Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

21  Download (0)

Full text

(1)

Digitaliseret af / Digitised by

Danmarks Kunstbibliotek The Danish National Art Library

København / Copenhagen

(2)

For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kunstbib.dk

For information on copyright and user rights, please consult www.kunstbib.dk

(3)

-T

Kaadhusudstillingen af Dansk Kunst

til 1890.

* •" mv<5 “ -v '..V . !■ ^ -* 1

? r ^ lr i T4 l ' P

H

i T t ” - f .

H

*

v .

V £ * * 5

a B K **V* •:.' v ;-:-i

* * ? & , > W v v ’ V f - £ l - , v •- - • . . -

/ . %; ” « * V *5 •"* ;v . r f J . v w £ * i.V ** ;< T i ■— „? . tL \ t k * •« ^

>*--^*r- •• -'£ T ; ' • f '*■ -f v ?: • *• - r ^ - V * t / *

■>*

> ./. -

& - y \ v:- - > f * n s f ö . .

(4)
(5)

RAADHUS

UDSTILLINGEN AF DANSK KUNST

TIL 1890

(6)
(7)

RAADHUSUDSTILLINGEN AF DANSK KUNST

TIL 1890

REDEGØRELSE FRA

FORRETNINGSUDVALGET

(8)

A

l l e r e d e for A ar tilbage h ar Ju l. Lange frem -

l sat Tanken om A fh old elsen a f en stor retro­

spektiv U dstilling a f dansk K unst og frem hæ vet en saadan U dstillings B etydn ing for U dbredelsen a f K endskab til den danske K unsts U dvikling.

V ed A arhund redskiftet laa det da næ r at søge denne T anke virkeliggjort, saa m eget m ere som det nye R aad h u s store L okaler, der endnu ikke v a r tagne i B ru g, frem bød en enestaaende M u­

lighed for A fholdelsen a f en saadan U dstilling.

D’H rr. K arl M adsen, Th. Ph ilipsen og Kr.

Zahrtm ann optog Tanken og vand t straks Raad- husets B ygm ester, M. N yro p , for Sagen. Ved H envendelse til K om m un albestyrelsen opnaaede de tre nævnte Mænd ved B eslu tn in g a f 14 . Maj 19 0 0 T illadelse til at disponere over Beletagen i R aadhusets F o rh u s, den overdæ kkede Gaard sam t Borgerrepræ sentantsalen og A rkivlo kalet for et T id srum a f 3 M aaneder i Som m eren 1 9 0 1.

Derefter gik m an til D annelsen a f en K o ­ m ité, der kom til at bestaa a f følgende M edlem ­ m er:

M. A N C H E R A. A S M U S S E N

M A L E R D E P A R T E M E N T S C H E F

C. C. A N D E R S E N F R . B E C K E T T

K O N S E R V A T O R V E D D E N K G L . D R . P H I L . M A I.E R IS A M L IN G

5

(9)

CH. B E E N CH B. B L A C H E

M U S Æ U M S A S S IS T E N T M A R IN E M A L E R , P R O F E S S O R

A L F . B EN ZO N V. B IS S E N

B O R G E R R E P R Æ S E N T A N T B IL L E D H U G G E R , P R O F E S S O R V E D F O L K E T IN G S M A N D K U N S T A K A D E M IE T

