• Ingen resultater fundet

AT og innovation

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "AT og innovation"

Copied!
1
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

AT og innovation

UVM satte i 2012/13 fokus på den del af AT-formålet, der handler om:

”at udfordre elevernes kreative og innovative evner” (1.2 Formål)

I det følgende gennemgåes de punkter, der er særlige, når der er tale om en opgave med innovation, men det er følgende er forkortet og ”plukket” indhold. Det er stadig den enkelte underviseres ansvar at læse teksten i vejledning 2014 (højreklik og tryk

”Åben link”). Det særlige om innovation og bedømmelse er fra s. 19). Bemærk:

Læreplanen er ikke ændret, da misteriet mener, at denne kan favne kravene i innovationsopgaven.

Hvad er innovation i AT, et innovativt forslag og hvad vurderes

De AT-opgaver, som ministeriet de andre år har udsendt, tager alle udgangspunkt i kravet om at afgrænse og undersøge en sag. Det skal man også i opgaver med innovation. Kravene til opgaven kan splittes op i tre:

 Undersøgelse af en sag / udarbejdelse af en problemformulering

 Udarbejdelse af innovativt løsningsforslag

 Vurdering af løsningsforslaget

Et innovativt løsningsforslag er ifølge UVM defineret som noget, der har værdi for andre og tilfører den konkrete sammenhæng (kontekst) noget nyt. Forslaget behøver derfor ikke at være noget nyt i absolut forstand, men det bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng.

Ved vurdering af løsningsforslaget forstås, at forslagets relevans og konsekvenser vurderes.

Hvad kendetegner sager i innovationsprojekter?

 Autentiske problemer (altså et virkeligt problem)

 Ofte inddrages ekstern partner (dvs. du måske skal have kontakt med en eller flere personer eller virksomheder)

 Krav om undersøgelse og innovativt løsningsforslag samt vurdering af løsningsforslaget

For synopsis-eksempel – se på næste side v. ”Eksempel 1 – branding”

Eksempel på opgave – med og uden innovation

Frederiksborg Gymnasium og HF Side 1 af 6

Hvis der kommer en opgave vil det være en opgave B, som er valgfri.

Alle lærere ved stx kan blive AT-censorer – også på innovationsopgaver

Katastrofen – årsager og konsekvenser A.

Du skal vælge en sag, hvor en bestemt katastrofe spiller en væsentlig rolle. Du skal udarbejde en problemformulering samt en

Katastrofen – årsager og konsekvenser

B. Du skal vælge en sag, hvor en bestemt

katastrofe spiller en væsentlig rolle. Du skal

(2)

Eksempler på problemformuleringer med innovation

Der findes mange eksempler på formulering af AT-opgave med innovation i vejledningen til AT-læreplan. Nedenfor er eksempler på problemformuleringer fra 12/13:

Eksempel 1: Branding

Hvordan løser vi problemet med at brande borgmester Steen Hasselriis’ bedre? Steen Hasselriis spindoktor deltager som ekstern partner.

Eksempel på denne innovationssynopsis –

følg link

Eksempel 2: Fremtidens by

Hvordan kan man på en innovativ måde optimere standarden på cykel-infrastrukturen i Nordvest i forhold til at skulle løse

problemer omkring myldretidstrafikken?

Synopsis – hvad er det nye?

Det er de samme punkter, der skal med i synopsis, som de der er nævnt i læreplanen - altså ingen ændring her. Men nogle af punkterne er præciseret med hensyn til innovationsopgaver(for uddybning se FGs synopsis overfor innovationskrav bagerst).

Mundtlig fremlæggelse og dialog – hvad er det nye?

Den mundtlige prøve foregår efter gældende læreplan, og er:

- en præsentation med udgangspunkt i synopsen og en uddybende dialog.

I innovationsopgaver indeholder præsentationen en omtale af løsningsforslaget, og evt. kort fremvisning af produktet, f.eks. video eller dele heraf (10-12 min).

Præsentationen danner udgangspunkt for en dialog om anvendelse af faglig viden og faglige metoder i undersøgelse af problemet, udvikling af løsningsforslaget og/eller vurderingen af løsningsforslaget. Herunder kan indgå fagligt begrundet

afgrænsninger og valg(for uddybning se FGs synopsis overfor innovationskrav bagerst).

