• Ingen resultater fundet

STUDIEMILJØ 2017 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "STUDIEMILJØ 2017 UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET"

Copied!
51
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

STUDIEMILJØ 2017

UNDERSØGELSE AF STUDIEMILJØET VED AARHUS UNIVERSITET

Studiemiljø 2017

Studiemiljøtal for uddannelser ved Faculty of Health

(2)

1

SMU2017.

Uddannelsesrapporter for HE

(3)

2 Rapporter i serien Studiemiljøundersøgelsen 2017, Aarhus Universitet

SMU2017. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet SMU2017. Uddannelsesrapporter for AR

SMU2017. Uddannelsesrapporter for BSS

SMU2017. Uddannelsesrapporter for HE

SMU2017. Uddannelsesrapporter for ST

(4)

3 Aarhus Universitet

Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus

Center for Undervisning og Læring Aarhus School of Business and Social Sciences Aarhus Universitet

Analysegruppe

Kim J. Herrmann, lektor, ph.d.

Anna Bager-Elsborg, ph.d.-stipendiat Torben K. Jensen, centerleder, lektor, ph.d.

Inger Borch Hansen, stud.scient.pol.

(5)

4

Indhold

Sådan læses rapporten ... 5

Find din uddannelse... 5

Hensyn til anonymitet ... 5

Spørgsmål der rapporteres ... 5

Fakultets sammenligninger versus uddannelsesrapporter ... 5

Results in English ... 5

Rapporter ... 6

Medicin, bachelor ... 7

Medicin, kandidat ... 10

Optometri og synsvidenskab, kandidat... 13

Odontologi, bachelor ... 16

Odontologi, kandidat ... 19

Tandpleje, bachelor ... 22

Klinisk tandteknik, kort videregående ... 25

Folkesundhedsvidenskab, bachelor ... 28

Sundhedsfag, kandidat ... 31

Folkesundhedsvidenskab, kandidat ... 34

Sygepleje, kandidat ... 37

Idræt, bachelor ... 40

Idræt, kandidat ... 43

Survey questions in English ... 46

(6)

5

S ÅDAN LÆSES RAPPORTEN

F

IND DIN UDDANNELSE

I denne rapport vises resultaterne for de enkelte uddannelser på fakultetet. Uddannelserne svarer til de såkaldte administrative enheder i STADS. Du finder din uddannelse ved at slå op i indholdsfortegnelsen. Enkelte uddannelser er ikke taget med, fordi antallet af svar var mindre end 10.

H

ENSYN TIL ANONYMITET

Af hensyn til fortroligheden rapporteres der ikke på grupper med færre end 10 studerende.

For spørgsmål om mobning og chikane er grænsen sat ved 20 studerende og for spørgsmål om diskrimination er grænsen sat ved 50.

S

PØRGSMÅL DER RAPPORTERES

De følgende rapporter viser svarfordelingerne for alle de spørgsmål, hvor studerende har svaret på en Likert-skala (fx en enighedsskala). Disse udgør langt hovedparten af spørgeskemaet. Enkelte spørgsmål som fx spørgsmål om tidsforbrug er rapporteret i SMU2017. Rapport nr. X. Fakultetsoversigt for HE.

F

AKULTETS SAMMENLIGNINGER VERSUS UDDANNELSESRAPPORTER

De følgende resultater er også at finde i Rapport nr. 8. Fakultetsoversigt for HE. Læseren gøres opmærksom på, at der for nogle spørgsmål – dem, hvor andelen af svaret ”ved ikke/ikke relevant” er meget høj – kan forekomme divergens mellem andele for de samme spørgsmål. Dette skyldes ikke en fejl men at udregningen af andelene vil variere alt efter om svaret ”ved ikke/ikke relevant” er taget med i beregningen eller ikke. I uddannelsesrapporterne er svaret ”ved ikke/ikke relevant” taget med, fordi der her rapporteres i form af søjlediagrammer. I fakultetsoversigten er ”ved ikke/ikke relevant” ikke taget med i beregningerne, fordi resultaterne hér rapporteres som ét tal for hvert spørgsmål.

Læs eventuelt mere i SMU2017. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet, kapitel 2.

R

ESULTS IN

E

NGLISH

For non-Danish speaking readers a translation key is provided on the last pages of this

report.

(7)

6

R APPORTER

(8)

7 M

EDICIN

,

BACHELOR

Antal svar: 778, svarprocent: 55.

50%

50%

62%

44%

48%

48%

80%

31%

36%

10%

60%

61%

6%

52%

46%

46%

42%

43%

31%

41%

43%

40%

15%

41%

42%

22%

33%

32%

12%

38%

38%

34%

6%

5%

5%

10%

7%

8%

4%

10%

11%

24%

5%

5%

20%

6%

9%

13%

1%

1%

2%

4%

2%

1%

1%

2%

2%

21%

2%

1%

31%

3%

5%

5%

1%

0%

1%

1%

0%

0%

0%

1%

1%

13%

1%

0%

30%

1%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[TRIVSEL] Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie.

[TRIVSEL] Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie.

[TRIVSEL] Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre.

[FAGET] Studiet bidrager til, at jeg trives fagligt.

[FAGET] Jeg har fag/kurser, jeg har lyst til at engagere mig i.

[FAGET] Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige arrangementer.

[FAGET] Jeg glæder mig meget til at komme ud og anvende min uddannelse, når jeg er færdig.

[FAGET] Underviserne er tilgængelige, når jeg tager kontakt til dem.

[FAGET] De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende.

[FAGET] På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på

gangene, på fællesarealer eller i kantinen).

[SOCIAL] Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det.

[SOCIAL] Rent fagligt får jeg rigtig meget ud af at tale med andre studerende.

