• Ingen resultater fundet

Analyse af drivkræfter og barrierer for den virksomhedsrettede indsats for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Analyse af drivkræfter og barrierer for den virksomhedsrettede indsats for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere"

Copied!
84
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Marts 2015

Analyse af drivkræfter og barrierer for

den virksomhedsrettede indsats for

ikke-arbejdsmarkedsparate borgere

(2)

For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact:

DAMVAD info@damvad.com damvad.com Copyright 2013

(3)

1 Indledning 5

1.1 Baggrund 5

1.2 Formål med undersøgelsen 5

1.3 Undersøgelsens design 5

1.4 Læsevejledning 6

2 Sammenfatning 7

2.1 Tværgående konklusioner 7

2.2 Konklusioner på jobcenterniveau 8

2.3 Konklusioner på borgerniveau 9

2.4 Konklusioner på virksomhedsniveau 10

3 Deskriptiv analyse 13

3.1 Sammenfatning 13

3.2 Overblik over omfanget af den virksomhedsrettede indsats 14

3.3 Borgerne 16

3.4 Sygedagpengemodtagerne 20

3.5 Virksomhederne 20

3.6 Kommunerne 24

4 Kortlægning af lovgivningsbestemte økonomiske incitamenter 28

4.1 Sammenfatning 28

4.2 Borgernes økonomiske incitamenter 29

4.3 Virksomhedernes økonomiske incitamenter 30

4.4 Jobcentrenes økonomiske incitamenter 31

5 Drivkræfter og barrierer for borgere 35

5.1 Motivation og barrierer på tværs af målgrupper 35

5.2 Det gode virksomhedsforløb 36

5.3 Arbejdsidentitet 39

5.4 Økonomiske barrierer 40

5.5 Sociale og sundhedsmæssige barrierer 42

6 Drivkræfter og barrierer for virksomheder 44

6.1 Økonomiske incitamenter 44

6.2 Virksomhedernes motivation og samarbejde med jobcentret 45

6.3 Tilrettelæggelse af de gode virksomhedsforløb 50

7 Drivkræfter og barrierer for jobcentre 54

7.1 Strategi og organisering 54

7.2 Tværfaglige indsatser og mentorstøtte 61

7.3 Det individuelle, håndholdte forløb 65

Indholdsfortegnelse

(4)

7.4 Koordinering og tværfagligt samarbejde 69

7.5 Det gode virksomhedssamarbejde 70

Bilag 1. Oversigt over helårspersoner og målgruppens baggrundskarakteristika 76 Bilag 2. Udbygget karakteristik af borgere, virksomheder og kommuner 78 Bilag 3. Oversigt over kommuner med høj og lav andel i virksomhedsrettet indsats 80

Bilag 4. Data og metode 81

(5)

1.1 Baggrund

En række analyser og evalueringer peger på, at virksomhedsrettede tilbud har en større beskæfti- gelseseffekt for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere end andre aktive tilbud1. Beskæftigelseseffekterne er imidlertid relativt små, og der er fortsat begræn- set viden om, hvad virkningsmekanismerne er for den virksomhedsrettede indsats for ikke-arbejds- markedsparate borgere.

På den baggrund har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) bedt DAMVAD om at udar- bejde en rapport, der undersøger drivkræfter og barrierer for den virksomhedsrettede indsats til ikke- arbejdsmarkedsparate borgere.

Rapporten vil indgå i Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats’ arbejde. Eks- pertgruppen skal i foråret 2015 komme med en række anbefalinger til, hvordan man bør indrette den aktive beskæftigelsesindsats for ikke-arbejds- markedsparate borgere2.

1.2 Formål med undersøgelsen

Denne rapport undersøger drivkræfter og barrierer for at øge brugen og virkningen af de virksomheds- rettede indsatser for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere på de tre centrale aktørniveauer: Borgere, virksomheder og jobcentre. De centrale undersø- gelsesspørgsmål i rapporten er dermed:

1 Se eksempelvis: SFI, (2012): ’Effekter af virksomhedsrettet aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere’ og Rosholm, M. & Svarer, M. (2011):

’Effekter af virksomhedsrettet aktivering i den aktive beskæftigelsespolitik’.

2 Det udgør fase 2 af ekspertgruppens arbejde. I fase 1 var fokus på den aktive beskæftigelsesindsats for arbejdsmarkedsparate borgere. Denne

Hvad karakteriserer de borgere og virksomhe- der, som deltager i den virksomhedsrettede ind- sats, og hvilken variation er der i kommunernes brug af virksomhedsrettede indsatser?

Hvilke økonomiske incitamenter har borgere, virksomheder og jobcentre til at deltage i, igang- sætte og udbyde virksomhedsrettede indsatser for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere?

Hvilke drivkræfter og barrierer oplever borgere, virksomheder og jobcentre i forhold til at øge brugen og virkningen af virksomhedsrettede til- bud?

Ved at besvare disse spørgsmål kan undersøgelsen også udpege centrale faktorer på de tre aktørni- veauer, der kan medvirke til at øge omfanget af de virksomhedsrettede indsatser og forbedre virknin- gen heraf.

1.3 Undersøgelsens design

Undersøgelsesspørgsmålene besvares ved hjælp af en deskriptiv registeranalyse, en kortlægning af økonomiske incitamenter og en kvalitativ analyse.

Gennemgående for analyserne er, at de er struktu- reret på baggrund af de tre aktørniveauer: Borgere, virksomheder og jobcentre.

Der er gennem hele undersøgelsen arbejdet med en række hypoteser omkring potentielle barrierer og drivkræfter, som løbende er blevet kondenseret og kvalificeret.

Deskriptiv registeranalyse

Der er gennemført en deskriptiv analyse af den virk- somhedsrettede indsats med fokus på at give en ka-

fase blev afsluttet med rapporten ’Veje til job – en arbejdsmarkedsindsats med mening’. Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigel- sesindsats (februar 2014).

1 Indledning

(6)

rakteristik af de tre centrale aktører. Det undersø- ges også, hvordan dette varierer på kommuneni- veau. Dette arbejde har bidraget med input til hypo- tesearbejdet. Analysen bygger på registerdata fra Danmarks Statistik og STAR.

Kortlægning af økonomiske incitamenter

Undersøgelsen indeholder derudover en kortlæg- ning af de økonomiske incitamenter til at deltage i, begynde og udbyde virksomhedsrettede indsatser.

Analysen indeholder en gennemgang af den rele- vante lovgivning og en række regneeksempler ba- seret herpå. Den økonomiske kortlægning indgår lige som den deskriptive analyse i arbejdet med at opstille hypoteser.

Kvalitativ analyse

Den kvalitative del går i dybden med virksomheds- og jobcentercases på baggrund af besøgsinterview i 12 kommuner over hele landet. De afdækker via fokusgrupper og besøgsinterview, hvilke barrierer og drivkræfter, borgere, virksomheder og jobcenter- medarbejdere oplever i praksis.