Bedømmelse ud fra de faglige mål i AT – hvad er det nye?

Det er de faglige mål fra AT-læreplanen, der gælder. Selvom læreplanen ikke er ændret, er der alligevel meget nyt i vejledningen i forhold til, hvordan man vurderer, i hvilket omfang eleven lever op til de faglige mål. Fra bekendtgørelse, vejledning og AT-konference 2013 har vi sammenstykket følgende:

”De faglige pinde” overfor innovationsopgaver AT-bekendtgørelsen AT-opgave med innovation Uddybning Tilegne sig viden om

en sag med anvendelse af relevante fag og faglige metoder

I en AT-opgave med innovation bedømmes, hvordan fagene og deres metoder er anvendt til at undersøge sagen, til at udarbejde løsningsforslag og/eller til at vurdere løsningsforslaget.

Bedømmelsen skal være ud fra elevens prioritering af, hvor faglighed anvendes.

Foretage valg,

afgrænsning og Da udgangspunktet er at finde en

innovativ løsning på et konkret (autentisk) Elevens faglige prioritering fremgår såvel synopsis som

(3)

præcisering i arbejdet med sagen og på dette grundlag opstille og behandle en

problemformulering samt selvstændigt fremlægge resultatet heraf

problem vil det, at ”Behandle en problemformulering” betyde tre ting:

 Eleven skal undersøge et problem.

 Eleven skal udarbejde et innovativt løsningsforslag.

 Eleven skal vurdere løsningsforslaget.

I hvor høj grad opfylder eleven dette?

 Elevens evne til at afgrænse, undersøge/diskutere et problem vurderes i traditionel forstand.

 Bedømmelse af elevens kompetence til at udarbejde et innovativt løsningsforslag sker på baggrund af elevens begrundelse for forslagets værdi for andre og elevens argumentation for, hvordan det tilfører den konkrete sammenhæng (konteksten) noget nyt.

 Bedømmelsen af elevens evne til at vurdere løsningsforslaget tager udgangspunkt i elevens

begrundelse for forslagets relevans og konsekvenser.

Igen skal man huske, at eleven har lov til at prioritere, hvordan det faglige arbejde vægtes i de enkelte faser af projektet (undersøgelsen, udviklingen,

vurderingen). Det er altså eleven, der afgør, hvor han/hun vil lægge den faglige fordybelse.

fremlæggelse. Her gives tre eksempler:

Eksempel 1:

a. Fagene anvendes til en grundig undersøgelse af problemet.

b. Mulige løsningsforslag præsenteres kort.

c. Vurderingen består af en kortfattet vægtning og begrundet udvælgelse af det bedste løsningsforslag.

Eksempel 2:

a. Elevens udgangspunkt er en god idé.

b. Der redegøres kortfattet for det problem, der søges løst.

c. Fagene anvendes til at vurdere, om idéen løser problemet og til en samfundsmæssig, etisk, æstetisk eller miljømæssig vurdering.

Eksempel 3:

a. Der gøres kort rede for problemet.

b. Fagene anvendes til

udvikling og udvælgelse fra de første idéer til løsning gennem afprøvning og vurdering frem til et færdigt forslag.

c. Vurderingen er integreret i udvikling af

løsningsforslaget.

Elevens prioritering bestemmer, hvad der skal lægges vægt på ved bedømmelsen.

Perspektivere sagen Man bedømmer hvor god en

perspektivering, der er til studierapporten og evt. til andre sammenhænge eller mulige løsningsforslag.

Vurdere de forskellige fags faglige metoders mulighed og

begrænsninger i forhold til den konkrete sag

Ved bedømmelsen skal vi endnu engang være opmærksomme på elevernes ret til at prioritere. Eleven kan således have fokus på undersøgelsen, løsningen eller vurderingen.

Faglige metoder kan både være metoder, der undersøger underspørgsmål, metoder der er relateret til praktisk anvendelse af faget, f.eks. til produktfremstilling, eller iværksættelse og formidling af løsningen.

