:

• “Learning strategies used by Danish high school students to acquire Chinese scripts”

• “Danish-accented Chinese: production of two Chinese sibilants”

• “Language and ideology in Chinese language textbooks”

I welcome enquires from students who are interested in investigating how Danish learners acquire Chinese at secondary and tertiary schools. I also welcome enquires from students who are committed to becoming teacher-researchers in the field of Chinese language education. I’m currently (2020-2022) working on a small-scaled project about ‘identity and interculturality’: an inquiry of volunteer Chinese teachers at overseas universities.

I can supervise theses in English and Danish.

(30)

~ 30 ~ Derek Pardue

L

EKTOR

E-mail: dpardue@cas.au.dk Kontor: Bygning 1467-326 Tlf.: 87162612

Vejledningsområder:

• Contemporary Brazilian popular culture

• Urbanization in the Americas

• History of the Black Atlantic

• African diaspora

• Hip hop, slam poetry

• Migration and citizenship

Eksempler på vejledte specialer:

• “A comparison of the practice of capoeira (Afro-Brazilian dance/art form) in Brazil and Denmark”

My primary research is about how youth use expressive culture to gain political visibility. I have conducted extensive ethnographic fieldwork and archival research in São Paulo, Brazil, Lisbon, Portugal and Praia, Cape Verde related to such issues.

More details can be accessed here

(31)

~ 31 ~ Gauri Pathak

LEKTOR

E-mail: gauri@cas.au.dk Kontor: building 1465-328 Tlf.: 87162137

Vejledningsområder:

• Gender and sexuality

• Medical anthropology and the body

• Political Ecology

• Consumption and globalization in India

• Health-Environment Systems

Eksempler på vejledte specialer:

• “A Queer Viewing from Under the

“Platform”: The Intra‐Action of Trans and Gender Non‐

Conforming Bodies and the Danish Medical System”

• “On the Impact of Ambiguous Terminology in International Policy: A Documentary Analysis Comparing Usages of “Women’s Empowerment” Between Uganda and the United Kingdom”

I am an anthropologist whose work straddles the boundaries between medical and sociocultural anthropology. My regional focus is on South Asia, particularly

contemporary urban India, and my work is centered around an overarching interest in the interactions between the body, consumption, technology, environment, and sociocultural contexts. My current project is an ethnographic investigation of human–plastic interactions in urban India.

Currently, I can only supervise theses in English.

(32)

~ 32 ~ Georg Fischer

L

EKTOR

E-mail: fischer@cas.au.dk Kontor: 1467, 324

Tlf: 87162312

Vejledningsområder:

• Latin American history (especially post-Independence Brazil)

• Transnational and global history

• (Neo-)extractivist development, commodity chains, resource governance, infrastructure

• Environmental history,

environmental humanities, political ecology

• History of knowledge and expertise

• Latin American intellectuals and social thought

Eksempler på vejledte specialer:

• “Greenpeace Brazil: a global and local perspective”

• ”Climate Change and Food Security”

• “Climate Change as a Security Concern? The Politics of Climate Security Discourses”

• “The Convention on the Political Rights of Women, 1952. The Influence from the Global South”

I have conducted research on the production and circulation of knowledge regarding Brazil’s iron ore deposits in the context of global industrialization in the late nineteenth and early twentieth centuries. My main current project is a comparative history of agricultural development projects and internal migration in South American savanna landscapes since the 1950s. I am also conducting research on the transnational history of nineteenth-century botany, the history of anthropological exhibitions and the position of Latin America in Global History debates.

(33)

~ 33 ~ Hagen Schulz-Forberg

LEKTOR

E-mail: hishsf@cas.au.dk Kontor: Bygning 1465, 426 Tlf: +4587162232

Vejledningsområder:

• European History and Integration

• Regional integration

• Democracy and Democratization

• Transnational Civil Society and Global Governance

• Regime Change,

• Crisis and Legitimacy Struggles,

• European and transnational CSR,

• Economic Crisis and Economic Thought (from the 19th century until today)

• Global History

• Western European history,

• Modern History,

• Urban history

Eksempler på vejledte specialer:

• “Contextual Strategic CSR in Transnational Settings – The Case of Karen Blixen Camp Ltd.”

• “The Future of a Common

European External Energy Policy:

European Integration Put to the Test”

• “Towards a Global History of Development”

• “Explaining Continuities and Shifts in Development as

Produced by Global Institutions”

The methodological approaches I cover are Conceptual History, Transnational History, Comparative History, Discourse Analysis.

