• Ingen resultater fundet

Mellemkød, blandt andet

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Mellemkød, blandt andet"

Copied!
5
0
0

Hele teksten

(1)

kvinner gitt feministiske bidrag til tolkningen av melodramaet. Jeg kan nevne E. Ann Kaplans Motherhood and Representation: The Mother in Popular Culture and Melodrama, Christine Gledhills Home is where the Heart is. Studies in Melodrama and the Woman’s Film og den før nevnte Rita Felskis bok The Gender of Moder- nity. Det fins også en ganske ny studie av melodramaet i nordisk litteratur, nemlig Maria Karlssons bok Känslans röst om Selma Lagerlöfs romaner fra 2002.

Det er selvsagt ikke mulig å ta hen- syn til alle relevante bidrag i en så omfattende og litteraturhistorisk orien- tert avhandling som Anne Birgitte Richard har skrevet, men ofte synes jeg at de detaljerte og lange tekstparafra- sene ikke får tilstrekkelig kontekstuali- sering. Hvorfor skriver kvinnene melodrama og ikke modernisme? Hva betyr det for deres status i den litterære offentligheten og for verdien av deres kunst? Når tekstene ikke sjelden får en teoretisk belysning som mangler det spesifikt kjønnede perspektiv, så fram- står det desto mer som et savn. Med impulser fra disse feministiske lesnin- gene av det litterære og filmiske melo- drama, tror jeg at boka på en tydeligere måte kunne ha fått fram hvordan og med hvilken effekt kjønnet knytter seg til og produserer estetiske normer og hierarkier.

Jon Helt Haarder

Mellemkød, blandt andet

Per Stounbjerg: Uro og urenhed. Stu- dier i Strindbergs selvbiografiske prosa, Århus 2005 (Aarhus Univer- sitetsforlag).

Har man været væk fra Strindberg lidt, glemmer man let, hvor ekstrem han er som selvbiograf. Kæfter op om eksens monsteragtige mangel på moral og abeagtigt intellektuelle underlegenhed, og siger så: »Ja, jeg holder mig for god til overhovedet at nævne, at hendes mellemkød revnede efter den første fødsel, og værre blev det kun efter de næste tre, adr mand!« Nu har jeg pendlet lidt rundt på nettet, der egner sig fortrinligt til at hævne sig på ekser ved hjælp af offentliggjorte slibrigheder, og meget interessant kød har jeg set, men ikke lige bristet mellemkød.

August, du styrer stadig.

Per Stounbjergs disputats om August Strindbergs selvbiografiske pro- saforfatterskab var ved at få samme sta- tus som Per Højholts Auricula. Man vidste den var på vej, men vejen var lang. I et selvbiografisk forord oplyser Stounbjerg, at afhandlingen i det væsentlige var færdig helt tilbage i 1993, men så gik der lige ti år med for- skellige ledelsesposter. Offentliggjorte artikler har undervejs antydet, at den var værd at vente på – og her sidder anmelderen så med »Uro og urenhed.

Studier i Strindbergs selvbiografiske prosa«, der blev forsvaret den 27. maj 2005.

(2)

De yderste rammer om Stounbjergs arbejde er litteraturhistoriske. Han vil vise, at det selvbiografiske prosaforfat- terskab er på niveau med den dramatik, der indskrev Strindberg i verdenslitter- aturen. Delvis som argument for denne påstand kortlægger Stounbjerg et mangefacetteret spil mellem realisme og modernisme i en særlig strindbergsk selvbiografisk æstetik, der på den ene side kræver nye bestemmelser af de slidte termer, og som på den anden viser forfatterskabet som en meget egensindig version af en gængs litter- aturhistoriografisk konstruktion: Mod- ernismens formelle eksperimenter som privilegeret fortolkning af moderni- tetens tab af faste referencerammer.

For at få form på et arbejde af denne type, må Stounbjerg foretage to operationer. Han skal for det første have afgrænset, hvad han mener med

»Strindbergs selvbiografiske prosa«. For det andet skal han have ryddet op i både selvbiografiens genrespørgsmål og de velkendte teoretiske og metodiske dis- kussioner om selvbiografisk reference.

