Digitaliseret af | Digitised by

25  Download (0)

Hele teksten

(1)

Forfatter(e) | Author(s): Selskabet af 7. september 1898. Til støtte for faderløs ungdom.

Titel | Title: Årsberetning

Bindbetegnelse | Volume Statement: 1922-23 Udgivet år og sted | Publication time and place: 1899-1963

DK

Værket kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge PDF-filen til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work may be copyrighted in which case the PDF file may only be

used for personal use. If the author died more than 70 years ago, the work

becomes public domain and can then be freely used. If there are several

authors, the year of death of the longest living person applies. Always

remember to credit the author

(2)

SELSKABET AF I.

SEPTEMBER 1898 TIL STØTTE FOR FADERLØS UNGDOM

*

v

. Aarsberetning

(3)

130021045390

J

(4)

SELSKABET AF 7. SEPTBR. 1898

as s» TIL STØTTE <s> <s>

FOR FADERLØS UNODOM

FEM O G TYVENDE AARSBERETNING

1922—23

K J Ø B E N H A V N

J. H. SCHULTZ UNIVERSITETS BOGTRYKKERI A/S

1923

(5)

Selskabet af 7. Sept. 1898 til Støtte for faderløs Ungdom, Colbjørnsensgade 7

1

, B.,

hvor Kontoret er aabent hver Søgnedag Kl. 2—4, undtagen Lørdag.

(6)

Det e r g o d t a t t a g e sig a f d e n U n g d o m , d e r e r k o m m e n p a a A f v e j e ; b e d r e v i l d e d e t d o g v æ r e , o m m a n k u n d e s t a n d s e d e n f o r i n d e n .

N. Dahlhof)'.

Med sit nu afsluttede Arbejdsaar har Selskabet af 7. September 1898 til Støtte for faderløs Ungdom, tilbagelagt de første fem og tyve Aar af sin Tilværelse. Aaret kar ligesom de nærmest forudgaaende i ikke ringe Grad være præget af de daarlige Tider, men Selskabet har dog været i Stand til at fortsætte sin Virksomhed til Bedste for den opvoksende Ungdom om end med nogen Indskrænkning navnlig af den rent materielle Bistand. Selskabet har stedse lagt Hovedvægten paa den moralske Støtte, det har ydet og frem­

deles yder de Myndlinge, som det har taget sig af og som det med Bistand af sine erfarne og nidkære Hjælpeværger formaar at hjælpe paa mange andre Maader end netop med Ga\er af Beklædningsgenstande og lignende. Det har betragtet en saadan rent materiel Bistand som et nødvendigt Supplement til den moralske, fordi den i væsentlig Grad bidrager til at udvikle og vedligeholde det gode Tillidsforhold mellem Hjælpeværgerne og Myndlingene, der er Forudsætningen for, at Selskabet skal kunne gennemføre den Opgave, det har stillet sig, men det har ikke været Hovedsagen.

Selskabet støtter først og fornemmeligt sine Myndlinge ved det ofte vanskelige Valg af Livsstilling og ved at skaffe dem anbragte i gode Pladser, hvor deres første Uddannelse kan fore- gaa under betryggende Forhold. Det sørger dernæst for den i hvert enkelt Tilfælde nødvendige Undervisning paa Fortsættelsesskoler, tekniske Skoler eller Handelsskoler og hjælper Myndlingene med Bøger, Tegnerekvisiter og andet Undervisningsmateriel samt om fornødent og i det Omfang, som dets Midler tillader det, med Beklædning. Det er denne Post, der stiller de største Krav til

(7)

Selskabet og navnlig i de senere Aar har det med de høje Priser paa alle saadanne Ting ofte været vanskeligt at tilfredsstille den i saa stoi Udstrækning som ønskeligt, da Myndlingene sædvanlig­

es kommer fra meget fattige Hjem og derfor trænger haardt til sømmelig Opklædning. Ikke sjældent har det endog været nød­

vendigt at sørge for deres forsvarlige Forplejning i Læretiden og hele denne meget forskelligartede Hjælp kræver Pengemidler, som Selskabet ikke har haft let ved at fremskaffe og som det der­

for maa anv ende med stor Sparsommelighed. Det har i de senere Aar navnlig været nødvendigt at holde noget igen ved Antagelsen af nye Myndlinge, hvad Selskabet meget beklager, da det ganske naturligt vækker Interessen for dets Virksomhed i de Lærer­

kredse, hvorfra det fortrinsvis faar sine Hjælpeværger, men det ligger i Sagens Natur, at der først maa sørges for de Myndlinge, der allerede er under Selskabets Varetægt. Der er imidlertid stor Trang til en Udvidelse af Virksomheden. Den opvoksende Ung­

