• Ingen resultater fundet

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor"

Copied!
23
0
0

Hele teksten

(1)

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og

personalhistorie.

Støt Slægtsforskernes Bibliotek - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug. Videre publicering og distribution uden for

husstanden er ulovlig.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk

(2)
(3)

Studenterne

fra

Kjøbenhavns Universitet og Sorø Akademi

1833.

Til Mindefesten i 1893 samlede

af

Genealogisk Institut,

---

Kjøbenhavn.

Otto B. Wroblewski,

1893.

(4)

A

ar sle ff, Andreas Thorvald, Vordingborg — f. 5. Nov.

1814 i Vordingborg, Cand. jur. 1841, Fuldmægtig i Statsgjælds- kontoret under Finansministeriet, Kammerraad, f 6. Febr. 1874.

Alberg, Carl Theodor, Borgerdydsk. Kbh. — f. 25. Aug.

1814 i Kbhvn., Cand. jur. 1839, Amtsforvalter i Præstø Amts sjæl­ landske Distrikt, f 16. Okt. 1883 i Vordingborg.

Alberti, Christian Carl, Ribe — f. 12. Mai 1814 paa Gravballegaard, Cand. jur. 1839, Overretsprokurator i Kbhvn., For­ mand i Bestyrelsen for den sjællandske Bondestands Sparekasse, Folkethingsmand, f 18. Mai 1890 i Kbhvn.

Albrecht, Johan Christian, Roskilde — f. 7. Okt. 1816 i Roskilde, fh. Toldkontrollør i Fredericia, R*, boer i Slagelse.

Andersen, Ditlev Christian Andreas, Aarhus — f. 1. Okt.

1812 i Aarhus, Eier af Ringkloster, f der 23. Sept. 1887.

Arfast, Jacob Peter, pr. dim. — f. 7. Aug. 1814 i Kbhvn., Institutbestyrer i Kbhvn., f der 26. April 1844.

Baadstrup, Jacob Andersen, pr. dim. — f. 3. Febr. 1802 i Baadstrup ved Skanderborg, Papirhandler, Klasselotterikollektør og Rodemester i Kbhvn., f der 17« Dec. 1875.

Bache, Erik Assenius, Horsens —f. 20. Mai 1814 i Horsens, Cand, theol. 1840, Sognepræst paa Endelave, f 28. Jan. 1867.

(5)

Bagge, Peter Frederik, Nakskov — f. 31. Marts 1813 i Nakskov, Cand, pharm. 1836, Apotheker i Nysted, Maribo, Rødby og Nakskov, f 17. Dec. 1888 i Frederiksberg.

Balsløv, Steen Theodor, Nykjøbing — f. 23. Nov. 1813 i Nykjøbing Falster, Cand, theol. 1839, t *8« Febr. 1846.

Bang, Frederik Ludvig, Borgerdydsk. Kbh. — f. 19. Juni 1816 i Kbhvn., Cand, theol. 1839, Sognepræst tilTersløse og Skjelle- bjerg, f 21. Nov. 1875.

Bang, Jacob Nicolai Hass, pr. dim. — f. 8. Nov. 1814 i Kbhvn, Cand, theol. 1841, Lærer ved Vor Frelsers Kirkeskole paa Christianshavn, f 7- Jan. 1850.

Bangert, Conrad Casper Emil, pr. dim. — f. 25. Juli 1816 i Kbhvn., fh. Overintendant i Artilleriet, Overkrigskommissær, R*, EM1-2, boer i Kbhvn.

Bech, August Leonius, pr. dim. — f. 30. Marts 1813 paa Snedingegaard, Cand. med. & chir. 1841, fh. Overlæge i Flaaden, R* DM., EM1-2.

Bentzien, Julius August, Borgerdydsk. Kbh. — f. 23. Juli 1815 i Kbhvn., Cand, theol. 1839, Gartner i Kbhvn., t8. Marts 1882.

Bloch, Henrik, pr. dim. — f. 26. Jan. 1814 i Viborg, Jæger­ mester, Medeier af Voergaard, f 4. Mai 1847 i Kbhvn.

Boesen, Peter Joachim, v. West. Inst. — f. 26. Marts 1816 i Kbhvn., Cand, theol. 1840, Provst, Sognepræst til Odder, f 9.

Mai 1891.

Boetius, Jens Lauritz, Metropolitansk. — f. 12. Dec. 1814 i Kbhvn., Redaktør, Inspektørved Sandefjord Bad, fder 21. Dec. 1890.

Bondo, Niels Gomme, Odense — f. 16. Marts 1814i Svend­ borg, Cand, theol. 1837, Sognepræst til Vallensbæk, f 12. Juli 1892.

Bonfils, Carl Joseph Julius, Borgerdydsk. Kbh. — f. 17.

Juni 1814 i Kbhvn., adm. Direktør for de militære Underklassers Pensionering og Invalideforsørgelsen, Driftsrevisor i Statsanstalten for Livsforsikkring, Justitsraad, R*, DM.

(6)

Bojsen, Johannes Emil Julius, Borgerdydsk. Kbh. — f.

24. April 1815 i Kbhvn., Institutbestyrer, senere Økonomi-Inspektør i Landmandsbanken i Kbhvn., f der 18. Febr. 1891.

Boye, Frederik Christian, Borgerdydsk. Kbh.— f. 29. Aug.

1815 i Kbhvn., Cand. jur. 1838, Volontør i danske Cancelli, druk­

nede 24. Juli 1842 paa en Seiltur i Kalvebodstrand.

Boye, Johannes Jørgen, Borgerdydsk. Kbh. — f. 1. April 1814 i Kbhvn., Cand, theol. 1840, Sognepræstiil Ingstrup, Hjermeslev og Alstrup, f 19. Febr. 1885.

de Bretteville, Christoph Eugene Nestor le Normand, pr. dim. — f. 23. April 1813 paa Frederiksberg, Toldassistent i Kbhvn., f der 11. Sept. i860.

Brix, Jens Bøggild, Aalborg — f. 3. Nov. 1815 i Aalborg, Cand, theol. 1839, Sognepræst til Rødding og Kreibjerg, f 29.

April 1877.

Broager, Johannes Boye, Roeskilde — f. 3. Aug. 1812 i Rerslev, Cand, theol. 1841, fh. Sognepræst til Dybe og Ramme.

Brummer, Henning Frederik, Odense — f. 5. Marts 1815 i Sønderhaa Præstegaard, Cand, theol. 1839, fh. Sognepræst til Oddense og Otting, boer i Kbhvn.