Demonstrere indsigt i

videnskabelig I en opgave i almen studieforberedelse med innovation kan eleven opfylde dette

(4)

tankegang og gøre sig elementære

videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag.

faglige mål ved at demonstrere videnskabelige tankegange i

behandlingen af problemet eller ved at knytte videnskabsteoretiske begreber til sin vurdering af fagenes og de faglige metoders muligheder og begrænsninger.

Begreberne kan f.eks. være:

kvantitativ/kvalitativ, induktiv/deduktiv eller kausal/intentionel.

Råd og vink (nedenstående er hyperlink):

Fagsærtræk i innovationsprojekter (nederst på siden)

Bemærk linket til fagkonsulenter, der har skrevet, hvordan enkelte fag kan indgå i AT

Stx, Fag, AT

”Reglerne” til AT (lærerplan og vejledning)

EMU, AT

Læringsportalen, der giver gode råd og vink

Videnskab.dk om AT

Hjemmesiden har inspirationsmateriale til AT-opgaven FGs hjemmeside – 3g vejledninger

Skrivemetroen

Sankt Annæ Gymnasium opgaver m/u innovation - klik på det det gode eksempel

Bemærk: Pjecen er udarbejdet på baggrund af Egå Gymnasiums AT-håndbog, fagkonsulenternes oplæg på AT-konferencen 2013, AT-læreplan og AT-vejledning.

Bekendtgørelsens

krav AT-synopsis

AT-synopsis med innovation

Elementer der også skal være til stede i AT-synopsisen, når det er en innovationsopgave

Forside med titel på emnet,

angivelse af

fagkombination og vejleder

I Lectio finder du den blanket, der skal udfyldes og placeres som forside på din synopsis.

Indledning Det er vigtigt, at du skriver en kort og god indledning, der leder fra den overordnede AT-opgave til din tværfaglige undersøgelse. Når læseren har læst din indledning, skal han forstå, hvorfor dit fokus er relevant inden for det overordnede AT-emne.

(5)

Problemformulerin g

Din indledning skal naturligt lede op til din problemformulering over en sag, der kan belyses gennem flere fags teorier og metoder.

Problemformuleringer kan variere fra fag til fag og kan bestå af 1) et eller flere sammenhængende spørgsmål, 2) sammen-hængende fænomener eller udsagn, som du ønsker at redegøre for, klassificere, analysere og fortolke, diskutere, integrere, vurdere, eller 3) en påstand, du vil argumentere for.

Følgende spørgsmål skal være dækket 1. Hvilket konkret problem søges løst

på en innovativ måde?

2. Hvem eller hvad vedrører problemet?

3. Evt. ekstern partner?

Præsentation af de problemstillinger, der er arbejdet med

Problemstillinger er de

underspørgsmål, der er nødvendige at undersøge for at besvare

problemformuleringen.

Det er ikke nok at skrive

problemstillingerne i punktform. Du skal også uddybe, hvorfor dine problemstillinger er relevante i forhold til din undersøgelses fokus.

Og hvordan de indbyrdes hænger sammen.

Præsentation af de underspørgsmål der er arbejdet med, diskussion af hvilke materialer, metoder og teorier der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene og konklusioner på arbejdet med de enkelte

underspørgsmål. Disse punkter kan f.eks. dækkes med behandling af følgende 5 spørgsmål:

1. Hvad er problemets årsager, omfang og konsekvenser? (Kan være det underspørgsmål, som driver undersøgelsen frem).

2. Hvilke materialer samt hvilken faglig viden og faglige metoder er anvendt til at:

a. undersøge problemet b. udvikle løsningsforslaget c. vurdere løsningsforslaget d. Eleven prioriterer

anvendelse af faglig viden og metoder mellem disse dele af projektet.

Elevens faglige prioritering fremgår af synopsen og af fremlæggelsen

3. Hvilket innovativt løsningsforslag inkl. evt. produkt udarbejdes?

(Kan være det underspørgsmål der driver præsentation af løsningsforslag inkl. omtale og illustration af evt. produkt frem i synopsen)

4. Hvordan er løsningsforslaget inkl.

evt. produkt en løsning af

problemet, og hvilke konsekvenser har løsningsforslaget i øvrigt?