Endvidere er der gennemført 23 telefoninterview med virksomheder, som ikke samarbejder med job- centret i deres respektive kommuner om den virk- somhedsrettede indsats for ikke-arbejdsmarkeds- parate borgere.

På baggrund af jobcenter- og virksomhedscases, den deskriptive registeranalyse og kortlægningen af de økonomiske incitamenter er der opstillet en række hypoteser, som er kvalificeret og forsøgt te- stet i to surveys:

 En survey til jobcentre i landets kommuner, hvor der er indsamlet 249 svar fra sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter og jobcenterchefer i 83 af de 98 kommuner.

 En virksomhedssurvey blandt 250 private virk- somheder over hele landet.

1.4 Læsevejledning

Ud over indledningen består rapporten af 6 kapitler.

Kapitel 2 sammenfatter konklusionerne på tværs af de forskellige undersøgelsesdele, herunder de tre aktørniveauer. Dermed tydeliggøres de virksomme mekanismer i forhold til at øge omfanget og effekten af de virksomhedsrettede tilbud, som analysen har konstateret.

Kapitel 3 karakteriserer den virksomhedsrettede indsats på de tre aktørniveauer. Formålet er at give et overblik over omfanget af de virksomhedsrettede indsatser og en karakteristik heraf.

Kapitel 4 kortlægger de enkelte aktørers økonomi- ske incitamenter til at udbyde, igangsætte og del- tage i de virksomhedsrettede indsatser. Formålet er at beskrive og vise ved hjælp af regneeksempler, hvordan de lovgivningsmæssige rammer påvirker de tre aktører.

Kapitel 5 belyser på borgerniveau de oplevede bar- rierer og drivkræfter ved at inddrage erfaringerne fra de gennemførte cases og surveys. Formålet er at afdække tematisk, hvilke barrierer og drivkræfter den enkelte borger oplever i praksis.

Kapitel 6 undersøger de barrierer og drivkræfter, som virksomhederne oplever. Det bygger på indsig- terne fra besøgsinterviewene samt surveys. Formå- let er at afdække drivkræfter og barrierer, som i praksis påvirker virksomhederne.

Kapitel 7 afdækker de barrierer og drivkræfter, som gør sig gældende i forhold til jobcentrene. Det sker med udgangspunkt i indsigterne fra besøgsinter- viewene samt de to surveys. Formålet er at vise, hvilke forhold der på jobcenterniveau påvirker effek- ten og omfanget af de virksomhedsrettede tilbud.

(7)

I det følgende sammenfattes rapportens hovedkon- klusioner i relation til at identificere drivkræfter og barrierer for at øge omfanget og forbedre effekten af den virksomhedsrettede indsats for ikke-arbejds- markedsparate borgere. Til sidst i sammenfatnin- gen vises en tabel over samtlige identificerede driv- kræfter og barrierer på de tre aktørniveauer: Bor- gere, virksomheder og jobcentre.

2.1 Tværgående konklusioner

Potentiale i at arbejde med den virksomhedsret- tede indsats

I 2013 var der omkring 680.000 ikke-arbejdsmar- kedsparate borgere, som i kortere eller længere tid modtog offentlig forsørgelse.3 Heraf deltog ca. 1/5 i en virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats. Der er stor variation i omfanget af den virksomhedsrettede indsats på tværs af kommuner. Redskabet bruges tre gange oftere i de kommuner, som bruger det mest, sammenlignet med de kommuner, der bruger det mindst. Det indikerer, at der er et potentiale i at øge omfanget i en række kommuner.

Få nemme løsninger, men rammerne er på plads Overordnet tegner rapporten et billede af et område, hvor det er småt med nemme løsninger. Nogle bor- gere i målgruppen kan yde en reel arbejdsindsats i et virksomhedsrettet forløb, mens forløbene for an- dre i højere grad udgør en social indsats. For sidst- nævnte gruppe kræver succesfulde forløb ofte et in- dividuelt tilrettelagt forløb med tæt dialog mellem borger, virksomhed og jobcenter. Derfor kan anven- delsen af standardiserede forløb være en udfor- dring, idet det kan være vanskeligt at imødekomme ønsket om et stort omfang af indsatsen og effekt- fulde forløb på samme tid.

3 Udelades job- og uddannelsesparate kontanthjælps- og uddannelses- hjælpsmodtagere, var der omkring 350.000 ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, som modtog en offentlig ydelse i 2013.

Analysen peger imidlertid på, at rammerne for at øge omfanget og forbedre effekten af den virksom- hedsrettede indsats langt hen ad vejen er på plads.

Der er således kun identificeret få lovgivningsmæs- sige barrierer i rapporten.

Det største potentiale ligger i at udvikle de interne forhold i jobcentrene

Analysen identificerer en række barrierer hos bor- gerne i målgruppen for at kunne øge omfanget af den virksomhedsrettede indsats, herunder motivati- onsproblemer og sociale og sundhedsmæssige bar- rierer. Disse udfordringer er dog et grundvilkår for arbejdet med denne målgruppe. Analysen peger samtidig på, at virksomhederne generelt er samar- bejdsvillige. Da de lovgivningsmæssige rammer langt hen ad vejen er på plads, tyder det på, at det største potentiale for at øge omfanget og styrke ef- fekten af den virksomhedsrettede indsats er at på- virke, hvordan jobcentrene konkret tilrettelægger indsatsen.

Fokuseret organisering og prioritering på alle ni- veauer samt formidling af gode eksempler er cen- tralt

Konkret viser analysen, at den interne organisering og dét at sikre tilstrækkelig fokus på området i hele jobcentret er helt centralt, hvis man vil øge omfan- get og forbedre effekten af den virksomhedsrettede indsats til målgruppen.

2 Sammenfatning

(8)

Jobcentrene giver udtryk for, at iværksættelsen af virksomhedsrettede indsatser altid hviler på en so- cialfaglig vurdering af, hvorvidt det giver mening for den enkelte borger. Der er imidlertid stor forskel på jobcentrenes vurdering heraf. Derfor kan nytænk- ning, inspiration og formidling af gode eksempler, i forhold til hvilke arbejdsopgaver målgruppen kan varetage, og hvordan de kan indgå i virksomheden, være en vej til at øge og styrke indsatsen.

2.2 Konklusioner på jobcenterniveau

Få lovgivningsmæssige barrierer

Analysen identificerer som nævnt kun få direkte lov- givningsmæssige barrierer. De overordnede ram-

mer i forhold til at øge omfanget og forbedre effek- ten af indsatsen er således langt hen ad vejen på plads. Dette gælder både i forhold til borgere, virk- somheder og jobcentre. De lovgivningsmæssige barrierer, som er identificeret i analysen, er opridset i nedenstående boks.

Lovgivningsmæssige barrierer:

Forholdstalsreglen (rimelighedskravet) udgør særligt en barriere i forhold til virksomheder med få lønnede med- arbejdere, fx foreninger og organisationer

Jobcentrene oplever, at mentorrammen er en barriere i forhold til at øge omfanget og effekten af indsatsen.