dom i en Storby som København har vanskelige Kaar og det ligger i høj Grad i Samfundets egen Interesse at hjælpe den over de Aar, der skiller Skoletiden fra den Tid, da den maa kunne klare sig selv. Selskabet behøver Tilgang af nye bidragydende Medlem­

mer for derved at kunne tage sig af flere unge Mennesker i saa stort Omfang som muligt og det henvender sig derfor til alle, der har Forstaaelse af den Betydning, som dets Virksomhed har, om at støtte det ved smaa eller store Pengebidrag, aarligt eller en Gang for alle. De Midler, der stilles til Raadighed for denne Virksomhed, anvendes paa en Maade, som sikrer det bedst mulige Udbytte af dem.

I Aarets Løb har Selskabet haft den Glæde fra Hr. Herre­

ekviperingshandler Willum Petersen i Anledning af hans For- retningsjubilæum at modtage et Legat paa 1000 Kr. i Kredit- f oreningsob J igationer.

Den 7. September 1923 kunde Selskabet fejre sit 25 Aars Jubilæum. I den Anledning blev der udsendt et lille Festskrift som væsentlig var en Gave fra J. H. Schultz's LTniversitets Bog­

trykkeri, der skænkede Papir og Trykning, to anonyme Velgørere dækkede de andre Udgifter. Vi er dem megen Tak skyldig.

Paa selve Jubilæumsdagen var Bestyrelsen in pleno samlet paa Selskabets Kontor, hvortil der i Dagens Anledning \ar sendt Telegrammer og smukke Blomsterdekorationer fra Selskabets forskellige Velyndere.

(8)

5

Formanden mindedes i en Tale alle dem som i Aarenes Løb havde ydet Selskabet Støtte og udtalte til Slut Haabet om at det Arbejde som Selskabet havde udrettet til Velsignelse for mange smaa faderløse Hjem og til Gavn for Samfundet, maatte fortsættes 1 Fremtiden.

I det forløbne Regnskabsaar har Selskabet antaget sig 13 nye Myndlinge, og 17 ere udgaaede af dets Forsorg efter med enkelte Undtagelser at have afsluttet deres Uddannelse og ere nu hjulpne frem saa vidt, at de kan sørge for sig selv. Af de ud­

gaaede Myndlinge er 2 udlært som Bogtrykker, 3 som Smed 2 som Maskinist, 1 som Mekaniker, 2 som Snedker, 1 som Bager, 1 som Skræder, 1 som Skotøjsarbejder, 2 som Kontorist, 1 er bleven Student, og 1 er udgaaet paa Grund af Moderens Giftermaal.

Selskabet bringer en hjærtelig Tak til de mange, som i Aarets Løb have støttet dets Virksomhed med Pengebidrag eller per­

sonligt Arbejde; med særlig Paaskønnelse maa det fremhæves, at Hr. Dr. med. H. Adsersen som sædvanlig har undersøgt de nye Myndlinge før deres Antagelse, og at Hr. Møntguardein Heise har stillet Kontorlokale til Raadighed. Frøken Anna Lund har dygtigt og samvittighedsfuldt varetaget det daglige Kontor­

arbejde.

J. H. Schultz Universitetsbogtrykkeri takkes for Afslag i Betaling for Tryksager.

Linder Ledelse af Hr. Fabrikant V. Hey afholdtes den 8.

December 1922 den aarlige Generalforsamling, hvor Aarsregn- skabet blev godkendt og Bestyrelsen saavelsom Revisorerne, d'Hrr.

Baron V. Bille Brahe og Bureauchef C. Friderichsen, blev genvalgt.

(9)

R e g n

for Aaret fra 1ste Oktober 1922

Indtægt. Kr. 0.

1. Saldo fra forrige Aar.. 369. 72

2. Statstilskud 1.628.

3. Det Warburgske Legats Bidrag 200.

4. Alfred Hansens Legats Bidrag 200.

5. J. H. Haslund og Hustrus Legats Bidrag 500.

6. Spannjerske Legats Bidrag 300.

7. Børnehjælpsdagens Bidrag 2.000.

8. Arkivar C. J. Petersens Hjælpefonds Bidrag 100.

9. J. H. Mannheim er .os Hustrus Le sats Bidras o o .~ 300.

10. Aarlige Medlemsbidrag 1,648.

11. Andre Bidrag 636.

12. Renter af .Kong Okr. den 9des Legat 64.

13. — - Anton Hansen og Hustrus Legat 232.