Bruun, Jens Worm, Aarhus — f. 25. April 1814 i Aarhus, Organist ved reformert Kirke i Kbhvn., Boghandler i Aarhus, druk­ nede i Foraaret 1842.

Buch, Peter Christian Nouvel, pr. dim. — f. 8. April 1816 i Kbhvn., Cand. jur. 1836, Justitiarius i Høiesteret, Storkors af D., DM.

Buhl, Peter, Borgerdydsk. Kbh. — f. 2. April 1813 i Frede­ ricia, Cand. theol. 1843, Inspektør vedVestre Betalingsskole i Kbhvn., f der 30. Jan. 1869.

Buntzen, Frederik Julius Georg, Borgerdydsk. Chvn. — f. i. Juli 1816 i Kbhvn., Cand. med. & chir. 1840, prakt. Læge i Kbhvn., f 3- Marts. 1847.

(7)

Busch, Peter Frederik, Borgerdydsk. Kbh. — f. 30. Sept.

1813 i Kbhvn., Cand, phil., f 1838.

Bülow, Axel Severin, Odense — f. 17. Nov. 1815 paa Tøistrup, Cand, theol. 1841, Provst, Sognepræst til Ousted og Taa- ning, j* 22. Aug. 1891 i Kbhvn.

Carstensen, Edvard James Arnold, pr. dim. — f. 7. Sept.

1815 paa Malta, Cand. jur. 1841, Kammerherre, fh. Guvernør paa Guinea, senere Amtsforvalter i Ringsted, R*, DM., EM1, boeri Kbhvn.

Casse, Carl Theodor, pr. dim. — f. 28. Marts 1813 i Kbhvn., Cand. med. & chir. 1842, prakt. Læge i Farum, t der 23. Sept. 1858.

Chiewitz, Joachim Christian, Borgerdydsk. Kbh. — f. 6.

April 1815 i Grenaa, Cand. theol. 1840, Sognepræst til Faaborg og Diernesse, f 16. Jan. 1893 i Kbhvn.

Christensen, Christen Thomsen, pr. dim. — f. 9. April 1814 i N. Nebel, Cand. theol, 1839, Sognepræst i Hals, f der 14.

Nov. 1868.

Christophersen, Gotfred Mar tin Qvirinius, pr. dim, — f.

27. Mai 1815 i Kbhvn., Cand. theol. 1840, Sognepræst til Koldby, f 23. Marts 1875.

Collin, Theodor, pr. dim. — i. 2. Nov. 1815 i Kbhvn., Cand. med. & chir. 1841, Læge veddet kgl. Theater, Professor, R*.

Dahlerup, Harald Valdemar, Frederiksborg — f. 24. Mai 1815 i Hillerød, Cand. theol. 1838, fh. Sognepræst til Ørbæk, EM1, boer i Kbhvn.

Dehlholm, Lars Christian, pr. dim. — f. 2. Juni 1813 i 0. Skjerninge, Cand. theol. 1840, Sognepræst til Rødding, Løvelog Pederstrup, f 27. Juni 1885 i Kolding.

Delbanco, Simon Vihelm, pr. dim. — f. 27. Marts 1815 i Kbhvn., Cand. jur. 1838, Overretsprokurator i Kbhvn., f der 15. Dec. 1880.

Drejer, Jacob Matthias Johannes, pr. dim. — f. 27. Sept.

(8)

7

i8io i Eveldrup, Translatør, Institutbestyrer i Bandholm, f der 3.

Mai 1862.

Drejer, Salomon Thomas Nicolai, Viborg — f. 5. Febr.

1813 i Eveldrup Præstegaard, Mag. artium 1840, Docent ved Veterinærskolen, Udgiver af Flora danica, f 21. April 1842.

Erichsen, Peter Christian Andreas Cornelius, Odense

— f. i. Jan. 1813 i Odense, Cand, theol. 1838, Sognepræst til Søby, Skader og Halling, f der 15. Mai 1877.

Eyermann, Carl Conrad Christian, pr. dim. —f. 7.Febr.

1816 paa Raadvad, Cand. jur. 1840, Cancelliraad, Justitssekretær ved Lands- Over- samt Flof- og Stadsretten i Kbhvn., R*.

Eyermann, Gustav Frederik, pr. dim. — f. 13. Nov. 1813 paa Raadvad, Cand, theol. 1840, Sognepræst til Thorsager og Bregnet, f der 16. Juli 1873.

Fabri ci us, Ove, Ribe — f. 3. Juni 1815 paa Søbygaard, Ærø, Cand, theol. 1839, Lærer i Kbhvn., f der 16. Marts 1841.

Feilberg, Jens Frederik, Borgerdydsk. Kbh. — f. 15. Mai 1815 i Kbhvn., Cand, theol. 1844, Præst i Frederikssted, St. Croix, f 27. Marts 1890.

Fenger, Nicolai Ernst, Borgerdydsk. Chvn. — f. 12. Dec.

1815 paa Christianshavn, Cand, theol. 1840, Eier af Gaarden Bil­

dring ved Ringkjøbing, f 31. Jan. 1863.

Fenger, Rasmus Theodor, Borgerdydsk. Chvn. — f. 2 Nov.

1816 paa Christianshavn, Cand, theol. 1839, Sognepræst til Hved- strup og Fløng, f der 2. Febr. 1889.

Fiedler, Julius Christian Georg Sporon, Sorø — f. 16.

Okt. 1816 paa Basnæs, fh. Eier af Krummerupgaard, Postexpeditør i Fuglebjerg, f 23. Mai 1892 i Sorø.

Fischer, Christian, Helsingør — f. 13. Juli 1816 i Olsker, Cand. jur. 1839, Etatsraad, Borgmester i Randers, C2, DM., f 29.

Juni 1885.

(9)

Fog, Frederik Ernst Ludvig, Nykjøbing —f. 2. Okt. 1814 i Nykjøbing Falster, Stud, theol., f 11. April 1840.

Fog, Hans Muus, Randers — f. 25. Sept. 1814 i Kbhvn., Cand. jur. 1841, Toldkontrollør i Middelfart, f 10. Febr. 1890.

Friedenreich, Philip Christopher, Borgerdydsk. Kbhvn.

— f. 29. Jan. 1814 i Kbhvn., Cand. theol. 1838, Slotspræst paa Kronborg og Sognepræst til Helsingør Marie Kirke, Byraadsmed- lem, R*.

Friess, Carl Wolfgang Haffner — f. 6. Aug. 1809 i Haderslev, dimitteret derfra 1832 til Kiels Universitet. Toldinspektør i Aalborg, R*, f 19. Dec. 1891.