Bagudbetalt refusion af borgerens transportudgifter svækker borgerens motivation

Manglende økonomisk incitament for borgere til at del- tage i virksomhedstilbud

FIGUR 2.1

Analysens hovedkonklusioner

- Få lovgivnings- mæssige barrierer - Intern organisering og prioritering kan være barrierer Jobcentre

- Generelt samarbejdsvillige - Konkrete forud- sætninger skal være opfyldt

Virksomheder - Motivations-

problemer og mange- artede udfordringer - Et grundvilkår for arbejdet

Borgere

Rammerne for indsatsen er overordnet på plads

Potentialet ligger især i ændring af interne forhold i jobcentrene

(9)

Manglende dækning af virksomhedens udgifter i forbin- delse med virksomhedsforløbet

Jobcentermedarbejderne oplever, at administrative byr- der hæmmer arbejdet med at iværksætte virksomheds- indsatser.

Jobcentrene vurderer, at de allerede prioriterer indsatsen højt

Jobcentrene vurderer, at de prioriterer den virksom- hedsrettede indsats højt. Således vurderer ca. 2/3 af jobcentermedarbejderne, at de i højere grad pri- oriterer de virksomhedsrettede indsatser end andre aktive tilbud. Dette skyldes bl.a., at det er bredt an- erkendt, at virksomhedsrettede indsatser er det mest effektive redskab til at hjælpe målgruppen i ar- bejde. Men det er også drevet af det nuværende re- fusionssystem, som tilskynder til brugen af virksom- hedstilbud.

Jobcentrene understreger, at iværksættelsen af virksomhedsrettede indsatser altid hviler på en so- cialfaglig vurdering og iværksættes, når det giver mening for den enkelte borger. Derfor anser mange jobcentre det ikke nødvendigvis som et problem, at omfanget af den virksomhedsrettede indsats til mål- gruppen ikke er større.

Behov for øget prioritering på alle niveauer i jobcentret

Selvom der generelt er fokus på området i jobcen- trene, oplever knap halvdelen af de adspurgte job- centermedarbejdere og ledere, at det er en udfor- dring at få alle niveauer i jobcentret til at prioritere de virksomhedsrettede indsatser til målgruppen.

Analysen indikerer således, at der er et potentiale i at arbejde med interne forhold i jobcentrene, særligt prioriteringen af virksomhedsindsatserne. I neden- stående boks sammenfattes nogle af de identifice- rede drivkræfter for at styrke prioriteringen.

Mekanismer, der kan styrke prioriteringen af den virk- somhedsrettede indsats:

Styrk det strategiske og systematiske arbejde med virk- somhedsrettede indsatser i jobcentret, fx gennem udar- bejdelse af en virksomhedsstrategi

Rodfæst prioriteringen af virksomhedsindsatsen på alle niveauer – politisk, ledelses- og medarbejderniveau.

Jobcentrenes interne organisering af indsatsen ud- gør et centralt forbedringspotentiale

Analysen peger på, at bedre intern organisering af indsatsen i jobcentrene er central i forhold til at kunne øge omfanget og forbedre effekten af de virk- somhedsrettede tilbud. Nedenstående boks sam- menfatter en række forhold ved jobcentrets organi- sering, der kan styrke den virksomhedsrettede ind- sats.

Mekanismer, som kan styrke den virksomhedsrettede indsats på jobcenterniveau:

Etablér en organisering, der sikrer, at virksomhedskon- sulenterne både har borger- og virksomhedskontakt

Øget brug af tværfaglige indsatser kan give mere effek- tive forløb

Styrk det tværfaglige og -kommunale samarbejde. Øget koordinering og samarbejde er essentielt for en tværfag- lig indsats

Styrk serviceniveauet over for virksomhederne (minimér administrative byrder, let adgangen til jobcentret, tæt op- følgning under virksomhedsforløb)

Styrk opfølgningsindsatsen under og efter forløbene

Etablér opsøgende virksomhedsenheder, som tager før- ste (telefoniske) kontakt til virksomhederne

Begræns de administrative byrder for jobcentermedar- bejderne i forbindelse med virksomhedsrettede og paral- lelindsatser.

2.3 Konklusioner på borgerniveau

Manglende motivation og forskelligartede udfor- dringer hos borgerne er et grundvilkår

Indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere vanskeliggøres af målgruppens mange forskelligar- tede udfordringer. Samtidigt har en del af målgrup- pen motivationsproblemer. Hver femte jobcenter- medarbejder peger således på, at målgruppen i høj grad er motiveret for at deltage i den virksomheds- rettede indsats.

(10)

Forskelligartede udfordringer og motivationsproble- mer udgør på den ene side en central barriere i for- hold til at kunne styrke den virksomhedsrettede ind- sats, men er på den anden side et grundvilkår i for- hold til jobcenterets arbejde med målgruppen.

Analysen identificerer en række virksomme redska- ber og motivationsfremmende faktorer, som jobcen- trene kan arbejde med i forhold til at styrke den virk- somhedsrettede indsats. De væsentligste er sam- menfattet i nedenstående boks.

Virksomme og motivationsfremmende redskaber i for- hold til samarbejdet med borgerne:

Tydeliggør at virksomhedstilbuddet er en del af en lang- sigtet plan

Tydeliggør at borgeren ikke er gratis arbejdskraft

Anvend en helhedsorienteret indsats med fokus på bor- gernes sociale og emotionelle vanskeligheder

Anvend en empowerment-orienteret tilgang over for bor- geren (inddragende tilgang)

Tydeliggør formålet med virksomhedsforløbet og borge- rens progression undervejs

Fremhæv de unikke fordele ved virksomhedsrettede til- bud, såsom kolleger, ”noget at stå op til”, ”at komme væk fra jobcentret og ud i virkeligheden”

Garantér reelle arbejdsopgaver til borgerne i virksom- hedsindsatserne

Minimér borgerens økonomiske udlæg i forbindelse med virksomhedsforløbet (fx via forudbetalt refusion for udgif- ter til fx transport, arbejdstøj mv.)

Lav overgangsordning for borgere med stor gæld

Styrk det økonomiske incitament for borgeren til at del- tage i virksomhedsrettede aktiviteter

Anvend efterværn til borgere i ordinær beskæftigelse.

2.4 Konklusioner på virksomhedsniveau

Virksomhederne er generelt samarbejdsvillige Analysen peger overordnet på, at virksomhederne kun i begrænset omfang udgør en barriere. Stort set alle jobcentermedarbejderne vurderer, at virksom- hederne generelt er samarbejdsvillige. Den stærke samarbejdsvilje bekræftes yderligere af, at mange

virksomheder allerede samarbejder med jobcentret om de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. 4 ud af 10 af de adspurgte virksomheder har således haft en ikke-arbejdsmarkedsparat borger i aktivering inden for de seneste to år.

Analysen viser, at virksomhederne først og frem- mest er motiveret af ønsket om at tage et socialt an- svar, men ønsket om at bruge aktiveringsforløbene som en rekrutteringskanal er også en afgørende motivationsfaktor. Derudover peger analysen på, at virksomhederne er drevet af et ønske om at hjælpe deres nærområde – særligt i udkantskommunerne.