(34)

~ 34 ~ Jan Ifversen

LEKTOR

E-mail: jif@cas.au.dk Kontor: Bygning 1461, 628 Tlf.: 40184818

Vejledningsområder:

• History of Europe from the 18th century to the present

• Ideas and images of Europe

• The history of democracy

• Encounters between Europeans and people from other continents

• Theories and practices of interculture

• Intellectual history from the 18th century to the present

• Identity politics,identity theories

• Uses of the past, including heritage policies

• Theories of history (theories of temporality)

• Qualitative methodologi (discourse analysis, conceptual history)

Eksempler på vejledte specialer:

(35)

~ 35 ~ Jeremy Bryan Morris

LEKTOR

E-mail: jmorris@cas.au.dk Kontor: Bygning 1467, 325 Tlf: 87162532

Vejledningsområder:

• Social and cultural topics in Russia and Ukraine after 1991.

• Late Soviet culture and society

• Media and social media

• Class and gender identity

• Informal economy

Eksempler på vejledte specialer:

• “Forced psychiatric treatment of dissidents in USSR”

• “Football in Socialist societies:

Different development path of football rivalries in the Soviet Union and CEE socialist states (GDR, Hungary)”

• “Why despite two decades of conditionality does the Russian Speaking Minority in Estonia, still experience discrimination?”

• “Orientalism in Depictions of Russia in BBC documentaries”

• “Language politics in Ukraine in the 2000s”

My research is mainly about socio-economic transformations in Russia and Ukraine after 1991, with some limited expertise on the socialist period and other post-socialist countries. I also have some expertise in cultural topics, the media and social media. Speaking more broadly, I am interested in global processes of precaritisation, informal economy, and class and gender

identity. I am particularly interested in ethnographic methods and other ‘grounded’ approaches.

(36)

~ 36 ~ Lisanne Wilken

LEKTOR

E-mail: ceklw@cas.au.dk Kontor: Bygning 1461, 620 Tlf.: 87162235

Vejledningsområder:

• In my work and teaching, I cover a wide variety of topics in relation to culture, history and identity construction, i.e culture of everyday life, food and culture, minorities in Europe, popular culture, media discourses of self and other, identity construction and european identity etc. I also cover a wide range of theories, i.e theory of practice (Bourdieu), structuralism, semiotics, discourse analysis, culture &

cognition etc.

Eksempler på vejledte specialer:

• "Minority politics without minority complexes: the

construction of identity in South Jutland. A case analysis of the discourse surrounding the debate on bilingual signs".

• "Good food, bad food: an exploration of dietary attitudes and behaviour in light of the Danish nutritional discourse and EU concerns about obesity".

• "European identity under construction? An analysis of the extent to which European Studies Students in DK construct

European Identity"

(37)

~ 37 ~ Mette Thunø

LEKTOR

E-mail: mettethunoe@au.dk Kontor: bygning 1467-322 Tlf.: 29799330

Vejledningsområder:

• Modern Chinese society

• Modern Chinese history

• Migration and Diaspora Studies

• Nationalism in China and Asia

• Intercultural communication and competencies

• Cultural encounters You may just try me on other topics!

Eksempler på vejledte specialer:

• Interkulturelle udfordringer hos kinesiske medarbejdere i en dansk virksomhed

• Kinesiske turisters oplevelser af danske turistattraktioner

• Datingprogrammer på kinesisk tv og partnervalg

At the moment, I am doing research on China’s diasporic policies and discourses on China’s diaspora, as well as cultural heritage studies in relation to China’s novel diaspora museums. I also conduct a major intercultural project on Danish business managers’ perception of Chinese employees and managers and the role these perceptions play on dealing with intercultural challenges.

(38)

~ 38 ~ Peter Bugge

LEKTOR

E-mail: peter.bugge@cas.au.dk Kontor: bygning 1461, 630 Tlf.: 87 16 22 42

Vejledningsområder:

Central- og Østeuropæisk historie, politik og kultur siden det 19. århundrede

Ideer om Europa, europæisk identitet og om grænser i Europa

Alt muligt tjekkisk og slovakisk

Eksempler på vejledte specialer:

”Europaforståelse og kristenhed i politisk tænkning 1453-1713”

“The EU, Ukraine and the Boundaries of Europe: Politics and Rhetoric in EU-Ukrainian Relations”

“Public diplomacy of small and medium-sized states – with a Hungarian perspective”

Jeg vejleder på dansk og på engelsk (og på tysk om nødvendigt)

(39)