[SOCIAL] Jeg oplever, at der er en hård konkurrence de studerende imellem.

[SOCIAL] Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende.

[SOCIAL] Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale arrangementer.

[SOCIAL] Studiet bidrager til, at jeg trives socialt.

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

(9)

8

* ”Trådløst internet, WAYF, printere, computere, Blackboard mv.”

* ”Stærke stress-symptomer kunne være tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, hovedpine, angst, søvnløshed”

12%

13%

4%

2%

3%

60%

53%

21%

77%

27%

22%

40%

48%

36%

11%

6%

14%

34%

35%

46%

21%

51%

32%

49%

23%

25%

20%

23%

21%

3%

5%

14%

1%

14%

16%

7%

10%

21%

23%

9%

7%

3%

6%

15%

1%

5%

5%

3%

2%

4%

19%

4%

3%

1%

1%

4%

0%

2%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[FEEDBACK] Underviserne bruger tid på at diskutere med os, hvad der kendetegner en god opgaveløsning.

[FEEDBACK] Det er meget svært at få et indtryk af, om jeg er godt med og lærer det, der kræves.

[FEEDBACK] Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen.

[FEEDBACK] Jeg har ofte svært ved at forstå den respons jeg får på mine opgaver.

[FEEDBACK] Når jeg får respons på mit faglige arbejde er det nemt for mig at se, hvordan jeg kommer godt videre.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der steder at mødes med mine medstuderende.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der stillearbejdspladser, når jeg skal bruge det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der steder, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug

for det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der adgang til universitetet på de tidspunkter, jeg har brug for det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) fungerer de tekniske løsninger*, når jeg har brug for dem.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) kan jeg få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger*

til at fungere.

[FYSISK] Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted.

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

74%

80%

3%

5%

20%

10%

7%

7%

16%

22%

8%

5%

23%

26%

26%

4%

1%

29%

21%

13%

4%

4%

37%

31%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[SOCIAL] Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder?

[SOCIAL] Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder?

[SOCIAL] Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet?

[STRESS] Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen?

[STRESS] Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen?

Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke/ikke relevant

(10)

9

Spørgsmål: ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for...”

Note: Mobning var med henvisning til Arbejdstilsynet defineret som ”… når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.”

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

2%

2%

96%

98%

98%

99%

98%

97%

97%

98%

97%

97%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gentagende tilfælde af grov, stødende eller nedladende tale.

Mobning. (se note)

Sexchikane.

Trusler om vold eller truende adfærd.

Fysisk vold.

Diskrimination pga. din alder.

Diskrimination pga. dit køn.

Diskrimination pga. din seksuelle orientering.

Diskrimination pga. din etniske baggrund.

Diskrimination pga. din religion eller livssyn.

Ja Nej Ved ikke/ikke relevant

(11)

10 M

EDICIN

,

KANDIDAT

Antal svar: 743, svarprocent: 56.

47%

45%

56%

39%

41%

43%

69%

10%

18%

3%

48%

52%

9%

49%

45%

39%

43%

47%

34%

44%

50%

42%

23%

35%

48%

13%

41%

38%

22%

37%

34%

33%

7%

6%

7%

11%

8%

10%

6%

23%

15%

20%

7%

7%

24%

9%

12%

16%

3%

2%

3%

4%

1%

2%

1%

7%

4%

26%

3%

2%

29%

3%

3%

8%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

0%

25%

1%

1%

16%

1%

3%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[TRIVSEL] Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie.

[TRIVSEL] Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie.

[TRIVSEL] Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre.

[FAGET] Studiet bidrager til, at jeg trives fagligt.

[FAGET] Jeg har fag/kurser, jeg har lyst til at engagere mig i.

[FAGET] Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige arrangementer.

[FAGET] Jeg glæder mig meget til at komme ud og anvende min uddannelse, når jeg er færdig.

[FAGET] Underviserne er tilgængelige, når jeg tager kontakt til dem.

[FAGET] De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende.

[FAGET] På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på

gangene, på fællesarealer eller i kantinen).

[SOCIAL] Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det.

[SOCIAL] Rent fagligt får jeg rigtig meget ud af at tale med andre studerende.

[SOCIAL] Jeg oplever, at der er en hård konkurrence de studerende imellem.

[SOCIAL] Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende.

[SOCIAL] Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale arrangementer.

[SOCIAL] Studiet bidrager til, at jeg trives socialt.

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

(12)

11

* ”Trådløst internet, WAYF, printere, computere, Blackboard mv.”

* ”Stærke stress-symptomer kunne være tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, hovedpine, angst, søvnløshed”

4%

11%

1%

2%

3%

51%

35%

13%

61%

14%

22%

28%

28%

36%

8%

6%

16%

38%

44%

48%

31%

46%

38%

53%

27%

24%

13%

23%

23%

5%

8%

15%

4%

19%

19%

11%

22%

24%

29%

11%

10%

5%

8%

17%

2%

15%

5%

7%

9%

3%

43%

4%

9%

1%

2%

4%

0%

3%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[FEEDBACK] Underviserne bruger tid på at diskutere med os, hvad der kendetegner en god opgaveløsning.

[FEEDBACK] Det er meget svært at få et indtryk af, om jeg er godt med og lærer det, der kræves.

[FEEDBACK] Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen.

[FEEDBACK] Jeg har ofte svært ved at forstå den respons jeg får på mine opgaver.

[FEEDBACK] Når jeg får respons på mit faglige arbejde er det nemt for mig at se, hvordan jeg kommer godt videre.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der steder at mødes med mine medstuderende.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der stillearbejdspladser, når jeg skal bruge det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der steder, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug

for det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der adgang til universitetet på de tidspunkter, jeg har brug for det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) fungerer de tekniske løsninger*, når jeg har brug for dem.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) kan jeg få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger*

til at fungere.