Hvad angår det første, følger han den sene Strindbergs oplistning af Tjänest- ekvinnans son, Jäsningstiden, I röda rummet, Författeren, Han och hon, Le Plaidoyer d’un fou, Inferno, Legender,

»Karantänemesterens andra berättelse«

og Ensam som et sammenhængende selvbiografisk værk med løbende til- blivelse fra 1886 til 1903. Han ser bort fra, at Strindberg også ønskede Ockulta Dagboken og brevene udgivet som en del af denne monstrøse selvbiografi.

Argumenterne herfor er dels pragma- tiske (brevene fylder 22 bind), og dels at fokus er på »tekster, der eksplicit er til- rettelagt med henblik på offentlig- gørelse« (25). Det sidste er i forhold til

brevene et måske lidt tvivlsomt argu- ment (Han och hon består f.eks. også af autentiske breve), men så er der jo prag- matikken. I forhold til en hel række andre tekster, der kunne have været ind- draget, støtter Stounbjerg sig ud over Strindbergs egne udtalelser på både receptions- og udgivelseshistorien. Alt i alt et velbegrundet tekstudvalg, også fordi Stounbjergs pointer ikke står og falder med, om man nu kunne argu- mentere for at denne eller hin tekst burde have været med.

En lille anke er, at han primært holder sig til »Karantänemesterens andra berättelse«, der er en klodset sminket version af den meget direkte roman om tiden i Berlin og ægteskabet med Frida Uhl, som Strindberg ikke turde udgive under titlen Klostret. For- skellen på de to tekster er udover den biografiske defacement af de tidligere drikkebrødres og damebekendtskabers kontrafejer en lang indledning, der dels er langt det bedste ved den lidt kedelige tekst, dels faktisk på et afgørende punkt støtter Stounbjerg: Bevægelsen fra en eksistentielt, politisk og religiøst til en æstetisk begrundet omgang á la montage med det (selv)biografiske stof er programmatisk tydelig i Klostrets første kapitel. At dette skal nævnes i en fodnote (uden inddragelse af Frits Pauls behandling af spørgsmålet) peger på, at romanen snarere end novellen skulle have været i fokus.

Hvad angår tekstudgaverne, der i de fleste tilfælde giver permanent editions- filologisk migræne, hvis man vil have arketekstuel grund under fødderne, da bruger Stounbjerg primært de først skrevne versioner – hvad man især bemærker i forhold til Inferno, En dåres försvarstal og Legender, der læses

(3)

på fransk (den sidstnævnte er dog kun delvis på fransk) – men med inddra- gelse af andre udgaver. Også her ser man viljen til at læse forfatterskabet i dets internationale, snarere end dets snævrere nordiske sammenhæng.

Hvad er så en selvbiografi, og hvor- dan skal den læses? Ja, Stounbjerg siger i begyndelsen sådan: »Tekster er ikke selvbiografier, men de kan læses som sådanne« (25). Men han siger og gør noget andet i resten af afhandlingen.

Heldigvis, for påstanden er genreteore- tisk uholdbar og ville omsat i praksis have fjerne fundamentet under projek- tet. Nok underskriver han ikke uden videre Phillipe Leujeunes berettiget berømte forsøg på en endegyldig genre- definition – den selvbiografiske pagt baseret på bestemte tekstuelle karakte- ristika – men hans argumenter for, hvornår bestemte tekster så skal »læses som sådanne«, er i sagens natur blandt andet baseret på bestemte tekstuelle karakteristika; det være sig brug af navne, en fokusering på protagonistens indre udvikling eller strukturel lighed mellem hændelser og forløb i teksten og Strindbergs i offentligheden kendte pri- vatliv. Sådanne træk omtaler Stoun- bjerg, helt i modstrid med påstanden om, at genrer ikke findes, som historisk virksomme skrivekonventioner. I cen- trum af undersøgelserne står da, hvor- dan Strindberg bruger og bruges af selvbiografien i det sene 1800-tal.

Det ‘blandt andet’, jeg brugte oven- for, er formentlig de vigtigste ord i nær- værende anmeldelse (måske lige bortset fra ’mellemkød’), for de udpeger den eklekticisme, der er Stounbjergs metode. Metoden er med en pudsig og genkommende formulering både »tekst- teoretisk oplyst«, traditionel biografisk

og pragmatisk, for ikke at sige perfor- mativt orienteret – svarende til at selv- biografier på den ene side er en slags tekster med en historie og en retorik, med en referentialitet og en eksistentiel tyngde, som Stounbjerg fuldstændig korrekt nægter at reducere til tekst. På den anden side er det at skrive og udgive selvbiografier handlinger i et offentligt rum. Hvad angår det sidste, bruger Stounbjerg dog ikke 90ernes

’performative vending’, men sin egen gode dømmekraft og f.eks. Elisabeth Bruss’ begreb om Autobiographical Acts (1976), der mere snusfornuftigt, end vi normalt ser det i disse post-but- lerske tider, trækker på Austin og Searle.