~ 39 ~ Raymond Yamamoto

LEKTOR

E-mail: raymond.yamamoto@cas.au.dk Kontor: Bygning 1465-323

Tlf.: +45 8716 2964

Fields of supervision:

• Japanese Foreign Policy

• Japanese Party Politics

• International Relations of the Asia-Pacific

• Security in the Asia-Pacific

• Development Cooperation

Examples of MA thesis topics:

• “Japanese and South Korean Security Cooperation in the Post- Cold War Period”

• “Kōmeitō and its Support of Abe's 2015 “Military Legislation”

• “China’s Belt and Road Initiative”

I am a political scientist conducting research on Japan’s post-war foreign policy as well as on International Relations of the Asia-Pacific. I am particularly interested in issues related to development cooperation. My main expertise is on Asia, but I am also open to other regions. Please refer to my AU Pure profile for further details on my ongoing research. https://pure.au.dk/portal/en/persons/raymond-

yamamoto(3889712d-d319-4a73-8a4c-2a206348fddb).html

(40)

~ 40 ~ Uwe Skoda

LEKTOR

E-mail: skoda@cas.au.dk

Kontor: bygning 1465, lokale 322 Tlf.: 87162325

Vejledningsområder:

• Visual / popular culture

(photography, movies, posters)

• Contemporary politics, state, democracy and kingship in India / South Asia

• Family, kinship, relatedness and identity

• Nationalism (e.g. Hindu nationalism)

• Diaspora issues

• Indigenous peoples (Adivasis etc.

in India / South Asia)

Eksempler på vejledte specialer:

• “Transitional Justice Challenges in Post-War Sri Lanka”

• “Struggle of Ladakh for Union Territory Status within the Indian Union”

• “Integration of International Highly Skilled Workers in Denmark”

(41)

~ 41 ~ Vladimir Pacheco Cueva

L

EKTOR

E-mail: vpc@cas.au.dk Kontor: Bygning 1465, 420 Tel: 87 16 22 17

Vejledningsområder:

• International Project Management

• Development Studies with special emphasis on Latin American and Oceania

• Corporate Social Responsibility

• Socio-economic impacts of resource extraction

• Microfinance and Financial Inclusion

• Monitoring and Evaluation of international development projects

Eksempler på vejledte specialer:

• “Agricultural Development and Climate Change in Central America”

• “Cultivating Poverty and Extracting Any Hope for Development”

• “The Millennial Generation in International Project Management”

• “The Cluster Policy in Estonia:

Benefits, Challenges and Policy Implementation”

• “The Role of France in the case of Western Sahara”

• “A comparative study of a multilevel legal framework for the organic and traditional Andalusian Olive Oil”

• “Corporate Social Responsibility and Cross-Sector Partnerships for

Sustainable Development in Developing Countries: the Case of Greenland”

I am currently working in three areas:

a) the design and implementation of cost effective monitoring and evaluation programs to determine the socio-economic impacts associated with non-renewable resource extraction and other large-scale economic projects

b) planning sustainable livelihoods after extractive project closure and

c) analyzing the governance mechanisms and socio-economic impacts of resource extraction in Latin America and Greenland.

Currently I can only conduct supervision in English and Spanish.

(42)

~ 42 ~ Yue Guan

ADJUNKT

E-mail: yue.guan@cas.au.dk Kontor: Bygning 1465-324

Vejledningsområder:

• Chinese politics and society

• Public opinion and political participation in authoritarian regimes

• Government response to COVID- 19 and other public health crisis

Eksempler på vejledte specialer:

Currently, I can only supervise theses written in English.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

“Documentary records of past folk culture in dialect” and then illustrate how commercial videos in Slovene and German dialect can influence the linguistic culture of bilingual

Th e problems led to consideration as to whether there was a basis for a broader discussion of questions, and when the group invited to the open symposium Questioning Questions

Second, the gaze pattern convergence of the Chinese when interacting with Canadians has provided strong support for CAT (Giles et al. 1977; Giles and Johnson 1987); this

We consider the collision of digital culture and traditional memorializing practices, and suggest the need for further work that attends to the variety of social media being

At a nursing education programme in Denmark, a re-entry programme consisting of four workshops has been developed: one workshop before the internship (Culture and culture shock)

When reading Richard Sennett’s Flesh and Stone (1994) about the body and the city in Western civilization it becomes clear that Augé’s non-places have a history. The

• In my work and teaching, I cover a wide variety of topics in relation to culture, history and identity construction, i.e culture of everyday life, food and culture, minorities

• In my work and teaching, I cover a wide variety of topics in relation to culture, history and identity construction, i.e culture of everyday life, food and culture, minorities