L. C. BO R U P A. B R A M S E N

B O R G M E S T E R , K O N F E R E N S R A A D L A N D S T IN G S M A N D

T A N D L Æ G E

B R A N D S T R U P H. 0 . B R A S E N

B IL L E D H U G G E R M A L E R

C. D A L SG A A R D T. D Y B D A L

G E N R E M A L E R , P R O F E S S O R B O R G M E S T E R , E T A T S R A A D

GREV E J . E X N E R

C. D A N N E S K JO L D - G E N R E M A L E R , P R O F E S S O R

SA M SØ E L. FR Ø LIC H

H O F JÆ G E R M E S T E R , F O R M A N D I K U N S T F O R E N IN G E N

H IS T O R I E M A L E R , E T A T S R A A D K O M IT E E N S F O R M A N D

F R IT S C H E H. GRAM

R E K T O R , R I B E K O N T O R C H E F , D O C E N T

JO H . H A G E F . H E N D R IK S E N

G O D S E JE R X Y L O G R A F

E M IL H A N N O V ER H. N. H A N SEN

B IB L I O T H E K A R V E D K U N S T - I N D U S T R IM U S Æ E T

K O N F E R E N T S R A A D , L A N D S ­ T IN G S M A N D

E R IK H E N R IC H SE N J . D. H E R H O LD T

O V E R R E T S S A G F Ø R E R , K O M IT E E N S A R K I T E K T K A S S E R E R D R . P H I L ., E T A T S R A A D

6

H. H IR SC H S P R U N G E . HOLM

G R O S S E R E R P R O F E S S O R , D R . P H I L .

C A R L JA C O B S E N H A R A L D JE N S E N

D R . P H I L ., M U S Æ U M S D IR E K T Ø R D I R E K T Ø R , A A L B O R G

J . JE N S E N AUG. JE R N D O R F F

B O R G E R R E P R Æ S E N T A N T P O R T R Æ T M A L E R , P R O F E S S O R F O L K E T IN G S M A N D V E D K U N S T A K A D E M IE T

O SC A R JO H A N SE N VIGGO JO H A N SE N

O V E R R E T S S A G F Ø R E R B O R G E R R E P R Æ S E N T A N T

F IG U R M A L E R

E U G E N JØ R G E N S E N K. M. K L A U S E N

A R K I T E K T R A A D M A N D , F O L K E T IN G S M A N D

L. K L E IS D O R F F P IE T R O KRO H N

O V E R L Æ R E R , A A R H U S M U S Æ U M S D IR E K T Ø R , P R O F E S S O R

P. K N U D SE N P. KOCH

N Æ S T F O R M A N D J U S T I T I A R I U S I H Ø J E S T E R E T I B O R G E R R E P R Æ S E N T A T IO N E N F O R M . I F O R R E T N IN G S U D V A L G E T

V IL H . KYH N P. K Ø B K E

L A N D S K A B S M A L E R F U L D M Æ G T IG

K A R L M ADSEN JA C O B M A R ST R A N D

I N S P E K T Ø R V E D D E N K G L . R A A D M A N D , M A L E R I- OG S K U L P T U R S A M L IN G B A G E R M E S T E R

A. M E Y E R M O L L E R U P

E T A T S R A A D , A A R H U S D R . P H I L ., M U S Æ U M S D IR E K T Ø R

7

(10)

d e N E E R G A A R D

A P O T H E K E R , O D E N S E

M .N Y R O P

A R K I T E K T

V. O L D E N B U R G

O V E R P R Æ S ID E N T K O M IT E E N S N Æ S T F O R M A N D

G. P H IL IP S E N

B O R G E R R E P R Æ S E N T A N T F O L K E T IN G S M A N D

JU L . P A U L S E N

M A L E R

TH. P H IL IP S E N

D Y R M A L E R

LEHNSBARON R E E D T Z -T H O T T

K A M M E R H ., G E H .-K O N F . L A N D S T IN G S M A N D

LEH N SG R EV E C. E. R E V E N T L O W

H O F JÆ G E R M E S T E R

LEHNSBARO N LEHNSBARO N

H. R O S E N K R A N T Z F R . R O S E N Ø R N -L E E N

T I L R O SE N H O L M T I L G U L D B O R G L A N D

L. SC H R Ø D E R

K A P T A I N , M A R IB O

F. SIM O N Y

A M T M A N D

JO A K IM SK O V G A A RD

M A L E R

D. SW A N E

B O R G M E S T E R , R A N D E R S

R. STRØ M

E T A T S R A A D B O R G E R R E P R Æ S E N T A N T D I R E K T Ø R I N A T IO N A L B A N K E N

KAM M ERH ERRE C. A. R . T R E SC H O W

T I L B R A H E S B O R G

H. T R IE R

F O R M A N D I F O L K E T I N G E T OG B O R G E R R E P R Æ S E N T A T IO N E N

S. L. T U X E N

D R . P H I L ., S K O L E B E S T Y R E R

J . L. U SSIN G

P R O F E S S O R , D R . P H I L .