(Kan være det underspørgsmål som driver vurdering af forslagets relevans frem - evt. gennem eksperimenter, scenarier eller fremlæggelse eksternt samt vurdering af forslagets konsekvenser f.eks. ud fra samfundsmæssige, etiske, æstetiske eller miljømæssige kriterier).

5. Hvordan vurderes fagenes og de faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til Konklusioner på

arbejdet med de enkelte

problemstillinger

Her konkluderer du på de

underspørgsmål, du har formuleret som del af din problemformulering.

Diskussion af, hvilke metoder, teorier og empiri, der er relevante i arbejdet med problemstillingerne

Vis læseren, hvordan du griber din undersøgelse an. I afsnittet skal du komme ind på:

Hvilken empiri/hvilke materialer har du anvendt? Redegør for dit valg af empiri/materiale, fx værker, personer, begivenheder, eksperimenter eller statistik.

Hvilke teorier og metoder har du selv anvendt eller/og er anvendt i dit materiale? Redegør for valg af teori og metoder.

Hvorfor er der anvendt disse teorier og metoder? Diskuter hvorfor valgte teorier og metoder er relevante i forhold til den sag, du undersøger. Og diskuter hvilke fordele eller

begrænsninger valgte fag, teorier og metoder har i forhold til den sag, du undersøger.

Hvordan anvender du fagene og deres teori og metoder i din undersøgelse? Vis, hvordan du har anvendt teori og metode, og kom med et par centrale eksempler, fx på en analyse.

Det kan være naturlig her kort at trække tråde til dine konklusioner på underspørgsmålene.

(6)

ovennævnte? (Kan være et underspørgsmål til direkte opfyldelse af det pågældende mål).

En

sammenfattende konklusion og formulering af spørgsmål til videre undersøgelse

Den overordnede konklusion skal sammenfatte resultatet af din samlede undersøgelse og svare på problemformuleringens

hovedspørgsmål. Herudover forventes, at du giver ideer til, hvordan undersøgelsen kunne udbygges.

Ved at samle delkonklusionerne bør man kunne svare klart på

spørgsmålet: Hvordan og i hvor høj grad er problemet løst gennem det innovative løsningsforslag?

Perspektivering til problemstillinger, teorier og metoder fra studierapporten

Her perspektiverer du til overordnede problemstillinger fra tidligere AT- emner indholdsmæssigt og/eller metodisk.

Litteraturliste Litteraturliste, hvor du angiver anvendt materiale.

Bilag. Centrale artikler, tekstuddrag, grafer, modeller mm., som du har anvendt direkte, kan vedlægges som bilag. Spørg dine vejledere til råds.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Medarbejderne er den vigtigste ressource i varetagelsen og udviklingen af de regionale opgaver. Et stigende udgiftspres i form af besparelser og effektivise- ringer i

Samtidig med at både programlederen og underviserne på uddannelsen arbejder med at fremme studieintensitet blandt de studerende ved brug af semesterplaner og study coaches, har

Du skal udarbejde en problemformulering samt en synopsis, hvor den valgte katastrofe og dens årsager eller konsekvenser belyses, og du skal udarbejde og vurdere konsekvenserne af

Ofte inddrages ekstern partner (måske inddrage personer eller virksomheder) Krav om undersøgelse, innovativt løsningsforslag samt vurdering af løsningsforslaget. Krav ved

For at skifte mellem de forskellige tekstniveauer, brug "Forøg list niveau"- knappen i

Du skal udarbejde en problemformulering samt en synopsis, hvor den valgte katastrofe og dens årsager eller konsekvenser belyses, og du skal udarbejde og vurdere konsekvenserne

Han vækkede hende ved at hælde koldt vand i sengen. Ved at fortæller, hvordan noget bliver gjort. Det ligner det engelske by ....-ing. Jeg havde taget et startkabel med, det skulle

Og bliver det ikke meget underligt, hvis man læser en tekst, som er beregnet til at blive lyttet til?” Spørgsmål som disse har jeg ofte fået i de seneste år, efterhån- den som