Friis, Enevold Christian Wagaard, Viborg — f.30. Aug.

1813i Daugbjerg Præstegaard, kgl. Kjøkkenskriver, senere Bogholder, t 22. Dec. 1880 i Frederiksberg.

Friis, Frederik Siegfried, Aarhus — f. 23. Mai 1813 i 0. Assels, Cand. theol. 1839, Sognepræst til Bredstrup, t 9- Aug.

1879 i Kbhvn.

From, Niels Hofmann, Frederiksborg — f. 24. Juli 1815 i Norup Præstegaard, Cand. med. & chir. 1839, Distriktslæge i Kbhvn., f 12. Nov. 1861.

Gemzøe, Axel Harald, pr. dim. — f. 6. Nov. 1814 i Kbhvn., Stud, theol., f der n- Aug. 1834.

Glahn, Hans Egede, v. West. Inst. — f. 8. Sept. 1814 i Olstrup Præstegaard, Premierlieutenant i Kongens Livkorps, Cand.

theol. 1841, Stiftsprovst, Sognepræst i Storeheddinge, R*, DM.

Glæsel, Fritz Edvard, Borgerdydsk. Kbh. — f. 10. Juni 1815 i Kbhvn., Cand. med. & chir. 1841, Distriktslæge i Aarhus Landdistrikt, Eier af Skaarupgaard, f 5- Mai 1877.

Gradmann, Hans Peter Haagen, Borgerdydsk. Kbh. — f. 9. Mai 1815 i Kbhvn., Cand. med. & chir. 1841, Overlæge i Helsingør, R*, f 22. Mai 1867.

Haastrup, Johannes Otto, pr. dim. — f. 4. Juli 1813 paa

(10)

9

Liselund ved Nyborg, Cand. jur. 1840, Birkedommer og Skriver i Ravnholt Birk, f 31« Okt. i860 paa Ørbæklunde.

Hage, Edvard Philip Hother, Roeskilde — f. g. Jan.

1816 i Stege, Cand. jur. 1838, Rigsdagsmand, Borgmester og Byfoged i Stege, samt Herredsfoged paa Møen, f 9. Febr. 1873.

Hagemann, Martin Nicolai, Viborg — f. 6. Aug. 1815 i Viborg, Cand. theol. 1839, Sognepræst til Støvring, Mellerup og Støvringgaards Kloster, t 13. Febr. 1858.

Halberg, Alexander, Borgerdydsk. Kbh. — f. 29. Sept.

1814 i Kbhvn., Cand. jur. 1839, slesv. Examen 1852, Herredsfoged i Lollands Nørre Herred, t 20. Mai 1891 i Kbhvn.

Hansen, Gustav Adolph Ferdinand, pr. dim. — f. 16.

Okt. 1815 paa Landting ved Viborg, Cand. med. & chir. 1842, prakt. Læge i Tybrind ved Middelfart, f 17. Juni 1853.

Hansen, Hans Jessen, pr. dim. (Haderslev) — f. 1814 i Øster Terp, Bedsted Sogn, Slesvig, f der c. 1835.

Hansen, Niels, Nykjøbing, — f. 23. April 1813 i Todbjerg, Cand. theol. 1839, Sognepræst til Egeslevmagle, f 5- Jan. 1872.

Hansen, Torkild, Aalborg — f. 7. Juni 1815 i Ribe, Cand.

theol. 1835, fh. Adjunkt i Aalborg, Eier af Petersholm ved Veile, t der 19. Okt. 1881.

Harder, Hans Peter, pr. dim. — f. 6. Febr. 1813 i Skjel- skør, Cand. med. & chir 1841, Læge paa St. Jan, f 1845.

Hasle, Jørgen Henrik Theodor, Borgerdydsk. Kbh. — f.

13. Juli 1816 i Kbhvn., fh. Eier af Løvegaard, Assurancebestyrer, Statsrevisor, Landsthingsmand, f 16. Febr. 1889.

Haxthausen, Christian Frederik Georg, pr. dim. — f.

28. Aug. 1816 i Kbhvn., Chef for Jernbanepostkontoret i Kbhvn., Kammerjunker, f 19* Aug. 1863.

Hersleb, Ove Malling, Sorø — f. 17. Nov. 1814 i Nyborg, Cand. jur. 1838, fh. Herredsfoged i Voer og Nim Herreder, Justits- raad, R*, DM., boer i Frederiksberg.

(11)

Heyck, Johan Wilhelm Hinrich — f. 1807 i Itzehoe, Student i Bonn 1827, Cand. med 1834, Dr. med. i Kiel, prakt.

Læge i Altona, f der 25. Mai 1849.

Hjorth, Ludvig Johan Emil, Borgerdydsk. Kbh. — f. 5.

Juli 1816 i Kbhvn., Cand. med. &chir. 1839, Sanitetslæge i Tripolis, f i. Juni 1861.

Hjorth, Lorents Andreas, Rønne — f. 5. Nov. i Nylarsker, Cand, theol. 1840, Sognepræst til Kousted og Raasted, f !• Juli 1883.

Hoffmann, Jochum Ancher Stenbech, Rønne — f.

17. Dec. 1813 i Rønne, Eier af Rabekkegaard paa Bornholm, t 2.

Aug. 1878 i Rønne.

Holbech, Jens Andreas Christian, Metropolitansk. — f. 6. Dec. 1815 i Kbhvn., Cand theol. 1838, Skoledirektør i Kbhvn, Etatsraad, R*, DM., f 23. Dec. 1885 i Kbhvn.

Holstein-Rathlou, Christian Frederik Emil, pr.

dim. — f. 12. Juni 1817 i Kbhvn., Cand. jur. 1839, Volohtør i' Rentekammeret, f 28. April 1844.

Hornbech, Hans Christian Bartholin, Metropolitansk.

— f. 25. Juli 1812 i Kbhvn., Cand, theol. 1841, Overgraver ved Heiliggeistes Kirke i Kbhvn., f der 4. Aug. 1878.

Hummel, Bernhard Otto Ferdinand, Borgerdydsk. Chvn.

— f. 19. Febr. 1814 i Helsingør, Cand. jur. 1840, Fuldmægtig ved Skiftekommissionen i Kbhvn., f der 9. April 1867.

Huus, Rasmus Raahauge, Nakskov — f. 16. Jan. 1814 i Nakskov, Cand, theol. 1838,Sognepræst til Kjøng, R*, f 30. Sept. 1893.

Høyer, Hans Offe Christian Panum, Odense — f. 12.

Mai 1816 i Odense, Telegrafist i Helsingborg, f 5. Okt. 1871.