14. — - J. H.'s Legat 80.

15. — - Professorinde D. Grønlunds Legat 112.

16. — - Generalinde Schlegels Legat 92.

17. — - Frk. Margrethe Sophie Poulsens Legat ... 22. 50

18. — - Emmerich Miillers Legat 200.

19. •— - Willum Petersens Legat 22. 50

20. Andre Renter . . . 15. 91

8,702. 63 S e l s k a b e t e j e r : K r . 0 . Kong Chr. den 9cles Legat Østift. Kredit! 4 pCt. 8. S.. . 1,600.

Anton Hansen og Hustru f. Jenners Legat, Østift. Kre-

ditf. 4- pCt. 8. S 5,300.

J. H.'s Legat Husejer Kreditk. 4 pCt 2,000.

Professorinde Dora Grønlunds Legat Østift. Kreditf. 4 pCt.

8. S 2,800.

og kontant i Bikuben 32. 66

Generalinde Schlegels Legat Østift. Kreditf. 4 pCt. 8. S. .1,800.

Fyens Diskonto Kasse Aktier 200.

og kontant i Bikuben 3. 12

Frk. Margrethe Sophie Poulsens Legat Østift. Kreditf.

4V2 pCt. 7. S 500.

og kontant i Bikuben 3. 92

Emmerich Mullers Legat Østift. Kreditf. 4 pCt. 10. S. . . 5,000.

og kontant i Bikuben 47. 11

Willum Petersens Legat Østift. Kredtif. 4% pCt. 11. S.. 1,000.

Renter i Bikuben 21. 43

Kontant Beholdning 695. 70

21,003. 94

(10)

7

s k a b

til 30te September 1923.

Udgift. Kr. 0.

1. Beklædningshjæffe 6,657. 34

2. Oplagring 139. 24

3. Administration, Budløn 979. 93

4. Jubilæum sudgifter (Trvlcsager) 230. 42

5. Saldo * 695. 70

8,702. 63 København, den 21. November 1923.

Paa Bestyrelsens Vegne:

O. Krag. J. Simonsen.

Kasserer.

G-ennemgaaet og befundet rigtigt. Selskabets Beholdning er os forevist.

Den -5. December 1923.

C. Friderichsen. V. Jiille Bralie.

(11)

Aarlige

Kr.

Ahlefeldt-Laurvigen, F., Greve . . 20 Andersen, Henry Chauffeur 2 Andersen, J., Ingeniør 10 Andresen, Viggo, Tandlæge 10 Arnvig, H. N. A., Inspektør. ... 2 Bang, A. S., Overretssagfører ... 10 -—• N.H.,Dr.phil., Skoledirektør 4 Baur, W., Skoleinspektør, Præst. 2 Benzon, Otto, Apoteker 5 Vilh., Professor, Livlæge 2

H., Frue 2

Beyerliolm, C., Kommunelærer . . 2 Bierring, H., Skoleinspektør ... 4 Bille-Brahe, V., Baron 5 Bjerregaard, M. Kommunelærer. 2 Bjørn, Paul, Grosserer 10 Blangstrup, C., Kaptajn 4

Blauenfeldt 2

Bock, Overretssagfører 10 Boegh, Alfr., Grosserer 5 Bonde, C. A., Havnemester 4 Bram son, H., Enkefrue 4 Brandt, la Cour, Fru 5

A., Apotheker 2

C 10

Brockmann, C., Sagfører 2

Broge, Mary, Frue 10

Bruun, A. P., Kommunelærer... 2 H. P., Skoleinspektør . . 1

Anne 5

Bøggild, P., Urtekræmmer 2

Carlsen, Svend, C 12

Christensen, Henrik 2

Johs., Grosserer. ... 3

M., Frøken 10

Christiansen., N., Kommunelærer. 2

Bidrag.

Kr Overført. . . 189 Clod-Hansen, A., Læge 4

C. M 4

Crone, C., Dr. phil 2 Dahlbom, G., Grosserer 5 Dalhoff, N., Pastor emer 2 Dalberg, E., Kaptajn 5 Dalgaard, Henrik, Grosserer .... 2

