• Ingen resultater fundet

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus"

Copied!
42
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Afprøvning af

den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Udbudsmateriale

Socialstyrelsen

April 2015

(2)

Indholdsfortegnelse

1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan ... 3

2. Udbudsbetingelser ... 4

2.1. Den ordregivende myndighed ... 4

2.2. Udbudsmateriale ... 4

2.3 Tidsplan for udbudsforretningen ... 4

2.4. Vedståelsesfrist ... 6

2.5. Minimumskrav ... 6

2.6. Tildelingskriterier ... 9

2.7. Udkast til kontrakt – forbehold og forhandling ... 10

2.8. Ophavsret, publiceringer mv. ... 11

2.9. Disposition for udarbejdelse af tilbud ... 11

2.10. Behandling af tilbud ... 13

2.11. Kommunikation ... 13

2.12. Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder ... 14

3. Fortrolighed ... 15

4. Projektbeskrivelse: Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus ... 16

Baggrund ... 16

4.1 Den udbudte opgave ... 19

4.1.1 Formål med opgaven ... 20

4.2 Målgruppen ... 20

4.3 De skoleunderstøttende materialer ... 21

4.4 Testfasen juli 2015 – december 2015 ... 24

4.5 Hjemmeside, juli 2015- december 2018 ... 25

4.6 Afprøvningsfasen 2016-2018 ... 25

4.7 Udbredelse af resultater og erfaringer ... 27

2.5 Organisering ... 28

4.9 Overordnet tidsplan for opgaven ... 28

4.10 Økonomi ... 31

4.11 Referencer ... 32

5. Tjekliste ... 33

Tilbud-Bilag 1 ... 34

Tilbud-Bilag 2 ... 35

Tilbud-Bilag 3 ... 36

Udelukkelseskriterier ... 36

Tilbud-Bilag 4 ... 37

Tilbud-Bilag 5 ... 38

Tilbud-Bilag 6 ... 38

Tilbud-Bilag 7 ... 40

Tilbud-Bilag 8 ... 41

(3)

Som led i satspuljeaftalen for 2015-2018 er der igangsat et fælles initiativ mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold [herefter MBLIS]. Formålet med initiativet er at forbedre udsatte børns faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen, og at de i højere grad får de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse som grundlag for at få et velfungerende voksenliv.

Initiativet spiller dermed sammen med regeringens sociale 2020-mål samt Folkeskolereformens målsætning om, at den negative betydning af elevernes sociale baggrund skal reduceres samtidigt med, at der sættes fokus på trivsel, og på at alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Initiativet skal identificere, udvikle og afprøve en række metoder, som i Norden og andre lande har vist gode resultater. Afprøvningen af Klub Penalhus er et af de afprøvningsprojekter, som MBLIS har udvalgt til at indgå i det fælles initiativ.

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Formålet med opgaven er at afprøve den skoleunderstøttende metode The Letterbox Club i Danmark. Metodens danske navn er Klub Penalhus.

Opgaven består i at etablere en central enhed, som i projektperioden udvælger, kvalitetssikrer, indkøber, pakker og udsender skoleunderstøttende materialer i fagene dansk og matematik til tilmeldte børn i målgruppen. Opgaven løses i tæt samarbejde med øvrige aktører.

Målgruppen for afprøvningen er anbragte og udsatte børn, som går i folkeskolens 1. -7 klasse, dvs. anbragte på døgninstitution, opholdssted og i plejefamilie samt hjemmeboende børn, som modtager støtte efter SEL § 52.

Beløbsrammen for udbuddet er kr. 2.160.000,- ekskl. moms, inkl. moms kr. 2.700.000.

Rammen skal dække samtlige af leverandørens udgifter i forbindelse med den stillede opgave i hele projektperioden, som løber frem til den 31.12.2018.

(4)

2. Udbudsbetingelser

2.1. Den ordregivende myndighed

Den ordregivende myndighed er:

Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1 5000 Odense C.

Tlf.: 72 42 37 00 Fax: 72 42 37 09

E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Hjemmeside: www.Socialstyrelsen.dk

Kontaktperson: Fuldmægtig Marie Luise Nørrelykke

2.2. Udbudsmateriale

Det samlede udbudsmateriale består, udover nærværende udbudsbetingelser, af:

• Projektbeskrivelse

• Kontrakt

• Udbudsbekendtgørelse

Nærværende opgave udbydes jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31.

marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

2.3 Tidsplan for udbudsforretningen

Udbudsforretningen følger nedenstående tidsplan:

(5)

oplysninger

Alle spørgsmål der er modtaget senest 10 dage inden tilbudsfristen vil blive besvaret. Spørgsmål der stilles senere end det, vil alene blive besvaret idet omfang, besvarelsen kan afgives 6 dage før tilbudsfristen.

Spørgsmålene skal være skriftlige og kan sendes på e-mail. eller ved almindelig post til:

Socialstyrelsen

Att. Fuldmægtig Marie Luise Nørrelykke Edisonvej 18, 1

5000 Odense C

Pr. e-mail til

spmklubpenalhus@socialstyrelsen.dk Offentliggørelse af spørgsmål og

svar

Samtlige spørgsmål og svar (i anonymiseret form) samt eventuelle rettelser vil blive offentliggjort løbende på Socialstyrelsens hjemmeside: www.Socialstyrelsen.dk.

Spørgsmål søges besvaret hurtigst muligt.

Tilbudsgiver opfordres til at holde sig løbende orienteret, også efter fristen for at stille spørgsmål er udløbet.

Frist for modtagelse af tilbudsgivers samlede tilbud

Tirsdag den 2. juni kl. 12

Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning.

Tilbud bør maksimalt omfatte 25 sider eksklusiv bilag. Tilbud skal tydeligt mærkes

”Tilbud Afprøvning af Klub Penalhus”

Tilbud kan enten sendes/afleveres i papirformat

(6)

på følgende adresse pakket i en lukket forsendelse:

Socialstyrelsen Edisonvej 18, 1 5000 Odense C.

eller,

afgives i elektronisk form på mail/USB-stik/CD- ROM (de sidstnævnte sendes til tilbudsadressen).

Sendes tilbud via mail skal dette ske til følgende mailadresse:

tilbudklubpenalhus@socialstyrelsen.dk

Tilbud fremsendt til andre mailadresser vil ikke blive betragtet som indkommet til Socialstyrelsen og vil dermed ikke blive taget i betragtning.

Bemærk dog, at e-mails max. må fylde 10MB.

Åbning af tilbud Tilbud åbnes, efter tilbudsfristen, på den ordregivende myndigheds adresse. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen.

Forventet tidspunkt for kontraktindgåelse

Juni 2015.

2.4. Vedståelsesfrist

Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud indtil den 1. december 2015.

2.5. Minimumskrav

Som dokumentation for tilbudsgivers finansielle, økonomiske og tekniske formåen skal tilbudsgiver fremsende følgende dokumenter:

(7)

2.5.1 En soliditetserklæring viser tilbudsgiverens soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 8 % i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgiverens samlede egenkapitalsværdi i forhold til ansøgerens samlede aktiver udregnet i procent. DVS.

