• Ingen resultater fundet

Vejledning: Ansøgning om rådgivning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Vejledning: Ansøgning om rådgivning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge"

Copied!
4
0
0

Hele teksten

(1)

1

Vejledning:

Ansøgning om rådgivning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, der vil styrke den tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Der kan nu søges om forløb med opstart primo 2018. Ansøgningsfristen er den 7.

november 2017.

En tidligere forebyggende indsats for socialt udsatte børn og unge giver både menneskeligt, fagligt og økonomisk mening. Forskning på området peger på, at det kan betale sig at investere i bedre forebyggelse, da en tidlig indsats kan forebygge, at problemer vokser sig større, og at der i et længere perspektiv opstår negative

følgevirkninger for målgruppen1. Samtidig viser studier fra KORA (tidligere Krevi), at svenske kommuner med en forebyggende tilgang har gode erfaringer med færre lange institutionsanbringelser og flere indsatser tæt på barnets hverdagsliv2.

At målrette den kommunale indsats for udsatte børn og unge til at være tidligere forebyggende og mere effektiv kræver et strategisk fokus på forebyggelse i kommunen. Dette nødvendiggør oftest en organisatorisk og helhedsorienteret omlægning på tværs af myndighed, udfører og almenområdet og et godt blik ind i de faglige elementer i en omlægning.

Om rådgivningen

Et rådgivningsforløb har til formål at understøtte den strategiske og helhedsorienterede omlægning af indsatsen samt understøtte de faglige elementer i omlægningen. Forløbet tilrettelægges med afsæt i den enkelte

kommunes konkrete behov og vil bestå af forskellige aktiviteter, der tilsammen sætter fokus på omlægning af indsatsen på tværs af myndighed, udfører og almenområdet. Den faglige retning i rådgivningen bygger i høj grad på viden og erfaringer fra Projekt Partnerskabskommuner.

LINK: Faglig retning i omstillingen til en tidligere forebyggende indsats

Rådgivningsteamet består af konsulenter fra Socialstyrelsen, der har en bred vifte af erfaring fra børne- og ungeområdet samt med at understøtte implementering af indsatser, lovbestemte initiativer og strategisk omlægning til en tidligere forebyggende indsats.

Afhængig af, hvad I prioriterer at fokusere på i rådgivningsprocessen, kan I som kommune forvente, at rådgivningen bidrager til:

 Øget indsigt i egen praksis og udviklingsmuligheder i arbejdet mod en tidligere forebyggende indsats

 Viden om centrale elementer og virkemidler i en helhedsorienteret omlægning

1(Heckman, 2012: The Case for Investing in Disadvantaged Young Children. European Expert Network on Economics of Education).

2 Krevi 2011: Den svenske model – det første nærbillede af den svenske praksis for udsatte børn og unge). Undersøgelser peger på, at årsagen bl.a. skal findes i en mere systematisk forebyggende tilgang til sagsforløbet på tværs af sagsbehandling og tilbudsvifte (Krevi 2012: Tæt på en svensk kommune – inspiration fra Borås kommunes praksis på området for udsatte børn og unge).

(2)

2

 Mulighed for at arbejde med jeres faglige praksis i et omlægningsperspektiv inden for en række konkrete temaer

 Viden om, hvorvidt jeres omlægning bevæger sig i den ønskede retning ved at følge nøgletal for egen udvikling og sammenligne med andre kommuner

Det konkrete indhold i rådgivningen uddybes nedenfor.

Omfang og samarbejde

Omfanget af et rådgivningsforløb er op til fire vejledningsdage over en periode på 6-12 måneder. Dagene kan tilrettelægges som møder, workshops, seminarer eller lignende afhængigt af behov og ønsker.

Som kommune er I ansvarlige for at drive omlægningsarbejdet, og I skal selv være udførende på produkter og processer mellem vejledningsdagene. Omfanget af de ressourcer, som skal afsættes til arbejdet, vil variere afhængig af den omlægningsproces, som den enkelte kommune foretager. Som minimum skal der afsættes ressourcer til:

 Dialog og koordinering med Socialstyrelsen

 At bidrage til en minianalyse af kommunens praksis i et forebyggelsesperspektiv

 Deltagelse af ledere og relevante medarbejdere på rådgivningsdagene (møder, workshops, seminarer mv.)

 Evt. indsamling og validering af data til et nøgletalskatalog

Rådgivningens indhold

Som en del af forløbet forventes I, som kommune, at bidrage til en indledende minianalyse. Analysens resultater præsenteres af Socialstyrelsen på den første rådgivningsdag med henblik på en fælles drøftelse af styrker og udviklingspotentialer i forhold til en tidligere forebyggende indsats. Minianalysen er dermed et afsæt til, at jeres kommune kan formulere eller kvalificere mål og strategier for en styrket tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge.