Th., Grosserer 5

Dame, C. V., Kommunelærer ... 2 Dethmer, Fr., Prokurist 2 Deurs, van, O. H., Veksellerer . . 5 Diederichsen, A., Kommune­

lærer 1

Dietrichson, H., Højesteretssag­

fører 10

Drewsen, Ingeborg, Frue 5 Dyrberg, Ludvig, Dekorations­

maler 4

Dreier, Peter, Montør 5 Dysted, J. C., cand. theol., Lærer 2 Egede, M., Forpagter 10 Eickholf, G., Maskinfabrikant ... 10 Eller, E., Frk., Lærerinde 2 Enna, Frue. Direktør 5 Erichsen, Knud ,Grosserer 10 Kjeld, cand. phil 10 Eriksen, J,, Kommunelærer 2 Margrete, Frøken 2 Erslev, Einar, cand. mag., Kom­

munelærer 2

Esche, L., Frue, Kommunelærer­

inde 2

Essen, H., Prokurist 5

Ella, Frue 5

E. J 50

At overføre. . . 189 At overføre. . 369

(12)

9

Overført. . . Farre, N. E., Kommunelærer . . . Feldthausen, Kommunelærer ....

Fergo, P., Kommunelæge Finsen, J., Professorinde Fisker, A., Viceinspektør

Fløystrup, A., Overlæge, Dr. med.

Fløystrup, L. V., Handelsgartner Formann, H., Kommunelærer. . . Foss, E., Gaardejer

Freuchen, P. B., cand. mag Friderichsen, C., Bureauchef ....

Friis-Petersen, H., Afdelingschef.

Fr

Frisenette, Frøken

Funck, H., Viceinspektør

Goldmann, Frk., Kommunelærer­

inde

Grave, Tandlæge Gundorph, Mary, Frue

Hagfeldt, H. P. V., cand. jur. ..

Halle, S., Skoleinspektør Hamann, A., Partikulier

Hansen, Carl W., Slagtermester .

Georg, Stolefabrikant . . Fridtjof, Maskinist M. H

Søren, Politilæge

—• V., Restauratør Harving, J., Grosserer Haslund, J., H., Bogbinder Hasmark, Olaf

Heering, W., Grosserer Heimann, S., Veksellerer Helsted, J., Kontorchef

Henriques, Mich., Fabrikant ....

Hentzen, C., Driftsbestyrer, Over­

ingeniør

Herreborg, A., Forstanderinde ..

Hey, W., Fabrikant

Hintze, C. A., Birkefuldmægtig Hoeck, M. H., Direktør

Holm, Marie, Frøken

—• S., Frue

W. J., Guldsmed

Holst, C., T and 1. ,Doc. ,cand. pharm.

At overføre. . .

Kr.

Overført. . . 569 Hornemann, Fr., cand. polyt., Fa­

brikant 20

Hornemann, Ida, Frue 10 Hou, L., Isenkræmmer, Grosserer 2 Hultin Hansen, Anna, Frue .... 5 Høffding, H., Professor 10 Jacobsen, L., Konditor 12

—- Chr., Skoleinspektør . . 2

—- D. E., Prof., Dr. med. 5 Jensen, Lokomotivfører 2

— —• A., Kommunelærer 2 Emanuel, Fabrikant .... 20

—- Fr., Viceinspektør 2

—- Dagmar, Kommunelærer­

inde 5

Jensen, Laura, Frøken 5 N. F., Landinspektør ... 5 Theodor, Grosserer 10 Vald., Kommunelærer. . . 2 Wilh., F., Grosserer .... 20

Kruse, Fiskehandler .... 2

Jensenius, Herluf 1

Jespersen, Olfert, Musikdirektør . 3 Johansen, A., Frøken, Lærerinde 1

E., Mekaniker 2

—- Julien, Kommunelærer 2 P., Porcellainshandler. 2 Jæger, P., Fuldmægtig 2 Jørgensen, A.,Laboratoriedirektør 10 Emil, Arkitekt 10 Kemnitz, S., Fabrikant 4 Ketting, E., Overretssagfører ... 5 Kiersgaard, H. E., Tandlæge ... 2 Kirschner, Henry, Typograf .... 2 Kjæi, C. V., Grosserer 2 M. F., Enkefrue 10 Knudsen, C., Kommunelærerinde 2

—- P. S., Viceinspektør . . 4 Koch, R., Bankkasserer 4 Koefod Hansen, E. Castus 5 Krag, G., Kammerherre 10

— R., Kammerherre 10

Kiragerup, C., Frøken 2 Krarup, C. E., Manufakturhandler 10 Krieger, A., Partikulier 5 At overføre.. 820 Kr.

369 1 2 2 5 2 4 2 5 2 3 5 5 10 1 2 1 3 5 2 5 4 20 10 10 5 10 2 4 2 5 5 10 2 5 5 2 10 10 2 3 1 4 2 569

(13)

Kr.