Soliditetsgrad = ( samlede egenkapitalsværdi / samlede aktiversværdi). Erklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag 1

2.5.1.1.Såfremt tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge den af udbyder krævede dokumentation, kan tilbudsgiver godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert dokument, som udbyder finder egnet.

2.5.1.2.Såfremt der afgives tilbud fra en sammenslutning af tilbudsgivere (konsortium), er det tilstrækkeligt, at én af tilbudsgiverne afgiver minimumskravet angivet i punkt 2.5.1. I givet fald skal den tilbudsgiver, der opfylder minimumskravet, medsende en underskrevet erklæring Tilbud-Bilag 2 om, at denne tilbudsgiver hæfter for øvrige, navngivne tilbudsgiveres ydelser på ganske samme måde som for sine egne forhold.

Det skal bemærkes vedrørende de øvrige minimumskrav, at alle tilbudsgiverne i en sammenslutning skal afgive de øvrige krævede oplysninger/erklæringer.

2.5.2. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver at have opfyldt sine forpligtelser mht. betaling af skatter og afgifter samt sociale bidrag.

Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver ikke at være under konkurs, skifter mm og ikke at være begæret taget under konkursbehandling eller behandling mhp. likvidation, skifte mm.

Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver ikke at være dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om pågældendes

(8)

faglige hæderlighed eller at have begået en alvorlig fejl som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret.

Erklæring på tro og love vedlægges som Tilbud-Bilag 3.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på at såfremt tilbudsgiver tildeles kontrakten sker dette under forudsætning af at tilbudsgiver fremsender en Serviceattest(fuldstændig) udfyldt af Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø til Socialstyrelsen senest 1 uge efter meddelelsen af tildelingen. Serviceattesten skal være udstedt indenfor de sidste 6 måneder, regnet fra tilbudsfristen. Alternativt til Serviceattest kan fremsendes tilsvarende de samme oplysninger og erklæringer som i serviceattesten, i form af attest udstedt af kompetente retlige eller administrative myndigheder indenfor de sidste 6 måneder.

Serviceattesten kan rekvireres via

http://www.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Anmodning_om_serviceattest_-_ny

2.5.3. Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres.

Erklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag 4 i udfyldt og underskrevet stand.

2.5.4. Dokumentation for, at tilbudsgiver jf. Udbudsdirektivet kan godtgøre, at indehave nødvendig autorisation eller organisatorisk medlemskab, såfremt dette er en forudsætning for, at tilbudsgiver i sit hjemland kan udføre den pågældende ydelse. Dokumentation

herfor vedlægges som Tilbud-Bilag 5

2.5.5. Erklæring fra tilbudsgiver om, hvor stor en del af opgaven (timeestimat/beløbsramme), der eventuelt planlægges givet i underentreprise, samt erklæring fra underleverandør om, at vedkommende har indvilliget i at påtage sig opgaven vedlægges som Tilbud-Bilag 6

2.5.6. Erklæring om gæld til det offentlige indebærer at undertegnede i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 erklærer på tro og love at der ikke er begrænsninger på tilbudsgiverens muligheder for at kunne deltage i det offentlige udbudsforretninger. Udfyld tro og love erklæring vedrørende gæld til det offentlige i Tilbuds-bilag 8

(9)

udformning af ovennævnte bilag. Det er frivilligt at anvende forslagene.

2.6. Tildelingskriterier

Tildelingen af opgaverne vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Socialstyrelsen vil vurdere de indkomne tilbud ud fra følgende tildelingskriterier:

1. Tilbuddets kvalitet

2. Tilbudsgivers kvalifikationer og erfaring 3. Tilbuddets pris

Tildelingskriterierne vægtes på følgende måde:

Tilbuddets kvalitet 55 %

Tilbudsgivers kvalifikationer og erfaring 40 %

Tilbuddets pris 5 %

I vurderingen af tilbuddets kvalitet indgår en vurdering af:

• I hvilken grad designet er egnet til at sikre deltagelse af hhv. anbragte og udsatte hjemmeboende børn i både test- og afprøvningsfaserne.

• I hvilken grad designet sikrer antal tilmeldte børn, herunder det nødvendige minimumsantal i hhv. testfasen og afprøvningsfasen

• I hvilken grad designet sikrer deltagelse af børn i aldersgruppen for alle 7 klassetrin, dvs.

har indarbejdet aldersgruppernes interesser og motivationsfaktorer

• I hvilken grad de skoleunderstøttende materialer, som foreslås i tilbuddet, dvs. læse- og lydbøger, spil og matematikøvelser samt skrive- og regneredskaber, matcher kravene i Fælles Mål for fagene dansk hhv. matematik

• I hvor høj grad eksemplerne på formuleringer af breve fremstår værdige og motiverende for målgruppens børn

(10)

• I hvor høj grad kriterierne for valg af rollemodeller og i hvor høj grad oplæg til hilsner fra dem hænger sammen med opgavens formål

• I hvor høj grad samarbejdet med kommunale enheder er indarbejdet i designet

• I hvor høj grad den i udbudsmaterialet beskrevne organisering er inddraget i designet og tidsplanen

• I hvor høj grad oplægget til hjemmesiden imødekommer kravene om information om opgaveløsningens faser, opgavens indhold og formål, samt fremlægger oplæg til en klassetrinsindikator til brug ved tilmelding af børn i hele projektperioden.

I vurderingen af tilbudsgivers kvalifikationer og erfaring indgår en vurdering af:

• ..de tilknyttede medarbejdere besidder skolefaglige kompetencer, herunder har erfaring med kvalitetssikring og udvælgelse af skolefaglige materialer i folkeskolefagene dansk og matematik, 1.-7.klasse

• ..de tilknyttede medarbejdere har erfaring med at information, kontakt og rekruttering af børn, herunder godkendelse fra forældre samt information til personale om aktiviteter målrettet socialt udsatte børn i aldersgruppen

I vurderingen af tilbuddets pris ex. moms indgår en vurdering af:

• Det samlede budget for opgavens løsning

2.7. Udkast til kontrakt – forbehold og forhandling

Vedlagte kontrakt vil danne grundlaget for indgåelse af aftale med den valgte leverandør.

Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud, men kan tage ikke væsentlige forbehold over for udbudsmaterialet, dog skal det bemærkes at:

• Forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet accepteres ikke og vil medføre udelukkelse fra deltagelse i nærværende udbud. Dette betyder, at identiteten af det samlede udbudsmateriale i det væsentligste skal fastholdes.

Afgrænsningen af ”grundlæggende elementer” foretages af udbyder

• Forbehold der ikke kan prissættes af udbyder, vil medføre udelukkelse.

I det omfang, tilbudsgiver ikke udtrykkeligt i Tilbud – Bilag 7 tager forbehold, lægges det til grund, at tilbudsgiver ikke har forbehold for udbudsmaterialet/kontrakten.

(11)

2.8. Ophavsret, publiceringer mv.

Socialstyrelsen har ophavsret til alle data, materialer, redskaber, modeller mv. udarbejdet i forbindelse med opgaven. Alle udarbejdede materialer skal godkendes af Socialstyrelsen og forsynes med logo for Socialstyrelsen.