Janssen, Carl Emil, Borgerdydsk. Kbh. — f. 20. Dec. 1813 i Kbhvn., Cand, theol. 1840, Sognepræst til Værslev og Jordløse, t 9. April 1884 i Kbhvn.

Jensen, Carl Christian, pr. dim. — f. 11. Marts 1816 i Kbhvn., Cand, theol. 1840, fh. Sognepræst til Veiby og Tibirke.

(12)

Il

Jermiin, Henrik, Aalborg — f. li. Okt. i8ioiØ. Brønderslev, Cand. theol. 1841, Eier af Sønderhave, Serritslev Sogn, f i Haslev- gaards Mølle ved Mariager 20. April 1887.

Jermiin, Henrik Cyrus, Aalborg — f. 25. Febr. 1813 paa Tranekjærgaard, Cand. theol. 1839, Sognepræst til Tjustrup og Haldagerlille, f 25. Mai 1862.

Jespersen, Andreas Petrus, Rønne — f. 10. Nov. 1815 i Nexø, Cand. jur. 1839, Postmester i Viborg, Etatsraad, R*, t 21. Jan. 1891 i Frederiksberg.

Jespersen, Carsten Friis, Viborg — f. 27. Jan. 1815 i Viborg, Cand. med. & chir. 1839, Distriktslæge i Nykjøbing Falster, R*, t 27. Marts 1875.

Jespersen, Thomas Andreas, Viborg — f. 20. April 1816 i Viborg, Cand. theol. 1840, Sognepræst til Hundslund, f 28.

Aug. 1871 i Kbhvn.

Jessen, Julius Christian, Vordingborg — f. 3. Juni 1815 paa Marienborg ved Vordingborg, Stud, jur., f 8. Febr. 1839.

Junge, Carl Julius, pr. dim. — f. 28. Juli 1812 i Hem Præstegaard, Cand. theol. 1838, Sognepræst til Vammen, Bigum og Lindum, f der 18. Jan. 1877.

Jungersen, Anders Christian, pr. dim. — f. 7.Okt. 1817 i St. Brøndum Præstegaard, Cand. theol. 1839, Provst for Gudme og Vinding Herreder, Sognepræst til Skjellerup og Ellinge, R*, t 9. Juni 1874.

Jør.gensen, Frits Adolph Julius Erasmi, pr. dim. — f.

1813, Toldassistent i Tønning, f der 28. Mai 1855.

Jørgensen, Georg Simon, Borgerdydsk. Kbh. — f. 2. Okt.

1814 i Rønne, Cand. philol. 1841, Rektor i Rønne, R*, t 27.

Febr. 1884.

Kjellerup, Gustav Vilhelm, v. West. Inst. — f. 7. Sept.

1815 i Kbhvn., Cand med. & chir. 1839, prakt. Læge i Kongens Lyngby, f 20. Aug. 1861.

(13)

Kirketerp, Rasmus, Borgerdydsk. Kbh. — f. 13. Jan. 1814 i Kbhvn., Cand. theol. 1840, Provst for Bjerge og Hatting Herreder, Sognepræst til Raarup, f der 8. Jan. 1873.

Knudsen, Johan Frederik Emil, pr. dim. — f. 11. April 1814 i Kbhvn., Bibliothekar i Paris, Stud, jur., Alumnus paa Wal- ckendorfs Collegium, faldt i Slaget ved Slesvig 23. April 1848.

Kofo ed, Ole Edvard Sonne, Rønne — f. 13. Aug. 1813 i Aaker, Cand. theol. 1839, Sognepræst til Øster-Larsker og Gud­ hjem, t 14« April 1890 i Rønne.

Kohl, Matthias Frederik Gustav, Rønne — 13. Nov. 1815 i Rønne, Cand. jur. 1841, Translatør, Assistent ved Øresunds Told­ kammer, senere i Kbhvns Overformynderi, f 13. Okt. 1877.

Krieger, Andreas Frederik, Borgerdydsk. Kbh. — f. 4.

Okt. 1817 i Colbjørnsvig ved Arendal, Cand. jur. 1837, Dr. jur. &

phil., fh. Indenrigs, Finants og Justitsminister, extraord. Assessor i Høiesteret, Stk. af D., DM., t 27. Sept. 1893 i Kbhvn.

Krog, Harald Andreas? Christian, pr. dim. — f. 14. Marts 1815iHerslev Præstegaard, Cand. theol. 1840, Provst for StrøogHolbo Herreder, Sognepræst til Ramløse og Annise, Landsthingsmand, f 6. Juli 1881.

Lange, Johan Gustav, pr. dim. — f. 17. Marts 1816iKbhvn., Cand. jur. 1841, Sagførerfuldmægtig i Kbhvn., f 23. Febr. 1846.

Lange, Johan Nicolai, Roskilde — f. 8. Aug. 1814 paa Rødkilde, Cand. theol. 1841, Præst ved Aim. Hospital og Abel Cathrines Stiftelse i Kbhvn., f der 18. April 1865.

Larsen, Christian Andreas, pr. dim. — f. 14. Mai 1815 i Kbhvn., Departementssekretær i Udenrigsministeriet, Legationsraad, t il. April 1855 i Kbhvn.

Lembcke, Christian Ludvig Edvard, Metropolitansk. — f. 15. Juni 1815 i Kbhvn., Cand. theol. 1838, philol. 1849, Dr.

phil., fh. Konrektor i Haderslev, R*, boer i Frederiksberg.

Licht, Hans Henrik, Vordingborg — f. 4. Juni 1814 i

(14)

i3

Vordingborg, Cand, theol. 1841, Sognepræst til Horne, Folketings­ mand, t ï7- Marts 1886.

Liebenberg, Andreas Emil, Roskilde — f. 14. Juli 1813 i Kbhvn., Cand, theol. 1840, Overlærer ved Sorø Akademi, f der

14. Jan. 1869.

Lindhard, Joachim Otto, Aarhus — f. 5. Jan. 1812 i Asfærg Præstegaard, Skolelærer i Kirkeværløse, f 21. Nov. 1867.

Lindhard, Magnus Anton, pr. dim. — f. 9. Juli 1810 i Asfærg Præstegaard, Cand, theol. 1843, Skolelærer i Vium, f 26.

Aug. 1878 i Viborg.

Listov, Andreas Laurits Carl, v. West. Inst. — f. 20.

Febr. 1817 i Kbhvn., Cand, theol. 1839, Sognepræst til Dalby og Tureby, R*, t 14* Febr. 1889.