Trods den store samarbejdsvilje identificerer analy- sen imidlertid også en række centrale betingelser, som skal være på plads, for at virksomhederne vil samarbejde. Disse er oplistet i nedenstående boks.

Betingelser som skal være på plads for at virksomhe- derne er samarbejdsvillige:

Borgeren skal møde til tiden, så virksomhederne ikke spilder deres tid

Jobcentret skal minimere virksomhedernes administra- tive omkostninger

Der skal grundlæggende være god økonomi i virksom- heden

Virksomheden skal have relevante arbejdsopgaver, der matcher borgerens kompetencer og skånebehov.

Nye perspektiver på indsatsen hos virksomhe- derne kan øge omfanget

Selvom virksomhederne generelt er samarbejdsvil- lige, opfatter mange virksomheder manglen på flek- sible arbejdsopgaver som en barriere i forhold til at iværksætte virksomhedsforløb. Analysen peger dog på, at det er muligt at etablere virksomhedsforløb i mange forskellige typer af virksomheder, også højt effektiviserede produktionsvirksomheder. Analysen indikerer således, at nytænkning hos virksomhe- derne, i forhold til hvilke arbejdsopgaver målgrup- pen kan varetage, også kan være med til at styrke den virksomhedsrettede indsats.

(11)

KONKLUSIONER PÅ BORGERNIVEAU

Motivation og barrierer på tværs af mål- grupper

1. Sygedagpengemodtagere er mere motiverede end kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere 2. Der er barrierer i forhold til at etablere virksomhedstilbud for ikke-vestlige indvandrere

3. Sprog er den største hindring i forhold til at etablere virksomhedsforløb for ikke-vestlige indvandrere Det gode virk-

somhedsforløb

4. Virksomhedsrettede indsatser, der ikke fører til noget, svækker borgerens motivation 5. Virksomhedstilbuddet skal være en del af en langsigtet plan

6. Empowerment øger borgernes motivation

7. Tydeliggørelse af formålet med virksomhedsforløbet øger borgerens motivation 8. Tydelig kommunikation af borgerens progression øger motivationen

Arbejdsidentitet 9. Kolleger og ’noget at stå op til’ øger motivationen

10. En oplevelse af at være ”gratis arbejdskraft” svækker borgerens motivation Økonomiske

barrierer

11. Bagudbetalt refusion af transportudgifter svækker motivationen 12. Gæld svækker borgernes motivation

13. Den manglende økonomiske gevinst ved at deltage i virksomhedstilbud svækker borgernes motivation Sociale og

sundhedsmæs- sige barrierer

14. Manglende efterværn til borgere i ordinær beskæftigelse reducerer chancerne for fastholdelse på ar- bejdsmarkedet

15. Sociale og psykiske vanskeligheder svækker motivationen 16. Virksomhedstilbud rummer ikke alle borgere

KONKLUSIONER PÅ VIRKSOMHEDSNIVEAU

Økonomiske in- citamenter

17. Virksomhederne lægger stor vægt på, at jobcentret dækker udgifterne, og borgerne yder en indsats 18. Som det ser ud i dag får virksomhederne dækket de direkte udgifter, men kun i mindre grad de indi-

rekte udgifter Virksomheder-

nes motivation og samarbejde med jobcentret

19. Virksomhederne er drevet af et ønske om at tage socialt ansvar 20. Det sociale ansvar er et fælles projekt for hele virksomheden

21. Jobcentrene er uenige om, hvorvidt offentlige virksomheder er mere rummelige end private 22. Stor samarbejdsvilje hos virksomhederne

23. 4 ud af 10 virksomheder samarbejder med jobcentret om ikke-arbejdsmarkedsparate borgere 24. Få virksomheder overvejer at oprette nye forløb for ikke-arbejdsmarkedsparate borgere 25. Borgerens mødestabilitet er en væsentlig forudsætning for et godt virksomhedsforløb 26. Det er ikke afgørende om borgerne selv finder virksomhedspladsen

27. Virksomheder ønsker at hjælpe i nærområdet

28. Aktiveringsforløbene er en rekrutteringskanal for virksomhederne Tilrettelæggelse

af de gode virk- somhedsforløb

29. Fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver medfører flere og mere succesfulde forløb 30. Flere virksomheder kan ikke tilbyde den nødvendige fleksibilitet

31. Effektfulde forløb forudsætter, at der ikke er for mange borgere i aktivering på samme virksomhed samtidig

32. Et godt match danner grobund for et effektfuldt virksomhedsforløb 33. Virksomhedsmentorer understøtter gode virksomhedsforløb

(12)

KONKLUSIONER PÅ JOBCENTERNIVEAU

Strategi og orga- nisering

34. Strategisk og systematisk arbejde med den virksomhedsrettede indsats giver større fokus 35. Partnerskabsaftaler og god tilgængelighed er særlige strategiske prioriteter

36. Teamorganisering eller virksomhedsserviceenhed – der er fordele og ulemper ved de forskellige organi- seringer

37. Fravær af en opsøgende virksomhedsenhed besværliggør etablering af nye virksomhedssamarbejder 38. Virksomhedskonsulenterne bør både have borger- og virksomhedskontakt

39. Organisering efter brancher eller målgrupper er mindre afgørende i forhold til at skabe effektfulde for- løb

40. Virksomhedscentre er generelt mindre effektfulde end individuel virksomhedspraktik 41. Den virksomhedsrettede indsats har høj prioritering sammenlignet med andre aktive tilbud 42. Virksomhedsrettede forløb vurderes effektive og prioriteres derfor højt

43. Udfordringer med at få prioriteret den virksomhedsrettede indsats blandt alle i jobcentret 44. Vigtigt med rodfæstning af virksomhedsindsatsen på alle niveauer

Tværfaglige ind- satser og men- torstøtte

45. Tværfaglige indsatser er særligt effektive for borgere med psykiske og/eller somatiske lidelser 46. Brugen af tværfaglige indsatser kan med fordel øges

47. Flere former for indsatser parallelt med virksomhedsrettede indsatser øger effekt 48. Mentorordninger er et bærende element i virksomhedsindsatsen

49. Jobcentrene vurderer uddannelse af og sparringsmuligheder for mentorer som vigtigt 50. Virksomhederne vurderer ikke et stort behov for uddannelse af virksomhedsmentorer 51. Blandede vurderinger af udfordringen med at uddanne mentorer

52. Behov for flere ressourcer til mentorstøtte, hvis antallet af virksomhedsrettede indsatser skal øges Det individuelle,

håndholdte for- løb

53. Vigtigt med skræddersyede forløb frem for standardløsninger

54. En udfordring at opfylde borgernes behov for en individuel tilrettelagt indsats 55. Løbende og udviklingsfokuseret opfølgning bidrager til effektfulde virksomhedsforløb 56. En forbedret opfølgningsindsats under virksomhedsforløbet kan øge effekten 57. Flere midler til opfølgning efter virksomhedsforløbet kan øge effekten Koordinering og

tværfagligt sam- arbejde

58. Koordinering og samarbejde øger effekten af virksomhedsforløb 59. Et mindretal oplever det tværgående samarbejde som en barriere

Det gode virk- somhedssamar- bejde

60. Let adgang til jobcentret styrker virksomhedernes samarbejdslyst

61. Minimering af virksomhedernes administrative arbejde øger omfanget af virksomhedsforløb 62. De mange administrative byrder for jobcentermedarbejdere kan udgøre en barriere 63. Klar forventningsafstemning bidrager til et godt virksomhedsforløb

64. Virksomhedernes samarbejdslyst fastholdes, hvis jobcentret skiftevis visiterer svage og stærke borgere 65. Jobcentrene oplever, at forholdstallet udgør en barriere for at øge omfanget af virksomhedsforløb 66. Virksomhederne oplever ikke, at forholdstallet er en barriere for at øge omfanget

(13)

3.1 Sammenfatning

Vi vil her sammenfatte de vigtigste pointer fra den deskriptive analyse.