Materialer samt indsamlede data skal afleveres til Socialstyrelsen i såvel papir- som elektronisk form i forbindelse med den løbende afrapportering fra tilbudsgiver samt ved afslutning af opgaven. Efter afslutning af opgaven skal ejerskabet til persondata/ ansvaret for persondata endvidere overdrages til Det Nationale Forskningscenter For Velfærd (SFI).

Materialer til brug for formidling skal leve op til aktuelle internationale standarter for tilgængelighed og gældende retningslinjer for design i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at offentliggøre ethvert materiale i elektronisk form såvel som i papirudgaver. Der vil være en generel brugsret for enhver til det af Socialstyrelsen publicerede materiale på hjemmeside og/eller i papirudgave.

2.9. Disposition for udarbejdelse af tilbud

Tilbudsgiver skal udforme sit tilbud i overensstemmelse med følgende disposition:

1. Indledning, der beskriver, hvem der byder, samt til hvilken pris opgaven tilbydes løst. På denne side skal tilbuddet underskrives.

2. Resumé af tilbud.

3. Detaljeret beskrivelse af forslag til løsning af opgaven.

4. Styring og organisering af opgaven.

5. Tidsplan for gennemførelse af de opstillede milepæle.

6. Oplæg til detaljeret budget for opgaven, jf. uddybning nedenfor.

7. Tilbudsgivers bemanding af projekt med tilhørende CV'er i bilag.

8. Øvrige kommentarer.

(12)

Relevante bilag, herunder minimumskravene, jf. afsnit 2.5. bedes fremsendt i den opstillede rækkefølge

1) Soliditetserklæring Tilbud-Bilag 1

2) Erklæring om hæftelse for øvrige tilbudsgivere (konsortium) Tilbud-Bilag 2 3) Erklæring på tro og love vedr. gæld til det offentlige, strafbare forhold mm

Tilbud-Bilag 3

4) Tro- og Love-erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen mm. Tilbud-Bilag 4 5) Dokumentation for evt. autorisation Tilbud-Bilag 5

6) Erklæring om evt. underentreprise Tilbud-Bilag 6 7) Evt. forbehold Tilbud-Bilag 7

8) Tro- og loveerklæring om Gæld til det offentlige Tilbud-Bilag 8.

9) Eventuelt andet relevant materiale

Det samlede tilbud bør ikke overstige 25 sider à 2400 tegn, eksklusiv bilag.

Ad 6) Detaljeret budget:

Budgettet skal opstilles i detaljeret og gennemskuelig form. Herunder skal ressourceforbrug relateret til delopgaver og milepæle i den samlede opgave være klart adskilte. Opdelingen er til orientering for ordregiver.

Tilbuddets ressourceforbrug skal opgøres både økonomisk (pris ekskl. moms) og i arbejdstimer, såvel samlet set som fordelt på delopgaver. Endvidere skal omfanget af arbejdstimer angives særskilt for hhv. projektleder, konsulenter, kontormedarbejdere, studentermedhjælpere m.v.

Samtidig skal det detaljerede budget indeholde en oversigt over:

• Den samlede pris (både inkl. og ekskl. moms)

• Pris pr. time pr. medarbejderkategori, der indgår i opgaveløsningen hos tilbudsgiver

• Antal timer for konsulenter tilknyttet opgavens løsning

Vederlag forfalder jf. betalingsplan. Se punkt 4.4 i kontraktudkastet.

(13)

2.10. Behandling af tilbud

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Socialstyrelsen uvedkommende. Socialstyrelsen er ikke forpligtet til at tilbagelevere afgivne tilbud.

Leverandørvalget er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet.

Den leverandør, der tildeles opgaven, skal aflevere sit tilbud samt en opgavebeskrivelse til Socialstyrelsen i elektronisk form.

Det vindende tilbud skal aflevere et resume af projektet på max. 2 sider, der egner sig til offentliggørelse på Socialstyrelsens hjemmeside.

2.11. Kommunikation

Al Kommunikation vedrørende udbuddet og tilbuddet med bilag skal være skriftligt og affattes på dansk.

(14)

2.12. Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder

Oplysninger om skatter og afgifter fås hos:

Skatteministeriet, Koncerncenteret Nicolai Eigtveds Gade 28

1402 København K Danmark

Telefon: +45 33 92 33 92 Email: skm@skm.dk

Internetadresse (URL): www.skm.dk

Oplysninger om miljøbeskyttelse fås hos:

Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Danmark

Telefon: +45 72 54 40 00 Email: mst@mst.dk

Internetadresse (URL): www.mst.dk

Oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår fås hos:

Arbejdstilsynet Postboks 1228 0900 København C Danmark

Telefon: +45 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk

Fax: +45 70 12 12 89

Internetadresse (URL): www.at.dk

(15)

Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder indkomne tilbud, i udbyders udbud vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imødekommes af den ordregivende myndighed.

Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, kan tilbudsgiveren angive dette i sit tilbud.

Ordregiver vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen.

(16)

4. Projektbeskrivelse: Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Baggrund

En god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse har stor betydning for børn og unges trivsel, udvikling og mulighed for et godt voksenliv.

Det er dokumenteret, at anbragte børn klarer sig væsentligt dårligere uddannelses- og erhvervsmæssigt, end deres jævnaldrende:1 Forskning viser, at anbragte børn i gennemsnit opnår væsentlig dårligere resultater i grundskolen end deres jævnaldrende, deres skolegang afsluttes ofte tidligere og de klarer sig, sammenlignet med jævnaldrende unge, dårligere i forhold til uddannelse og job, når de når voksenalderen.

Målt ved nationale tests i folkeskolen er udsatte børns (både anbragte børn og børn, som modtager forebyggende foranstaltninger) faglige niveau i folkeskolen markant lavere end niveauet hos børn i almindelighed. Det samme billede viser sig, når man ser på udsatte børn og unges gennemsnit ved 9.

klasses afgangsprøve.

Nationale undersøgelser viser, at social baggrund fortsat har stor betydning for, hvorvidt unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Nyere dansk forskning viser endeligt, at elevernes skolegang og faglige resultater har betydning for om de efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse.

Danmarks Statistik har siden 2010 opgjort børn og unges score i de nationale tests for folkeskolen (dansk og matematik)2. Testene tegner et billede af, hvad elever kan og ved i 6. klasse inden for tre centrale områder i fagene. Testresultaterne bliver omregnet til en skala fra 1 til 100, se tabel 1 nedenfor:

1Kilde: SFI - Anbragte børns undervisning – sammenfatning af tre delrapporter, 2008

2I forbindelse med de nationale dokumentationsprojekter for udsatte børn og unge: www.dst.dk/da/Statistik/emner/de- nationale-dokumentationsprojekter/udsattebornogunge.aspx

(17)

Dansk, samlet vurdering 40 55

Matematik, samlet vurdering 38 56

Data: Danmarks Statistik, Det Nationale Dokumentationsprojekt.

Den svenske forsker Bo Vinnerljungs registerforskning peger på, at en velgennemført grundskole er den vigtigste beskyttelsesfaktor for tidligere anbragte i voksenlivet. En velgennemført skolegang er med til at sikre at tidligere anbragte opnår selvforsørgelse, undgår hospitalsindlæggelser, misbrug og kriminalitet samt opnår stabile boligforhold etc. i voksenlivet.