Lorck, Carl Berndt, Borgerdydsk. Kbh. — f. 29. Aug. 1814 i Kbhvn., Boghandler, dansk Generalkonsul i Leipzig, R*, DM.

Lund, Johannes Welleius, pr. dim. — f. 3. April 1815 i Starup Præstegaard, Cand, theol. 1838, pers. Kapellan for Aastrup, t 6. Nov. 1845 i Moseby Præstegaard.

Lund, Peter Christian, Metropolitansk. — f. 25. Okt. 1814 i Kbhvn., Cand. med. & chir. 1841, prakt. Læge i Onsbjerg paa Samsø, f der 3. Nov. 1891.

Læssøe, Christian Frederik, Borgerdydsk. Kbh. — f. 1.

Febr. 1813 i Frederikshavn, Cand, theol. 1841, Sognepræst til Galten og Vissing, R*.

Marcussen, Johan Frederik Henchell, pr. dim. — f.

1815 i Kbhvn., Cand, theol. 1841, f 18. Aug. 1841.

Marzetta, Lorenzo, Aarhus — f. 7. Juli 1812 i Aarhus, Lakfabrikant i Kbhvn., f der 12. April 1879.

Melchior, Emil Johannes, Viborg — f. 18. Juli 1810 i Brøndum Præstegaard, Cand, med & chir. 1839, Assistent i Grøn­

landske Handels Bogholderkontor, prakt. Læge paa Frederiksberg, t der 31. Jan. 1888.

(15)

Meyer, Johan Diderik August, v. West. Inst. — f. i.

Okt. 1817 i Kbhvn., Cand. jur. 1838, Cancellist i Finantsministeriet, t 24. Juni 1863 paa Oringe.

Michelsen, Rasmus Peter, Rønne — f. 13. Dec. 1814 i Rønne, Cand. jur. 1840, Herredsfoged i Bornholms vestre Herred, t i. Febr. 1875.

Mikisch, Paulus Christopher Diderik, Horsens — f. 26. April 1813 i Horsens, Cand. med. & chir. 1840, prakt. Læge i Horsens, t 22. Okt. 1845.

Mollerup, Thomas Joachim Andreas, Borgerdydsk.

Kbh. — f. 16. Febr. 1817 i Kbhvn., Cand. jur. 1839, Eier af Restrup, f 30. Dec. 1852 i Kbhvn.

Mynster, Frederik Joachim, Metropolitansk. — f. 10.

Mai 1816 i Kbhvn., Cand. theol. 1838, 1. resid. Kapellan ved Holmens Kirke i Kbhvn., f der 17. April 1857.

Müller, Otto Francis, pr. dim. — f. 1813, Cand. phil, f tidlig, formentlig i Vestindien.

Møller, Carl Marenus, Borgerdydsk. Kbh. — f. 25. Marts 1814 i Kbhvn., Cand. jur. 1837, Departementsdirektør i Indenrigs­

ministeriet, Etatsraad, R*, f 21. Juli 1856 i Kbhvn.

Møller, Christian Daniel, pr. dim. — f. 20. Sept. 1816 i Kbhvn., Cand. theol. 1839, Sognepræst til Faxe, slesvigsk Stænder­ deputeret, R*.

Møller, Christian Frederik, Borgerdydsk. Kbh. — f. 26.

Juni 1815 i Kbhvn., Cand. theol. 1838, Provst for Odense Herred, Sognepræst til Stenløse og Fangel, R*, f 18. Juli 1885.

Møller, Christian Ludvig, pr. dim. — f. 28. Jan. 1815 i Kbbvn., Lærer ved Communeskolerne i Odense, t der 10. Febr. 1876.

Møller, Frederik Ditlev, Aarhus — f. 23. Juli 1814 paa Faurgaard, Cand. theol. 1840, Sognepræst til Marvede og Hyllinge, f 27. Juli 1892 i Sorø.

(16)

15

Mørch, Andreas Molbech, pr. dim. — f. 23. Okt. 1812 i Thorshavn, Kontorist paa St. Thomas, f 20. Marts 1844.

Mørch, Mouritz, Aalborg — f. 5. Juni 1816 i Fjellerad, Cand.theol. 1838, Provst for Elbo, Holmans, Brusk, Jerlev og Kol­ ding Herreder, Sognepræst til Sønder-Bjært, R*, f 31. Juli 1890 i Kbhvn.

Neve, Christian Eberhard Sigismund, Metropolitansk. — f. 13. Juli 1814 i Kbhvn., Stud, theol., f 8. Mai 1835 i Storehedinge, som Følge af et Vaadeskud.

Nielsen, Frederik Christian, v. West. Inst. — f. 10. Dec.

1815 i Kbhvn., Cand phil., f 3. Mai 1835.

Nyegaard, Conrad Sophus, Sorø — f. 20. Okt. 1815 paa Frederikskilde, Cand. theol. 1838, Sognepræst til Blidstrup, f 17.

Jan. 1882 i Valby.

Nyegaard, Peter Alexander Harald, Sorø — f. 18. April 1814 paa Frederikskilde, Cand. jur. 1838, fh. Byfoged i Nexø og Aakirkeby, f 9- April 1892 i Frederiksberg.

Obelitz, Gerhard Christian Vilhelm, Borgerdydsk. Kbh.

— f. 30. Okt. 1816 i Kbhvn.. Cand. jur. 1837, Høiesteretsassessor, R*, DM., f 12. Sept. 1881 i Kbhvn.

Olrik, Christian Søren Marcus, Borgerdydsk. Kbh. — f. 13. Okt. 1815 i Grønland, Direktør for Grønlandske Handel, Justitsraad, R*, f *4- Dec. 1870 i Frederiksberg.

Permin, Carl Christian, pr. dim, — f. 1. April 1814 i Helsingør, Cand. theol. 1841, Sognepræst til Thorsager og Bregnet, t il. Mai 1883 i Frederiksberg.

Pedersen. Rudolph Frederik, Sorø — f. 24. Juni 1813 i Sorø, Cand. med. & chir. 1842, Overlæge, Distriktslæge i Skjelskør, R*, EM1, f 4. Mai 1891 i Kolding.

Pinquez, Jacob Nathan, Borgerdydsk. Chvn. — 1. 12. Sept.

1814 i Kbhvn., Cand. med. & chir. 1841, prakt. Læge i Kbhvn., Legatstifter, R*, EM1, f 30- Okt. 1876 i Kbhvn.

(17)

Piper, Holger Christian Vilhelm, Borgerdydsk. Kbh. — f. 11.Nov. 1814 i Kbhvn., Cand. jur. 1839, Kontorchef i Domæne­ revisionskontoret, Kammerraad, f 6. Febr. 1861.