3.1.1 Hovedresultater for borgere

Stor forskel i brugen af virksomhedsrettede tilbud mellem ydelsesgrupper

Der er stor forskel på brugen af den virksomheds- rettede indsats på tværs af de enkelte ydelsesgrup- per. Når delvis raskmelding ikke medtages, svinger andelen fra 6 pct. blandt sygedagpengemodtagere til 42 pct. blandt borgere, som modtager ledigheds- ydelse. Til sammenligning er det ca. 25 pct. af dag- pengemodtagere, som er virksomhedsrettet aktive- ret.

Delvise raskmeldinger udgør en høj andel af ind- satsen til sygedagpengemodtagere

Delvise raskmeldinger udgør en høj andel af be- skæftigelsesindsatsen over for sygedagpengemod- tagere. Det er primært sygedagpengemodtagere med en kompetencegivende uddannelse, der kom- mer i delvis raskmelding, ligesom ældre oftere er delvist raskmeldte end yngre.

Størstedelen af indsatsen er virksomhedspraktik – løntilskud bruges sjældent

Virksomhedspraktik udgør tæt på 90 pct. af den samlede virksomhedsrettede indsats over for ikke- arbejdsmarkedsparate borgere.

Ikke-vestlige indvandrere aktiveres i mindre grad i virksomhedsrettede tilbud end andre borgere Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er generelt underrepræsenterede i den virk- somhedsrettede indsats, som udgør knap 20 pct. af gruppen mod 30 pct. for andre borgere.

Borgere uden uddannelse aktiveres i mindre grad virksomhedsrettet

Borgere uden en kompetencegivende uddannelse er generelt underrepræsenterede i den virksom- hedsrettede indsats i forhold til borgere med en ud- dannelse.

3.1.2 Hovedresultater for virksomheder Ikke-arbejdsmarkedsparate aktiveres relativt ofte i private virksomheder

Ca. 2/3 af de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, som er i virksomhedsforløb, er aktiveret i private virksomheder. Det svarer nogenlunde til, hvordan den generelle beskæftigelse fordeler sig.

Ikke-arbejdsmarkedsparate aktiveres ofte inden for handel og i mindre grad i industrien

I forhold til den ordinære beskæftigelse er ikke-ar- bejdsmarkedsparate borgere i virksomhedsforløb overrepræsenteret i branchen ”Handel og transport mv.” (især inden for handel), men underrepræsen- teret i branchen ”Industri, råstofudvinding og forsy- ningsvirksomhed”.

Ikke-arbejdsmarkedsparate borgere er overrepræ- senterede i mindre virksomheder

Sammenlignet med den generelle beskæftigelse er ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virksomheds- rettede indsatser overrepræsenterede i små virk- somheder og underrepræsenterede i de store virk- somheder.

Virksomhedsrettede tilbud foregår ofte i virksomhe- der med manuelle og faglærte arbejdsopgaver Ligeledes er ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virksomhedsrettede indsatser underrepræsente- rede i virksomheder med få manuelle arbejdsopga- ver (under 5 pct. af de ansatte har manuelt arbejde) og overrepræsenterede i virksomheder med relativt mange manuelle arbejdsopgaver.

3 Deskriptiv analyse

(14)

3.1.3 Hovedresultater for kommuner

Den virksomhedsrettede indsats er størst i jyske kommuner og mindst i de store byer

Generelt er de jyske kommuner mere intensive i brugen af den virksomhedsrettede indsats, mens kommuner på især Sydsjælland og i Hovedstads- området er mindre intensive i brugen af den virk- somhedsrettede indsats.

Stor kommunal variation i omfanget af den virk- somhedsrettede indsats

Der er stor variation i, hvor meget kommunerne bru- ger den virksomhedsrettede indsats til ikke-arbejds- markedsparate borgere. Andelen svinger fra under 10 pct. til over 30 pct. i de kommuner, som bruger den virksomhedsrettede indsats mest. Variationen i brugen af den virksomhedsrettede indsats til ikke- arbejdsmarkedsparate kan ikke forklares ud fra for- skelle i kommunernes overordnede rammevilkår.

Kommuner med stor virksomhedskontakt har rela- tivt mange borgere i virksomhedsrettede forløb Der er en positiv sammenhæng mellem omfanget af virksomheder, der samarbejder med et jobcenter, og omfanget af den virksomhedsrettede indsats til ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i kommunen.

Kommuner med stor virksomhedsindsats aktiverer ofte borgere uden uddannelse og ofte i industrien Andelen af borgere uden uddannelse, som er virk- somhedsrettet aktiveret, er dobbelt så høj i de kom- muner, som har den højeste andel borgere i virk- somhedsrettede indsatser i forhold til kommuner med den laveste andel borgere i virksomhedsret- tede indsatser. Samtidig har kommunerne med den højeste andel borgere i virksomhedsrettede indsat- ser flere forløb inden for industrien.

4 Udelades job- og uddannelsesparate kontanthjælps- og uddannelses- hjælpsmodtagere, var der omkring 350.000 ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, som modtog en offentlig ydelse i 2013.

3.2 Overblik over omfanget af den virksom- hedsrettede indsats

I 2013 var der omkring 680.000 ikke-arbejdsmar- kedsparate borgere, som i kortere eller længere tid modtog offentlig forsørgelse (se boks nedenfor for opgørelsesmetoder), jf. tabel 3.1.4 Heraf deltog om- kring 18 pct. i en virksomhedsrettet beskæftigelses- indsats. Medregnes delvise raskmeldinger som en virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodta- gere, stiger tallet til godt 28 pct.

Opgørelse af ikke-arbejdsmarkedsparate

Borgere, som modtager følgende ydelser, er medtaget som ikke-arbejdsmarkedsparate: Sygedagpenge, uddannelses- hjælp, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og res- sourceforløb. Arbejdsmarkedsparate kontanthjælps- og ud- dannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere er medtaget til gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate i den deskriptive analyse, men vil kunne udskilles fra resten af gruppen, hvor det er relevant.