Især i forhold til dette handlingsas- pekt er det tydeligt, at disputatsen har ligget nogen tid inden udgivelsen. Jeg synes, Eva Hættner Aurelius’ fundering af selvbiografien i den juridiske fors- varstale (Inför Lagen, 1996) havde fortjent at blive brugt til mere end en fodnote i en analyse af en selvbiografi, der direkte hedder Plaidoyer. Det havde muligvis også bragt det under- belyste spørgsmål om køn i spil. Hætt- ners undertitel er Kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Frederika Bremer. Afhandlingen kunne ligeledes have hentet inspiration i per- formativitetsteori – og måske samtidig have sat de kropsqueerkompostfeminis- tisk rablende kunsthistorikere og dra- mateoretikere på plads: Litteraturen var der først, med mellemkød og det hele.

Disse indvendinger til trods er Stoun- bjergs arbejde banebrydende i forhold til de biografiske problemstillinger. Man burde tvinge både biografister af Aage Henriksen-skolen og tekstualister af for- malistisk, kognitivistisk eller post-

(4)

strukturalistisk observans til at læse første del af afhandlingen.

Uro og urenhed hedder afhandlin- gen altså, og dermed er der tydeligt peget på de træk i Strindbergs selvbio- grafiske æstetik, som Stounbjerg træk- ker frem: genrehybriditet, diskursutro- skab, mistro til færdige synspunkter og udviklingsbegreber, ja til fortællingen selv som færdig. Gennemgående er såle- des, hvad Stounbjerg kalder reversibi- litet: at enhver hårdt tilkæmpet løsning af ’mitt livs ekvation’ til enhver tid kan kaldes tilbage – og bliver det både i den enkelte tekst og i hele rækken af tekster.

Metaforen ‘svingdør’ bliver hyppigt brugt. Stounbjergs eget tekstteoretisk oplyste stade fornægter sig ikke i hans læsepraksis, hvor al denne turbulens primært ses som formationer i tek- sterne. Turbulensen angår imidlertid også netop forholdet mellem tekst og alt det udenom.

Ingen af teksterne falder til ro i for- hold til selvbiografien som genre. I Tjänestekvinnans son (skrevet 1886) overlejrer forskellige ikke-personlige diskurser (kulturkritik, religion, for- skellige typer videnskab) selv- biografiens angivelige kerne af levet liv, ligesom dannelse og determinisme i skildringen af hovedpersonens udvik- ling river øjnene ud på hinanden. Den biografiske og selvbiografiske reference drives omvendt til absurde dokumenta- ristiske ekstremer i Le Plaidoyer d’un fou (skrevet 1887-1888) med en para- doksal og stærkt foruroligende form for virkelighedstab til følge. På langs af for- fatterskabet ser Stounbjerg en stadig stærkere tendens til, at den allerede i sig selv modsætningsfulde naturalisme i de tidlige selvbiografiske tekster gradvist kombineres med og afløses af en vildt-

voksende allegorisering af det person- lige materiale, der kulminerer med Inferno (skrevet 1897) for så at klinge ud i Ensams (1903) postulerede resig- nation. Selvbiografien bliver til allegor- iske momenter uden stabil referenceramme. Noget Stounbjerg res- olut sætter på en epokaltypisk episte- mologisk formel: Strindbergs selvbiografiske æstetik er udtryk for en modernistisk fortolkning af en moder- nitetens krise i repræsentationen – kun for ved disputatsens tæppefald at kunne konstatere, at den tilsyneladende resig- neret-afklarede drømmespilsmodern- isme af den ældre Strindberg forlades til fordel for endnu mere frenetiske udladninger i et realistisk-genkendeligt prosaregister hinsides de almindelige genreopdelinger.