Platou, Carl Christian Vilhelm, Sorø — f. 27. Febr. 1816 i Kbhvn., Cand. jur. 1840, Herredsfoged i Falsters vestre Herred, Cancelliraad, C2, DM.

Poulsen, Hans Frederik, Randers — f. 12. Marts 1815 i Hjørring, Cand. phil., Literat, f 28. Sept. 1869 i Kbhvn. ved et Ulykkestilfælde.

Prangen, Ferdinand Christian Conrad, Slagelse — f. 10.

Marts 1812 i Korsør, Cand.theol. 1839, fh. Sognepræst til Nørbæk, Sønderbæk og Læsten, boer i Frederiksberg.

Prosch, Christian Gustav Emil, Helsingør — f. 29. Juni 1815 i Kbbvn., Assistent ved Adressekontoret i Kbhvn., f der 5. Dec. 1870.

Qvistgaard, Jørgen Lauritz, Slagelse — f. 14. Sept. 1815 paa Vibygaard, Cand. jur. 1840, Expeditionssekretair og Fuld­ mægtig i Marineministeriets Sekretariat og Komando-Departement, Overkrigscommissær, R*, DM., f 26. Okt. 1892 i Kbhvn.

Rasch, Ditlev Ludvig Rogert, Rønne — f. 3. Okt. 1814 i Rønne, Stud, theol., f *7- Aug. 1836 i Rønne.

Reiersen, Christian Peter Paul Frederik, Borgerdydsk.

Kbh. — f. 7. April 1815 i Kbhvn., prakt. Læge i Philadelphia, Mægler i New York, senere Grosserer i Kbhvn., f der 7- Jan. 1866.

Rohde, Jens Peter Enevold, v. West. Inst. — f. i. Mai 1816 i Kbhvn., Cand. theol. 1839, Overlærer ved Friskolen i Hel­ singør, + 8. Sept. 1850.

Rosenkrantz, Iver Holger, Baron, pr. dim. — f. 1. Marts 1813 i Aarhus, Cand. jur. 1840, slesvigsk Examen 1853, Minister­ resident i Turin, Folkethingsmand, Kammerherre, R*, DM., f 25*

Jan. 1873 i Vedbæk.

Rosenørn, Matthias Peter Otto, Sorø — f. 24. Febr. 1815

(18)

*7

paa St. Croix, Cand. jur. 1839, Fuldmægtig i Criminal- og Politi­

retten, 7 i. Dec. 1845 i Bordeaux.

Roulund, Ferdinand Vilhelm, Aalborg — f. 1. Aug. 1813 paa Store Restrup, Medeier af Store Hesbjerg, f 6. Juni 1877.

Rømler, Johan Frederik Henchel, pr. dim. —f. 23. Marts 1809 i Besser, Eier af Løistrup Nymølle, f der 1. Juli 1875.

S aaby, Niels, Vordingborg — f. 19. April 1816 paa Darket ved Rødby, Landmaaler i Nibe, t I. Sept. 1852.

Sahl, Johan Christian, Borgerdydsk. Kbh. — f. 24. Okt.

1814 i Kbhvn., Cand. med. & chir. 1845, prakt. Læge i Malmø, Lic. med., f 28. Mai 1887.

Sarauw, Ernst, Frederiksborg — f. 11. Aug. 1814 i Herløv, Cand.jur. 1840, Amtsdommer i Løgumkloster og »Amtsgerichtsrath«, t 31. Dec. 1884.

Schandorff, Niels Peter, pr. dim. — f. 18. Okt. 1810 i Tarskov Mølle, Cand. theol. 1839, Sognepræst til Hersom, Bjerregrav og Kleitrup, f der 17. Juni 1869.

Schiødte, Andreas Ferdinand, Borgerdydsk. Kbh. — f. 26. Marts 1816 i Kbhvn., Cand. theol. 1841, resid. Kapellan ved Domkirken i Aarhus, f 16. Febr. 1887 i Kbhvn.

Schiønning, Christian Peter, pr. dim. — f. 8. Okt. 1815 i Kbhvn., Cand. jur. 1839, Justitssekretær i Høiesteret, Etatsraad, t 6. Marts 1886 i Frederiksberg.

Schjerning, Niels Peter, Nykjøbing — f. 4. Aug. 1814 paa Bjerregaard, Falster, Schäferisorterer i Neustadt a. d. Oder, f 1870.

Schlegel, Johan Frederik, Metropolitansk. — f. 22. Jan.

1817 i Kbhvn., Cand. jur. 1838, Gouvernør over de dansk-vest­ indiske Besiddelser, senere Borgmester i Kbhvn., Geheimeconferens- raad, Storkors af D., DM.

Schleppegrell, Adolph Frederik, pr. dim. — f. 22.Sept.

1816 i Kbhvn., Cand phil., f 11. Okt. 1841.

Schmidt, Johan Matthias, pr. dim. — f. 12. Febr. 1810 i

(19)

Kbhvn., Cand. jur. 1839, Fuldmægtig i Domæneexpeditionskontoret, Kammerraad, f 26. Aug. 1889 i Frederiksberg.

Schmidt, Michael Roedsted, Horsens — f. 8. Mai 1815 paa Barritskov, Cand. theol. 1842, fh. Adjunkt i Horsens, R*.

Schreiber, Henrik Reinhardt, Roskilde — f. 8. Jan. 1813 i Haudrup, Høker i Snerpen ved Frederikshavn, f 26. Febr. 1888.

Schrum, Rudolph Frands Theodor, Ribe — f. 24. Marts 1815 paa Cathrinelund ved Ribe, Cand. phil., f 11. Jan. 1835 i Ribe.

Schrøder, Povel August, Fredericia — f. 5. April 1815 i Fredericia, Cand. theol. 1840, Sognepræst til Veierslev, Aidt og Torsø, f der 28. Marts 1863.

Secher, Carl Andreas Birch, Aarhus — f. 5. Aug. 1813 i Søften Præstegaard, Stud, med., f 12. Mai 1841 i Aarhus.*

Secher, Christian Frederik, Helsingør — f. 4. Sept. 1812 paaWilliamsborg, Daugaard Sogn, Cand. theol. 1845, Lærer i Kbhvn., t der 24. Sept. 1880.

Seidelin, Hans Christian Paulus, Ribe — f. 4. Okt. 1813 i Skanderborg, Cand. philol. 1848, Assistent ved det Store Kongl.

