• Ingen resultater fundet

Helge Grell in memoriam

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Helge Grell in memoriam"

Copied!
7
0
0

Hele teksten

(1)

Helge Grell in memoriam

1915-2000

Et tilbageblik på Helge Grells livsløb og forfatterskab efterlader umiddelbart det indtryk, at der her var tale om en præst, hvis hele virke var præget af hans engagement inden for den brogede mangfoldighed af grundtvigske folkelige organisationer, og samtidig om en teologisk forskerpersonlighed, der gjorde det til en livssag at yde et bidrag til den fagteologiske forståelse af Grundtvig og hans betydning for nutiden.

Ser man nøjere til, var Helge Grells liv markeret af afgørende historiske milepæle i udforskningen i det 20. årh. af Grundtvig og hans virkningshistorie.

I Grells studietid i slutningen af trediverne fulgte han det store opgør om Grundtvig-tolkningen, den indsigelse, der fra Knud Hansen og Kaj Thaning blev rettet mod den kirkelige grundtvigianisme, personificeret i Anders Nør­

gaards standpunkt, bestemt af de unge »tidehvervsgrundtvigianeres« fordring om at lade solidaritet med den folkelige virkelighed træde i stedet for en på­

stået kirkelig indelukkethed i den tidligere grundtvigske tradition, der var præ­

get af den kirkelige vækkelse. Da Grell få år senere havde afsluttet sit studium og fik embede som præst, var den historiske ramme den folkelige rystelse og efterfølgende mobilisering under den tyske besættelse. Hal Kochs berømte Grundtvig-forelæsninger har utvivlsomt virket som et incitament for Grell i de første år som præst. I alt fald er det nærliggende at se hans senere mangeårige indsats i det grundtvigske organisationsnetværk som opfølgning af det indtryk, han modtog, da Koch i de første besættelsesår rejste land og rige rundt for at medvirke til bevidstgørelse om folkestyret og dansk kulturarv som værn mod totalitarismens menneskesyn. I de første år efter befrielsen blev de første bidrag til en fornyelse af Grundtvig-forskningen inden for rammerne af det netop grundlagte Grundtvig-Selskab af 1947 lige så åbenbart igangsættende for Grell.

Navnlig Henning Høirups disputats, men også C.I. Scharlings afhandling om Grundtvig og romantikken var banebrydende og kaldte på at blive taget op og videreført. Det var dog fremdeles således, at hans opmærksomhed var rettet mod Kaj Thanings position, der i 1963 nåede et monumentalt højdepunkt med disputatsen »Menneske først - «. I-III, 1963. Thanings afhandling blev for Grell den udfordring, der - med al anerkendelse og enighed med Thaning i udgangs-

(2)
(3)

9

punktet - dog alligevel kaldte på en differentierende replik og videreførelse.

Grells faglige trang til at komme videre med sin egen Grundtvig-forståelse blev så intens, at han lod sig pensionere forholdsvis tidligt for dermed at kunne kon­

centrere sig fuldt ud om affattelsen af en disputats. Arbejdet blev fuldført i 1988 med forsvaret af de to bøger »Skaberordet og billedordet« og »Skaberånd og folkeånd. En undersøgelse af Grundtvigs tanker om folk og folkelighed og deres forhold til hans kristendomssyn«.

Det kan således fastslås, at der aftegner sig en klar indre sammenhæng i den teologiske udvikling, Grell gennemgik fra studenterårene helt frem til disputat­

sen og de efterfølgende offentliggørelser, der kom til at fylde hans usædvanligt virksomme otium. Følgelig vil det være misvisende, hvis man antog, at der var tale om to adskilte faser i Grells liv, først præstegerningen suppleret med en indsats som foredragsholder og underviser på flere forskellige skoleniveauer samt deltagelse i folkeligt organisationsarbejde; dernæst i de sene år forsker­

indsatsen, der blev videreført indtil det sidste. Nej, adskilte faser var der langtfra tale om. Snarere må man sige, at de mange år som præst, underviser, fore­

dragsholder og bestyrelsesmedlem sammen med en usvækket optagethed af de ovenfor omtalte bidrag til Grundtvig-forskningen fremkaldte en stadig større beslutsomhed hos Grell om at yde et selvstændigt bidrag til drøftelsen. Sam­