På de efterfølgende rådgivningsdage vil der være mulighed for at sætte fokus på udvalgte temaer i forbindelse med omlægningen. Det kan være inden for følgende temaer:

1. Styringsgrundlag 2. Forandringsteori

3. Erfaringer med omlægning

4. Faglig udvikling og strategisk efter- og videreuddannelse 5. Tidlig opsporing

6. Sagsbehandling 7. Tilbudsvifte

8. Tværfagligt samarbejde 9. Netværksinddragende metoder 10. Civilsamfund

(3)

3 Nøgletal

Nøgletal kan være et vigtigt værktøj i omlægningsarbejdet, og løbende ledelsesinformation kan bidrage til, at I som kommune har øje for, om omstillingen bevæger sig i den ønskede retning. Derfor tilbydes I som en del af rådgivningen at blive tilknyttet Socialstyrelsens nøgletalskatalog, der indeholder nøgletal for 12 indikatorer, som tilsammen kan give en pejling på jeres udvikling.

Nøgletallene indsamles og formidles i kommunespecifikke rapporter to gange årligt og giver mulighed for at følge nøgletal for eget udviklingsarbejde og desuden sammenligne med et gennemsnit af andre relevante kommuner.

LINK: Se eksempel på nøgletalskatalog

Som kommune er I selv ansvarlige for indsamling og validering af data. Socialstyrelsen bistår med vejledning, skabeloner og udarbejdelse af nøgletalsrapporterne.

Ansøgning om rådgivningsforløb i primo 2018

Denne ansøgningsrunde vedrører rådgivningsforløb til tre kommuner, som igangsættes primo 2018.

Udfyld og indsend et ansøgningsskema, hvis jeres kommuner ønsker at deltage i et rådgivningsforløb med start primo 2018

Som en del af satspuljen for 2016 er der afsat 70,8 mio. kr. til et udgående rådgivningsteam i Socialstyrelsen og en ansøgningspulje, der giver mulighed for at søge økonomisk støtte til investering i en tidligere forebyggende indsats. Rådgivningen bygger på den faglige ramme og retning fra Partnerskabsprojektet. Med satspuljeaftalen forventes det, at 33 kommuner vil kunne modtage rådgivningsforløb i perioden 2016 – 2019. Ansøgningspuljen om økonomisk støtte er udmeldt i 2016 og 2017, og den udmeldes igen i 2018.

Bemærk at nærværende ansøgning om rådgivning ikke vedrører økonomisk støtte.

Kommuner, der får tildelt et rådgivningsforløb fra nærværende ansøgningsrunde, kan dog fortsat efterfølgende søge midler fra puljen, der udbydes igen i 2018. Ansøgning om puljemidler sker på lige vilkår med øvrige kommuner.

LINK: Ansøgningspulje til investering i omlægning

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 7. november 2017 kl. 12.00

Ansøgningen sendes til tidligforebyggelse@socialstyrelsen.dk

Ansøgere kan forvente at få svar på ansøgning senest 20. december 2017. Der er forventet opstart af rådgivningsforløbene primo 2018.

Spørgsmål og kontakt

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsproceduren eller forløbet, kan I kontakte fuldmægtig Louise Elisabeth Madsen frem til den 27. oktober 2017 på mail: lema@socialstyrelsen.dk eller mobil: +45 41 93 25 97.

Spørgsmål vedrørende rådgivningens indhold kan stilles til specialkonsulent Lise Skov Pedersen på mail:

lped@socialstyrelsen.dk eller mobil: +45 41 93 25 01.

(4)

4 Ansøgerkreds

Kommuner, som på tværs af myndighed, udfører og almenområdet, ønsker at omlægge området for udsatte børn og unge mod en tidligere forebyggende indsats. Både kommuner, som endnu ikke er begyndt eller som er i gang med en omlægning, har mulighed for at ansøge om rådgivning.

Tildelingskriterier

Socialstyrelsen vurderer de indkommende ansøgninger ud fra følgende kriterier:

 At kommunen i ansøgningen kan godtgøre, at der er ledelsesmæssig opbakning fra det almene- og specialiserede område for børn og unge til rådgivningsforløbet. Kommuner, som kan dokumentere en tværsektoriel opbakning vil blive prioriteret.

 At kommunen ved direktørunderskrift på ansøgningen forpligter sig til, at afsætte ressourcer til kommunens arbejde med at gennemføre rådgivningsforløbet. Herunder arbejdet med produkter og processer mellem vejledningsdagene.