Opgørelse af den virksomhedsrettede indsats

I rapporten omfatter den virksomhedsrettede indsats offentlig og privat løntilskud og virksomhedspraktik. For sygedagpen- gemodtagere medtages endvidere delvise raskmeldinger, når det er relevant.

Andelen af borgere i en virksomhedsrettet beskæftigelsesind- sats (offentlig eller privat virksomhedspraktik eller løntilskud) er opgjort som antallet af borgere i virksomhedsrettede ind- satser divideret med det samlede antal borgere, som modta- ger den enkelte ydelse.

Der er stor forskel på brugen af den virksomheds- rettede indsats på tværs af de enkelte ydelsesgrup- per. Når delvis raskmelding ikke medtages, svinger andelen fra 6 pct. blandt sygedagpengemodtagere til 42 pct. blandt borgere, som modtager ledigheds- ydelse.

Til sammenligning er det ca. 25 pct. af dagpenge- modtagere, som er virksomhedsrettet aktiveret.

(15)

For sygedagpengemodtagere, personer i ressour- ceforløb og uddannelseshjælps- og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er andelen i virksomheds- rettede indsatser lavere end gennemsnittet. Sam- menlagt udgør denne gruppe borgere omkring 90 pct. af alle ikke-arbejdsmarkedsparate borgere.

For alle ydelsesgrupper udgør virksomhedspraktik langt hovedparten af den virksomhedsrettede ind- sats, og for den samlede virksomhedsrettede ind- sats udgør virksomhedspraktik tæt på 90 pct. for alle ydelser under ét.

Delvise raskmeldinger udgør en stor andel af den virksomhedsrettede indsats for sygedagpengemod- tagere. Godt 6 pct. af sygedagpengemodtagerne aktiveres i løntilskud eller virksomhedspraktik, mens knap 19 pct. er delvist raskmeldte.

I tabel 3.1 ses en fordeling af borgere på tværs af ydelser og karakteristika. I bilag 1 kan ses en over- sigt over målgruppen omregnes til helårspersoner.

TABEL 3.1

Antal borgere (berørte) og andel borgere aktiveret i virksomhedsrettet indsats fordelt på ydelser, pct.

Antal perso- ner

Løntilskud Virksomheds- praktik I alt Privat Of-

fentlig Privat Of- fentlig Sygedag-

penge 373.848 0,2 0,2 3,2 2,4 6,1

Med delvis

raskmelding 24,9

Uddannelses- hjælp, uddan- nelsesparate

9.647 1,2 0,6 12,7 7,4 21,9

Uddannelses- hjælp, aktivi- tetsparate

33.066 0,4 0,1 10,6 4,3 15,4

Kontanthjælp,

jobklare 92.518 5,7 7,2 19,4 11,3 43,5

Kontanthjælp, aktivitetspa- rate

133.476 1,8 1,1 16,9 7,7 27,4

Revalidering 13.104 3,4 0,7 18,5 11,4 34,1 Ledigheds-

ydelse 24.666 0,2 0,1 28,0 14,0 42,2

Ressourcefor-

løb 2.132 - - 4,9 3,2 8,1

I alt 682.457 1,3 1,3 9,9 5,5 17,9

Med delvis

raskmelding 28,1

Kilde: www.jobindsats.dk

Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014. Andel borgere i en virksomhedsrettet indsats (praktik eller løntilskud) er opgjort som an- tallet af borgere i virksomhedsrettede indsatser divideret med det samlede antal borgere, som modtager den enkelte ydelse. Tallene i tabellen kan afvige fra registerdatatallene, idet borgere kan indgå på flere indsatser.

(16)

3.3 Borgerne

I dette afsnit ses nærmere på, hvilke borgere der aktiveres i virksomhedsrettede tilbud.

Sygedagpengemodtagere adskiller sig væsentligt fra den øvrige gruppe af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere. Det skyldes bl.a., at mange sygedagpen- gemodtagere har haft en relativt stabil tilknytning til arbejdsmarkedet før deres sygdomsforløb. Hertil kommer, at sygedagpengemodtagere som den ene- ste gruppe har mulighed for gradvis tilbagevenden til arbejdsmarkedet i form af delvis raskmelding. Sy- gedagpengemodtagere behandles derfor særskilt i afsnit 3.4.

3.3.1 Alder

Generelt aktiveres yngre borgere i mindre grad i virksomhedsrettede tilbud end ældre borgere, jf.fi- gur 3.1. I gennemsnit er det således omtrent 30 pct.

af de 30-64 årige, som er aktiveret i en virksom- hedsrettet indsats, mens det tilsvarende tal er ca. 20 pct. for de 16-29-årige.

På tværs af de enkelte ydelser er der imidlertid stor variation i, i hvor høj grad de enkelte aldersgrupper aktiveres i en virksomhedsrettet indsats.

For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ledig- hedsydelsesmodtagere og personer i ressourcefor- løb aktiveres yngre borgere oftere i en virksomheds- rettet indsats end ældre borgere.

Modsat er der blandt revalidender en klar tendens til, at ældre borgere i højere grad aktiveres i en virk- somhedsrettet indsats.

Jf. bilag 1 fylder borgere under 30 år mest i kontant- hjælpssystemet, mens der er relativt store grupper

FIGUR 3.1

Andel borgere i virksomhedsrettet indsats, fordelt på alder, pct.

Kilde: Egne beregninger på registerdata

Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Andel borgere i en virksomhedsrettet indsats (praktik eller løntilskud) er opgjort som antallet af borgere i virksomhedsrettede indsatser divideret med det samlede antal borgere, som modtager den enkelte ydelse.

0 10 20 30 40 50 60 70

Uddannelseshlp, aktivitetsparat Uddannelseshlp, uddannelsesparat Kontanthlp, aktivitetsparat Kontanthlp, jobparat Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb I alt

16-29 30-49 50-64

(17)

over 50 år blandt revalidender, modtagere af ledig- hedsydelse og borgere i ressourceforløb.

3.3.2 Herkomst

Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er generelt underrepræsenterede i den virk- somhedsrettede indsats, jf. figur 3.2. Knap 30 pct.

af borgerne med vestlig baggrund aktiveres i virk- somhedsrettede indsatser. Dette tal er knap 20 pct.

for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Den relativt lave andel af ikke-vestlige indvandrere i virksomhedsrettede indsatser er særligt udtalt for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Det er samtidig i denne gruppe, at andelen af ikke- vestlige indvandrere er højest. Således udgør ikke-

vestlige indvandrere 13 pct. af gruppen af aktivitets- parate kontanthjælpsmodtagere mod kun 10 pct.

blandt de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere ge- nerelt, jf. bilag 1.

FIGUR 3.2

Andel borgere i virksomhedsrettet indsats, fordelt på herkomst, pct.