Resultaterne peger på, at en velgennemført grundskole er en af de vigtigste faktorer til at sikre, at anbragte og udsatte børn og unge opnår selvforsørgelse som voksne og får et godt voksenliv, der tåler sammenligning med deres jævnaldrende.

Aktuelle initiativer på området

Regeringen har som et af de sociale 2020-mål, at udsatte børn og unges niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres. I kommuneøkonomiaftalen for 2014 er det endvidere aftalt mellem regeringen og KL, at andelen af udsatte børn og unge med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.

Samtidig er ét af de tre overordnede mål for Folkeskolereformen, at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes.

På den baggrund er der som led i satspuljeaftalen for 2015 igangsat et fælles initiativ mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold [herefter MBLIS]. Formålet med initiativet er at forbedre udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen, så de i højere grad får de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse som grundlag for at få et velfungerende voksenliv.

Initiativet skal i øvrigt understøtte:

(18)

18

• De sociale 2020-mål om, at udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik skal forbedres. Samtidig understøtter målet også indirekte 2020-målsætningen om, at flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

• Folkeskolereformens målsætning om, at den negative betydning af elevernes sociale baggrund skal reduceres samtidigt med, at der sættes fokus på trivsel, og på at alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Ministeriernes fælles initiativ har det primære formål at forbedre børnenes faglige niveau ved at identificere, udvikle og afprøve en række metoder, som i norden og andre lande har vist gode resultater. Klub Penalhus er, sammen med Makkerlæsning, et af de afprøvningsprojekter, som indgår i det fælles initiativ. Initiativets øvrige metoder udvælges på baggrund af en afsøgning i 2015.

Der er til det samlede initiativ tilknyttet evaluering og erfaringsopsamling med henblik på, at indsatser, der har vist gode resultater for målgruppen af udsatte og anbragte børn, kan formidles til øvrige kommuner og skoler.

Klub Penalhus - The Letterbox Club.

Klub Penalhus er en skoleunderstøttende metode, som er udviklet i England under navnet The Letterbox Club, og som aktuelt omfatter mere en 6000 anbragte børn i England.

The Letterbox Club er en central skolestøttende indsats, som i England udsender skolestøttende materialer i konvolutter til tusindvis af plejefamilieanbragte børn i alderen 5-13 år.

De skolebørn, som i UK, har modtaget konvolutterne i et skoleår har i nationale test vist fremgang på helt op til 1,5 skoleår i læsning/stavning og matematik samt øget motivation for læring generelt.

Desuden vurderer plejeforældre, at børnenes generelle trivsel forbedres samtidigt med, at børnene oplever forbedrede skolekompetencer. Læs mere om de engelske erfaringer på www.letterboxclub.uk

De gode resultater for anbragte og udsatte børn tilmeldt The Letterbox Club i England er flere gange blevet fremhævet af blandt andet den svenske registerforsker Bo Vinnerljung, og ønskes nu afprøvet i Danmark. Den skoleunderstøttende metode The Letterbox Club har ikke før været afprøvet i de nordiske lande.

(19)

målrettet små børn og børn i førskolealderen: ’Skolekuffert’ er i gang i flere kommuner målrettet to- sprogede børn i førskolealderen. Programmet HIPPHOPP anvendes forebyggende til børn i førskolealderen og er en fordanskning af Hippy-programmet. HIP-HOPP blev evalueret af Rambøll i 2012.

Afprøvning af Klub Penalhus i Danmark

Til afprøvningen af metoden i Danmark er der valgt en organisering af Klub Penalhus som så vidt muligt ligner den engelske organisering, således, at vi i Danmark har de bedste forudsætninger for at overføre de positive resultater til målgruppens børn.

Afprøvningen vil forløbe i to faser. En testfase i juli til december 2015, hvor de skoleunderstøttende materialer afprøves på 50 børn med henblik på at tilpasse konceptet og finde den mest hensigtsmæssige målgruppe for en afprøvning i større skala.

Selve afprøvningsfasen forløber fra 2016-2018. Der vil være knyttet en ekstern evaluator til begge faser. I afprøvningsfasen etableres endvidere kommunale enheder, der distribuerer konvolutterne med skoleunderstøttende materialer til de tilmeldte børn.

4.1 Den udbudte opgave

Den udbudte opgave omfatter afprøvning af den skoleunderstøttende metode The Letterbox Club/ Klub Penalhus til en dansk kontekst.

Klub Penalhus skal afprøves i et tæt samarbejde mellem MBLIS og UVM, kommunale enheder samt skolefaglige ressourcepersoner. Undervisningsministeriet har ansvaret for ekstern evaluering samt udbredelse af resultaterne af afprøvningen.

Beløbsrammen for udbuddet er kr. 2.160.000,- ekskl. moms.

I de følgende afsnit beskrives leverandørs opgaver.

(20)

20 4.1.1 Formål med opgaven

Formålet med projektet er at afprøve den skoleunderstøttende metode The Letterbox Club i Danmark. I Danmark kaldes metoden Klub Penalhus, og målgruppen er udsatte og anbragte børn, som går i folkeskolen på 1.-7. klassetrin.

Målet med projektet er, at de deltagende udsatte børn og unges faglige niveau i dansk og matematik forbedres, så de får bedre mulighed for at klare sig godt i folkeskolen og videre i uddannelsessystemet.

Samtidig er målet også at mindske betydningen af elevernes sociale baggrund, samtidig med at alle elever bliver så dygtige, de kan, hvilket også er centralt i Folkeskolereformen.

Formålet med opgaven er at afprøve den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus i Danmark ved at etablere en central enhed, som i projektperioden kvalitetssikrer, indkøber, pakker og udsender skoleunderstøttende materialer til målgruppen i tæt samarbejde med opgavens øvrige aktører (se afsnit Organisering). Afprøvningens formål er desuden at tillade en evaluering af den skoleunderstøttende metodes virkning for anbragte og udsatte børns resultater i en dansk kontekst.

4.2 Målgruppen

Målgruppen for opgaven er:

• Anbragte børn i folkeskolens 1. – 7. klassetrin

• Udsatte børn (støtte efter SEL § 52) i folkeskolens 1.-7. klassetrin

Anbragte børn. Anbragte børn omfatter børn, som er anbragt enten i plejefamilie, på døgninstitution eller på socialpædagogiske opholdssted, og som går i folkeskole. Målgruppen omfatter dermed ikke anbragte børn, som går i intern skole på døgninstitution, socialpædagogisk opholdssted eller i friskole.

Udsatte børn. Udsatte børn omfatter børn som er hjemmeboende ved deres forældre, som modtager støtte efter servicelovens § 52 og som går i folkeskole. Målgruppen omfatter ikke børn, som går i friskole eller andre skoletilbud.

(21)

Metoden skal afprøves og evalueres i projektperioden, og det er derfor centralt for opgaveløsningen, at så mange børn som muligt på alle 7 klassetrin tilmeldes Klub Penalhus. Som minimum skal 50 børn i testfasen i 2015 modtage materialet, og som minimum skal 250 børn i afprøvningsfasen 2016-2018 modtage materialet.