menhængen mellem det kirkelig og folkelige virke i manddomsårene og forsk­

ningsarbejdet i pensionistårene var Grell sig ganske bevidst. Han så det åbenbart som afbetaling på en taknemmelighedsgæld, når han i sine bøger søgte klarhed om de problemstillinger, han hele sit liv havde været optaget af, men som fordrede nuancering og tydeliggørelse. Grells bøger, hele fem blev det til, var bestemt af et ønske om at medvirke til en klaring af nogle vigtige debatemner, der havde været bestemmende siden ungdomsårene. Nok drømte Grell aldrig om at løbe fra arv og gæld i forhold til denne grundtvigske tradition, men der var dog tale om en kritisk solidaritet. Han følte det i stigende grad utilfreds­

stillende, at bestemte grundtvigske slagord syntes at være blevet fælleseje, når forholdet ved nærmere eftersyn viste sig at være det, at disse slagord alt for ofte blev fremført uden præcision og bevidsthed om den saglige sammenhæng. På den anden side følte Grell sig ikke kaldet til at fremføre nye simple deviser til

(4)

erstatning for de uklare etiketter, der stod i vejen for en konstruktiv videre­

førelse af den grundtvigske arv. Men han var overbevist om, at en nøjere histo­

risk og systematisk analyse af begrebernes egentlige indhold i længden ville være til gavn, i folkekirkelig sammenhæng lige så vel som folkeligt-kulturelt.

Dette anliggende gjorde Grell tydeligt opmærksom på, da han tog stilling til nogle af de diskussionsindlæg, der fremkom i forbindelse med disputatsfor­

svaret.

»Både i folkekirkelig og folkelig sammenhæng er den grundtvigske bevæ­

gelse præget af en bredde og mangfoldighed, som ikke skal lægges den til last. Men det lader sig ikke skjule, at dette forhold har medført en kontur- løshed, som ikke er blevet mindre af, at man i grundtvigske kredse ofte har gjort en dyd af ikke at formulere sig klart om sit grundlag. I stedet har man dyrket en forudsat indforståethed som erstatning herfor med en henvisning til, at det her drejer sig om forhold, man kun kan indleve sig i, og som ikke lader sig udtrykke med præcise bestemmelser. - Man holder sig til en række stående Grundtvig-citater som ‘menneske først og kristen så’, ‘kun ved ba­

det og bordet hører vi Guds ord til os’, ‘ordet af Herrens egen mund’ osv., uden at forsøge en nærmere bestemmelse af deres indhold. Også i dette for­

hold kan man i forbindelse med mit personlige engagement i den grundt­

vigske bevægelse, både kirkeligt og folkeligt, finde en medvirkende årsag til, at jeg netop har vendt mig mod de to emner, som mine to bøger omfat­

ter, og til den synsvinkel, jeg har anlagt på disse emner«.

Der var således en klar, indre sammenhæng mellem eksistentielle erfaringer fra hans livsgeming og hans ønske om at bidrage til en konstruktiv videreførelse af den videnskabelige udforskning af Grundtvig. Men der var tillige tale om en udvikling, der inden for Grells livsforløb afspejler en væsentlig udvidelse af horisonten for arbejdet med Grundtvig. Mens det i hans unge år var den natio­

nale udfordring for danskheden, der påkaldte sig hele opmærksomheden, blev det i de senere år i stadig højere grad en uafviselig del af hans forehavende at tage det »universelle« perspektiv hos Grundtvig for pålydende. Det håndterede

(5)

11

Grell på den måde, at han gav sig i kast med en detaljeret analyse af Grundtvigs Englands-rejser. Dette skete vei at mærke ikke alene ud fra et ønske om dermed at bidrage til forståelsen af nogle hidtil uafdækkede eller dunkle aspekter af Grundtvigs udvikling, men også med et klart forsæt om at søge klarhed om Grundtvigs nutidige relevans i internationalt perspektiv.

Det er umuligt inden for rammerne af disse mindeord at give en blot nogen­

lunde udtømmende karakteristik af Grells bøger. Men nogle få markante syns­

punkter skal omtales i håb om, at de kan formidle et indtryk af rækkevidden af Grells bidrag til Grundtvig-forskningen.