[FYSISK] Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted.

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

46%

68%

2%

2%

13%

13%

12%

10%

13%

20%

14%

8%

28%

27%

29%

12%

4%

25%

22%

18%

15%

9%

34%

36%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[SOCIAL] Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder?

[SOCIAL] Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder?

[SOCIAL] Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet?

[STRESS] Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen?

[STRESS] Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen?

Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke/ikke relevant

(13)

12

Spørgsmål: ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for...”

Note: Mobning var med henvisning til Arbejdstilsynet defineret som ”… når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.”

2%

0%

1%

0%

0%

2%

4%

0%

2%

1%

97%

99%

99%

100%

100%

97%

96%

100%

98%

98%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gentagende tilfælde af grov, stødende eller nedladende tale.

Mobning. (se note)

Sexchikane.

Trusler om vold eller truende adfærd.

Fysisk vold.

Diskrimination pga. din alder.

Diskrimination pga. dit køn.

Diskrimination pga. din seksuelle orientering.

Diskrimination pga. din etniske baggrund.

Diskrimination pga. din religion eller livssyn.

Ja Nej Ved ikke/ikke relevant

(14)

13

O

PTOMETRI OG SYNSVIDENSKAB

,

KANDIDAT

Antal svar: 17, svarprocent: 89.

29%

24%

24%

18%

29%

25%

71%

29%

31%

6%

35%

35%

0%

35%

0%

6%

47%

53%

47%

47%

47%

19%

24%

41%

38%

12%

53%

53%

6%

24%

18%

29%

18%

12%

18%

29%

0%

31%

6%

6%

13%

24%

6%

12%

24%

24%

24%

47%

6%

12%

0%

6%

24%

6%

0%

0%

0%

24%

6%

0%

24%

18%

18%

12%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

24%

0%

0%

47%

0%

6%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[TRIVSEL] Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie.

[TRIVSEL] Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie.

[TRIVSEL] Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre.

[FAGET] Studiet bidrager til, at jeg trives fagligt.

[FAGET] Jeg har fag/kurser, jeg har lyst til at engagere mig i.

[FAGET] Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige arrangementer.

[FAGET] Jeg glæder mig meget til at komme ud og anvende min uddannelse, når jeg er færdig.

[FAGET] Underviserne er tilgængelige, når jeg tager kontakt til dem.

[FAGET] De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende.

[FAGET] På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på

gangene, på fællesarealer eller i kantinen).

[SOCIAL] Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det.

[SOCIAL] Rent fagligt får jeg rigtig meget ud af at tale med andre studerende.

[SOCIAL] Jeg oplever, at der er en hård konkurrence de studerende imellem.

[SOCIAL] Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende.

[SOCIAL] Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale arrangementer.

[SOCIAL] Studiet bidrager til, at jeg trives socialt.

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

(15)

14

* ”Trådløst internet, WAYF, printere, computere, Blackboard mv.”

* ”Stærke stress-symptomer kunne være tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, hovedpine, angst, søvnløshed”

6%

12%

6%

0%

0%

53%

24%

29%

53%

35%

12%

18%

41%

41%

24%

0%

24%

35%

47%

47%

35%

53%

47%

71%

29%

24%

12%

41%

35%

6%

6%

12%

12%

12%

18%

6%

18%

18%

12%

6%

0%

6%

6%

12%

0%

0%

6%

6%

0%

6%

6%

24%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[FEEDBACK] Underviserne bruger tid på at diskutere med os, hvad der kendetegner en god opgaveløsning.

[FEEDBACK] Det er meget svært at få et indtryk af, om jeg er godt med og lærer det, der kræves.

[FEEDBACK] Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen.

[FEEDBACK] Jeg har ofte svært ved at forstå den respons jeg får på mine opgaver.

[FEEDBACK] Når jeg får respons på mit faglige arbejde er det nemt for mig at se, hvordan jeg kommer godt videre.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der steder at mødes med mine medstuderende.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der stillearbejdspladser, når jeg skal bruge det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der steder, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug

for det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der adgang til universitetet på de tidspunkter, jeg har brug for det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) fungerer de tekniske løsninger*, når jeg har brug for dem.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) kan jeg få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger*

til at fungere.

[FYSISK] Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted.

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

29%

18%

0%

6%

6%

18%

29%

18%

18%

18%

35%

24%

18%

24%

35%

12%

6%

24%

41%

18%

0%

0%

41%

12%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[SOCIAL] Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder?

[SOCIAL] Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder?

[SOCIAL] Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet?

[STRESS] Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen?

[STRESS] Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen?

Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke/ikke relevant

(16)

15

Spørgsmål: ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for...”

Note: Mobning var med henvisning til Arbejdstilsynet defineret som ”… når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.”

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gentagende tilfælde af grov, stødende eller nedladende tale.

Mobning. (se note)

Sexchikane.

Trusler om vold eller truende adfærd.

Fysisk vold.

Diskrimination pga. din alder.

Diskrimination pga. dit køn.

Diskrimination pga. din seksuelle orientering.

Diskrimination pga. din etniske baggrund.

Diskrimination pga. din religion eller livssyn.

Ja Nej Ved ikke/ikke relevant

(17)

16 O

DONTOLOGI

,

BACHELOR

Antal svar: 110, svarprocent: 53.

48%

51%

70%

44%

50%

32%

80%

23%

37%

28%

55%

55%

6%

36%

35%

40%

41%

38%

26%

45%

36%

43%

15%

43%

34%

29%

39%

33%

12%

42%

36%

35%

5%

7%

4%

6%

8%

15%

5%

16%

14%

22%

5%

11%

23%

15%

11%

14%

5%

3%

1%

3%

5%

6%

1%

6%

5%

13%

1%

1%

25%

6%

14%

8%

1%

1%

0%

2%

0%

1%

0%

1%

1%

3%

0%

0%

34%

0%

3%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[TRIVSEL] Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie.