K R . ZA H R TM A N N

F IG U R M A L E R

8

Y ► IT* ■ V

Den 20. Ju n i 19 0 0 afholdtes det konstituerende Møde, hvortil In dbydelse v a r udsendt til alle M edlem m er a f Kom iteen. Etatsraad L. F rø lich valgtes til K om iteens Form an d , O verpræ sident O ldenburg til dens N æ stform and, og følgende U dvalg nedsattes:

F o r r e tn in g s u d v a lg e t, bestaaende a f følgende M edlem m er:

B illed h u gger B R A N D S T R U P B ib lio th ek ar E M IL H A N N O V ER X y lo g ra f F. H E N D R IK S E N

O verretssagfører E R IK H E N R IC H S E N

Borgerrepræ sentant, Folketingsm d. J . JE N S E N Ju stitia riu s P. KOCH (Form and)

M usæ um sinspektør K A R L M A D SEN A rkitekt M. N Y R O P

Borgerrepræ sent., Folketingsm . G. P H IL IP S E N M aler TH. P H IL IP S E N

og 5 Sektioner:

1 . F o r Bygningsku nst, bestaaende af:

A rkitekt E U G E N JØ R G E N S E N • A rkitekt M. N Y R O P (Form and) Cand. polit. F R . SCH IØ TT

9

(11)

2. F o r Billed hu ggerku nst, bestaaende af:

Dr. phil. F R . B E C K E T T M usæ um sassistent CH. B E E N Prof. V. B IS S E N (Form and) B illed h u gger B R A N D S T R U P

3. F o r æ ldre M alerkunst, bestaaende af:

K onservator C. C. A N D E R S E N Dr. phil. F R . B E C K E T T (Form and) Fuldm æ gtig K Ø B K E

M usæ um sinspektør K A R L M A D SEN M aler K. ZA H R TM A N N

4. F o r nyere M alerkunst, bestaaende af:

M usæ um sassistent CH. B E E N B ib lio tekar E M IL H A N N O V E R M aler VIGGO JO H A N S E N

M usæ um sinsp. K A R L M A D SEN (Form and) M aler TH. P H IL IP S E N

M aler JO A K IM SK O V G A A R D 5. F o r Topografi, bestaaende af:

K onservator C. C. A N D E R S E N

M usæ um sdirektør P. KRO H N (Form and) Cand. polit. F R . SC H IØ TT

Skoleb estyrer, Dr. phil. S. L. T U X E N

1 0

U m iddelbart derefter konstituerede F o rret­

ningsudvalget sig og valgte Ju stitia riu s P. Koch til Form an d. Som Sekretæ r h ar Inspektør V.

Ja stra u fungeret.

F ra B egyndelsen a f Oktober 19 0 0 afh oldt Forretn ingsu d valget regelm æ ssigt M øder til B e ­ handlingen a f de løbende Sager. Sam tid ig paa­

begyndte Sektionerne deres A rbejde m ed U dvalg a f de K unstvæ rker, der skulde optages paa Ud­

stillingen. I de første M øder drøftede m an saa- ledes bl. a. Budgettet for U dstillingen, T ilv eje ­ bringelsen afen Garantifond, ligesom m an vedtog at æ ndre U dstillingens oprindelige N avn til det nuvæ rende og, som N avnet siger, sætte Grænsen saaledes, at de sidste 10 A ars Produktion ude­

lukkedes. Dog indrøm m edes der Afdelingen for Bygn in gsku n st efter dens indtræ ngende Hen­

stilling Ret til at m edtage fotografiske Gen­

givelser, men ikke T egninger a f B y gn in gsku n st efter 189 0. Den topografiske A fdeling b lev be­

grænset til at omfatte K øbenhavns H istorie og Topografi i Billeder. I et Møde paa R aadhuset med R epræ sentanter for M agistraten blev der truffet endelig A fgørelse af, h vilke L o k aler i R aadh u set U dstillingen skulde have D isposi­

tionsret over. Der optoges i L an dm andsbanken 11

(12)

en K assekred it paa 15 ,0 0 0 K r. til A fhold else a f de løbende Udgifter, for h vilken K red it 1 5 M ed­

lem m er a f Kom iteen paatog sig Garantien.