 At kommunens motivation for at deltage i et rådgivningsforløb er beskrevet. I ansøgningsskemaet skal kommunen beskrive udfordringer og styrker i nuværende praksis, og de/t område/r, den ønsker at udvikle. Derefter skal det beskrives, hvordan kommunen vurderer, at et rådgivningsforløb kan bidrage til at imødekomme dette.

 Kommuner, som ikke har deltaget i Partnerskabsprojektet om en tidligere forebyggende indsats (som enten partnerskabskommuner eller referencekommune) vil blive prioriteret.

Socialstyrelsens sagsbehandling vil tage udgangspunkt i en helhedsvurdering af ansøgningerne.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Hvis uddannelsesinstitutionerne ønsker, at de studerende skal have øget interaktion med virksomhederne, så kræver det at de optimerer rammerne, herunder de pædagogiske, økonomiske

KOMPAS projektet vil derfor demonstrere at det kan lade sig gøre for et værft at tilbyde ombygninger af skibe, hvor man erstatter stål med kompositter i. overbygningen

Skal man tilrettelægge en mere bred (og forebyggende) indsats, vil det være nødvendigt også at vide noget om problemets omfang, altså antal- let af børn og familier der er berørt

Nogle af de interviewede unge kommer i en alternativ klub og peger på, at det gode ved den bl.a. er, at selvom der næsten er de samme regler som i de andre klubber, så er

Socialreformen skal sikre udsatte børn, unge og deres familier hurtig og fleksibel støtte med et gennemført forebyggende sigte og i

sammensætte et tilbud til dem med udredning, rådgivning, praktikforløb, mentorer og andre relevante aktive tilbud, der peger frem mod uddannelse eller beskæftigelse. UU-vejlederen

Beskrivelsen af hvert tema indledes med overvejelser om, hvorfor det kan være relevant at arbejde med netop dette tema, og hvordan tiltag inden for dette tema kan bidrage til at

området, herunder hvorfor og hvordan tæt kontakt og hyppig opfølgning er afgørende, hvis man som kommune ønsker at have en tidligere forebyggende praksis på området for børn

3 Projektet skal understøtte og styrke sammenhængen og retningen i den tværgående forebyggende og inkluderende indsats for udsatte børn og unge i seks kommuner. Status-

Skoler med et godt læringsmiljø har heller ikke nødvendigvis stor effekt av nye tiltak, fordi det gode læringsmiljøet i seg selv reduserer mobbing, og fordi et godt

• Socialrådgiverne i alle tre kommuner fortæller, at det er fagligt motiverende at bruge sig selv som fagperson på den nye måde; men i efteråret 2016 – efter et års

i fællesskab at beskrive centrale elementer i en omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.. De

1) En analyse af området for udsatte børn og unge lokalt, der peger på styrker og udvik- lingspotentialer i forhold til at kunne tilrettelægge en tidligere forebyggende og mere

Der er i 2010 til 2014 vedtaget flere ændringer af blandt andet lov om social service for at styrke og forbedre indsatsen over for udsatte børn og unge. Desuden blev der

Hvor nogle kommuner primært har haft fokus på omlægning til en tidligere forebyggende indsats på fx myndighedsområdet, har andre kommu- ner arbejdet bredt med omlægningen på

institutionsanbringelser (det øverste trin) og en større andel af anbringelser i plejefamilier (det her beskrevne trin) og i netværkspleje (tredjeøverste trin). En stigning i

institutionsanbringelser (det øverste trin) og en større andel af anbringelser i plejefamilier (det her beskrevne trin) og i netværkspleje (tredjeøverste trin). En stigning i

Når pernille spørger Dennis hvad han tænker om det, siger han: ”Jeg skal nok gå til lidt mere sport, men der ikke rigtig noget jeg har lyst til, eller nogen jeg kan følges med..

Studierne med fokus på denne risikofaktor omhandler således både indsatser af mere uni- versel, forebyggende karakter, der er målrettet udsatte unge i risiko for at udvikle et

Formålet med de tværfaglige teams i Assens Kommune er at styrke sam- arbejdet mellem det specialiserede område og almenområdet omkring den tidlige forebyggelse og opsporing af

forebyggende og mere effektiv indsats. Der sættes i større grad tidligere ind med forebyggende forløb efter Servicelovens § 11.3. Der er samtidig sket en stigning i andelen

Kortlægningen af tilbudsviften på børne- og ungeområ- det giver et samlet og kvalificeret overblik over de eksi- sterende tilbud til børn og unge i udsatte positioner i kommunen

Det forebyggende arbejde målrettes derfor både de børn og unge, der har et identificeret behov for særlig støtte og derfor allerede er ”kendte” i det sociale system, samt de