• Ingen resultater fundet

Dokumentation af tilføjet effektviden i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) version 3.0

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Dokumentation af tilføjet effektviden i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) version 3.0"

Copied!
7
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Dokumentation af

tilføjet effektviden i den Socialøkonomiske

Investeringsmodel (SØM) version 3.0

januar 2022

(2)

Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen

Edisonsvej 1 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00

E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Udgivet marts 2022

Download eller se rapporten på www.socialstyrelsen.dk.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

(3)

Indhold

Indledning ... 3 1. Dokumentation af effektviden ... 4

(4)

Indledning

Dokumentationsrapporten vedrører effektviden tilføjet i version 3.0. af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

SØM er udviklet af VIVE og Incentive for Socialstyrelsen. Den første version af SØM blev offentliggjort i januar 2018 med viden om målgrupper af udsatte voksne og voksne med handicap. I oktober 2018 blev SØM udvidet med tilsvarende viden om målgrupper af udsatte børn og unge. I forbindelse med den aktuelle opdatering af SØM (version 3.0.) har VIVE tilføjet viden nye målgrupper til vidensdatabasen, der er dokumenteret i en særskilt

dokumentationsrapport, mens Socialstyrelsen har foretaget en opdateret litteraturgennemgang af dansk effektviden vedrørende udsatte børn og unge.

Rapporten indeholder en detaljeret beskrivelse af den opdaterede effektviden vedrørende udsatte børn og unge.

(5)

1. Dokumentation af effektviden

Socialstyrelsen har i SØM version 3.0 opdateret vidensdatabasen med nyeste viden om effekter af sociale indsatser målrette udsatte børn og unge i en dansk kontekst. Desuden er der tilføjet effektviden vedrørende beskæftigelsesrettede indsatser målrettet voksne med synshandicap.

I det følgende beskrives fremgangsmåden og resultatet af Socialstyrelsens

litteraturgennemgang vedrørende effekten af indsatser målrettet udsatte børn og unge.

Litteraturgennemgang

Formålet med litteraturgennemgangen har været at tilføje nye effektstudier og evalueringer til SØMs vidensdatabase på området for udsatte børn og unge i en dansk kontekst, der er kommet til siden offentliggørelsen af den første version af SØM på børne- og ungeområdet.

Der er anvendt følgende søgestrategi til litteraturgennemgangen:

1. Kilder:

- Socialstyrelsen.dk - VIVE.dk

2. Tidsmæssig afgrænsning:

- 2018-2021 3. Emner

- Effekten af sociale og psykosociale indsatser 4. Målgrupper

- Udsatte børn og unge

Ud over de studier og evalueringer, der er kommet frem i forbindelse med ovenstående litteraturgennemgang, er der tilføjet enkle øvrige, relevante studier og evalueringer på området for udsatte børn og unge.

Resultat af litteraturgennemgangen

Studier, der opfylder inklusionskriterierne, er tilføjet i vidensdatabasen, hvori brugeren kan søge inspiration om indsatser og effektstørrelser.

De studier, der er medtaget i oversigten, er udvalgt ud fra følgende inklusionskriterier:

1. Der er målt kvantitative resultater for personer efter deltagelse i en indsats.

2. Der er sammenlignet med enten en kontrolgruppe eller resultatmål før deltagelse.

(6)

Målgruppe

Antal effektestimater tilføjet i SØM version 3.0

Antal studier/

evalueringer tilføjet i SØM version 3.0

Børn og unge anbragt i plejefamilie 114 2

Børn og unge anbragt på institution 40 2

Børn og unge henvist til

specialundervisning i skolen grundet

adfærdsmæssige eller sociale årsager 2 1

Børn og unge i forebyggende

foranstaltninger, jf. servicelovens §52 8 2

Børn og unge med angst, depression eller

anden affektiv lidelse 2 1

Børn og unge med

opmærksomhedsforstyrrelse 2 1

Børn og unge med psykiske

vanskeligheder 2 1

Børn og unge udsat for voldelige eller

seksuelle overgreb 2 1

Kriminelle og kriminalitetstruede unge 6 1

Voksne i hjemløshed 16 1

Voksne med stofmisbrug 81 1

Voksne med synshandicap 3 1

I alt 252 9

Anm.: Summen af antal effektestimater og studier/evalueringer over målgrupperne summerer ikke til rækken ’I alt’, da nogle studier/evalueringer er relevante for flere målgrupper. To af studierne/evalueringerne belyser effekten af indsatser målrettet henholdsvis unge i hjemløshed og unge med stofmisbrug. Da der endnu ikke er kategoriseret specifikke ungemålgrupper i SØM på disse områder, er studierne/evalueringerne kategoriseret under de relevante voksenmålgrupper.

(7)

Socialstyrelsen Edisonsvej 1 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

• I ønsker at anvende Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) i jeres udvikling og styring af det sociale område – eller blive klogere på, om SØM er noget for jer. • I

Se ”Tillægsmålgrupper til den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) – Teknisk dokumentationsnotat”, VIVE 2020.. til yderligere fokus på ikke-inkluderede konsekvenser, der

”Beregningerne tager udgangspunkt i antallet af sigtelser i 2016, hvor gerningsmanden på sigtelsestidspunktet var regi- streret i PED. Politiet har på baggrund af en høring oplyst

Voksne med svære psykiske lidelser, samlet: 18-64 år Voksne i alderen 18-64 år, der i forbindelse med kontakt med enten et psykiatrisk eller somatisk hospital, modtager..

Barnet/den unge er i løbet af året ikke registreret med et forløb i Børn og unge anbragte forløbsregister (BUAF), hvor anbringelsesgrundlag er dom eller surrogat

ændringer og rettelser: Målgruppen blev afgrænset som personer, der i løbet af dataperioden havde et år, hvor de både havde kontakt til somatisk sygehus med psykiatrisk diagnose

• De økonomiske konsekvenser forbundet med en social indsats udgør det ændrede træk på de offentlige kasser, der følger af indsatsen effekt. • I forbindelse med beskrivelse

I dette kapitel gennemgår vi de kilder, der har været anvendt til søgningen af nye effektstudier til SØM for de fire målgrupper. Den grundlæggende metode har været at finde et