[TRIVSEL] Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie.

[TRIVSEL] Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre.

[FAGET] Studiet bidrager til, at jeg trives fagligt.

[FAGET] Jeg har fag/kurser, jeg har lyst til at engagere mig i.

[FAGET] Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige arrangementer.

[FAGET] Jeg glæder mig meget til at komme ud og anvende min uddannelse, når jeg er færdig.

[FAGET] Underviserne er tilgængelige, når jeg tager kontakt til dem.

[FAGET] De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende.

[FAGET] På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på

gangene, på fællesarealer eller i kantinen).

[SOCIAL] Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det.

[SOCIAL] Rent fagligt får jeg rigtig meget ud af at tale med andre studerende.

[SOCIAL] Jeg oplever, at der er en hård konkurrence de studerende imellem.

[SOCIAL] Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende.

[SOCIAL] Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale arrangementer.

[SOCIAL] Studiet bidrager til, at jeg trives socialt.

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

(18)

17

* ”Trådløst internet, WAYF, printere, computere, Blackboard mv.”

* ”Stærke stress-symptomer kunne være tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, hovedpine, angst, søvnløshed”

7%

9%

1%

5%

5%

35%

38%

25%

55%

33%

45%

41%

37%

41%

14%

5%

28%

47%

35%

38%

29%

45%

35%

45%

23%

30%

23%

33%

26%

11%

11%

15%

7%

12%

10%

9%

11%

17%

18%

12%

4%

5%

8%

15%

5%

7%

2%

5%

4%

1%

13%

6%

4%

2%

5%

7%

3%

3%

3%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[FEEDBACK] Underviserne bruger tid på at diskutere med os, hvad der kendetegner en god opgaveløsning.

[FEEDBACK] Det er meget svært at få et indtryk af, om jeg er godt med og lærer det, der kræves.

[FEEDBACK] Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen.

[FEEDBACK] Jeg har ofte svært ved at forstå den respons jeg får på mine opgaver.

[FEEDBACK] Når jeg får respons på mit faglige arbejde er det nemt for mig at se, hvordan jeg kommer godt videre.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der steder at mødes med mine medstuderende.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der stillearbejdspladser, når jeg skal bruge det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der steder, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug

for det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der adgang til universitetet på de tidspunkter, jeg har brug for det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) fungerer de tekniske løsninger*, når jeg har brug for dem.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) kan jeg få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger*

til at fungere.

[FYSISK] Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted.

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

41%

61%

4%

8%

17%

20%

13%

8%

13%

21%

18%

13%

25%

21%

20%

11%

3%

28%

24%

9%

8%

4%

35%

32%

11%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[SOCIAL] Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder?

[SOCIAL] Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder?

[SOCIAL] Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet?

[STRESS] Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen?

[STRESS] Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen?

Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke/ikke relevant

(19)

18

Spørgsmål: ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for...”

Note: Mobning var med henvisning til Arbejdstilsynet defineret som ”… når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.”

4%

2%

1%

0%

2%

2%

0%

1%

3%

1%

94%

97%

99%

100%

98%

98%

100%

99%

97%

99%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gentagende tilfælde af grov, stødende eller nedladende tale.

Mobning. (se note)

Sexchikane.

Trusler om vold eller truende adfærd.

Fysisk vold.

Diskrimination pga. din alder.

Diskrimination pga. dit køn.

Diskrimination pga. din seksuelle orientering.

Diskrimination pga. din etniske baggrund.

Diskrimination pga. din religion eller livssyn.

Ja Nej Ved ikke/ikke relevant

(20)

19 O

DONTOLOGI

,

KANDIDAT

Antal svar: 73, svarprocent: 66.

40%

35%

46%

38%

45%

29%

73%

22%

26%

36%

58%

63%

10%

60%

51%

48%

44%

47%

36%

41%

42%

49%

22%

47%

49%

41%

36%

29%

25%

33%

37%

34%

4%

10%

7%

11%

10%

16%

5%

18%

18%

14%

4%

5%

15%

4%

8%

12%

10%

8%

8%

5%

3%

4%

0%

7%

5%

1%

1%

1%

30%

0%

3%

5%

3%

0%

3%

3%

0%

1%

0%

4%

1%

7%

1%

1%

21%

1%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[TRIVSEL] Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie.

[TRIVSEL] Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie.

[TRIVSEL] Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre.

[FAGET] Studiet bidrager til, at jeg trives fagligt.

[FAGET] Jeg har fag/kurser, jeg har lyst til at engagere mig i.

[FAGET] Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige arrangementer.

[FAGET] Jeg glæder mig meget til at komme ud og anvende min uddannelse, når jeg er færdig.

[FAGET] Underviserne er tilgængelige, når jeg tager kontakt til dem.

[FAGET] De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende.

[FAGET] På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på

gangene, på fællesarealer eller i kantinen).

[SOCIAL] Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det.

[SOCIAL] Rent fagligt får jeg rigtig meget ud af at tale med andre studerende.

[SOCIAL] Jeg oplever, at der er en hård konkurrence de studerende imellem.

[SOCIAL] Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende.

[SOCIAL] Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale arrangementer.

[SOCIAL] Studiet bidrager til, at jeg trives socialt.

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

(21)

20

* ”Trådløst internet, WAYF, printere, computere, Blackboard mv.”

* ”Stærke stress-symptomer kunne være tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, hovedpine, angst, søvnløshed”

4%

13%

3%

1%

7%

33%

30%

14%

16%

14%

30%

19%

33%

32%

21%

3%

40%

40%

40%

29%

38%

47%

38%

62%

35%

22%

21%

26%

21%

5%

8%

14%

15%

22%

15%

12%

17%

32%

24%

21%

6%

16%

14%

29%

18%

12%

8%

5%

7%

1%

28%

8%

4%

5%

8%

15%

11%

5%

4%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[FEEDBACK] Underviserne bruger tid på at diskutere med os, hvad der kendetegner en god opgaveløsning.

[FEEDBACK] Det er meget svært at få et indtryk af, om jeg er godt med og lærer det, der kræves.

[FEEDBACK] Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen.

[FEEDBACK] Jeg har ofte svært ved at forstå den respons jeg får på mine opgaver.

[FEEDBACK] Når jeg får respons på mit faglige arbejde er det nemt for mig at se, hvordan jeg kommer godt videre.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der steder at mødes med mine medstuderende.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der stillearbejdspladser, når jeg skal bruge det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der steder, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug

for det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der adgang til universitetet på de tidspunkter, jeg har brug for det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) fungerer de tekniske løsninger*, når jeg har brug for dem.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) kan jeg få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger*

til at fungere.

[FYSISK] Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted.

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

38%

63%

1%

17%

39%

12%

11%

7%

34%

25%

14%

8%

15%

37%

26%

10%

4%

31%

6%

6%

25%

14%

46%

6%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[SOCIAL] Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder?

[SOCIAL] Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder?

[SOCIAL] Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet?

[STRESS] Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen?

[STRESS] Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen?

Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke/ikke relevant

(22)

21

Spørgsmål: ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for...”

Note: Mobning var med henvisning til Arbejdstilsynet defineret som ”… når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.”

10%

1%

1%

4%

0%

3%

3%

0%

3%

1%

88%

99%

99%

96%

100%

97%

97%

100%

94%

97%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gentagende tilfælde af grov, stødende eller nedladende tale.

Mobning. (se note)

Sexchikane.

Trusler om vold eller truende adfærd.

Fysisk vold.

Diskrimination pga. din alder.

Diskrimination pga. dit køn.

Diskrimination pga. din seksuelle orientering.

Diskrimination pga. din etniske baggrund.

Diskrimination pga. din religion eller livssyn.

Ja Nej Ved ikke/ikke relevant

(23)

22 T

ANDPLEJE

,

BACHELOR

Antal svar: 135, svarprocent: 59.

54%

48%

63%

45%

53%

33%

84%

37%

50%

40%

53%

59%

4%

44%

33%

39%

37%

43%

28%

43%

40%

40%

12%

41%

36%

35%

36%

31%

15%

38%

25%

33%

7%

6%

5%

7%

6%

14%

3%

10%

7%

14%

6%

8%

25%

9%

21%

16%

2%

3%

2%

4%

1%

7%

1%

4%

3%

6%

3%

2%

22%

5%

10%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

1%

0%

4%

0%

0%

28%

4%

4%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[TRIVSEL] Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie.

[TRIVSEL] Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie.

[TRIVSEL] Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre.

[FAGET] Studiet bidrager til, at jeg trives fagligt.

[FAGET] Jeg har fag/kurser, jeg har lyst til at engagere mig i.

[FAGET] Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige arrangementer.

[FAGET] Jeg glæder mig meget til at komme ud og anvende min uddannelse, når jeg er færdig.

[FAGET] Underviserne er tilgængelige, når jeg tager kontakt til dem.

[FAGET] De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende.

[FAGET] På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på

gangene, på fællesarealer eller i kantinen).

[SOCIAL] Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det.

[SOCIAL] Rent fagligt får jeg rigtig meget ud af at tale med andre studerende.

[SOCIAL] Jeg oplever, at der er en hård konkurrence de studerende imellem.

[SOCIAL] Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende.

[SOCIAL] Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale arrangementer.

[SOCIAL] Studiet bidrager til, at jeg trives socialt.

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

(24)

23

* ”Trådløst internet, WAYF, printere, computere, Blackboard mv.”

* ”Stærke stress-symptomer kunne være tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, hovedpine, angst, søvnløshed”

28%

14%

8%

4%

15%

33%

20%

23%

48%

30%

45%

30%

45%

44%

27%

10%

37%

38%

38%

32%

27%

55%

39%

44%

15%

14%

15%

24%

20%

13%

12%

13%

6%

10%

6%

16%

7%

20%

17%

16%

10%

10%

13%

17%

8%

2%

1%

9%

4%

6%

19%

24%

4%

4%

16%

13%

2%

2%

1%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[FEEDBACK] Underviserne bruger tid på at diskutere med os, hvad der kendetegner en god opgaveløsning.

[FEEDBACK] Det er meget svært at få et indtryk af, om jeg er godt med og lærer det, der kræves.

[FEEDBACK] Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen.

[FEEDBACK] Jeg har ofte svært ved at forstå den respons jeg får på mine opgaver.

[FEEDBACK] Når jeg får respons på mit faglige arbejde er det nemt for mig at se, hvordan jeg kommer godt videre.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der steder at mødes med mine medstuderende.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der stillearbejdspladser, når jeg skal bruge det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der steder, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug

for det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der adgang til universitetet på de tidspunkter, jeg har brug for det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) fungerer de tekniske løsninger*, når jeg har brug for dem.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) kan jeg få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger*

til at fungere.

[FYSISK] Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted.

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

21%

38%

2%

3%

24%

10%

13%

11%

17%

16%

17%

14%

19%

24%

25%

15%

10%

25%

21%

15%

26%

16%

43%

31%

14%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[SOCIAL] Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder?

[SOCIAL] Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder?

[SOCIAL] Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet?

[STRESS] Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen?

[STRESS] Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen?

Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke/ikke relevant

(25)

24

Spørgsmål: ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for...”

Note: Mobning var med henvisning til Arbejdstilsynet defineret som ”… når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.”

7%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3%

1%

90%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

98%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gentagende tilfælde af grov, stødende eller nedladende tale.

Mobning. (se note)

Sexchikane.

Trusler om vold eller truende adfærd.

Fysisk vold.

Diskrimination pga. din alder.

Diskrimination pga. dit køn.

Diskrimination pga. din seksuelle orientering.

Diskrimination pga. din etniske baggrund.

Diskrimination pga. din religion eller livssyn.

Ja Nej Ved ikke/ikke relevant

(26)

25 K

LINISK TANDTEKNIK

,

KORT VIDEREGÅENDE

Antal svar: 12, svarprocent: 44.

42%

33%

56%

50%

67%

0%

92%

42%

42%

17%

58%

50%

25%

42%

33%

33%

50%

56%

33%

42%

25%

58%

8%

17%

58%

58%

42%

50%

0%

50%

33%

42%

8%

11%

11%

8%

8%

25%

0%

33%

0%

17%

0%

0%

42%

8%

33%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

8%

0%

8%

0%

8%

0%

0%

8%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[TRIVSEL] Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie.

[TRIVSEL] Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie.

[TRIVSEL] Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre.

[FAGET] Studiet bidrager til, at jeg trives fagligt.

[FAGET] Jeg har fag/kurser, jeg har lyst til at engagere mig i.

[FAGET] Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige arrangementer.

[FAGET] Jeg glæder mig meget til at komme ud og anvende min uddannelse, når jeg er færdig.

[FAGET] Underviserne er tilgængelige, når jeg tager kontakt til dem.

[FAGET] De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende.

[FAGET] På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på

gangene, på fællesarealer eller i kantinen).

[SOCIAL] Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det.

[SOCIAL] Rent fagligt får jeg rigtig meget ud af at tale med andre studerende.

[SOCIAL] Jeg oplever, at der er en hård konkurrence de studerende imellem.

[SOCIAL] Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende.

[SOCIAL] Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale arrangementer.

[SOCIAL] Studiet bidrager til, at jeg trives socialt.

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

(27)

26

* ”Trådløst internet, WAYF, printere, computere, Blackboard mv.”

* ”Stærke stress-symptomer kunne være tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, hovedpine, angst, søvnløshed”

18%

9%

18%

0%

27%

42%

17%

33%

25%

8%

42%

25%

27%

82%

9%

18%

45%

25%

42%

25%

42%

67%

33%

50%

27%

0%

36%

27%

27%

25%

25%

17%

8%

8%

17%

25%

9%

9%

9%

27%

0%

8%

8%

17%

25%

17%

0%

0%

9%

0%

9%

18%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[FEEDBACK] Underviserne bruger tid på at diskutere med os, hvad der kendetegner en god opgaveløsning.

[FEEDBACK] Det er meget svært at få et indtryk af, om jeg er godt med og lærer det, der kræves.

[FEEDBACK] Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen.

[FEEDBACK] Jeg har ofte svært ved at forstå den respons jeg får på mine opgaver.

[FEEDBACK] Når jeg får respons på mit faglige arbejde er det nemt for mig at se, hvordan jeg kommer godt videre.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der steder at mødes med mine medstuderende.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der stillearbejdspladser, når jeg skal bruge det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der steder, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug

for det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der adgang til universitetet på de tidspunkter, jeg har brug for det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) fungerer de tekniske løsninger*, når jeg har brug for dem.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) kan jeg få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger*

til at fungere.

[FYSISK] Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted.

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

27%

36%

0%

10%

40%

18%

9%

10%

30%

20%

27%

27%

30%

10%

30%

0%

9%

20%

10%

0%

27%

18%

40%

30%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[SOCIAL] Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder?

[SOCIAL] Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder?

[SOCIAL] Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet?

[STRESS] Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen?

[STRESS] Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen?

Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke/ikke relevant

(28)

27

Spørgsmål: ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for...”

Note: Mobning var med henvisning til Arbejdstilsynet defineret som ”… når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.”

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gentagende tilfælde af grov, stødende eller nedladende tale.

Mobning. (se note)

Sexchikane.

Trusler om vold eller truende adfærd.

Fysisk vold.

Diskrimination pga. din alder.

Diskrimination pga. dit køn.

Diskrimination pga. din seksuelle orientering.

Diskrimination pga. din etniske baggrund.

Diskrimination pga. din religion eller livssyn.

Ja Nej Ved ikke/ikke relevant

(29)

28 F

OLKESUNDHEDSVIDENSKAB

,

BACHELOR

Antal svar: 86, svarprocent: 61.

53%

35%

54%

43%

35%

37%

55%

36%

36%

3%

62%

55%

5%

48%

48%

48%

37%

57%

35%

47%

59%

40%

35%

43%

52%

12%

34%

36%

14%

40%

38%

38%

5%

5%

7%

9%

5%

17%

7%

12%

9%

29%

1%

6%

24%

8%

9%

7%

3%

0%

1%

0%

1%

4%

1%

1%

0%

26%

2%

0%

28%

3%

2%

2%

1%

2%

1%

1%

0%

2%

2%

0%

0%

24%

1%

2%

28%

1%

2%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[TRIVSEL] Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie.

[TRIVSEL] Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie.

[TRIVSEL] Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre.

[FAGET] Studiet bidrager til, at jeg trives fagligt.

[FAGET] Jeg har fag/kurser, jeg har lyst til at engagere mig i.

[FAGET] Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige arrangementer.

[FAGET] Jeg glæder mig meget til at komme ud og anvende min uddannelse, når jeg er færdig.

[FAGET] Underviserne er tilgængelige, når jeg tager kontakt til dem.

[FAGET] De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende.