I forhold til Strindberg-forsknin- gen vedkender Stounbjerg sig arv og gæld fra især Michael Robinsons bane- brydende Strindberg and Autobiogra- phy (1986), mens f.eks. Ulf Olssons arbejder fra halvfemserne uden at være overset ikke har spillet den samme rolle.

De meget omfattende ide- og lærdom- shistoriske undersøgelser, som forfatter- skabet har været genstand for, er forudsætninger for bestemmelser af spillet mellem selvbiografiens tradi- tionelle indadvendthed og så Strind- bergs vilje til at skrive sig og sit ind i alle mulige og især umulige diskurser.

Hvad angår de store biografer, specielt Brandell og Lagercrantz, ligger Stoun- bjerg også her i mellemkødet. Uenig med den første i hans traditionelle man- den-bag-værket-fokusering, uenig med den sidste i hans hypostasering af den skabende Strindberg som en noget nær almægtig master of puppets i skrivnin- gen af sit eget liv. Enig med begge i den

(5)

biografiske references irreducible rele- vans.

Dermed nærmer vi os spørgsmålet om Strindbergs psykiske konstitution, som Stounbjerg nok interesserer sig for, men kun som dette kommer til syne i de behandlede tekster. I et vigtigt afsnit af afhandlingen behandler han »En melan- kolsk konstellation« i hele det behan- dlede tekstkorpus. Inspirationen kom- mer fra fransk psykoanalyse, især Kristeva. Pointen er, at de voldsomt modsætningsfyldte karakteristika, Stounbjerg samler under begreberne uro og urenhed, udviser et genkom- mende mønster, nemlig en overdetermi- neret tabsfiksering, der kommer til syne i en altgennemtrængende blanding af afhængighed af og rædsel for de andre og det andet, det være sig venner, koner, genrekonventioner eller litterær inspira- tion. Dermed har Stounbjerg ikke underskrevet psykologernes diagnoser af den empiriske Strindberg. Han har snarere peget på en slags inderside af den krise i repræsentativiteten, han ser som de behandlede teksters gen- nemgående tema. Strindberg selvbio- grafiske tekster viser, at det moderne subjekt er permeabelt og ustabilt og dermed i sidste ende nærmest ufrem- stilleligt som andet end skiftende iden- tifikationer. Modsat senere attituderela- tivistiske, konstruktivistiske eller per- formative teorier om identitet ser Strindberg dette i dystopisk snarere end utopisk belysning.

Det er lidt uafklaret, hvorvidt Stounbjerg selv i sidste ende ser rea- lisme og modernisme som sideordnede eller successive reaktioner på moderni- teten – han giver udtryk for begge hold- ninger. For denne anmelder er der ikke tvivl om, at en af disputatsens fortjene-

ster netop er fremstillingen af uro og urenheder i forholdet mellem to sideor- dnede og nogenlunde jævnaldrende svar på og interventioner i det moderne. Den generelt litteraturhistoriografiske inte- resse i Strindbergs selvbiografiske pro- saforfatterskab består blandt andet i dets problematisering af modernicis- men, dvs. totaliseringen af den moder- nistiske æstetik til selvfed teleologi og eviggyldige afpersonaliseringsdogmer.

Trods stedvise reservationer skal Stounbjergs disputats have mine varme- ste anbefalinger. Et fascinerende aspekt af et fascinerende forfatterskab æltet igennem med format, overskud og belæsthed. Der er en smittende idérig- dom i analyserne, som dårligt kommer til udtryk i anmeldelsens referat. Hertil kommer, at Stounbjerg nok bruger, hvad jeg ville kalde Århus-litterat-lingo – skrift, felt, repræsentation (og torso for en ufuldendt tekst ikke at for- glemme) – men til gengæld skriver for- billedlig præcist i behageligt korte sætninger, der stort set på hver side rammer prægnante formuleringer, man straks understreger.

Anne Borup

Dan Ringgaard: Nordbrandt, Århus 2005 (Aarhus Universitetsforlag).

Der er nogle forfatterskaber man med stor lyst rålæser i lange stræk, mens andre helst skal indtages i mindre bid- der. Med Nordbrandts poesi er det lidt som med god konfekt: altid fristende og lækker, men bedst i afmålte doser.

Sådan er det i hvert fald for denne anmelder. Det var derfor med et vist forbehold jeg gik i gang med Århus-lit- teraten Dan Ringgaards bog om Henrik

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

*) Maaske Peter Anchers Hustru Anne Sophie Sæd?.. 14 Ianuari Døde Matis Morch') begraven d. 26 Septbr døde Hr. ]1 Iulj døde Madam Morch1) afgangne Mathias Morches Enke, begraven d.