Bogen »Skaberånd og folkeånd. En undersøgelse af Grundtvigs tanker om folk og folkelighed og deres forhold til hans kristendomssyn«(1988), det væ­

sentligste af de to værker, der tilsammen gav ham doktorgraden, er utvivlsomt den mest helstøbte af samtlige 5 bøger. Den udmærker sig ved at belyse udvik­

lingslinjer gennem hele Grundtvigs forfatterskab, idet Grell dermed vil nå frem til en mere nuanceret forståelse end den tidligere faglitteratur, hvilket søges opnået gennem orientering ud fra de enkelte momenters plads i helheden.Der- med lægger han afstand til de forskellige forsøg på at udhæve et enkelt vende­

punkt som det altafgørende gennembrud. Samtidig søger han at skitsere et mere differentieret syn på hovedproblemet, forholdet mellem det menneskelige og det kristelige. »Men selve det forhold, at han gennemløber en historisk udvikling, hvor menneskelighed, folkelighed og kristendom knyttes stadig tættere til hin­

anden i hans opfattelse, indebærer ikke, at de hver for sig skulle miste en selv­

stændig betydning. For ham er der hermed tale om at hævde en sammenhæng inden for den samme skabergemings historie. Her skal menneskelighed og fol­

kelighed ikke hente deres legitimation fra kristendommen, lige så lidt som det modsatte er tilfældet. Det er det samme skaberord, som lyder ‘i begyndelsen’, virker i folk og folkelighed og fremtræder som genløsningsordet i den kristne menighed. Netop dette betinger det vekselvirkningsforhold mellem de to om­

råder, som Grundtvig stadig vender tilbage til«.

Samme noble bestræbelse på et formidlende, syntetiserende synspunkt fin­

der man i Grells første bog om Grundtvigs Englandsrejser »England og Grundt­

vig« (1992). Heri ligger der ganske klart en kritisk replik til Kaj Thaning, men

(6)

ikke nogen konfrontationspræget antitese, snarere et ønske om en afbalanceret, konstruktiv videreførelse. Med dette udgangspunkt gør Grell sig stor ulejlighed for at påpege, at analysens formål ikke er begrænset til en undersøgelse af de­

taljer i Grundtvigs udvikling, heller ikke til en historisk kortlægning af påvirk­

ninger, inspirationskilder mm. I stedet er det Grell om at gøre at kombinere en historisk redegørelse for Englandsrejseme med en principiel tolkning af syns­

punkternes betydning ud fra en systematisk-teologisk vurdering.

»Betydningen af Englandsopholdene er ganske anderledes gennemgribende end som så. Grundtvigs egen vurdering af dette forhold går ud på, at han indtil Englandsrejseme så med middelalderlige øjne på nordiskheden og dens betydning, dvs. med det menneske- og historiesyn, han indtil da var kommet frem til. Med »middelalderlige øjne« mener han, at dette syn var uden forbindelse med nutiden. Med dette syn ville han erobre England og det engelske folk. Det lykkes ikke, men i stedet bliver han i England kon­

fronteret med, hvad han betegner som »den borgerlige side af nordisk­

heden«, d.v.s. den håndgribelige virkelighed på en måde, som tvinger ham til at tage sit middelalderlige syn op til revision. Det fører til hans endelige formulering af sit menneskesyn i indledningen til Nordens Mythologi 1832, af sin universalhistoriske anskuelse og til den sondring mellem anskuelse og tro, som bliver forudsætning for hans syn på videnskabelighed og almen oplysning, på kirken som formidler af en sådan oplysning og på forholdet mellem stat og kirke og på samarbejdsmuligheder på dette område«.

I sådanne udsagn mærker man alderdommens modenhed hos Grell, en søgen efter helheder, der forener. Samtidig aner man en bestræbelse på at sammenfatte et langt livs optagethed af Grundtvig og lægge det frem for nutiden som et standpunkt, hvis betydning i kirke og folk Grell ikke et øjeblik tvivler om.

Den næste bog »Gmndtvig og Oxforderne« (1995) omhandlede på tilsvaren­

de måde den fjerde rejse i 1843. Så var kræfterne endda ikke opbrugt. Men Grell gav sig i kast med endnu en bog, nu om Grundtvigs højskoletanker og de­

res videreførelse, respektive omtolkning i de efterfølgende generationer, »Vi­

(7)

13

sion og virkeliggørelse« (1998). Også denne bog fremlagde en mængde stof, der vidnede om en myreflittig forskerpersonlighed, men bogen var samtidig vid­

nesbyrd om, at kræfterne var svindende i henseende til en afsluttende bear­

bejdelse af manuskriptet.