Overført. . . 820 Krieger, A., Kammerherre 10 Kromann, Niels, Kommunelærer. 2 Kuhn, C. F., Overretssagfører. . . 4 E., Lokomotivfyrbøder. . . 5 Købke, Thora, Frøken 2 Køedt, A. Peschke, Grosserer ... 25 Larsen, Erik, Kommunelæge .... 5

Hans Lauritz Wendelboe,

Entreprenør 10

Larsen, J. A., Maskinfabrikant. . 10

L., Husejer 4

Rigmor, Frøken 5

L. J., Handelsgartner... 5 P., cand.. phil 2 Peter, Fabrikant 6 Lassen, N., Dr, jur., Justitarius

i Højesteret 5

Lemme, L., Konditor 2

Lendal, O. V., cand. polit 2 Leopold, L. J. F., Kommunelærer 1 Lerche, August, Kommunelærer . 2 Levysohn, S., kgl. Operarepetitør 2 Lillelund, H. P., Værkmester ... 4 S., Kommunelærerinde 2 Lindegaard Petersen, H., Frue. . 2 Linnemann, G, Slotspræst 4 Lorentzen, Kaj, Bogtrykker .... 4

Lutzow, Johs. A 3

Lønberg, Carl, Grosserer 5 Løwe, A. J., f. Scharff, Frue. ... 2 Magnussen, Viceinspektør 2

Madsen, Georg 3

Malm, S., Ingeniør 5

Mau-Hansen, E 1

Melson, H. P., Manufakturhandler 20 Meyer, Adolph H., Dr. med 2

Benny, Læge 4

Einer 10

Middelboe, E,, Frøken 5

Mogensen, Frøken 4

Moltke, J. L., Kanunerh., Greve 10

Muller. A 5

E 5

Gerda, Frue 5

E., Direktør 10

Kr.

Overført. . . 1046 Mullerz. H., Frk., Viceinspektrice 1

Møller, Lemvig, V 20

Møller, A. R., Direktør 6 Møller-Lund, Chr., Forstander... 2 Neergaard, Louise, Frue 2 Neubert, Carl, Fabrikant 2 Nielsen, Bredmose N. P., Kom­

munelærer 3

Nielsen, Alfred, Kommunelærer. 2

Charles 5

C. L., Cigarhandler .... 2

Emil 1

Georg,cand; phil.,Direktør 10 Nielsen, J. P., Porcelænshandler. 10 K. Chr., Driftsbestyrer. 2

H, T., Bankbud 2

Nienstaedt, H., Ingeniør 5 Nissen, Edvard, Grosserer 10 Nørlyng, S. Fv., Kommunelærer 2

Nyholm, B., Frøken 5

Nørgaard, F. C., Grosserer 5 Olsen, Fabrikbestyrer 4 H., Værktøj fabrikant .... 10 H., Kommunelærer 2 Jørgen, Skoleinspektør ... 10 Olsson, Frk., Kommunelærerinde 2 Olufsen, Henr., Frk., Lærerinde. 1 Palstrup, N., Lokomotivfører ... 2

Pauli i, M,, Frue 2

Paulsen, L., Kancelliraad, cand.

polit 10

Paulsen, O., Dr, phil 2 Peckham, J. B., Fabrikinspektør 2 Pedersen, H. E., Kommunelærer 5 Jacob V., Skoleinspektør 4

Pers, A., Dr. med 2

Petersen, Carl F. L., Viceinspektør 5 M. Frøken, Kommune-

lærerinde 2

Petersen, P,, Lærer 2

Petersen, V. E., Lærer 2 W., Ekviperingshandler 10 Petterson, Emil, Instrumentmager 5 Poulsen, Chr., Brøndborer 10

F., Sagfører 5

At overføre. . . 1046 At overføre.. 1242

(14)

11

Kr.

Overført . . . 1242 Præstmark, L., Restauratør 5 Puggard, C., Bogholder 2 Rasch, N. V., pens. Overbetjent. 3 Rasmussen, Johs. Grosserer 10

K., Provst 2

Rudolph 5

Victor 5

Reinhardt, A. C., Hattemager . . 2 Remmer, H. V., Kommunelærer 2 Repsdorph, H., Overretssagfører. 4 Reventlow, C. E., Lehnsgreve. . . 50

Rich, Karen, Frue 2

Salomon, J., cand. polit 2 Otto & Emma 10

Sophus 10

Salomonsen, Harry, Grosserer ... 4

S., Frøken 2

Samuel, L., Grosserer 25 Sachs, Jean, Grosserer 10

Schad, Louis 5

Scheuer, M. K., Kommunelærer. 2 Schiøtz, G., Frøken, Lærerinde. 1 Schmidt, O., Fabrikant 2

V. Meyland, Smede­

mester 2

Smith, M., Frue 2

Schrøder, Astrid, Frue 2

J., Enkefrue 2

Otto, Præst 5

Senstinus, G. F., Kommunelærer. 2 Severin, R. L., cand. theol. & mag.,

Skoleinspektør 4

Simmelkjær, J., Bogtrykker 5 Simonsen, N., Fischer, Frue .... 3 A., Veksellerer 10

D., Professor 4

J., cand. polyt 8 Joh., Assistent 2 At overføre. . . 1458

Kr.