Leverandør skal påregne at skulle tilbyde og fremsende materialet til betydeligt flere børn end det angivne minimumsantal dels for at sikre, at metoden afprøves, dels fordi anbragte og udsatte børn kan have ustabile opvækstvilkår. Målgruppen kan ikke forudsættes at være stabile projektdeltagere, og tilbudsgiver skal indtænke dette som et vilkår for opgaveløsningen.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud opstille et design, hvoraf det fremgår hvordan både udsatte børn og anbragte børn kontaktes og tilmeldes i både test- og afprøvningsfasen af Klub Penalhus.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud opstille et design, hvoraf det fremgår hvordan så mange børn som muligt deltager, og hvordan der tages højde for frafald, således at antallet af børn, der har modtaget materialet, og som på den baggrund kan gennemføre evaluators tests, som minimum er 50 børn i 2015 og minimum 250 børn i afprøvningsfasen 2016-2018.

4.3 De skoleunderstøttende materialer

De skoleunderstøttende materialer består af en pakke materialer, som fremsendes til hvert tilmeldt barn i alt seks gange, dvs. månedligt fra juli til december, i det år barnet er tilmeldt. Leverandør skal vælge det skoleunderstøttende materiale, som skal i de danske pakker til de tilmeldte børn.

Hver af de seks kuverter skal som minimum indeholde følgende materialer (gældende for alle 7 klassetrin hvert år i projektperioden):

a) En farvestrålende kuvert (klassetrin må ikke fremgå af kuverten, erstattes af fx farvekode) b) En skriftlig hilsen fra rollemodel (motivation)

c) 10 selvklæbende navnelabels med barnets fulde navn til materialerne d) 1-3 læse- og lydbøger med non-fiktion, fakta og poesi

e) 3-4 matematikøvelser

f) Et mindre spil, fx købmand eller lignende g) Skrive- og regneredskaber svarende til årgang

(22)

22 h) Link til anerkendte websites med flere øvelser i begge fag

i) Brev (følgebrev fra leverandør), adresseret til barnet om den aktuelle hhv. den kommende kuverts materialer.

Materialerne skal i deres indhold og udseende være både alderssvarende og motiverende for børn på de 7 klassetrin, og fokusere på at understøtte fagene læsning og matematik. Det er centralt i opgaven, at børnene oplever Klub Penalhus’ kuverter og materialer som motiverende og at børnene føler, at de modtager en gave.

Samtidigt må materialet, herunder konvolutten, det fremsendes i, ikke kunne opfattes stigmatiserende for modtageren.

Materialet sendes direkte til børnene, og må ikke gå via personale eller forældre. Det er barnet som er medlem af Klub Penalhus, og det er op til barnet at inddrage sine forældre eller kontaktpædagoger i materialernes anvendelse, efter modtagelsen af materialet. Erfaringerne fra England peger på, at når materialerne motiverer og glæder børnene, vil de naturligt inddrage forældre og/eller plejeforældre og personale omkring dem.

Brevet i hver konvolut adresseres direkte til barnet, og formuleres til barnet i en værdig tone. I brevet, en slags følgebrev, præsenteres materialerne i den aktuelle konvolut, mens den kommende konvoluts indhold introduceres.

I hver fremsendelse vedlægges en kortfattet hilsen fra en rollemodel. Rollemodellen skal være en voksen, som børnene kan spejle sig i, og som kan motivere dem til læring fx med sin historie. Rollemodellen kan være kendt fx fra børnemedierne, en forfatter, politiker eller erhvervsleder, som har noget særligt på hjerte til netop denne målgruppe.

Hver kuvert med skoleunderstøttende materialer skal indeholde forskellige materialer, der alle understøtter læringsmålene i fagene dansk og matematik for de respektive klassetrin. Alle skoleunderstøttende materialer skal udvælges, således at de fremstår tilpasset til de respektive klassetrin 1. – 7., og aktivt understøtter folkeskolens mål for hvert klassetrin.

Hver kuvert skal indeholde 1-3 læse- og lyd-bøger i et fagligt niveau svarende til de respektive klassetrin.

Erfaringerne fra England peger på, at mange børn i målgruppen har læsevanskeligheder og store videnshuller pga. fx mange skoleskift og traumer, og at de har svært ved at forstå og motiveres ved fiktion og særligt fantasy- fortællinger. Erfaringerne fra England peger på, at børnene oplever mest motivation ved bøger om faktaemner, hvor deres viden udvides, nonfiktion og også poesi om børns oplevelser af fx savn eller kærlighed til et kæledyr.

(23)

højest 10 minutter. Erfaringerne fra England peger på, at spil og øvelser som løses inden for dette tidsrum, giver målgruppen succesoplevelser og tryghed ved skolefaglige materialer. Omvendt viser erfaringerne at opgaver, som tager længere tid at løse, enten slet ikke løses (spild) eller skaber negative forventninger, og kan være med til at understrege barnets evt. mistrivsel i skolen, i hjemmet og på anbringelsesstedet.

De skoleunderstøttende materialer skal ud over bøger, øvelser og spil, som understøtter de to skolefag, som minimum også omfatte skrive- og regneredskaber fx blyanter, kuglepen, regnemaskine, vinkelmåler, passer etc.

I hver kuvert skal vedlægges 10 selvklæbende navnelabels med navnet på det barn, som modtager konvolutten fra Klub Penalhus. Børnene kan anvende de medsendte navnelabels til at markere bøger og materialer med deres navn, og på den måde tage dem i besiddelse og passe på dem. Erfaringerne fra England peger på, at særligt anbragte børn har meget få personlige ejendele med sig fra hjemmet eller tidligere anbringelser, og at de ofte har oplevet at miste ejendele ved fx flytninger.

Krav vedr. konvolutternes indhold

Tilbudsgiver skal i udvælgelsen af de skoleunderstøttende materialer anvende nedenstående Fælles Mål for hhv.

fagene dansk og matematik gældende fra 2015, som målestok:

• De nye Fælles Mål for dansk findes her: http://www.emu.dk/omraade/gsk- l%C3%A6rer/ffm/dansk

• De nye Fælles Mål for matematik her: http://www.emu.dk/omraade/gsk- l%C3%A6rer/ffm/matematik

Tilbudsgiver skal i sit tilbud give konkrete eksempler på hvordan det imødekommes, at materialerne fremtræder alderssvarende og motiverende for børn på de 7 klassetrin, og hvordan de samtidigt kan virke motiverende og understøtte læringen i fagene læsning og matematik.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud give konkrete eksempler på hvordan konvolutterne kan sendes direkte til de tilmeldte børn, og konkrete eksempler på hvordan samarbejdet med forældre, plejeforældre og personale omkring opgaven kan tilgodeses i de to faser hhv..

Tilbudsgiver skal i sit tilbud give konkrete eksempler på formuleringer og breve, der fremstår værdige og har en for børnene motiverende tone på de respektive klassetrin.

(24)

24

Tilbudsgiver skal i sit tilbud give konkrete eksempler på kriterier for valget af rollemodeller i projektperioden.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud give konkrete eksempler på kortfattede hilsner til børnene fra voksne rollemodeller.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud opstille konkrete eksempler på hvordan de foreslåede materialer kan understøtte læringsmålene for hvert af de 7 klassetrin, jævnfør Fælles Mål i de to fag dansk og matematik, se ovenfor.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud give konkrete eksempler på læse- og lydbøger med de nævnte karakteristika, som kan leve op til de faglige mål for de 7 klassetrin.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud give konkrete eksempler på spil og matematikøvelser, som kan løses af børn indenfor det angivne tidsrum på de respektive klassetrin.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud give konkrete eksempler på (gerne med fotos) skolefaglige skrive- og regneredskaber samt navnelabels, som vedlægges i konvolutterne.

