• Ingen resultater fundet

Bruger og vedligeholdelses

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Bruger og vedligeholdelses "

Copied!
25
0
0

Hele teksten

(1)

Bruger og vedligeholdelses

manual

WK 42/07 Manualen er udarbejdet i overensstemmelse med EC Directive 98/37, Annex I, paragraf 1.7.4

Dampsug

(2)

2

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Introduktion 2. Generel beskrivelse 3. Typeskilt

4. Tekniske data

5. Kedel og sug komponenter 6. Bruger vejledning

7. Fejlsøgning og udbedring 8. Forsigtighedsregler 9. Risikovurdering

10. El diagram og styklister 11. Vedligeholdelse 12. Destruering

13. Hvordan bestilles reservedele 14. Håndtering

15. Garanti

Bilag A. Konformitetserklæring trykbeholder Bilag B. Stykliste vakuum suger WASCO Bilag C. El- diagram og Stykliste Styring Bilag D. Styk liste slanger og slange vinde Bilag E. Styk liste dampsuge hoved

(3)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

1 INTRODUKTION

Denne bruger- og vedligeholdelse manual henviser til dampgenerator KW 6, samt suger.

Denne bruger- og vedligeholdelse manual indeholder vigtig information for operatørens sundhed og sikkerhed.

Denne manual skal læses og opbevares omhyggeligt, således at manualen altid er til rådighed for operatøren.

Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader på ting eller personskade forårsaget af ukorrekt brug af maskinen.

Leverandøren yder ingen garanti, såfremt der er foretaget ændringer på dele af maskinen eller dens anvendelse til andet end dampfremstilling som anført i denne manual

BESKRIVELSE

Dampsugeren består af følgende komponenter

• Dampkedel type ABCO TEKNIK K-DH 6, 6 kW og med kedelbeholder fra Ghidini Italien – se CE erklæring om trykbeholder direktivet 97/23 se bilag A

• Vakuum suger type Wasco VQ1220 Våd/tør suger 1250 kW 20L se bilag B

• Styring Tun El-teknik ApS se bilag C

• Slanger og slangevinde fra Hydra grene Bilag D

• Suge/damphoved , suge- og dampslange fra SFK se bilag E.

Dampkedlen er beregnet til produktion af damp. Kedlen skal tilsluttes en ekstern el- og vandforsyning.

Kedlen er udstyret med automatisk niveauregulering og pumpe. Kedlen har automatisk drift og er nem at betjene.

(4)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

2 MASKIN SKILT

Navneplade er monteret på kabinettet, indvendigt på kontrol panelet, hvorpå der er anført type, serie nr.

årstal, spænding og tryk, spænding og forsyningstryk.

3 TEKNISKE DATA

Tekniske data

Spænding 230/400V – 3Ph – 50/60 Hz

Kedel volumen 4,9 L

Arbejdstryk 2,8 bar

Varmepatron effekt 6,0 KW

Støjniveau < 70 dB(A)

Omgivelsestemperatur + 5 - + 80 °C

Luftfugtighed 90 % max.

Opbevarings temperatur -20 ÷ +50 °C

Net dimensioner 500 x 410,5 x 1450 mm.

Net vægt 87 Kg

(5)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

Advarsel: kedlen må ikke forsynes med anden spænding eller udsættes for andre tryk forhold end de der er angivet på maskinskiltet.

5 KOMPONENTER

Pos. Nr. Beskrivelse Pos. Nr. Beskrivelse

1 42B031 Fødevandspumpe 230V-60Hz

(option) 8

9

38S001 Sikkerhedsventil

2 264358 Maskinskilt 35A004 Manometer

3 212062 Varmelegeme 6,0 KW 10 38W001 Kontraventil

4 45G012 Pressostat 2 ÷ 5,5 bar 11 39B017 Magnetventil 230V-50/60 Hz 5 49A001 Svømmer med kontakt 43D014 12 244236 Flange pakning Ø135 niveaukontrol

6 174356 Filter 23 244235 Flange pakning Ø135 VL

Stykliste vakuum suger WASCO se bilag B Stykliste Styring se bilag C

Stykliste slanger og slange vinde se bilag D Stykliste Dampsuge hoved

6 UDPAKNING OG INSTALLATION

6.1 UDPAKNING

Find det bedst egnede sted, hvor at sætte maskinen, derefter fjerne emballagen. Sørg for, at maskinen ikke er blevet beskadiget under transport og opbevaring.