Overført.. . 1458 Skovgaard, J., Figurmaler 3

J oakim 5

Sommer, Fanny, Frøken 2 Suder, Anton P., Fuldmægtig. . . 5 Spath, Joh., cand, phil 3 Stenstrup, A., Fabrikant 2 Stripp, Chr., Urtekræmmer 2

Svensson, Aksel 5

Sørensen, A., Hørkræmmer 2

Svane, Kommunelærer 2

Svendsen, L. P., Sagfører 4 Joh., Viceinspektør. . . 4 Thomsen, Chr., Kommunelærer. . 5 Thornberg, Oberstløjtnant 10 Thiirmer, F. C., Grosserer 5 Tornum, Jens, Malermester 5 Torp, C., Prof., Dr. jur 4 Trier, Herman, cand. phil 10 Tvermoes, H., Fabrikant 2 Uttenthal, A. V., Kommunelærer 4 Veit, Simon, Grosserer 2

Vinter-Hansen, R. S., Kommune­

lærerinde 2

Voigt, L., Frue, Stadsingeniør . . 2 Volquartz, J. C., Grosserer 10 Wandel, E. T., Grosserer 10 Wedel, Notarius publicus 10 Weinreich, Carl, Grosserer 4 Werner-Jørgensen, H., Fuldmægtig 5 Werner, Inger, Frue 10

Joh., Frue 10

Wessel, Th., Enkefrue 10 Westergaard, Harald, Professor 10 Wetterholtz, K. E., Kommune­

lærer 5

Winther, J., Nationalbankdirektør 10 Wolf hagen, Helma, Frøken 2 Wulff, E., Kgl. Translatrice .... 4 Kr.. . .1648

(15)

liivsvarige Medlemmer.*)

Aagaard, J A., Enkefrue Andersen, A., Direktør Brandt, V., Fabrikant

Christensen, W. J., Bogtrykker Eickhoff, F. E., Mekaniker Fer slev, C., Fabrikejer Foss, Alex., Ingeniør Goldschmidt, H., Grosserer Herforth, C., Prokurator Hertz, J., Sølvvarefabrikant Jacobsen, Børge-, Overretssagf.

Kauffmann, A., Kammerherre Knudtzon, N. H., Grosserer-

Kondrup, Vilh., Højesteretssagfører Levin, Martin, Veksellerer

Liebe, O., Højesteretssagfører Linnemann, Th., Konferensraadinde Meyer, Carl O.

Monberg, N. C., Etatsraad

Muller, Lemvig, V., Grosserer Nielsen, Chs., Prokurist Olsen, P. Chr., Direktør Oppenheim, Sophus, Direktør Petersen, Vi llum, Ekviperingshdlr.

Raffel, Emil

Rottbøll, Enkefrue

Rønne, J. M., Bankdirektør Schmidt, Valdemar

Seligmann, A., Grosserer Therkelsen, Knud

Therkeldsen, Børge Tuxen, Li, Professor

Unmack, C. R., Fabrikejer Veit, Simon, Grosserer

Wedell-Neergaard, J., Baron, Kammer­

herre, Hofjægermester Worms, A., Rigsdagsstenograf Zahle, Fr., Højesteretssagfører

Andre

Kr.

Aabye, F., Etatsraad 20

Anonym Gave 25

Bast, J., Captajn 10

Bruun, Anne 10

Christensen, Anker, Skomager... 10

Drewsen, J 5

Endersen, K. G., Maskinmester . 75 Farmann, Kommunelærer 5

Foss, Alex 100

Freuchen, P. B., Lektor 10 Hasmark, Helge og Olaf 20 At overføre. . . 290

Bidrag.

Kr.

Overført. .. 290 Hansen, Helene, Odense 16 Henriques, A., Overretssagfører 10 Levinsen, A., Provstinde 50

Nielsen, S. A 10

Petersen, Willum 100

Julius, Fuldmægtig ... 35 Poulsen, L., Cancelliraad 20 Rasmussen, E., Frk., Kommune­

lærerinde 5

Zahle, Fr., Højesteretssagfører . . 100 Tilsammen. .. 636

*) Bidrag paa 100 Kr. eller derover en Gang for alle.