Bibliothek, f i« April 1872 i Kbhvn.

de Selby, Charles Ernst Alexander Vilhelm Valentin Niels Robert, Baron, pr. dim. — f. 23. Aug. 1513 i Cassel, Sekondlieutenant i Kongens Livkorps, Legationssekretær i Haag, Kammerjunker, f 25. Mai 1843 i Haag.

Seydewitz, Carl Vilhelm, pr. dim. — f. 19. Jnli 1815 i Kbhvn., Cand. jur. 1841, Cancellist i Krigsministeriets Bogholder­

kontor, Krigsassessor, f 13- April 1874 i Kbhvn.

Sigurdsson, Jon, pr. dim. — f. 17. Juni 1811 paa Rafnseyri, Archivar, Præsident for Althinget, Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling, R*, f 7* Dec. 1879 i Kbhvn.

Simonsen, Tobias Levy, Borgerdydsk. Chvn. — f. 2. Juli 1814 i Kbhvn., Cand. phil., Sproglærer i Kbhvn., f der 4. Jan. 1888.

Smith, Morten Frederik Eiler, Roeskilde — f. 12. April

(20)

19

i8i3 i Sorterup Præstegaard, Cand. theol. 1844, Lærer ved Borger­

skolen i Saxkjøbing, f der 26. Jan. 1888.

Smith, Troels Frederik Plum. Metropolitansk. — f. 30.

Dec. 1813 i Kbhvn., Sognepræst i Skjelskør, f der 24. Jan. 1880.

Staal, Lauritz Terpager, Vordingborg — f. 22. Dec. 1814 paa Ringsted Kloster, Cand.jur. 1841, Kapitain i Kongens Livkorps, Eier af Havreballegaard, Prokurator i Maribo, f der 20. Okt. 1869.

Steenberg. Ove, Helsingør — f. 24. Dec. 1814 i Hillerød, Cand. theol. 1838, fh. Sognepræst til Haarby, boer i Frederiksberg.

Stephensen, Skapte Timotheus, Bessestad-7-f. 1808 paa Island, Stud, theol., druknede Natten mellem 9—10. April 1836 i Kanalen mellem Theatret og Gammel Holm.

Suell, Frands Georg, Borgerdydsk. Chvn. —f. 14.Sept. 1814 i Kbhvn., Kontorist ved Landskrona Sukkerfabrik, f 31 • Juli 1884 i Helsingborg.

Sølling, Gustav Emil, Frederiksborg — f. 8. Marts 1813 i Hjørlunde Præstegaard, Cand. med. & chir. 1839, Distriktslæge i Lemvig, f 1. Nov. 1865.

Teilmann, Jens de, Ribe — f. 5. Dec. 1811 paa Endrupholm, Cand. phil., f 6. April 1869 Paa Nørholm.

Thisted, Valdemar Adolph, Aarhus — f. 28. Febr. 1815 i Aarhus, Cand. theol. 1840, Sognepræst til Tømmerup, Forfatter, t 14. Okt. 1887 i Frederiksberg.

Thomsen, Hans Buhl, pr. dim. — f. 2. Mai 1814 i Frede­

ricia, Cand. theol. 1838, Sognepræst til Sandby og Vrangstrup, J 17. Febr. 1890 i Kolding.

Thomsen, Jacob Nicolai Theodor, Borgerdydsk. Kbh. — f. 14. Sept. 1815 i Kbhvn., Cand. theol. 1840, Sognepræst til Ørting og Falling, f 13. Dec. 1885 i Aarhus.

Unna, Christian Ferdinand, Helsingør — f. 11. Juli 1817 i Helsingør, Kjøbmand i Helsingør, f der 10. Marts 1882.

Ussing, Christian Petersen, Ribe — f. 25. Sept. 1814 i

(21)

Ribe, Cand. theol. 1839, Sognepræst til Gjern og Skannerup, f 18.

Mai 1887 i Randers.

Wassard, Matthias, Vordingborg — f. 2. Febr. 1815 i Kbhvn., Cand.jur. 1840, Proprietair tilMørdrupgaard, f20.Febr. 1879.

Wedege, Peter Herman, pr. dim. — f. 1. Sept. 1813 i Frederiksberg, Cand. jur. 1840, Assistent hos Kongens Foged, t 26. Mai 1856 i Kbhvn.

Wedel-Heinen, Julius Christian Frederik, Sorø— f. 22.

Juni 1814 paa Kjærsgaard, Cand. jur. 1840, Overpostamtsdirektør i Hamborg, senere Hofchef, Geheimeconferensraad, Kammerherre, Storkors af D., DM., f 7* Marts 1887 paa Elvedgaard.

Wedell-Wedellsborg, Frederik Julius, pr. dim. — f. 14.

Febr. 1814 i Odense, Baron, Hofjægermester, fh. Overførster ved Vallø, R*, DM., EM1, boer i Hillerød.

Weis, Andreas Severin, Aarhus — f. 21. Mai 1815 i Aar­ hus, Cand. polyt. 1840, fh. Eier af Aarhus Mølle og Aarslevskov- gaard, f 28. April 1889.

Weiss, Christian Frederik Ferdinand, Odense — f. 19.

April 1815 i Odense, Cand. theol. 1840, Provst for Hassing og Refs Herreder, Sognepræst til Sønderhaa og Hørsted, R*.

Wellejus, Jens Mogens Julius, pr. dim. — f. 13. Juli 1812 i Kbhvn., Cand. theol. 1842, Sognepræst til Vorgod og Nørre Vium, f 31. Juli 1887 i Kbhvn.

Wendt, Christian August, Borgerdydsk. Kbh. — f. 26. Dec.

1813 i Kbhvn., Cand. theol. 1840, Premierlieutenant i 7. Infanteri- Bataillon, falden ved Syderstapel 8. Sept. 1850.

Wengel, Peter Emil, Herlufsholm — f. 1. Nov. 1813 i Ringsted, Eier af Hømbgaard, senere Økonom paa Herlufsholm, f 16. Marts 1871 i Kalby.

Westergaard, Niels Ludvig, Borgerdydsk. Kbh. — f. 27.

Okt. 1815 i Kbhvn., Dr. phil., Professor ord. ved Universitetet i

(22)

21

indisk-orientalsk Philologie, Medlem af den grundlovgivende Rigs­ forsamling, Etatsraad, R*, DM., f 9- Sept. 1878.

Wiinholt, Fritz Erik Bang, pr. dim. — f. 8. Juli 1812 i Hedrum i Norge, Eier af Røved Mølle, Tiendecommissær, f 27.

April 1878 paa Marienlyst ved Randers.

Winther (Vinter), Kristian Anker, Borgerdydsk. Kbh. — f. 13. Juli 1816 i Kbhvn., Cand. theol. 1839, fh. Sognepræst til Slots­ bjergby og Sludstrup, boer i Slagelse.