F o r at lette A rbejd sgangen besluttedes det i et Forretn ingsu dvalgsm øde den 26. Ja n u a r 1 9 0 1 at nedsætte et snæ vrere A r b e jd s u d v a lg . Hertil v a lg te s: Be c k e t t, Br a n d s t r u p, He n d r i k s e n, He n-

r i c h s e n, Kr o h n, Ka r l Ma d s e n, M. Ny r o p og Th. Ph i l i p s e n. Dette Udvalg, der arbejdede i nøje F o rb in d else m ed Sektionerne, ordnede alle de praktiske Fo rarb ejd er til U dstillingen. Man o rd ­ nede saaledes U dstillin gslokalernes Indretning m ed Hr. E m il Jørgen sen som Arkitekt. E n d v i­

dere Bortforpagtning a f G arderoben, O verdra­

gelse a f Eneretten til Beproduktion paa U dstil­

lingen, Bortleje a f Buffetten i den overdæ kkede Gaard sam t A ssuranceforholdene. De nødven­

dige H envendelser til offenlige Institutioner ud- fæ rdigedes, og fra Sektionerne u dgik A nm odnin­

ger til private B illed ejere om U dlaan a f K u nst­

væ rker. A llevegnefra m odtog m an bered villig T ilsagn herom . U dstillingen sk y ld e r saaledes T ak til H. M. Kongen, H. kgl. H øjhed K ro n ­ prinsen, H. kgl. Højhed P rin s V aldem ar, H. H øj­

hed P rin s Jo h a n , B igsd agen , K ultusm inisteriet, K rigs- og M arinem inisteriet, N ationalgalleriet i

12

C hristiania, Universitetet, det kgl. Teater, K u n st­

akadem iet, B igsarkivet, det kgl. B ibliotek, U ni­

versitetsbiblioteket, Tøjhuset, Ingeniørkorpset, K iru rg isk A kadem i, N ationalm usæ ets 2den A f­

deling, det nationalhistoriske M usæum paa F r e ­ deriksborg, den kronologiske Sam lin g paa R o ­ senborg, den kgl. M aleri- og Sku lptu rsam lin g, St. Petri K irk eraad , K unstindustrim usæ et, H er­

lufsholm Skole, F red e rik V IF s Stiftelse paa Jæ gersp ris, M usæ erne i Odense, A arh us, R an ­ ders og A alb o rg m. fl. E n tilsvarende stor Im øde­

kom m enhed vistes U dstillingen fra alle private E jere a f æ ldre og yn gre K unst over hele L a n ­ det. U dvalget planlagde ogsaa de R ejser, der maatte gøres for at udvæ lge K u nstvæ rkerne i P rovinsern e.

Indsam lingen a f K unstvæ rkerne paabegynd- tes den 1 . A pril, men den egenlige Installation a f A fdelingerne i deres L o k aler i R aadh u set kunde først begyndes m ed fuld K raft om kring den 20. A pril. O phængningen i M aleriafdelingen lededes for den ældste M alerkunsts V ed kom ­ m ende a f K r. Zahrtm ann, for de æ ldre danske M aleres V edkom m ende a f Prof. Chr. Zacho, der, skønt ikke M edlem a f Kom iteen, velvillig st p aa­

tog sig at m edvirke. Den yn g re danske M aler- 13

(13)

kunst ordnedes a f H. 0 . B ra sen ; til Hjælp v a r tilkaldt M aler Axel Lassen. B illed h u gger­

afdelingen ordnedes under Sektionens Ledelse m ed Bistand a f B illed h u gger E. H. Bentzen. I Afdelingen for Bygn in gsku n st skete In d sam lin ­ gen for afdøde A rkitekters V edkom m ende ho­

vedsagelig a f cand. polit. F r. Schiøtt, m edens der til nulevende A rkitekter rettedes O pfordring om selv at skatfe T egninger etc. a f enkelte, i Sektionen udvalgte, Bygn in gsvæ rker. Den h i­

storisk topografiske A fdeling ordnedes a f Prof.