Emballagematerialet kræver ingen særlige forholdsregler for bortskaffelse, der er ikke farligt eller forurenende.

Der henvises til de lokale bestemmelser.

(6)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

6.2 INSTALLATION

Kedlen behøver ikke at gøres fast til gulvet, men er der risiko for at den kan forskubbes eller lignende kan de dertil etablerede huller i bundpladen anvendes.

Sørg for at der er tilstrækkelig plads omkring enheden så den kan serviceres.

Anbring ikke kedlen i farlige og / eller eksplosive miljøer .

6.3 EL-MONTAGE

Kedlen skal monteres i ht. El-diagrammet. Kontroller, at spændingen og frekvensen svarer til dem, der er angivet på mærkepladen. Dimensioner af den leverede kabel skal passe til maskinens spænding og overholde stærkstrømsreglementet. Det er tilrådeligt at installere en hovedafbryder før kedlen. Sæt kablet i de relevante kabel forskruninger der derefter til spændes. Tilslut kablet til terminaler på kontrolpanelet som vist på el- diagrammet.

6.4 FØDEVANDSTILSLUTNING OG DAMPAFGANG

Tilslut fødevandstilgang (17) pumpens suge side. Installer en afspærringsventil før denne, samt et filter på fødevandevandet. Luk ventilen, når anlægget ikke er i brug. Tilslut bundudblæsningsventilen (23) til kloak

6.5 DAMPAFGANG

Forbindelsen til en dampforbruger, hvor der kommer kondensat retur, som vist på nedenstående figur.

Tilslut et rør min G 3 / 8 " til dampafgang (13) fra kedlen og monter vandudlader, kontraventil umiddelbart før forbrugeren.

Kondensatledningen med vandudlader ledes tilbage til en fødevandstank. Hvis kondensatet er over 95 grader køles dette med spædevand.

Sørg for at der ikke er skarpe knæk på dampledningen og at der er fald på rørledningerne.

Advarsel: Kedlen skal installeres af kvalificerede teknikere.

(7)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

7.0 BRUGSANVISNING

DRIFT

7.1 Kedlen må kun betjenes af uddannet og kvalificeret personale.

• Det er tilladt at anvende kedlen i lokaler, hvor kedlen kan udsættes for oversprøjtning af vand eller andre væsker eller hvor der er risiko for oversvømmelse af væsker eller i særligt aggressive eller eksplosive / brandfarlige steder.

• Vær agtpågivende overfor at sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige forskrifter overholdes.

• Kontroller, at elektriske ledninger er udført korrekt i henhold til den nuværende lovgivning, og at sikringen blokke er lukket og komplette af sikringer.

• Kontrollér, at kontrol og sikkerhedsudstyr af kedlen (manometer, tryk transmitter og sikkerhedsventil) er intakte.

• Kontrollér, at bundudblæsningsventilen er lukket.

• Kontrollér, at pumpen har korrekt omdrejningsretning.

7.2 ANVENDELSE (Se også Qvick Guide)

• Åbn ventil for fødevand.

• Tænd kedlen på hovedafbryderen

• Lampen for i drift lyser.

• Tænd for varmelegemet.

• Fødevandslampen vil lyse indtil kedlen er fyldt op , luk bundventil og åben evt. dampafgang kortvarigt for at udlufte kedel beholderen

• Så snart vandet har nået det rette niveau, slukkes lampe for vandstand automatisk, og kedlens varmepatron er i drift, lamperne lyser og trykke stiger.