4.4 Testfasen juli 2015 – december 2015

Testfasen løber fra juli – december 2015, og vil omfatte ca. 50 børn, der i perioden juli til december månedligt modtager en kuvert med skoleunderstøttende materialer (6 kuverter), samt kan bidrage til evaluators dataindsamling i 2015.

Det er leverandørs opgave i testfasen at gennemføre og afholde alle udgifter i forbindelse med:

a. Information og skriftlige materialer til rekruttering

b. Rekruttering af minimum 50 børn på de 7 klassetrin til testfasen

c. Indkøb og pakning af materialer til de 7 klassetrin a 6 kuverter pr barn årligt d. Breve fra rollemodeller

e. Adressering og forsendelse

f. Fortrykte navnelabels til alle børn tilmeldt testfasen

g. Samarbejde med Evaluator i forbindelse med dataindsamling og tests af de tilmeldte børn h. Udvikling af klassetrins-indikator eller -vejleder ved tilmelding af børn

i. Erfaringsindsamling i forhold til materialer, layout, rollemodeller, indikator etc.

j. Tilpasning af materialer, hjemmeside, klassetrins-indikator i vinteren 2016

(25)

foregå.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud opstille et design for rekrutteringen af et stort antal børn, således at minimum 50 børn kan rekrutteres til at deltage i tests.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud gøre rede for en forventet fordeling af hhv. anbragte og udsatte børn i deltagerkredsen i testfasen.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud opstille plan for testfasens gennemførelse.

4.5 Hjemmeside, juli 2015- december 2018

Leverandør skal oprette en hjemmeside for projektet. Hjemmesiden oprettes i Socialstyrelsen format, dvs. CMS-systemet Plone. Tekst og øvrige funktionaliteter på hjemmesiden udvikles og finansieres af leverandør, og skal godkendes af Socialstyrelsen.

På hjemmesiden skal det fremgå hvad projektet indeholder bl.a. hvem, der er projektejer samt finansieringsform. Der skal være en kortfattet beskrivelse af indholdet af kuverterne på de 7 klassetrin med henblik på at anbringelsespersonale, forældre og børn kan orientere sig, og dermed bidrage til at træffe det rette valg af klassetrinsmateriale for børnene.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud opstille et design for en hjemmeside jævnfør nærværende projektbeskrivelse, samt eksempler på hvordan hjemmesiden og elektroniske materialer kan anvendes i forbindelse med:

a. Leverandørs rekruttering af børn til testfasen

b. De kommunale enheders rekruttering af børn i afprøvningsfasen c. Tilmelding af børn

d. Klassetrinsindikator ved tilmelding e. Orientering til personale og forældre

f. Evaluators aktiviteter i perioden 2015-2018

4.6 Afprøvningsfasen 2016-2018

Primo 2016 samler leverandør erfaringerne fra testfasen med henblik på at udforme det endelige design for Klub Penalhus i afprøvningsfasen 2016-2018. Det endelige design, som skal anvendes i hele

(26)

26

afprøvningsperioden, omfatter alle dele af opgaveløsningen: layout af kuverter, materialevalg, kommunikation og formidling, klassetrinsindikator ved tilmelding, samarbejde med evaluator, etc.

Oplæg til det endelige design forelægges arbejds- og styregruppe med henblik på evt. tilpasninger og senere godkendelse. De godkendte materialer anvendes herefter uændret i afprøvningsfasen 2016- 2018.

Primo 2016 vil kommuner kunne ansøge om at indgå i afprøvningen af Klub Penalhus. Der udmeldes en central pulje til kommuner, der ønsker at etablere en kommunal enhed, som skal varetage rekrutteringen og tilmeldingen af børn til afprøvningen af Klub Penalhus. Det anslås, at 5-10 kommunale enheder kan etableres fra 2. kvartal 2016.

De kommunale enheder skal tilbyde Klub Penalhus til målgruppen i egen og nabokommuner. Fra 2.

kvartal 2016 og i resten af afprøvningsperioden skal de kommunale enheder varetage rekruttering, kontakt og tilmelding af børn på de syv klassetrin i eget optageområde.

I afprøvningsfasen fremsender leverandør færdigpakkede kuverter til de kommunale enheder. Det er leverandørs opgave at afholde alle udgifter i forbindelse med indkøb, pakning og forsendelse til de kommunale enheder. Afprøvningsfasen omfatter tre runder:

År Periode Indhold

2016 Juli – december 6 pakker/tilmeldt barn

2017 Juli – december 6 pakker/tilmeldt barn

2018 Februar – juli 6 pakker/tilmeldt barn

Det er centralt for opgaveløsningen, at leverandør understøtter de kommunale enheder i følgende forhold:

a) Anvendelse af leverandørs skriftlige materialer i rekruttering b) Rekruttering af børn fra alle 7 klassetrin

c) Rekruttering af udsatte børn d) Rekruttering af anbragte børn e) Tilmelding og frister

(27)

h) Alle forhold omkring evaluering og tests af børnene

i) Anvendelse af klassetrins-indikator ved tilmelding af børnene j) Vedr. porto, pakning og forsendelse

Krav vedr. afprøvningsfasen

Tilbudsgiver skal i sit tilbud indarbejde en plan for hvordan tilbudsgiver opsamler erfaringer med materialet fra testfasen på alle dele af opgaveløsningen med henblik på intern kvalitetssikring og input til det endelige valg af materialer i 2016. Der bør være fokus på:

a) Børnenes vurderinger af materialet og design b) Børnenes oplevelser af motivation og læring

c) Fagpersoners vurdering af materialernes faglige niveauer

d) Den endelige fordeling af udsatte og anbragte børn i målgruppen e) Samarbejdet med evaluator

f) Samarbejdet med forældre, plejeforældre og personale omkring børnene

Tilbudsgiver skal i sit tilbud indarbejde et design for hvordan det tætte samarbejde med de kommunale enheder kan foregå, herunder forhold omkring kommunikation, understøttelse af opgavevaretagelsen i de kommunale enheder, respons fra de kommunale enheder på materialer og tilmeldinger af børn samt forsendelsesplaner.

4.7 Udbredelse af resultater og erfaringer

Som et led i samarbejdet mellem MBLIS og Undervisningsministeriet sker der fra 2017 og fremefter en formidling af dels de første erfaringer med skoleunderstøttende metoder, dels af evalueringens resultater og af det samlede forsøg med skoleunderstøttende metoder i samarbejde med Undervisningsministeriet.

De nærmere forhold og leverandørs aktiviteter under denne del af opgaven aftales med arbejds- og styregruppe. Leverandør må påregne at skulle indgå i formidlingsaktiviteter.

(28)

28

2.5 Organisering

Tilbudsgiver skal i sit tilbud præsentere et design og en tidsplan, hvoraf det fremgår hvordan nedenstående organisering tilgodeses og er indarbejdet i gennemførelsen af aktiviteterne.

Projekt-ejer. MBLIS, repræsenteret af Socialstyrelsen er ejer af projektet. Projektet er et led i en større afprøvning af en række skoleunderstøttende og skolerettede tiltag, som gennemføres i tæt samarbejde med Undervisningsministeriet.

Socialstyrelsen vil som repræsentant for projektejer følge afprøvningen af Klub Penalhus tæt og fungere som leverandørs kontakt til styregruppen og de to ministerier. Det er Socialstyrelsen, der endeligt godkender materiale pga. aktiviteter. Socialstyrelsen påregner at afholde ca. 4 møder årligt med leverandør.

Der er nedsat en styregruppe, en arbejdsgruppe og en følgegruppe for det samlede initiativ og på tværs af de to ministeriers områder. Styregruppe, arbejdsgruppe og følgegruppe følger i hele perioden Klub Penalhus og de øvrige metoder, som afprøves i programmet. I faser med godkendelser af skoleunderstøttende materialer, skal leverandør påregne ekstra mødeaktivitet fx med Socialstyrelsen og styregruppen.

Evaluator. Evalueringen igangsættes i 3. kvartal 2015 af Undervisningsministeriet, og vil omfatte individuelle progressionsmålinger, trivselsmålinger samt anvendelse af de nationale tests. Evalueringsdesignet vil, ud over Klub Penalhus, omfatte andre skoleunderstøttende og skolerettede metoder, som afprøves som en del af det fælles initiativ. Leverandør skal påregne at samarbejde med leverandør af evalueringen omkring test af de tilmeldte børn. Evalueringen, herunder test af de tilmeldte børn, pågår i hele projektperioden.

Kommunale enheder. I 2. kvartal 2016 vil der blive oprettet 5-10 kommunale enheder fordelt over hele landet.

De kommunale enheder finansieres af en central pulje, og står i afprøvningsfasen 2016-2018 for rekruttering og tilmelding af børn i målgruppen, der ønsker at modtage Klub Penalhus skoleunderstøttende materialer.

Leverandør skal fra foråret 2016 samarbejde med de kommunale enheder om målgruppen for Klub Penalhus.

4.9 Overordnet tidsplan for opgaven

Opgavens milepæle og rateudbetalingsplan ligger fast i afslutningen af hvert kvartal i hele projektperioden. Tilbudsgiver bedes i sit tilbud udspecificere delopgaver i hvert kvartal som grundlag for udbetaling af rater.

(29)

Periode Aktivitet

Juni 2015 Opstartsmøde med valgt leverandør Kontrakt

Juni-juli Kontraktens indgåelse:

Første milepæl og første rate

Leverandør præsenterer med henblik på

godkendelse: kuverter og

skoleunderstøttende materiale til test 2015 af min 50 børn på 7 klassetrin

Leverandør rekrutterer min 50 børn til test i 2015.

Juli Leverandør indkøber/fremskaffer

materialer, som er godkendt af Socialstyrelsen

Leverandør opretter hjemmeside til projektet

Juli-december 2015 Leverandør udsender månedligt kuverter til testfasens børn

Evaluator indsamler data 31. september Milepæl og rate

31. december Milepæl og rate

Januar 2016 Resultater af test 2015 forelægges styregruppen etc.

Januar-februar Socialministeriet udmelder pulje målrettet kommuner, der vil etablere kommunale enheder

Leverandør præsenterer revideret oplæg til materialer til udsendelse juli-december 2016, 2017 og 2018.

Evt. justeringer påhviler leverandør.

(30)

30 Marts Socialstyrelsen godkender materialevalg

for afprøvningen fra 2016-2018 31. marts Milepæl og rate

April Leverandør indkøber og pakker

Hjemmesiden opdateres

Leverandør kontakter de kommunale enheder, fremsender materialer til rekruttering etc.

Maj Kommunale enheder etableres lokalt Kommunale enheder tilmelder antal børn/klassetrin til leverandør og evaluator Juni-juli Leverandør fremsender passende antal

færdigpakkede kuverter på alle 7 klassetrin til de kommunale enheder 30. juni Milepæl og rate

Juli-december Kommunale enheder udsender kuverterne direkte til de tilmeldte børn inkl. fortrykte navnelabels

Juli-december Evaluator indsamler data på tilmeldte børn 31. september Milepæl og rate

31. december Milepæl og rate

Januar 2017 Evaluator præsenterer data for styregruppen

Februar-marts Leverandør forbereder materialerne til udsendelse i juli-december 2017 samt forår 2018 (fx feb.-juli)

31. marts Milepæl og rate

april-juni Leverandør pakker og fremsender kuverter til kommunale enheder

30. juni Milepæl og rate

Juli-december Kommunale enheder udsender kuverter til tilmeldte børn

(31)

udbredelse af resultater og erfaringer med metoden. Leverandør indgår.

31. september Milepæl og rate 31. december Milepæl og rate

Januar 2018 Leverandør pakker og udsender kuverter til kommunale enheder

Februar-juli Kommunale enheder udsender til tilmeldte børn

Evaluator indsamler data på tilmeldte børn 31. marts Milepæl og rate

30. juni Milepæl og rate

31. september Milepæl og rate

Efterår Undervisningsministeriet står for udbredelse af resultater og erfaringer med metoden. Leverandør indgår.

31. december Milepæl og afsluttende rate

4.10 Økonomi

Leverandør afholder alle udgifter til:

a. Indkøb af materialer

b. Udvikling af breve fra rollemodeller c. Pakning af 6 kuverter pr tilmeldt barn d. Hjemmeside og rekrutteringsmaterialer e. Klassetrinsindikator ved tilmelding f. Annoncering

g. Rekruttering i testfasen

h. Samarbejde og kommunikation med kommunale enheder

(32)

32 i. Fremsendelse af færdigpakkede kuverter

j. Deltagelse i møder med Socialstyrelsen og tilknyttede grupper k. Eget samarbejde med Evaluator

l. Egen andel i forbindelse med formidling af erfaringer og resultater

Budgettet for opgaveløsningen er fastlagt af bevillingsrammen og fordeler sig som følger:

Kr. 2015 2016 2017 2018 I alt i kr.

Ekskl.

Moms

400.000 880.000 560.000 320.000 2.160.000

Inkl.

moms

500.000 1.100.000 700.000 400.000 2.700.000

Det er et ufravigeligt krav, at tilbudsgiver overholder ovenstående budget, herunder at budgettets års-beløb ikke kan fraviges grundet bevillingsrammen.

Dvs. at der fx ikke kan overføres restmidler fra et år til det følgende.

Det er et krav, at tilbudsgiver i sit oplæg til betalingsplan indarbejder de oplyste kvartalsvise milepæle.

4.11 Referencer

De nye Fælles Mål for dansk findes her: http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/dansk De nye Fælles Mål for matematik her: http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/matematik

Se også www.sfi.dk - Forskningsrapporter om skolegang og -resultater for anbragte og tidligere anbragte børn og unge, samt vilkår, skolegang og -resultater for børn og unge, der modtager foranstaltninger efter serviceloven.

(33)

Tjeklisten er ment som en hjælp til, at tilbudsgiveren ikke glemmer elementer i sit tilbud. Listen indeholder punkter, som erfaringsmæssigt jævnligt overses af tilbudsgivere. Det skal dog fremhæves, at det alene er tilbudsgiverens ansvar at afgive komplet tilbud.

Har tilbudsgiver udover punkterne i disposition for tilbud husket i sit tilbud at_

Fremsende et fremsendelsesbrev, hvoraf entydigt fremgår, hvilken virksomhed eller sammenslutning, der har afgivet tilbuddet

Angive, hvilke dele af tilbuddet der så vidt muligt ønskes behandlet fortroligt og undtaget fra aktindsigt

Opfylde alle minimumskrav

Mærke forsendelsen som angivet

Adressere korrekt

Datere tilbud og datere erklæring(er)

Underskrive tilbuddet på den indledende side

(34)

Tilbud-Bilag 1 Soliditetserklæring

En soliditetserklæring viser tilbudsgiverens soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår

tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed.

Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes tilbudsgiverens soliditetsgrad som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede egenkapitals værdi i forhold til deres samlede aktiver, udregnet i procent. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapitals værdi i forhold til sammenslutningens samlede aktiver, udregnet i procent.

Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 8 % i det seneste disponible regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgiverens samlede egenkapitals værdi i forhold til samlede aktiver, udregnet i procent.

Dvs. at soliditetsgrad = (samlede egenkapitals værdi/samlede aktivers værdi) x 100.

Erklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag 1

(35)

Erklæring om hæftelse for øvrige tilbudsgiveres ydelser

Såfremt der afgives tilbud fra en sammenslutning af tilbudsgivere (konsortium), er det tilstrækkeligt, at én af tilbudsgiverne opfylder minimumskravet angivet i punkt 2.5.1. I givet fald skal den tilbudsgiver, som opfylder minimumskravet, medsende en underskrevet erklæring om, at denne tilbudsgiver hæfter for øvrige, navngivne tilbudsgiveres ydelser på ganske samme måde som for sine egne forhold.

Undertegnede tilbudsgiver erklærer hermed at hæfte for følgende tilbudsgivere vedrørende minimumskravet i punkt 2.5.1 i:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Såfremt erklæring ikke er relevant anføres dette.

Dato:

Firmanavn:

Underskrift:

Stempel:

(36)

Tilbud-Bilag 3

Erklæring på tro og love om Udelukkelseskriterier

1. Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver leverandør:

a) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/773

b) bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 21 og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742

c) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser.

d) hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge.

2. Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver økonomisk aktør:

a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning

b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning

c) som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed

d) som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret

e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land

f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land

(37)

kræves i henhold til denne afdeling, eller som har undladt at give disse oplysninger.

Undertegnede erklærer herved ikke at være omfattet af ovennævnte udelukkelseskriterier og vil kunne fremsende en serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden tidsfristen jf. pkt.2.5.2

Dato:

Firmanavn:

Underskrift:

Stempel:

Tilbud-Bilag 4

Erklæring på tro og love om

overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på

arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres

I henhold til Direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige varekøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter artikel 27 skal tilbudsgivere eller de ansøgere, der deltager i en udbudsprocedure angive, at de ved udarbejdelsen af deres tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres.

(38)

Det vil blive betragtet som udelukkelsesgrund, hvis tilbudsgiver ikke kan bekræfte, at bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres er overholdt.

Tilbudsgiver erklærer hermed ved sin underskrift, at bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted hvor ydelsen skal præsteres er overholdt.

Dato:

Firmanavn:

Underskrift:

Stempel:

Tilbud-Bilag 5

Dokumentation for, at tilbudsgiver jf. Udbudsdirektivet kan godtgøre, at han indehaver nødvendig autorisation eller organisatorisk medlemskab, såfremt dette er en forudsætning for, at tilbudsgiver i sit hjemland kan udføre den pågældende ydelse. Såfremt autorisation ikke er relevant anføres dette.

Tilbud-Bilag 6

Underentreprise

(39)

planlægges givet i underentreprise, samt erklæring fra underleverandør om, at vedkommende har indvilliget i at påtage sig opgaven vedlægges som Tilbud-Bilag 6

Planlægges ingen del af opgaven givet i underentreprise anføres dette.

Underleverandør (navn og adresse)

Skønnet antal timer

Evt. delopgave Skønnet pris Underskrift underleverandør

Dato:

Firmanavn:

Underskrift:

Stempel:

(40)

Tilbud-Bilag 7

Forbehold

Forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet accepteres ikke og vil medføre udelukkelse for deltagelse i nærværende udbud. Dette betyder, at identiteten af det samlede udbudsmateriale i det væsentligste skal fastholdes.

I det omfang, tilbudsgiver ikke udtrykkeligt i Tilbud – Bilag 7 tager forbehold, lægges det til grund, at tilbudsgiver ikke har forbehold for udbudsmaterialet

Dato:

Firmanavn:

Underskrift:

Stempel:

(41)

Tro og love erklæring vedrørende Gæld til det offentlige

Gæld til det offentlige

Undertegnede erklærer hermed på tro og love i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at kunne deltage i offentlige udbudsforretninger, i hvilket omfang virksomheden har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor virksomheden er etableret. Ved gæld til det offentlige forstås skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger. Ved det offentlige forstås offentlige myndigheder i Danmark eller i det land, hvor virksomheden er etableret.

Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på nuværende tidspunkt udgør:

kr. ____________________________ (angiv beløb)

Såfremt virksomhedens gæld overstiger kr. 100.000 skal nedenstående udfyldes.

Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. 100.000:

Ja ________ Nej ________

Der er indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning, og denne ordning er overholdt på nuværende tidspunkt:

Ja ________ Nej ________

Underskriftsforhold

Erklæringen afgives på vegne af virksomheden af nedenstående person, som med sin underskrift:

- bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen;

(42)

- på tro og love bekræfter korrektheden af oplysningerne i erklæringen; og

- giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante myndigheder.

Virksomhedens navn:

CVR-nummer:

Undertegnedes stilling og navn:

Dato:

Underskrift:

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

ved forsøgets afslutning]) pr. Under behandlingen befinder såvel apparatur som mandskab sig uden for drivhuset. Arbejdet med udlægning af plasticslanger og dækning med

For at undersøge alle disse forhold, blev der anlagt et forsøg i Golden Delicious, hvor der blev sprøjtet med captan, dinocap, napthyleddike- syre og carbaryl udsprøjtet på

Medens der ellers ikke i mange år har været anmeldt midler mod vinteræg af spindemider til brug fØr klækningens begyndelse, blev der i 1967 anmeldt 2 af helt

Det kan fx være, hvordan I generelt agerer i organisationen, hvor- dan I forholder jer til og omsætter jeres værdigrundlag, hvilket fagligt niveau I tilstræber, hvordan

Nadia Rahbek Dyrberg ser anonymitet som en styrke og begrunder dette med at “anonymiteten ved clickers vurderes til at kunne afhjælpe den velkendte problemstilling at mange

– Især sammenhænge mellem SECCQ-1 og motivation, samt sammenhænge med NEO trækkene, men. forskelligt afhængig af

Dette  års  virksomhedsbesøg  foregik  på  Alfa  Laval  i  Kolding.  Alfa  Laval  Kolding  er  specialist  i  løsninger 

[r]