Winther, Gert Henrik, Aarhus — f. 20.Nov. 1813 i Hunds­

lund Præstegaard, Cand. theol. 1840, Dr. phil. 1846, Assurance­ bestyrer, Medlem af den grundlovgivende Rigsforsamling, fh. Folke- thingsmand.

With, Carl Henrik, pr. dim. — f. 31. Marts 1805 i Odense, Seminarist 1825, Cand. theol. 1837, Stiftsprovst i Aalborg, Over­ skoledirektør og Departementschef i Ministeriet for Kirke-ogUnder­ visningsvæsenet, R*, f 5* Juni 1865 i Kbhvn.

Wittrog, Johan Georg, pr. dim. — f. 19. Juli 1811 i Ran­ ders, Cand. theol. 1839, Institutbestyrer og Proppeskærer i Thisted, t der 8. Febr. 1888.

Wolf, Christen, Metropolitansk. — f. 28. Nov. 1814 i Præstø Cand. theol. 1846, Sognepræst til Nordrup og Farringløse, f der 27. Jan. 1884.

Wolf, Halvor Emil, Borgerdydsk. Kbh. — f. 29. Nov. 1812 i Taaderup, Cand. theol. 1844, Sognepræst til Herslev og Gjevninge t 20. Mai 1891 i Lyngby.

Wolfsen, Christian Leegaard, pr. dim. — f. 26. Aug.

1810 i Kbhvn., Institutbestyrer i Kbhvn., f der 27. Jan. 1889.

Voltelen, Carl Julius, Borgerdydsk. Kbh. — f. 28. Dec.

1815 i Kbhvn., Cand. med. & chir. 1839, prakt. Læge i Nykjøbing p. F., f der 6. April 1854.

Worm, Rasmus Toxen, Horsens — f. 19. Jan. 1816 i Ørum,

(23)

Cand, theol. 1838, Sognepræst til Gudum og Fabjerg, f 10. Dec. 1889 i Aarhus.

Voss, Henrik Theodor. Herlufsholm — f. 20. April 1812 paa Førslev, Cand. theol. 1841, Sognepræst til Bælum og Solbjerg, t der 5. Dec. 1880.

Wulff, Joseph, pr. dim. — f. 8. Nov. 1812 i Helsingør, Cand. med. & chir. 1839, prakt. Læge i Kbhvn., R*.

Zahrtmann, Hans Jørgen Christian, Viborg — f. 27.

Febr. 1815 i Viborg, Cand.jur. 1839, Postinspektør for Nørrejylland, R*, DM., f 30. Mai 1863 i Kbhvn.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Christensen, Will., Overgendarm, Skeide; Dec.. Christiansen, Carl Axel, Landbr.min. M., Kalkværksejer, Aarhus; 25.4.; H: Andrea... Christiansen, Chr., Skolefondskasserer,

) Roman af Walter Scott, udkommet 1823... glædede sig de to Veninder Thora og Betty Berg, som allerede havde opgivet Haabet om at sees igjen, førend den sidste med sin

Ferdinand Leopold Breuning, Kratzenmester, Caroline Wilhelmine Augusta,

Da ich aber in einem oder anderen Puncte aus Menschlicher blödigkeit müchte irren und fehlen, und ein Gottliebender christlicher Mensch, nach der Vermanung des

Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.. Støt Slægtsforskernes Bibliotek -

Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.. Støt Slægtsforskernes Bibliotek –

Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.. Støt Slægtsforskernes Bibliotek –

Da Klapperne og Skytterne kom løbende efter Skuddet, fandt de mig rolig staaende, paa ny ladende min Bøsse. Jeg tror nok, at jeg modtog min Triumf, navnlig overfor den

git konsideration till riksmarskens och riksamiralens personer, hade man länge sedan bort draga Mazalet för en rätt, att svara för den oreda häri finnes.»3 Denna häftiga kritik

reich sein kann, aber auch, daß Rom nicht an einem Tag erbaut wurde und immer wieder Erfahrung gesammelt werden muß.. Leider mußten

Diese Vereine müssen dann aber noch weitere 159 Jahre lang in gleichem Umfang tätig sein.Eine zentrale, genealogische Datenbank wird gebraucht und sollte bis zu

Fritz Gerhard Kraft (71.. Kultur ­ geschichte in Querschnitten. aus Drzball in Mähren. In: Pommersche Sf. — Brunner, J.: Eine ostmärkische Büchsenmacherfamilie von europäischem

Mit Bud er der, og jeg maa slutte! Levvel elskede, elskede Pige! Hils Fader, og Moder, og Citoyen Pierre og Christiane, og hvem Du ellers af vore skulde see. Du giorde saare

Mads Nielsen havde 5 Søskende, men de bevarede Mandtaller fra Skatterne for 1674—85 i Nordsjælland synes ikke at kende dem eller deres Fader, saaledes heller ikke Mandtallet 20..

del, der er fotograferet S. Det første Billede viser den lille Kirkebygning, vi lige har hørt om. 2—3 ses den første Udvidelse. Skibet og Koret blev ca. Hvorfor? Vi véd det

Der ligger ikke i forordningens ord noget om, at ikke-eksaminerede personer ikke skulle kunne beskikkes til f. Forordningen tilsiger kun dem, der har ladet sig eksaminere,

supplering, andre steder til frie borgervalg, men langt det hyppigste var, at valgene foretoges af repræsentanter for lavene og de korporationer, der omfattede de andre grupper

August Dietrich, storbritannisk og kurfyrst, brunsvig-lyneborgsk Kaptejn, og Otto Balthasar, Oberst. Hans Søster Agneta Sibylla, g. i Flaaden Olfert Fass Fischer2). Endvidere havde

Den økonomiske metode blev mere og mere uniform, ligesom det blev sværere og sværere at være økonom uden for mainstream.. Dog havde den neoklassiske tankegang fra starten af

1552—53 blev kaldet til Slotspræst paa Nyborg Slot og Kapellan hos den gamle Sognepræst, Niels Pedersen.. Men Kongen vilde, at Rektor siden 1552 ved Nyborg

gende år 1000 mark rent sølv af fornævnte vægt på de fornævnte steder efter den ovenfor anførte form, dog således at det skal bero på vort valg, om vi i stedet for den

Efter hans Død har hans Søn, Borgmester Thomas Thomsen (4,10) skrevet sine Familiedata, og saadan er den gaaet i Arv fra Far til Søn ialt i 6 Led og ejes nu af Grosserer

Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal-