• Ingen resultater fundet

Det nye Danmarkskort – hvor er vi på vej hen?

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Det nye Danmarkskort – hvor er vi på vej hen?"

Copied!
30
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

General rightsCopyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediatelyand investigate your claim.

Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 24, 2022Det nye Danmarkskort – hvor er vi på vej hen?Nielsen, Thomas Alexander SickPublication date:2012Document VersionOgså kaldet Forlagets PDFLink back to DTU OrbitCitation (APA):Nielsen, T. A. S. (Forfatter). (2012). Det nye Danmarkskort – hvor er vi på vej hen?. Lyd og/eller billedproduktion (digital), DTU Transport.

(2)

København – Aarhus på 1 time?

Mandag den 28. marts 2011 Ingeniørhøjskolen, Aarhus C

Det nye Danmarkskort – hvor er vi på vej hen?

Thomas A. Sick Nielsen KU-LIFE / DTU Transport

(3)

Indhold

• Trafikudviklingen

• Tendser i pendlingen

• Betydningen af infrastruktur: motorveje og broer

• Opsamling

(4)

Trafikken i Danmark

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Årstal

vognkm på danske veje / indbyggere i DK

2. verdenskrig

OliekriseOliekrise

Kartoffelkur

Finanskrise

Første motorvej

Storebæltsbro Store H:

nationalt motorvejsnet

(5)

Persontransport i Danmark anno 2009

Motorkøretøjer i alt 68.907 Mio. personkm (83%)

Busser i alt 7.250 Mio. personkm (9%)

Tog 6.389 Mio. personkm (8%)

82.546 Mio. personkm (100%) Kilde: Vejdirektoratet og Danmarks Statistik (tog, skib, fly)

Persontransport og biler – to tabeller

Bestand af køretøjer pr. 1. januar efter køretøjstype og tid

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Personbiler i alt 1.854.060 1.872.631 1.888.290 1.894.649 1.915.821 1.964.682 2.020.013 2.068.493 2.099.090 2.120.322

(6)

Pendlerflow 1982, 1992, 2002

Under 1.000 1.001 - 2.000 2.001 - 5.000 5.001 - 10.000 10.001 - 20.000 20.001 - 50.000 Over 50.000 Motorvej

1982 1992 2002

Pendlere, der på grundlag af luftlinjer mellem bolig og arbejdsstedssogne passerer givne områder

(7)

Pendlerflow 2002

(8)

Pendlerflow 2007

(9)

Pendlerflow 2009

(10)

BNP pr. indbygger 2002-2009

230000 235000 240000 245000 250000 255000 260000 265000 270000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(11)

Årlig vækst i flows før finanskrisen

Baseret på sammenligning af pendlerflows 2002 og 2007.

1 pendler er afsat med 100 meter i højden på 3D kortet.

230000 235000 240000 245000 250000 255000 260000 265000 270000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(12)

Årlig vækst i flows efter finanskrisen

Baseret på sammenligning af pendlerflows 2007 og 2009.

1 pendler er afsat med 100 meter i højden på 3D kortet.

230000 235000 240000 245000 250000 255000 260000 265000 270000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(13)

De beskæftigendes uddannelse

15% 16% 16% 17% 17% 17% 18% 18% 19% 19% 20% 20% 21% 21% 21% 21% 22%

4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 8% 8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Uoplyst

Lange uddannelser Korte-mellemlange Erhvervsfaglig Ufaglærte

(14)

Uddannelse efter alder

26%

28%

27%

25% 25% 25% 24%

23% 20%

16%

8% 13% 12% 10% 8% 8% 8%

10% 11% 9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

25-29 år

30-34 år

35-39 år

40-44 år

45-49 år

50-54 år

55-59 år

60-64 år

65-66 år

67+ år

Uoplyst

Lange uddannelser Korte-mellemlange Erhvervsfaglig Ufaglærte

(15)

Ufaglærte

(16)

Ehvervsuddannelse

(17)

Kort videregående uddannelse

(18)

Mellemlang videregående uddannelse

(19)

Lang videregående uddannelse

(20)

Prognose for befolkningsvækst 2010-2040

(21)

Betydningen af infrastruktur

1982 1992 2002/2003

(22)

Tilgængelighed til arbejdspladser

1982 1992 2002

Antallet af arbejdspladser inden for 30 min med bil

(23)

Udviklingen i tilgængeligheden i hele Danmark 1982 - 2002

Absolutte tal Relativ udvikling

(24)

Motorveje og kommuneplanarealudlæg langs motorvejen i Østjylland

1977 / 1982 2004 1977/82 - 2004

(25)

Pendlingen og udviklingen af motorvejsnettet

Til (arbejdssted):

Ingen adgang til motorvej inden for 5 km

Adgang til motorvej etableret inden for 5 km, 1982-2002

Adgang til motorvej inden for 5 km, 1982

Fra

(bolig):

Ingen adgang til motorvej inden for 5 km

111% 140% 120%

Adgang til motorvej etableret inden for 5 km, 1982-2002

120% 156% 125%

Adgang til motorvej inden for 5 km,

1982 91% 117% 97%

Opgørelse af væksten i antallet af pendlere, der pendler over 40 km (vejafstand) og som har forskellige placeringer af bolig hhv. arbejdsstedsområder i forhold til motorvejen.

(26)

Motorveje har skabt mere vækst i trafikken

Screenline 1. Cartraffic across the Randers/

Aalborg screenline

Screenline 5. Cartraffic across the Slagelse/

Ringsted screenline Screenline 3. Cartraffic across the Horsens/Vejle screenline

(27)

Trafik over Storebælt og Kattegat

The Great Belt Bridge

(28)

Pendling over Storebælt og Kattegat

5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Årstal

Pendlere

Vest Øst Vest Øst

Storebælt, bane og vej

(29)

Afrunding

• Hvordan bliver det nye Danmarkskort?

• Udviklingstræk peger mod en ’Danmarksby’

• Infrastruktur er vigtig i sammenhængen (Danmarksbyen kræver infrastruktur og infrastruktur skaber Danmarksbyen)

• Der savnes gennemarbejdede scenarier for demografisk, økonomisk og rumlig udvikling.

(30)

Acknowledgements

• Byen, vejen og landskabet (Realdania) www.bvl.aau.dk

• Analyse af interaktion og intrastruktur i østjylland (Miljøministeriet / BLST) www.naturstyrelsen.dk

• Kortlægning af pendling 2007 og 2009 for Region Midtjylland www.rm.dk

• Center for Strategisk Byforskning (Realdania) www.byforskning.dk

• Drivers- and Limits for transport – possible contributions to climate change (Forsknings og Innovations Styrelsen/DSF) http://www.dtu.dk/subsites/driversandlimits.aspx

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Stærkere Læringsfællesskaber bliver ikke et mål i sig selv men rammen og vejen mod en samarbejdende læringskultur, hvor det handler om at løfte alle børn og unges

Mange af disse optegnelser har givet haft ganske praktiske formål, at tjene som regnskabsoversigter, til støtte for erindringen vedrørende driften eller

Ganske vist kan postmoderne kunst og teori nied en vis nostalgi citere far-moderne eller endog tidlige moder- - nistiske vzrker (der nu virker ganske klassiske og

- Set fra en anden synsvinkel kunne det vzre en analytisk pointe, at kannet eller kvindeligheden ikke lader sig fastsztte som begreb eller facit, men netop farst

blev senere andelsmejeri, her havde Thomas Jensen sin livsgerning, indtil han blev afløst af sin svigersøn Ejner Jensen, der igen blev afløst af sin søn, Thomas Jensen,.. altså

ter og en fjerde med favnen fuld af penge, den femte under en flot bil, den sjette foran fjernsynet og den syvende som ville stirre dybt ned i en flaske, men det

værk Civitates orbis terrarum fra 1588 publicerede et kort over Danmark, der bygger på oplysninger fra et kort tegnet af holsteneren Marcus Jordan i 1585 på grundlag

Det internasjonale samfunnet ville ikke kunne tolerere deres fortsatte tilstedeværelse, både fordi det stred mot grunnleggende menneskeret - tigheter og fordi giverne ikke ville