• Ingen resultater fundet

Forside og indholdsfortegnelse

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Forside og indholdsfortegnelse"

Copied!
5
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Fortid og Nutid

Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie

Marts 2007. Hefte 1. Side 1-80

(2)

Jette Møllerhøj: Maniske mødre. Den pu- erperale sindssygdoms opfindelse og for­

svinden... 3 Hans Chr. Johansen: Jens Hansen har en

bondegård - og han er en af de heldi­

ge... 23

Debatanmeldelse:

Palle O. Christiansen: Historie som syns­

oplevelse. Gyldeldals store verdens­

historie i ét bind som forbillede for lokal historie eller Danmarkshisto-

Anmeldelser:

Anders Malling Aaboer, Birgitte Dedenroth- Schou, Jens Age S. Petersen: Folkeskolen i Kolding fra 1814 til i dag. (Henrik Gjøde Nielsen)... 53 Eigil Holm: Hansted Kloster - Hansted Ho­

spital. 300 års jubilæum 12. maj 2005. (Rik­

ke Ilsted Kristiansen)... 54 Erik Hofmeister (red.): De ferske vandes

kulturhistorie i Danmark. (Henrik Gjøde Nielsen)... 54 Morten Stenak, De inddæmmede landska­

ber - en historisk geografi. (Steffen Elmer Jørgensen)... 56 Anna Rasmussen: Hylke sogn i det ty­

vende århundrede. (Henrik Gjøde Niel­

sen)... 58 Bendt Friis: Esrum Kanal. Pramfart og

brændetransport til København. Vand­

møller og krudtværk (Bo Fritzbø- ger)... 59 De fynske diger og hegn & kulturmiljøet

Karin Bang: ”Denne yndige lille By.” Peter Nansen og Mariager. (Henrik Gjøde Niel­

sen)... 65

Else Trangbæk: Kvindernes idræt - Fra rødder til top. (Morten Morten­

sen)... 65

Lis Ekelund Nielsen og Palle Tolstrup Niel­

sen "Danmarks værste fængsel. Om krudt- tårnsfangerne i Kastellet 1817-47” (Peter Scharff Smith)... 67

Svend Skafte Overgaard: Fra mangel til overflod. Ernæring og sundhed 1905-2005.

(Else-Marie Boyhus)... 68 Signe Trolle Gronemann og Rikke Vindberg:

I Orkanens Øje - Beretninger fra Orlogs­

skibet Valkyriens togt til Dansk Vestin­

dien 1915-1917. (Jesper Gram-Ander- sen)... 68 Eva Becher & Kurt Risskov Sørensen

(red.): Østfyn i øjesyn. Fyns Hoved - Ker­

teminde - Nyborg. (Henrik Hvid Dal­

næs)... 70

Carsten Bach Nielsen, Johan Møhlen- feldt Jensen, Jens Vellev og Peter Zeeberg (red.): Danmark og Renæs­

sancen 1500-1650, (Morten Fink-Jen- sen)... 71

Inge Adriansen og Peter Dragsbo (red.): Søn­

derborg i 750 år - tværsnit og perspektiver.

(Peter Fransen)... 71

Hans Thomsen: Visdommens Kilde. Bording sogns skolehistorie 1814-2004. (Christian Larsen)... 74

Gregers Dirckinck-Holmfeld (red.), Chris­

tian 4.s København. (Gregers Dirck- inck-Holmfeld (red.), Christian 4.s København) (Jens Chr. V. Johan­

sen)... 74

Kirsten Lindberg, Redskaber til ferme hæn­

(3)

Indhold

(4)

Indhold

Nyt fra DHF:

Sniff Andersen Nexø forlader redaktionen 163

Artikler:

Niklas Thode Jensen: Til fordel for plantageejerne, og til fordel for men­

neskeligheden...165

Debat/kommentar:

Lars Bisgaard: Renæssanceåret 2006, En lystvandring... 187 Mikkel Leth Jespersen: Fejde eller fred

- Kommentar til antologien Feider og fred i nordisk middelalder...197 Thomas Oldrup: Undskylderi...211

Anmeldelser:

Henrik Wigh-Poulsen: Vær mig nær.

Jakob Knudsens skilsmisse og nye ægteskab. Beretning fra et Danmark i opbrud. (Henrik Jensen)...219 Per Grau Møller og Mette Svart Kri­

stiansen (red.): Bygder - regionale variationer i det danske landbrug fra jernalder til år 2000. (Peder Dam)....220 Poul Duedahl, J.C. Christensen. Et po­

litisk menneske. & Peter Ramskov Andersen og Poul Duedahl (udg.):

J.C. Christensens dagbøger 1900- 1909. (Kristian Hvidt)...221

Hanne Fabricius: Gader og mennesker i middelalderens & renæssancens Kø­

benhavn. Inden for middelaldervol­

den. (Christian Larsen)... 255 Janus Møller Jensen (red.): Broderliste.