(16)

13

Selskabets Hjselpe^serger.

Andersen, A., Viceinspektør.

Fr., Kommunelærer.

G. A., Kommunelærer.

Børge Møller, Kommune­

lærer.

Bjørnvig, Kommunelærer.

Bruun, A. P., Kommunelærer.

Bøggild, P., Købmand.

Christensen, Yald., Museumsinspek­

tør.

Christiansen, J. A., Kommunelærer.

Dahl, Jens, Kommunelærer.

Dkenke, Henrik, Kommunelærer . Dueholm, INT., Kordegn.

Eriksen, C. E., Kommunelærer.

P. A., Kommunelærer.

Feldthausen, M. Gr., Kommunelærer.

Fredebo, S., Kommunelærer, Re­

daktør.

Friborg, P., cand. phil., Kommune­

lærer.

Gatzwiller, D., Kommunelærer.

Gundorph, O., Købmand.

Hammer, Carl, Viceinspektør.

Hansen, Hans J., Kommunelærer.

Hansen, Kommunelærer.

Haunsø, Kristjan, Viceinspektør.

Herlev, P. V., Viceinspektør.

Hey, V., Fabrikant.

Hoff, V. J., Kommunelærer.

Hornbeck, Præst.

Hornemann, F., Fabrikant.

Jacobsen, P. Cl., Kommunelærer.

Jensen, Henrik, Kommunelærer.

•— Lars, Gaardejer.

—- P., Cigarmager.

Johannesen, H. Chr., Viceinspektør.

Johnsen, Alb., Kommunelærer.

Kastrup, P., Kommunelærer.

Kemnitz, Fabrikant.

Kirchheiner, P., Viceinspektør.

Kondrup, Vilh., Højesteretssagfører.

Kristiansen, J. A., Kommunelærer.

Larsen, F., Glasfabrikant.

Larsen, K. A., Kommunelærer.

— V., Kommunelærer.

A., Kommunelærer.

Lerche, Aug., Kommunelærer.

Levinsen, Car., Kommunelærer.

Lønberg, Carl, Grosserer.

Mortensen, R. C., Skoleinspektør.

Moller-Jensen, A. E., Kommune­

lærer.

Nielsen, Alfred, Kommunelærer.

Kaj, Kommunelærer.

E., A„ Urtekræmmer.

Olsen, Jørgen, Skoleinspektør.

Pedersen, H., Kommunelærer.

Jakob V., Skoleinspektør.

P. J., Skoleinspekt., M.B.

Petersen, Carl F. L.. Viceinspektør.

Hother, Kommunelærer.

P., Kommunelærer.

Rasmussen, R. P., Præst ved Alm.

Hospital.

Reggelsen, H., Kommunelærer.

Schad, L., Kommunelærer.

Skibelund-Eeg, J. S., Kommune­

lærer.

Stage, Fr., cand. theol.

Stenfeldt-Nielsen, cand. phil., Kom­

munelærer.

Stryhn, H. Kr., cand. mag., Kom­

munelærer.

Thiesen, Kommunelærer.

Thomsen, Chr., Kommunelærer.

— Th., Viceinspektør.

Thorberg, S. F., Kommunelærer.

Thorulf, Cleophas, Kommunelærer.

Thorup, Anna, Frue, Kommune­

lærerinde.

Uhrskov, Asbjørn, Kommunelærer.

Vestergaard, Aage, Sognepræst.

Vexø, Sigurd, Kommunelærer.

Vogelius, F., Rebslager.

Ørding, JST., Skoleinspektør.

Ørnebjerg, Tang, Kommunelærer, cand. phil.

(17)

Selskabets Bestyrelse 1922

Bogtrykker W. J. Christensen.

Frøken Marie Christensen.

Politilæge Søren Hansen.

Fabrikant, cand. polyt. Fr. Hornemann.

Kammerherre G. Krag, Formand.

Fhv. Borgmester G. Lehmann.

Grosserer C. Lønberg.

Skoleinspektør Jørgen Olsen.

Cand. polyt. J. Simonsen, Kasserer.

(18)

15

Vedtægter

for

Selskabet af 7de September 1898 til Støtte for faderløs Ungdom.

Vedtagne paa Generalforsamlingen den 28de November 1899. med en paa Generalforsamlingen den 25de November 1901 vedtagen Tilføjelse.

