• Ingen resultater fundet

Og så til Beijing

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Og så til Beijing"

Copied!
2
0
0

Hele teksten

(1)

Godt, så – kronprinsen og kulturmi- nisteren drager til Beijing for at klappe de danske idrætsfolk ind på stadion. Der er ikke noget at være flov over, vi har chance for flere me- daljer.

Men er vi dermed faldet i diktatu- rets fælde?

Ikke nødvendigvis. Det afgør Bri- an og andre politikere – ligesom de tilstedeværende repræsentanter for den danske verdenspresse.

Både idrætsudøverne og kronprin - sen får selvsagt nok at gøre. Idræts- folkene har forberedt sig i årevis på at kæmpe for at nå den øverste skammel. Kronprinsen skal repræ - sentere dem og os. Det er begge parter dygtige til.

Men hverken kulturministeren, de andre tilstedeværende politikere eller medierne er ansat til at spille diktaturets spil.

I den hjemlige debat kunne man ellers få det blege indtryk, at politi- kere enten skulle boykotte eller bøje sig i støvet for diktaturets grumme spin.

Sådan er verden jo ikke. Det er sjældent så firkantet, at et totalitært samfund kun kan mødes med boy- kot eller følgagtighed.

Den kolde krig gav udmærkede

eksempler på, at det gav mening både at forhandle og handle med diktaturer – samtidig med at man gav dem politisk modspil til stregen.

Aftaler og forhandlinger med op- pustede kommunistiske chefer og kommissærer kunne godt ledsages af lydhørhed over for systemkritike- re og åbenhjertet støtte til friheds- krævende fagforeninger, ranke dissi- denter og selvstændige forskere.

Således også Kina. Der var godt nok et kinesisk PEN-medlem, en for- fatter her i landet, som ved et møde i København om OL i Beijing sagde, at “spørgsmålet ikke er, om vi skal boykotte Kina, men om Kina vil boy- kotte os ...” Det er næppe langt fra det kinesiske regimes opfattelse af sin egen magt. Men ikke engang så koldsindigt et regime som det kine- siske kan være ligeglad med omver- denens holdning – og slet ikke lige- glad med forbindelser mellem om- verdenen og Kinas egne stemmer.

Ingen forventer vel, at vor kultur- minister eller andre politiske Kina- rejsende vil sætte sig på de kinesiske pamperes skød og lovprise den pri- vatiserede kinesiske kommunisme?

Slet ikke de selv. De ved, at det (også) er deres opgave at stille de enkle spørgsmål, som måske vil blive

2 udenrigs 2 · 2008

Verdenshavet og Frederiksholms Kanal

Og så til Beijing

(2)

latterliggjort af medier, der svinger mellem krav om boykot og udhæng- ning af politikere, der tror, at poli- tisk kritik kan gøre en forskel. Men de historiebevidste af politikerne vil også vide, at det havde en betyd- ning, at vestlige politikere spurgte til Solsjenitsyn, til Sakharov, til Ida Nu- del, til Havel, til Solidaritet.

Der er ikke den samvittighedsfan- ge, som foretrækker at blive glemt frem for at blive husket.

Og før medierne gør sig for lysti- ge over for de politikere, der for- søger at bryde det enorme jubelkor, som naturligvis omgærder OL, kun- ne medierne jo selv prøve at rejse de spørgsmål, som de kinesiske værter helst er fri for:

Medierne kunne jo passende for- søge at skaffe sig et interview med dissidenten Yang Chunlin, som fik en fængselsstraf for undergravende virksomhed – efter kritik af det kine- siske parlament og det kommunisti- ske parti.

Medierne kunne jo også prøve at få adgang til fængslet, hvor system- kritikeren Hu Jia er spærret inde.

De tilrejsende korrespondenter kunne prøve at lokalisere advokaten Gao Gisheng, som også vil tilbringe OL i fængselsskygge.

Kan vi regne med, at medierne vil forsøge – bare forsøge – at kort- lægge ‘laogai’, systemet af politiske arbejdslejre i Kina?

Ved vi, at danske medier har for- søgt at få adgang til de klinikker, der

‘høster’ organer til salg på det inter- nationale marked for ulykkelige mennesker på jagt efter en frisk nyre, et hjerte, en lever.

Kan vi stole på, at danske medier under OL tager kontakt til kinesiske Falun Gong-udøvere, som forfølges heftigt uden dokumentation for de- res angiveligt undergravende karak- ter?

Listen er lang, forbrydelserne er uomgængelige.