Kilde: Egne beregninger på registerdata

Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Andel borgere i en virksomhedsrettet indsats (praktik eller løntilskud) er opgjort som antallet af borgere i virksomhedsrettede indsatser divideret med det samlede antal borgere, som modtager den enkelte ydelse

0 10 20 30 40 50 60

Uddannelseshlp, aktivitetsparat Uddannelseshlp, uddannelsesparat Kontanthlp, aktivitetsparat Kontanthlp, jobparat Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb I alt

Danskere og indvandrere og efterkommere fra vestlige lande Indvandrere fra ikke-vestlige lande Efterkommere fra ikke-vestlige lande

(18)

3.3.3 Uddannelsesniveau

Borgere uden en kompetencegivende uddannelse er generelt underrepræsenterede i den virksom- hedsrettede indsats i forhold til borgere med en ud- dannelse, jf. figur 3.3. Således er andelen af bor- gere, der aktiveres i en virksomhedsrettet indsats, omkring 30 pct. for borgere med en uddannelse, og omkring 20 pct. for borgere uden uddannelse.

Jf. bilag 1 er det imidlertid borgere uden uddan- nelse, der udgør den højeste andel af gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere på tværs af ydelser.

FIGUR 3.3

Andel borgere i virksomhedsrettet indsats, fordelt på uddannelsesniveau, pct.

Kilde: Egne beregninger på registerdata

Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Andel borgere i en virksomhedsrettet indsats (praktik eller løntilskud) er opgjort som antallet af borgere i virksomhedsrettede indsatser divideret med det samlede antal borgere, som modtager den enkelte ydelse.

0 10 20 30 40 50 60

Uddannelseshlp, aktivitetsparat Uddannelseshlp, uddannelsesparat Kontanthlp, aktivitetsparat Kontanthlp, jobparat Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb I alt

Uden uddannelse Erhvervsuddannelse Videregående uddannelse

(19)

3.3.4 Sundhedsindikatorer

Jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har be- søgt en psykiater, aktiveres i samme grad, som jobparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke har be- søgt en psykiater jf. figur 3.4. For uddannelsespa- rate uddannelseshjælpsmodtagere gælder, at en større andel af de borgere, som har besøgt en psy- kiater, aktiveres virksomhedsrettet, mens det om- vendte er tilfældet for ledighedsydelsesmodtagere.

Her er det en større andel af de borgere, som ikke har besøgt en psykiater, der aktiveres virksomheds- rettet. Der er således ikke noget entydigt billede på tværs af ydelser.

Generelt aktiveres borgere, som har besøgt en psy- kiater i år 2012, i samme grad som borgere, der ikke har besøgt en psykiater i løbet af året.

Ofte vil ikke-arbejdsmarkedsparate borgere være ramt af enten fysiske og/eller psykiske problemer, og der er således ikke tendens til, at borgere med psykiske problemer aktiveres i mindre grad end an- dre borgere.

FIGUR 3.4

Andel borgere i virksomhedsrettet indsats, fordelt på antal besøg hos psykiater i 2012, pct.

Kilde: Egne beregninger på registerdata

Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Andel borgere i en virksomhedsrettet indsats (praktik eller løntilskud) er opgjort som antallet af borgere i virksomhedsrettede indsatser divideret med det samlede antal borgere, som modtager den enkelte ydelse. Figuren er lavet for borgere, som har været på ydelsen minimum 80 pct. af året.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Uddannelseshlp, aktivitetsparat Uddannelseshlp, uddannelsesparat Kontanthlp, aktivitetsparat Kontanthlp, jobparat Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb I alt

Besøgt psykiatri i 2012 Ikke besøgt psykiatri i 2012

(20)

3.4 Sygedagpengemodtagerne

I dette afsnit ses nærmere på borgere på sygedag- penge. Der ses alene på de sygedagpengemodta- gere, som har været længere end 8 uger på syge- dagpenge.

3.4.1 Alder

Andelen af sygedagpengemodtagere, som aktive- res i en virksomhedsrettet indsats, er stort set kon- stant på tværs af alder. Imidlertid bliver unge under 30 år i mindre grad delvis raskmeldt end de øvrige aldersgrupper.

FIGUR 3.5

Andel sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettet indsats, fordelt på alder, pct.

Kilde: Egne beregninger på registerdata

Note: Tal for 2013. Andel sygedagpengemodtagere i en virksomhedsrettet indsats (praktik eller løntilskud) eller delvis raskmelding er opgjort som an- tallet af sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede indsatser eller del- vise raskmelding divideret med det samlede antal sygedagpengemodta- gere.

3.4.2 Uddannelsesniveau

Brugen af virksomhedsrettede tilbud til sygedag- pengemodtagere er stort set ens på tværs af bor- gernes uddannelsesbaggrund. Dette billede ændrer sig, når delvise raskmeldinger medtages. Borgere

med en kompetencegivende uddannelse bliver i hø- jere grad delvist raskmeldte end borgere uden ud- dannelse.

FIGUR 3.6

Andel sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettet indsats, fordelt på uddannelsesniveau, pct.

Kilde: Egne beregninger på registerdata

Note: Tal for 2013. Andel sygedagpengemodtagere i en virksomhedsrettet indsats (praktik eller løntilskud) eller delvis raskmelding er opgjort som an- tallet af sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettede indsatser eller del- vis raskmelding divideret med det samlede antal sygedagpengemodta- gere.

3.5 Virksomhederne

Dette afsnit ser nærmere på de virksomheder, der har ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virksom- hedsrettede indsatser. For at undersøge om disse virksomheder adskiller sig fra andre virksomheder, sammenlignes med den generelle beskæftigelse og med virksomheder, som har arbejdsmarkedsparate borgere i virksomhedsrettede indsatser.

3.5.1 Sektor

Ca. 2/3 af de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, som er i virksomhedsforløb, er aktiveret i private virksomheder, jf. figur 3.7. Det svarer nogenlunde til, hvordan den generelle beskæftigelse fordeler sig.

0 5 10 15 20 25 30 35 40

16-29 30-49 50-64 I alt

Virksomhedsrettet indsats Delvis raskmelding

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Uden uddannelse Erhvervs- uddannelse Videregående uddannelse I alt

Virksomhedsrettet indsats Delvis raskmelding

(21)

Set i forhold til den generelle beskæftigelse er ikke- arbejdsmarkedsparate borgere i virksomhedsret- tede indsatser overrepræsenteret i den kommunale sektor, men underpræsenteret i staten. Kommu- nerne står for ca. 30 pct. af forløbene.

Ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virksomheds- rettede forløb aktiveres oftere i private virksomhe- der og i mindre grad i kommuner end arbejdsmar- kedsparate kontanthjælpsmodtagere og dagpenge- modtagere.

FIGUR 3.7

Fordeling af beskæftigede og borgere i virksom- hedsrettede indsatser fordelt på sektor, pct.

Kilde: Egne beregninger på registerdata.

Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Ikke-arbejds- markedsparate dækker over borgere i de tidligere beskrevne ydelser, som er i et virksomhedsrettet forløb (praktik eller løntilskud). Job- og uddannel- sesparate dækker over jobparate kontanthjælpsmodtagere og uddannel- sesparate uddannelseshjælpsmodtagere, som deltager i et virksomheds- rettet tilbud. Delvise raskmeldinger er ikke medtaget som virksomhedsret- tet indsats.