[FAGET] På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på

gangene, på fællesarealer eller i kantinen).

[SOCIAL] Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det.

[SOCIAL] Rent fagligt får jeg rigtig meget ud af at tale med andre studerende.

[SOCIAL] Jeg oplever, at der er en hård konkurrence de studerende imellem.

[SOCIAL] Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende.

[SOCIAL] Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale arrangementer.

[SOCIAL] Studiet bidrager til, at jeg trives socialt.

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

(30)

29

* ”Trådløst internet, WAYF, printere, computere, Blackboard mv.”

* ”Stærke stress-symptomer kunne være tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, hovedpine, angst, søvnløshed”

8%

18%

4%

4%

2%

42%

16%

15%

71%

25%

33%

34%

59%

45%

13%

8%

26%

43%

37%

50%

23%

55%

28%

41%

24%

20%

22%

31%

31%

8%

20%

9%

5%

15%

15%

14%

6%

15%

28%

22%

18%

5%

19%

22%

1%

5%

1%

9%

2%

1%

9%

5%

4%

2%

8%

3%

0%

0%

4%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[FEEDBACK] Underviserne bruger tid på at diskutere med os, hvad der kendetegner en god opgaveløsning.

[FEEDBACK] Det er meget svært at få et indtryk af, om jeg er godt med og lærer det, der kræves.

[FEEDBACK] Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen.

[FEEDBACK] Jeg har ofte svært ved at forstå den respons jeg får på mine opgaver.

[FEEDBACK] Når jeg får respons på mit faglige arbejde er det nemt for mig at se, hvordan jeg kommer godt videre.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der steder at mødes med mine medstuderende.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der stillearbejdspladser, når jeg skal bruge det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der steder, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug

for det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der adgang til universitetet på de tidspunkter, jeg har brug for det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) fungerer de tekniske løsninger*, når jeg har brug for dem.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) kan jeg få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger*

til at fungere.

[FYSISK] Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted.

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

88%

78%

1%

1%

12%

7%

15%

8%

18%

16%

1%

2%

20%

25%

26%

1%

0%

24%

24%

19%

1%

1%

46%

31%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[SOCIAL] Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder?

[SOCIAL] Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder?

[SOCIAL] Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet?

[STRESS] Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen?

[STRESS] Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen?

Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke/ikke relevant

(31)

30

Spørgsmål: ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for...”

Note: Mobning var med henvisning til Arbejdstilsynet defineret som ”… når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.”

5%

2%

1%

0%

0%

1%

2%

0%

1%

0%

95%

98%

99%

100%

100%

98%

98%

100%

96%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gentagende tilfælde af grov, stødende eller nedladende tale.

Mobning. (se note)

Sexchikane.

Trusler om vold eller truende adfærd.

Fysisk vold.

Diskrimination pga. din alder.

Diskrimination pga. dit køn.

Diskrimination pga. din seksuelle orientering.

Diskrimination pga. din etniske baggrund.

Diskrimination pga. din religion eller livssyn.

Ja Nej Ved ikke/ikke relevant

(32)

31 S

UNDHEDSFAG

,

KANDIDAT

Antal svar: 73, svarprocent: 71.

30%

39%

59%

32%

33%

17%

68%

41%

60%

5%

47%

53%

0%

12%

10%

10%

63%

57%

40%

62%

64%

37%

26%

40%

36%

10%

42%

37%

10%

40%

15%

34%

5%

3%

1%

5%

3%

25%

5%

10%

4%

30%

7%

8%

29%

33%

37%

38%

1%

1%

0%

1%

0%

4%

0%

0%

0%

25%

4%

1%

32%

11%

15%

14%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

16%

0%

0%

30%

0%

4%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[TRIVSEL] Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie.

[TRIVSEL] Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie.

[TRIVSEL] Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre.

[FAGET] Studiet bidrager til, at jeg trives fagligt.

[FAGET] Jeg har fag/kurser, jeg har lyst til at engagere mig i.

[FAGET] Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige arrangementer.

[FAGET] Jeg glæder mig meget til at komme ud og anvende min uddannelse, når jeg er færdig.

[FAGET] Underviserne er tilgængelige, når jeg tager kontakt til dem.

[FAGET] De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende.

[FAGET] På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på

gangene, på fællesarealer eller i kantinen).

[SOCIAL] Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det.

[SOCIAL] Rent fagligt får jeg rigtig meget ud af at tale med andre studerende.

[SOCIAL] Jeg oplever, at der er en hård konkurrence de studerende imellem.

[SOCIAL] Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende.

[SOCIAL] Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale arrangementer.

[SOCIAL] Studiet bidrager til, at jeg trives socialt.

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

(33)

32

* ”Trådløst internet, WAYF, printere, computere, Blackboard mv.”

* ”Stærke stress-symptomer kunne være tilbagetrukkethed, hjertebanken, ondt i maven, muskelspændinger, nedtrykthed, rastløshed, vanskeligheder ved at slappe af, hovedpine, angst, søvnløshed”

7%

11%

3%

0%

4%

29%

12%

18%

64%

26%

31%

21%

54%

39%

11%

11%

32%

51%

44%

55%

27%

59%

42%

58%

18%

29%

15%

22%

29%

12%

19%

15%

1%

8%

8%

14%

21%

15%

8%

17%

11%

4%

12%

10%

3%

4%

3%

8%

0%

3%

6%

11%

1%

3%

0%

3%

0%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[FEEDBACK] Underviserne bruger tid på at diskutere med os, hvad der kendetegner en god opgaveløsning.

[FEEDBACK] Det er meget svært at få et indtryk af, om jeg er godt med og lærer det, der kræves.

[FEEDBACK] Der er gode muligheder for tilbagemelding på mine faglige præstationer ved eksamen.

[FEEDBACK] Jeg har ofte svært ved at forstå den respons jeg får på mine opgaver.

[FEEDBACK] Når jeg får respons på mit faglige arbejde er det nemt for mig at se, hvordan jeg kommer godt videre.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der steder at mødes med mine medstuderende.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der stillearbejdspladser, når jeg skal bruge det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der steder, hvor jeg kan sidde sammen med min læsegruppe, når jeg har brug

for det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) er der adgang til universitetet på de tidspunkter, jeg har brug for det.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) fungerer de tekniske løsninger*, når jeg har brug for dem.

[FYSISK] (På mit uddannelsessted) kan jeg få tilstrækkelig hjælp/support, når jeg ikke kan få de tekniske løsninger*

til at fungere.

[FYSISK] Jeg er overordnet tilfreds med de fysiske rammer på mit uddannelsessted.

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

60%

42%

1%

1%

8%

21%

25%

0%

8%

17%

12%

11%

24%

35%

10%

0%

3%

19%

14%

14%

5%

5%

53%

42%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[SOCIAL] Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker uden for eksamensperioder?

[SOCIAL] Er du en del af en læsegruppe, eller har du en læsemakker i eksamensperioder?

[SOCIAL] Hvor ofte føler du dig ensom til daglig på studiet?

[STRESS] Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie i dagligdagen?

[STRESS] Har du oplevet stærke stress-symptomer* i forbindelse med dit studie op til eksamen?

Næsten altid Ofte Nogle gange Sjældent Næsten aldrig Ved ikke/ikke relevant

(34)

33

Spørgsmål: ”Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for...”

Note: Mobning var med henvisning til Arbejdstilsynet defineret som ”… når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.”

4%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

96%

97%

100%

100%

100%

97%

99%

99%

99%

99%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gentagende tilfælde af grov, stødende eller nedladende tale.

Mobning. (se note)

Sexchikane.

Trusler om vold eller truende adfærd.

Fysisk vold.

Diskrimination pga. din alder.

Diskrimination pga. dit køn.

Diskrimination pga. din seksuelle orientering.

Diskrimination pga. din etniske baggrund.

Diskrimination pga. din religion eller livssyn.

Ja Nej Ved ikke/ikke relevant

(35)

34 F

OLKESUNDHEDSVIDENSKAB

,

KANDIDAT

Antal svar: 54, svarprocent: 61.

33%

25%

40%

30%

25%

11%

63%

13%

24%

2%

41%

43%

6%

24%

19%

22%

59%

68%

51%

54%

57%

59%

30%

76%

65%

11%

44%

50%

15%

50%

54%

46%

2%

8%

8%

11%

11%

17%

7%

4%

9%

20%

7%

2%

30%

20%

24%

24%

6%

0%

2%

4%

4%

13%

0%

6%

0%

30%

4%

6%

31%

6%

4%

6%

0%

0%

0%

0%

4%

0%

0%

0%

0%

31%

4%

0%

19%

0%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

[TRIVSEL] Jeg føler mig generelt rigtig godt tilpas på mit studie.

[TRIVSEL] Jeg er overordnet set tilfreds med mit studie.

[TRIVSEL] Jeg kan anbefale min uddannelse på Aarhus Universitet til andre.

[FAGET] Studiet bidrager til, at jeg trives fagligt.

[FAGET] Jeg har fag/kurser, jeg har lyst til at engagere mig i.

[FAGET] Jeg er tilfreds med udbuddet af faglige arrangementer.

[FAGET] Jeg glæder mig meget til at komme ud og anvende min uddannelse, når jeg er færdig.

[FAGET] Underviserne er tilgængelige, når jeg tager kontakt til dem.

[FAGET] De undervisere, jeg har haft kontakt til, virker generelt interesserede i de studerende.

[FAGET] På mit uddannelsessted ser man ofte underviserne uden for undervisningslokalerne (fx på

gangene, på fællesarealer eller i kantinen).

[SOCIAL] Jeg kan få hjælp og støtte fra mine medstuderende, når jeg har brug for det.

[SOCIAL] Rent fagligt får jeg rigtig meget ud af at tale med andre studerende.

[SOCIAL] Jeg oplever, at der er en hård konkurrence de studerende imellem.

[SOCIAL] Der er god mulighed for social kontakt med mine medstuderende.

[SOCIAL] Jeg er tilfreds med udbuddet af sociale arrangementer.

[SOCIAL] Studiet bidrager til, at jeg trives socialt.

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke/ikke relevant

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Lone Rünitz beskriver dansk flygtningepolitik overfor tyske jøder i perioden inden besættelsen, og hun når til de samme konklusioner som Leif Larsen og Thomas Clausen, at

Rapporten har da heller ikke benyttet denne metode, og i begge grupper (med eller uden peer review) findes mange tidsskrifter, der bliver indekseret i ISI’s baser.. Derimod bliver

33.. Men trods mangel på en tidlig udbredelse af de mere professionelt organiserede og udførte interne evalueringer i forhold til USA, finder vi i inden for de seneste 10 år også

Patientuddannelsen konfigurerer dog ikke al- ene patienten som en gruppe af patienter med fælles levevilkår, oplevelser og udfordringer, men i høj grad også som en gruppe af

Helt enig Overvejende enig Hverken eller Overvejende uenig Helt uenig Ved ikke / ikke

Note: Mobning var med henvisning til Arbejdstilsynet defineret som ”… når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter

I det sociale arbejde med sindslidende har I været en fortrop på flere fronter; det gælder det tværprofessionelle/transprofessionelle arbejde og det gælder samskabelse med -ja, så

Analysedesignet til undersøgelsen lægger som tidligere år op til ikke kun at kortlægge trivslen blandt universite- tets studerende men også at undersøge, hvad der for- klarer