Tilbage står dog, at de fem Grundtvig-bøger, offentliggjort mellem 1980 og 1998, vidnerom en betydelig forskningsindsats, formet af et mangeårigt virke i kirke, undervisning og folkeliv.

Jens Holger Schjørring

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Hvis man nu havde været omhyggelig med de to ovenstående positioner, altså taget stilling til formålet med videreuddannelsen og skabt sammenhæng til arbejdet i skolen, tænker

Bølgerne kunne også gå højt i hovedbestyrelsen, hvor Susanne Voldby husker, at hun engang fik ”tæsk” fordi hun ikke ønskede at bringe et surt indlæg fra et ikke-medlem

1) At der blandt kommunerne i Danmark er stor uklarhed om retningslinjerne for, hvordan uledsagede børns sager skal håndteres – hvilke tilbud børnene skal have, og hvem der

Hans forfatterskab, der strakte sig over mere end 40 år, var i øvrigt meget omfattende, idet han foruden en række historiske værker, hvoraf flere krigshistoriske, leverede

Hende snakker jeg også godt med, og hvis ikke det var sådan, ville jeg da kunne sige nej til, at det skulle være hende.. Men det

Når man undersøger de udeladte drenge og mænd nærmere, synes der altså at være rimelige forklaringer på, hvorfor de ikke blev optegnet i lægdsrullen i 1792.. Det betyder med

Dermed rækker en kvalitativ undersøgelse af publikums oplevelser ud over selve forestillingen og nærmer sig et socialantropologisk felt, og interessen for publikums oplevelser

Og her også om, hvordan det naturligvis er på sin plads at kere sig om det specifikke i de nationale og internationale standarder for god forskningspraksis, og samtidig

[r]

Friheden fra arbejde er i den revolutionære optik ikke friheden fra fødslens smerte eller fra de forpligtelser, der følger med forældreskabet. I 1970’erne forestillede en

teratur og kunst, men aldrig uden at tænke litteratur og kunst som en del af et hele, ikke et større, men et alting, hun tænkte for eksempel, at det ikke, som mange

Det kan da godt være, det så tåbeligt ud, men når folk opstillede forundrede miner, spurgte jeg lettere henkastet: ,,Hvordan kende danseren fra dansen?" Min læge hævdede,

Helge Grell has put all those concerned with Grundtvig's relations with England in his debt with a careful and thoroughly researched account of Grundtvig's

Da det nu gennem de senest udgivne skrifter af Flemming Lundgreen-Nielsen og Helge Grell har vist sig, at dette tidlige stadium af Grundtvigs forfatterskab har

plumret af »Hykleri« og »Skuespilvæsen«. Kun gennem sober Sandheds-pleje far Sandheden den kraftudstråling, der afslører døgnets pseudosandheder som løgne. Det er

Inden sin død nåede Toldberg i det sidste bind af registranten at samle hele sin omfattende viden om Grundtvig-arkivets papirsorter og de dateringsproblemer, som

En af de ting, som alle har god grund til at beklage, er, at Oslo-pro- cessen ikke blev udmøntet i en en- delig fredsaftale mellem Israel og PLO.. Pundiks søn, Ron Pundak, var en af

Anden del af artiklen viser, hvordan det civile engagement i konkrete bestyrelser i de selvejende daginstitutioner ikke kan ses som en afgrænset størrelse, men derimod får form og

Jeg ville desuden gerne have gennem- ført at nybagte studenter ikke kunne gå ind i styrende organer, jeg mente de første skulle have et vist kendskab til universiteternes

højskole, og han holdt derfor mere end han havde lovet. Gang paa Gang afholdt han gode populære Foredrag paa Aarsmøderne, der til hans Glæde som oftest var

man havde levet en ikke lille del af sit liv, og hvorfra man havde en stor del af det, hvoraf. man var blevet til det mere eller

De store børn kunne bedre klare de mindre frø med udbytte. I 1971 benyttede 314 klasser sig

For en saa historisk indstillet Personlighed som Helge Haar var det at bo i Ribe som for en Fisk at. komme