§ !•

Selskabet antager sig faderløse Drenge og Piger, udgaaede fra Kommuneskolerne i København og paa Frederiksberg, fra det Tids­

punkt, li vor de ved Konfirmationsalderen forlade Skolerne, og indtil de kunne sørge for sig selv, dog som Regel ikke udover 5 Aar.

§ 2.

Ved faderløse Børn forstaas saadanne, ægte eller uægte fødte Børn, som faktisk ikke kunne regne paa en Faders Fistand i moralsk og materiel Henseende, hvad enten Faderen er død, har forladt dem eller savner Evne og Vilje til at tage sig af dem.

§ 3-

Der antages kun saadanne Børn, som ere arbejdsdygtige, og som ikke ere stillede under Fattigvæsenets Forsorg.

§ 4-

Selskabets særlige Opgave er, foruden den nødvendige Pengehjælp, at yde de antagne Børn en moralsk Støtte, i hvilken Anledning der tildeles hvert Barn en Hjælpeværge, som under Bestyrelsens Over­

ledelse fører det direkte Tilsyn med Barnet og støtter det med Raad og Daad i alle dets Forhold.

(19)

§ 5.

Som Betingelse for Antagelsen af et Barn udkræves, at der fra Moderen eller rette vedkommende foreligger et skriftligt udtalt Ønske om Selskabets Støtte for Barnet.

§ 6-

Børnene anbringes til Oplæring i Haandværk eller Handel, i pas­

sende Tjeneste eller paa anden Maade, saaledes at de uddannes til et Selverhverv, der passer med hver enkelts Forhold, Anlæg og Til­

bøjelighed.

§ 7.

De med Anbringelsen forbundne Udgifter, samt nødvendige Ud­

gifter til Barnets Udstyrelse og Underhold, afholdes af Selskabet i det Omfang, som Forholdene i hvert enkelt Tilfælde kræver.

§ 8'

Medlem af Selskabet er enhver, der ved personligt Arbejde som Hjælpeværge eller deslige yder Selskabet frivillig, vedvarende Støtte, samt enhver, der har tegnet sig for og yder Selskabet et vedvarende fast Bidrag af mindst 2 Kr. aarligt.

Den, der en Gang for alle skænker Selskabet 100 Kr. eller der­

over, betragtes som livsvarigt Medlem af samme.

§ 9-

Den øverste Mvndighed i Selskabets Anliggender har General­

forsamlingen, paa hvilken samtlige Medlemmer ere stemmeberettigede.

Sagerne afgøres ved simpel Stemmeflerhed, dog kan Forandring af Vedtægterne kun finde Sted, naar % af de tilstedeværende Medlemmer stemme derfor. Der afholdes en ordentlig Generalforsamling aarligt, som Regel i November Maaned. Ekstraordinær Generalforsamling afholdes, naar Bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller naar mindst V5 af Selskabets Medlemmer skriftligt opfordre den dertil.

Indkaldelse saavel til den ordinære som til den ekstraordinære Generalforsamling sker med 14 Dages Varsel i »Berlingske Tidende«s Morgenavis.

§ io.

Selskabets Virksomhed ledes af en af den aarlige Generalforsam­

ling valgt Bestyrelse med Bistand af saadanne Mænd og Kvinder, der

(20)

17

frivilligt paatager sig at være Hjælpeværger, og som have Evne og Vilje til med Kærlighed og Samvittighedsfuldhed at udøve det dem overdragne Hverv.

§ l i -

Bestyrelsen bestaar af indtil 11 Medlemmer, der vælge en For­

mand af deres Midte, samt en Kasserer, der dog ikke behøver at være Medlem af Bestyrelsen.

Bestyrelsen kan supplere sig selv for det løbende Aar.

*

§ 12.

Det aarlige Regnskab revideres af 2 af Generalforsamlingen valgte Revisorer.

§ 13.

Bestyrelsen kan antage lønnet Hjælp; men den, der antages, maa ikke være Medlem af samme.

(21)

-

I

.

I

1 I

.

.

.

(22)
(23)

aite'- ea

(24)

, ' 1

'

' V

~ i ^ ^ •;

-

- - • ,v . : . . :

. .

• • . • • ' • "

. ,

- • -

' ~ , s .

' - ' "

"

.C £ -Æ. < • - . •'

1

• " , - -A' ' ' ; .... ..

S . , . : • ... ...

r

. . - I V. * '

' .

. ;

1

. ,

* •/ i,-. •/ ' '

-

> -; ; • . > i • ,

V . V - .

'

v-, -' •- ) v '

J , ' \ • •

• .- i

(25)

Figur

Updating...

Referencer

Relaterede emner :