• Efter et par minutter når kedlen sit arbejdstryk på 2,0 (tjekkes på manometeret) og de relevante advarselslys slukkes automatisk.

• Kedlen er nu klar til at levere damp

forsyning og start damp

Emnet behandles med damp

Dampventil lukkes

Sug startes og emnet suges tørt – om nødvendigt flere gange behandling

(8)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

Når vakuum beholderen er fyldt lukker den automatisk for sug – se manual for vakuumsug Bilag B.

Den nederste låge åbnes og suger trækkes ud

Beholderen tømmes og genindsættes

Når anlægget lukkes ned åbnes bundventilen forsigtigtig og dampventilen åbnes, så kedlen tømmes

8 FEJLSØGNING OG UDBEDRING

Fejlsøgningstabelllen viser de væsentligste uregelmæssigheder, der kan opstå og de mulige årsager og mulige løsninger.

I tilfælde af tvivl og / eller problemer, som ikke kan løses, skal man ikke forsøge at adskille dele af maskinen ad, men kontakte vores tekniske afdeling.

DIAGNOSTIC TABLE

PROBLEM MULIG ÅRSAG GØR FØLGENDE

Kedlen starter ikke op: Hovedkontakten er slukket Tænd for kontakten Thermo sikring afbrudt Koble termo sikringen ind

Advarsel vandmangel og pumpen er I drift:

Der kommer ingen vand ind i kedlen

Kontroller om ventil for vand ind er lukket – åben den

Kontroller om der er tilgangsvand I det hele taget .

Kontrollér vandfiltret

Advarselslampe for varmepatron lyser, men der er ikke driftstryk på kedlen:

Lækage i dampledning eller andre

ventiler Luk evt. ventiler

Varmeelementerne er brændt

over eller meget til kalket Kontroller varmelegemerne

(9)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

ADVARSEL: Hvis sikkerhedsventilen åbner, luk da kedlen og kald på en tekniker.

12 VEDLIGEHOLDELSES FORESKRIFTER

Ved uregelmæssig drift, fejl eller øvrige driftsforstyrrelse – kontakt venligst leverandøren.

Periodisk tilsyn:

HANDLING DRIFTS TIMER

Tøm kedlen (*) 150

Rens vand filter 150

Rengør varmelegemerne 500

Check niveau kontrol 250

(*):Tøm kedlen, når den når et tryk på 1 bar eller derunder, med henblik på at fjerne alle mulige kalk restkoncentrationer og snavs. Når maskinen er slukket, åbnes gradvis bundudblæsningsventilen. Vi anbefaler at udføre denne operation før maskinen begynder at arbejde og ikke når der lukkes ned, fordi det nye rå vand har en høj ilt mængde, der øger muligheden for korrosionsproces inde i kedlen.

Denne kedel kræver ikke særligt udstyr til kontrol eller vedligeholdelse. Det er dog tilrådeligt at anvende personlig beskyttelse i overensstemmelse med lovgivning, for at undgå skader på personer eller maskindele.

Sørg for at der er afbrudt for strøm og vandtilførsel før tilsynet foretages!!!

13 DESTRUERING

Ved destruering af kedlen skal dette gøres miljømæssigt korrekt. Bortskaf omhyggeligt og korrekt forurenende komponenter, ifølge de lokale regler. Identifikation som typeskilt og ethvert andet dokument skal destrueres.

14 ORDRE RESERVEDELE

Ved bestilling af reservedele skal følgende oplyses:

Kedeltype, serienummer, mængden af de ønskede reservedele, artikelnummeret (disse data kan læses på typeskilt eller

(10)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

findes i denne manual).

For elektriske komponenter med en anden spænding og frekvens end V 230-380 50 Hz (data om typeskilt af defekte komponent), skal du angive den rigtige spænding og frekvens efter at have nævnt artiklen nummer.

De tekniske data, beskrivelser og billeder inkluderet i denne manual er ikke bindende.

Fabrikanten forbeholder sig ret til at foretage de nødvendige ændringer uden varsel eller med at ajourføre den nuværende vejledning.

15 HÅNDTERING OG TRANSPORT

Før afskibning er kedlen emballeret omhyggeligt. Under forsendelse og opbevaring af kedlen, skal man være opmærksom på at kassen placeres med opadrettet pil som angivet på emballagen (trækasse eller forstærket kartonkasse). Efter modtagelsen, skal man kontrollere, at emballagen er intakt og herefter skal den opbevares tørt indtil brug.

16 GARANTI

Alle produkter har 12 måneders garanti fra leveringsdato så vidt komponenter og konstruktion angår.

Garantien er udvidet som følger:

I tilfælde af en defekt konstateres, skal leverandøren kontaktes, med angivelse af type og serienummer på enheden.

Efter at have modtaget kedlen og defekten er konstateret leverandøren forbeholder sig ret til at reparere eller udskifte defekte dele. I tilfælde kedlen ikke er defekt men fejl skyldes fejlbetjening eller andre eksterne fejl (vand mangel, til kalkning, manglende vedligeholdelse eller lignende) forbeholder leverandøren sig ret til at opkræve kunden det udgifter der medgår til reparation eller håndtering og forsendelse. Den nuværende garanti vil blive erklæret ugyldige, hvis maskine er blevet beskadiget på grund af forkert brug, forsømmelighed, normal slitage, kemisk korrosion, installation ikke i henhold til de fastsatte instrukser og fabrikantens advarsler. Enhver ændring, ombygning eller utilsigtet anvendelse af kedlen eller dens komponenter, som er foretaget uden forudgående skriftlig tilladelse fra leverandøren, fritager sidstnævnte for ethvert ansvar og annullerer al garanti forpligtelse. Betingelserne i denne garanti, som anses implicit accepteret ved køb af maskinen og ved levering af denne manual. Eventuelle ændringer af eller undtagelser fra denne garanti er kun gyldig forudgående skriftlig tilladelse fra leverandøren.

17 Konformitetserklæring: se bilag A

(11)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

Brugsanvisning Dampsug – Qvick Guide

Luk Bundventil

Tilslut rød slange til vandforsyning

Åbne hane – kedlen fylder sig selv, (åben evt. dampventil for udluftning) Tryk på power on

Vent til manometeret viser 2 bar

Start damp og rens emnet og når færdigt stop damp, (sug ikke damp ind) Start suger

Suger vil stoppe med at suge når beholderen er fyldt Stop sugeren

Åben nederste låge og tøm sugerens spand Monter sugeren igen og tryk på start

Tryk stop for sug

Efter endt brug – tøm kedlen ved at åbne bundhanen – lad den stå åben

til næste brug

(12)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

(13)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

Bilag A

10

17 Konformitetserklæring: se bilag A

Manufacturer:

GHIDINI Company

Via Tolstoj, 24 – 20098 S. Giuliano Milanese (MI) Address

+39 -02 -98.24.06.00 Phone number Declares that

The machine:

Steam generator SUPER

has been designed in compliance with the DIRECTIVES OF THE EUROPEAN COMMUNITY COUNCIL referring to machines (98/37/EC) and to low voltage (BT 73/23/CEE).

∗ has been designed, as far as enforceable, in compliance with the following harmonized regulations and technical specifications:

EN 292-1/2, EN 1050, EN 982, EN 11200, EN 60947, EN 894-1/2.

Managing director Roland Fleischmann

Product manager Name

GHIDINI S.R.L.

Company

September 2007

Signature Date

(14)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

Bilag B Wasco suger

Bilag C

(15)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

(16)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

(17)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

(18)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

(19)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

(20)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

Bilag D Stykliste Hydra Grene

(21)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

(22)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

(23)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

(24)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

(25)

DA-Group ApS - Upsalagade 18,2 - DK-2100 Copenhagen - Denmark - CVR 29 39 59 34 Tel. +45 3112 2141 - Email aj@arneco.dk - Web www.arneco.dk

Bilag E Stykliste Dampsuge hoved

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Monitorering og evaluering herunder stop op Monitorering og evaluering herunder stop op Monitorering og evaluering herunder stop op Monitorering og evaluering herunder stop op

flere steder i forhold til piger og drenge og deres kønsopdelte valg af uddannelse og beskæftigelse, hvilket indebærer, at væsent- lige samfundsmæssige ressourcer går til

• Det er ikke tilladt at anvende kedlen i lokaler, hvor kedlen kan udsættes for oversprøjtning af vand eller andre væsker eller hvor der er risiko for oversvømmelse af væsker

• Det er ikke tilladt at anvende kedlen i lokaler, hvor kedlen kan udsættes for oversprøjtning af vand eller andre væsker eller hvor der er risiko for oversvømmelse af væsker

I tre andre netvirksomheder er alle bestyrelsesmedlemmer i netvirksomheden repræ- senteret i elhandelsvirksomheden og/eller den eller de virksomheder, der direkte eller indirekte

flere gange – manio depressiv. Død -

Denne studien støtter med andre ord ikke resultater fra studier som har funnet posi- tive sammenhenger mellom barnehageeksponering og barns språkutvikling og sosiale ferdigheter, men

Nogle spillere fortæller gerne og direkte om personlige oplevelser på scenen, og medvirker netop derfor i projektet (eksempelvis en kineser, som var mindre interesseret i at

Et kæmpe skridt ganske vist fra fordybel- sen i enkelte arbejdspladser og enkeltindi- vider, men et nødvendigt et, hvis arbejds- livsforskningen også fremover skal bidrage til

Så når folk planlagde deres fester eller arbejde, slog de altid først efter i kalenderen, om ________ var en af de dage, hvor månens stilling kunne gavne arrangementet.. En

I Smiths forståelse er diskurser dermed et system af viden, som er uafhængig af det enkelte menneske (Smith, 2005, s. I denne del af afhandlingen har jeg derfor rettet

Executive MBA, Commercial Banking Aalborg Universitet 2018 Side 36 af 78 I dagligdagen vil finanstilsynet bede om redegørelser, når der ikke er sket tilstrækkelig

Men dermed var det også klart, at dialog måtte tænkes i bredest mulig forstand, så den omfatter bi- eller multilaterale møder i klassisk interreligiøs forstand 38 ,

Med denne forældreinitierede justering af de interaktionelle roller ser det ud til, at resten af samtalen forløber relativt uproblematisk, hvad angår forælderens tilslutning til

Men hvis vi dermed ikke blot skal lade stå til, og overlade ansvaret til den ikke-menneskelige natur, som om vi slet ikke selv tog del deri - hvordan erkender vi da naturens

Med hensyn til forskelle mellem recidivister og ikke-recidivister viste undersøgelsen, at forskellen mellem dem, der slet ingen dom for spirituskørsel havde, og dem, der havde en

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

september havde Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark også sendt rådgivere ud til Egtved Put&amp;Take og til Himmerlands Fiskepark, og som i Kærshovedgård benyttede mange sig

Der er derfor ikke nogen grund til at tro at D-P forholdet skal vende tilbage til det historiske gennemsnit, hvilket er den afgørende præmis i Engsted og Tanggaards prognose.. Der

Bechmann og Nielsen (2017) nævner, at disse resultater blandt andet kan være en konsekvens af, at investorer historisk ikke har haft tilstrækkelig fokus på eksempelvis klimarelateret

Det blev også argumenteret, at den fremtidige forretningsmodel skal gentænkes, og at vi i højere grad end før bør tænke på en servicebaseret forretningsmodel, hvor vi

Mange af disse optegnelser har givet haft ganske praktiske formål, at tjene som regnskabsoversigter, til støtte for erindringen vedrørende driften eller

blev senere andelsmejeri, her havde Thomas Jensen sin livsgerning, indtil han blev afløst af sin svigersøn Ejner Jensen, der igen blev afløst af sin søn, Thomas Jensen,.. altså