3.5.2 Branche

Figur 3.8 viser branchefordelingen for den generelle beskæftigelse og for borgere i virksomhedsrettede indsatser.

- 10 20 30 40 50 60 70

Kommune Region Stat Privat

Ordinær beskæftigelse Dagpengemodtagere Job- og uddannelsesparate Ikke-arbejdsmarkedsparate

(22)

I forhold til den ordinære beskæftigelse er ikke-ar- bejdsmarkedsparate borgere i virksomhedsforløb overrepræsenteret i branchen ”Handel og transport mv.”, men underrepræsenteret i branchen ”Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed”.

Det er især underbranchen ”Handel”, der har en høj andel ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virk- somhedsrettede indsatser i forhold til den ordinære beskæftigelse (se bilag 2).

3.5.3 Virksomhedsstørrelse

Ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virksomheds- rettede forløb er overrepræsenterede i små virk- somheder (under 10 ansatte), jf. figur 3.9. Omtrent 15 pct. af den ordinære beskæftigelse er ansat i virksomheder med under 10 ansatte, mens det gæl- der for godt 30 pct. af de ikke-arbejdsmarkedspa- rate borgere i virksomhedsforløb.

FIGUR 3.8

Fordeling af ordinært beskæftigede og borgere i virksomhedsrettede indsatser fordelt på branche, pct.

Kilde: Egne beregninger på registerdata.

Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Ikke-arbejdsmarkedsparate dækker over borgere i de tidligere beskrevne ydelser, som er i et virksomhedsrettet forløb (praktik eller løntilskud). Job- og uddannelsesparate dækker over borgere, som i er et virksomhedsrettet tilbud og modtagere kontanthjælp eller uddannelseshjælp (og er jobparat eller uddannelsesparat). Delvise raskmeldinger er ikke medtaget som virksomhedsrettet indsats.

- 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Bygge og ang Ejendomshandel og udlejning Erhvervsservice Finansiering og forsikring Handel og transport mv. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Information og kommunikation Kultur, fritid og anden service Landbrug, skovbrug og fiskeri Offentlig administration, undervisning og sundhed

Ordinær beskæftigelse Dagpengemodtagere Job- og uddannelsesparate Ikke-arbejdsmarkedsparate

(23)

Omvendt er ikke-arbejdsmarkedsparate underre- præsenterede i forhold til den ordinære beskæfti- gelse i virksomheder med mere end 250 ansatte.

I forhold til antallet af ansatte, aktiveres ikke-ar- bejdsmarkedsparate i virksomhedsrettede tilbud i stort set de samme typer virksomheder som dag- pengemodtagere og arbejdsmarkeds- og uddannel- sesparate kontanthjælps- og uddannelseshjælps- modtagere.

FIGUR 3.9

Fordeling af beskæftigede og borgere i virksom- hedsrettede indsatser på virksomhedsstørrelse, pct.

Kilde: Egne beregninger på registerdata.

Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Ikke-arbejds- markedsparate dækker over borgere i de tidligere beskrevne ydelser, som er i et virksomhedsrettet forløb (praktik eller løntilskud). Job- og uddannel- sesparate dækker over borgere, som er i et virksomhedsrettet tilbud og modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp (og er jobparat eller ud- dannelsesparat). Delvise raskmeldinger er ikke medtaget som virksom- hedsrettet indsats.

3.5.4 Manuelle arbejdsopgaver

Sammenlignet med den generelle beskæftigelse, er ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virksomheds- rettede indsatser underrepræsenterede i virksom- heder med få manuelle arbejdsopgaver (under 5 pct. af de ansatte har manuelt arbejde) og overre- præsenterede i virksomheder med relativt mange manuelle arbejdsopgaver.

Omvendt aktiveres dagpengemodtagere i højere grad i virksomheder med samme omfang af manu- elle arbejdsopgaver som blandt de ordinært be- skæftigede.

FIGUR 3.10

Fordeling af beskæftigede og borgere i virksom- hedsrettede indsatser efter omfanget af manuel ar- bejdskraft, pct.

Kilde: Egne beregninger på registerdata.

Note: Tal for 2013 (uddannelseshjælp er fra 1. kvartal 2014). Ikke-arbejds- markedsparate dækker over borgere i de tidligere beskrevne ydelser, som er i et virksomhedsrettet forløb (praktik eller løntilskud). Job- og uddannel- sesparate dækker over borgere, som er i et virksomhedsrettet tilbud og modtagere kontanthjælp eller uddannelseshjælp (og er jobparat eller ud- dannelsesparat). Delvise raskmeldinger er ikke medtaget som virksom- hedsrettet indsats.

3.5.5 Ufaglært arbejdskraft

Figur 3.11 viser beskæftigede og borgere i virksom- hedsrettede forløb fordelt efter andelen af ufaglært arbejdskraft i virksomheden.

Ikke-arbejdsmarkedsparate borgere i virksomheds- rettede indsatser er overrepræsenterede i de virk- somheder, der er intensive i brugen af ufaglært ar- bejdskraft, mens de er underrepræsenteret i virk- somheder, hvor mindre end ¾ af arbejdskraften er ufaglært.

- 10 20 30 40 50

0-9 ansatte

10-49 ansatte

50-249 ansatte

250 + ansatte Ordinær beskæftigelse Dagpengemodtagere Job- og uddannelsesparate Ikke-arbejdsmarkedsparate

- 10 20 30 40 50 60 70

0-5 5-10 10-25 25-50 50-100

Andel manuel arbejdskraft, pct.

Ordinær beskæftigelse Dagpengemodtagere Job- og uddannelsesparate Ikke-arbejdsmarkedsparate

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Dette omfattede (afhængig af projektkommune) personer med: psykiske vanskeligheder (fx angst, depres- sion og social fobi), fysiske lidelser (fx livsstilssygdomme og problemer

De tre finder en positiv sammenhæng mellem social støtte, selvvurderede sociale kompetencer og evnen til at danne netværk med senere beskæftigelse, mens det ene studie ikke

Hvilke tilpasninger skal der til for at indsatsen kan overføres, og hvilke forhold skal der være en særlig opmærksomhed på. • Kultur for forventning til

Besøgene i kommunerne indikerer således, at den interne prioritering som følge af servicerammens påvirkning af kommunernes prioriteringsrum bety- der, at der kan opstå barrierer i

En digital ansøgningsløsning understøtter virksomheder og forskeres udfyldelse af én samlet ansøgningsformular vedrørende ansøgning om adgang til offentlig sundhedsdata på tværs

Ekspertgruppen vurderer, at hvis flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal i arbejde eller uddannelse, er det først og fremmest nødvendigt med et fokusskifte i indsatsen: En

arbejdet’ skal være i orden, og at alle ledere og medarbejdere ved, hvad de skal gøre for at undgå, at situationerne udvikler sig, samt ved, hvordan de støtter hinanden og

Når du som socialarbejder skal yde en indsats over for borgere med anden etnisk baggrund end dansk, borgere der også har en nedsat fysisk eller psy- kisk funktionsevne eller