Clause 19.1, litra (a), hvormed i hvert fald handlinger foretaget af parternes ansatte udelukkes. 3) Den berørte part må ikke på rimeligvis kunne have taget højde for

Dermed viser den hvor meget ekstra afkast der opnås ved en forøgelse i risikoen (målt ved ES). Til mål for den risikofrie rente er igen brugt JP Cash rente.. Attraktivitet af

Belysningen ved de enkelte arbejdspladser (-borde) vurderes at være uden problemer, mens belysningen i rummet omkring vurderes at være utilfredsstillende. *) Spørgsmål der

Og der- med også bestemte måder patienter og sundhedsprofessionelle skal ’gøre’ inddragelse på, blandt andet at inddragelse handler om udveksling af informationer mellem patient og

Markedet for systemydelser skal være med til at levere den nødvendige forsyningssikkerhed, hvilket blandt andet sker igennem markedsgørelse af en række ydelser i elsystemet baseret

Data er i et vist omfang officielle og i denne sammenhæng blev resultatet: Den tilfældige afvigelse mellem kniv- og CT-dissektion var større end forventet, men den

Jeg kunne jo ikke ane dengang, at je g m ange år senere fik et m eget lykkeligt sam arbejde m ed Knud Ballin, da han blev m in næ stform and i Dansk

 Path-based Queries on Trajectory Data (Krogh et.al, SIGSPATIAL ’14).. Point Based

Effekten af interventionen blev afprøvet i to individuelle case studier. Baseline oplevelserne blev optaget i begyndelsen af studiet af begge partner-barn par. Observationerne

Hvis ikke man havde haft atopisk eksem, ville under 20 % udvikle symptomer på håndeksem inden voksenlivet - uanset om man havde en filaggrin gen-mutation eller ej.. Man

Koncentrationen af frie fedtsyrer (NEFA) i blod efter kælvning hos Holstein og Jersey køer fodret med kontrolfoder (Kontrol), foder med højt indhold af mættet fedt (Mættet) og

De danske anskuelsesbilleder - men da i øvrigt også de allerfleste udenlandske - er gennem- gående teknisk og kunstnerisk af høj kvalitet. Man har i stor udstrækning valgt anerkendte

gens Melgrød og Kællingens Sild, Kællingen og Kæppen, Gryden og Stikken, en Mand der gik og pløjed og hans Heste, en Mand der gik og harved og hans Heste, en Mand der gik og tromlet

Argumentet var, blandt andet inspireret af Berger & Luckmann (1967), at alle overbevisninger er effekter af sociale handlinger og derfor kan STS berettiget undersøge

Denne idé kan være skabt i samarbejde med aktørerne, men dette vil være en sjæl- denhed, da der ikke er penge i denne del af projektet, som jo endnu ikke er startet op.. Forudsat

På SDU gjorde vi os det klart, at: ”Der skal [...] udvikles nye kompetencer og læringsformer hos studerende og undervisere” (Syddansk Universitets E-læringsstrategi, p.

Det forekommer at være på sin plads, at vi spørger os selv: Hvor ville vi antropologer være uden denne pagt med folk, som ikke blot fremmer en viden om, hvad vi gør, men hjælper

En række mennesker havde i denne forbindelse forklaret mig - den nysgerrige turist - at når man eksempelvis stadigvæk foretrak landsbyendogami i 1980’eme,4 hvor byen for længst var

Det er fra dette særlige perspektiv, at ar- tiklen belyser mænds forestillinger om sig selv som fædre og del af en familie, deres og partnerens reaktioner og håndtering af

Da­ na­turen og na­turkræfterne må siges a­t være noget a­f det nærmeste, ma­n ka­n komme “virkeligheden” som såda­n, virker det som lidt a­f en ge- nistreg a­t

positionen af tale og fortælling - brugen af lange passager med direkte tale uden afb ry delse, så hurtige skift mellem disse, så blot en enkelt sætnings direkte tale skudt

Der er næp- pe det forsamlingshus i Danmark, han ikke aflagde besøg, og hans bøger blev bestsellere – selvom der ikke altid er tale om let stof.. Hans forskning er en hyldest til