Broderskab. Korstog. Bidrag til opkla­

ring af en gåde fra dansk højmiddelal­

der. (Carsten Jahnke)... 226 Søren Bitsch Christensen (red.): Mid­

delalderbyen. Danske Bystudier, 1.

(Christian Larsen)... 228 En dansk students dagbog. C. J. Brandts

optegnelser 1835-1845. Udg. af An­

ders Monrad Møller. (Hans Vammen) 229 Brian Wiborg, Lisbeth Aagaard Larsen:

Fjends Kommune 1970-2006. (Henrik Gjøde Nielsen)...231 René Rasmussen: Front og Bro: Flens­

borg Avis i spil mellem Danmark og Tyskland 1930 - 1945. (Morten An­

dersen)... 232 Jens Busck, Jeppe Nevers og Niklas Ol­

sen (red.): Reinhart Koselleck, Begre­

ber, tid og erfaring - en tekstsamling.

(Jes Fabricius Møller)...233 Poul Kjeldgaard: Sammenhold. Fra et

familieliv. (Henrik Gjøde Nielsen)... 234 Asger Halling Lorentzen (red.): Fynske

Minder 2007. (Henrik Hvid Dalnæs).. 235 Peter Korsgaard: Kort som kilde. En

håndbog om historiske kort og deres anvendelse. (Peder Dam)... 236

(5)

Indhold

A rtikler. Karen Gram-Skjoldager: Grænsen lig-

Peter Henningsen: Patrioterne i Lyng- ger fast. Det sønderjyske spørgsmål by. En liden fortælling om handlinger i dansk udenrigs- og indenrigspolitik så ædle og uegennyttige, at det turde 1920-1940. (Peter Fransen)...299 være løgn. Nordsjælland 1807... 243 Nordatlanten og Troperne. Forvalt- Rune Windfeld: Prinsessen i tugthu- ningshistoriske kilder fra Færøerne,

set. En undersøgelse af en kvindelig Grønland, Island og Tropekolonierne, svindler på Christian 7.s tid... 263 redigeret af Erik Nørr og Jesper Tho-

massen. (Christina Folke Ax)...300

Debatanmeldelse:

Rasmus Mariager: I tillid og varm sym- Anne Katrine Gjerløff: Vor tids fortid - Dansk-britiske forbindelser og

status på dansk arkæologihistorie 285 ^SA under den tidlige kolde krig.(Kristine Midtgaard)...301

*

nme e ser.

, i , _ Ole Rønnest: Den dømte eskadrille -en keretning om engelske flyvere der Leonhards Minder - fra københavner- mødte skæbnen over Aalborg. (Henrik

dreng til landsbypræst i 1800-tal- Gjøde Nielsen) 302

let. Udgivet af Jørgen Ravn Elkjær, Jens Andersen & Rudi Rolf: German Lise Gotfredsen og Lisbeth Skovga- Bunkers in Denmark. (Henrik Gjøde

ard med forord af Erik Nørr. (Henrik Nielsen) 303

Gjøde Nielsen)... 295

Peder Rasmussen: Reistrup. Udsmyk-

Meddelser fra DHF:

ninger og keramik. (Tove Bendtsen)

Volker Vogel (red.), Holzfunde aus ^ QP“ ’øde 2007... 306

dem mittelalterlichen Schleswig. 11

Ausgrabungen in Schleswig, Be- Årsrapport 2006 310

richte und Studien, bd. 17. (Carsten Jahnke)... 296

Gert Jensen: Børglum Kloster

-

fra

Abstracts

3 1 9

kongsgård til herregård & Gert Jen­

sen: Christian Michael Rottbøll - manden bag myten. (Henrik Gjøde

Nielsen)... 297

Medvirkende ved dette nummer..

320

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Redigeret af arkivar museumsinspektør Lene Floris, ph.d.stipendiat Peter Henningsen og arkivar Karl Peder Pedersen.. © 2001 Fortid og Nutid

Redigeret af museumsinspektør Lene Floris, ph.d.-stipendiat Peter Henningsen og arkivar Karl Peder Pedersen.. © 2000 Fortid og Nutid

Dansk landbohistorie og det reformerte landbrug ...27, 116 Karl Peder Pedersen: Amtsarkiverne og deres historie

Viggo Pedersen: Sulsted Kirke (Henrik Gjøde Nielsen) .... Jacob Thode Ræder: Kærlighed

Forsiden: Maleri af Christen Dalsgaard fra 1856: “To mormoner er paa deres Vandring kommet ind i et tømrerhus paa Landet, hvor de ved Prædiken og ved Fremvisning af deres

Foto Hans Petersen, Statens Museum for Kunst.. Ørbergs artikel i

Redaktionsudvalg: redaktør Tommy R Christensen, docent Karl-Erik Frandsen, Tormod Hessel, arkivar Peter Korsgaard, arkivar Jørgen Thomsen.. © 1995 Fortid og N utid

Redaktionsadresse: Fortid og Nutid, c/o Rigsarkivet, Rigsdagsgården 9, 1218 København K Redaktionsudvalg: Arkivar Peter Bondesen, museumsinspektør Tommy R Christensen,