Det er lidt meget forlangt, at kug- lestødere og kajakroere skal stikke næsen i undertrykkelsens spor. Men det er kun at forvente, at politikere og medier gør Kina opmærksom på, at – ja, vi vil gerne samarbejde og handle; men nej – vi nægter at ven- de ryggen til selv den mest vækst- fremmende økonomis grovkornede undertrykkelse.

Det er slet ikke så svært. Kinesere har samme rettigheder som vi – før OL, under OL og også efter OL.

Navigator

3 udenrigs 2 · 2008

Og så til Beijing

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Ud fra det jeg ved om teksten og emnet, stiller jeg gode spørgsmål, som jeg gerne vil have svar på.. Målet med at læse teksten bliver at få svar på

Omverden.. Hvilket muliggør en kommunikation af sagen om betalingsringen, hvor den enkelte journalist og derefter læser forholder sig til konfliktelementet, uden at

Han vækkede hende ved at hælde koldt vand i sengen. Ved at fortæller, hvordan noget bliver gjort. Det ligner det engelske by ....-ing. Jeg havde taget et startkabel med, det skulle

Vi vil påstå, at det i læsningen af nutidige kunst- praksisser ikke er frugtbart at operere med enheds- lige eller dialektiske medieforståelser eller son d- ringer mellem

Der er god grund til at modificere alt for forenklede forestillinger om den kunstige karakter af de arabiske grænser og stater og synspunktet om, at de mange proble- mer i

saaledes som Forsøgenes planmæssige Udførelse i hvert givet Øjeblik krævede det; men derhos har de tillige bistaaet os med Raad og Daad, ikke alene med Hensyn til hvorledes der

pCt. i Forberedel- sestiden laa 0,09 pCt. over Hold A's, er denne Forskel i For- søgstiden forringet til 0,03 pCt. og Udslaget i denne Retning findes paa begge Gaarde. Det ser da

Opbygningen af workshoppen fordrer, at de studerende og underviser samarbejder i læreprocesserne, fordi underviserne er til stede, mens de studerende arbejder med at

På dagsordenen har Mette Anker her sat en diskussion af, hvordan Tidlig literacy − tidlig numeracy-projektet kunne supplere det gode arbejde, som vejlederne allerede gjorde,

PeterCleinentLund 45 Tryk:JohansenGrafisk Sorgogprolongedgriefdisorder iet sociologiskperspektiv Fortatterporirætter: SvendBrinkmann—LisbethHolten 3.Michael

Med denne forældreinitierede justering af de interaktionelle roller ser det ud til, at resten af samtalen forløber relativt uproblematisk, hvad angår forælderens tilslutning til

Konkret er inten on med at undersøge landsbyklynger som en mulig og brugbar strate- gi sket ved at udvikle to landsbyklyngesamarbejder i henholdsvis Ikast-Brande og Viborg

Denne fortælling er ledelsen uden tvivl ikke interesseret i at opretholde eller skabe til at starte med, idet de selv mange gange udtrykker ønske om, at medarbejderne skal kunne

Herudover fremhæver  skolelederne økonomiske midler  som  den  største  udfordring  ved  at implementere  sundhedsfremmende initiativer. 

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of

der må tillades lavere stykavancer i store bebyggelser med plads til flere apoteker af en størrelse, hvor de gennemsnitlige omkostninger er minimeret, end i tyndere befolkede

’Har du talt med dit barn i dag?’ Sloganet fra en kampagne i 1980’erne er stadig relevant: Både forældre, lærere og pædagoger ved, at det talte sprog er helt afgørende for

provides a range of classroom resources for teachers, and detailed information on effective teacher talk, on making group work effective and on teaching lessons for talk skills. 5

I mindre grad har der været fokus på de samtaler, eleverne har med hinanden, når de arbejder i grupper, hvilket de ofte gør i tekstar- bejde, netop med den hensigt at flere elever

Vi har altså ikke kun verbalsproget (sprog via ord) til at kommunikere med, vi former hele tiden sideløbende med verbalsproget tegn og kontekst gennem vores gestik, mimik og

Man forestiller sig, at gæsten har det avancerede IT-system med de forskellige teknologier til at påvirke sanserne hjemme hos sig selv, og at der på besøgsstedet er en form

Adjunkt Thomas Enemark Lundtofte fra Syddansk Universitet og lektor Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet, diskuterer, med udgangspunkt i en interviewbaseret undersøgelse med

»det smukkeste, der endnu var blevet set paa Stadion« og Wolfhagens mål i samme kamp var ifølge den svenske presse »det smukkeste Maal, der nogen sinde er gjort i Sverige«. I 1920