P. K rohn.

I et Forretn ingsu dvalgsm øde den 17 . A pril besluttedes det at aabne U dstillingen den 1 . Maj, og trods store V anskeligh eder lykkedes det at gennem føre Beslutningen og at faa Kataloget fæ rdigtrykt. I sam m e Møde fastsattes Entréen til 50 Øre og foreløbig 1 K r. om Lørdagen, Prisen for et A dgangskort til 4 K r. og for et K atalog 50 Øre.

Den 1 . Maj Kl. 1 2 aabnedes Udstillingen i O vervæ relse a f K ongehuset og en meget stor K res a f Indbudne m ed Damer. De kjøben- havnske Sangforen inger ydede velvilligt A ssi­

stance ved at foredrage Fæ dreland ssange, men ellers foregik A abningen uden Højtidelighed.

14

Sam m e Dag Kl. 3 aabnedes U dstillingen for Publikum .

Den U dstillingskom iteen m eddelte T illad else gav o prindelig kun R et til at holde U dstillingen aaben i M aanederne M aj— J u n i— Ju li. Men da den store T iltræ kning, U dstillingen efterhaan- den kom til at udøve, g jo rd e det ønskeligt ogsaa at holde den aaben i A ugust M aaned, ansøgte Forretn ingsudvalget K om m unalbestyrelsen om T illadelse h ertil, og denne gav sit Sam tykke.

F ra om trent Midten a f A abningstiden v a r der indrøm m et kom m unale Foren in ger, Fagforen in ­ gerne og forskellige andre F o ren in ger A dgang for h alv P ris. K jøbenh avn s og næ rliggende K o m ­ m uners Sk o ler fik i den sidste M aaned gratis A dgang i nogle M orgentim er. F o r at lade Ud­

stillingen kom m e det størst m ulige Pu bliku m til Gode nedsattes endelig Entréen fra og m ed Søndag den 25. A ugust til 25 Øre. Den sidste Dag, U dstillingen v a r aaben, 2. Septem ber, til­

faldt Indtægten Funktionæ rerne. Den 3. Sep ­ tem ber paabegyndtes U dstillingens Aflevering, der i alt væ senligt v a r tilendebragt inden den Frist, Kom iteen raadede over Lokalern e i, nem ­ lig den 16 . Septem ber.

T il O plysning om Besøget paa U dstillingen 15

(14)

anføres nogle Tal. U dstillingen h ar ialt væ ret besøgt a f 169 ,66 8 betalende Personer, og der er løst 7 2 3 Adgangskort. Besøget fordeler sig saaledes paa de enkelte M aaneder: i Maj 3 2 ,14 4 Personer, i Ju n i 3 3 ,0 3 2 Personer, i Ju li 24,068 Personer, i A ugust 6 2 ,6 12 P erso n er og i de to første Dage a f Septem ber 1 7 ,8 1 2 Personer.

Kataloget udkom efterhaanden i tre Oplag, og der solgtes ialt 24 ,550 E ksp l. I U dstillingens 5 — 6 sidste Dage v a r det udsolgt, og det v a r ikke m uligt at foranstalte n yt Oplag.

Medens de fleste andre U dstillinger h ar deres bedste Besøg i den første T id, h ar dette ikke væ ret Tilfæ ldet m ed Baad h usu d stillin gen , der tværtim od brugte nogen T id til at trænge ud i P u b liku m . P aa H v e r d a g e n e holdt Besøget i den første M aaned sig paa ca. 600 Personer pr. D ag;

derefter steg det i den første H alvdel a f Ju n i M aaned langsom t op til om kring 700, og i den anden H a lv d e la f Ju n i v a r detca. 800— 9 0 0 .1 Ju li M aaned v a r Besøget daarligere, det kom ned til den laveste Græ nse, ca. 400 pr. Dag, og hævede sig ikke over 700. I den første H alvdel a f A ugust gik det igen op til gennem snitlig 700— 900 og naaede i den sidste Uge før Nedsættelsen a f E n ­ tréen til ca. 10 0 0 — 12 0 0 . Med Entréens Nedsæt­

16

telse steg Besøget meget stærkt, idet G ennem snits­

tallet paa H verdagene v a r ca. 4500. Om S ø n - o g H e llig d a g e n e h ar Besøget, fraregnet et P a r Søn­

dage, væ ret m ellem 2000 og 3600 Personer, de to sidste Søndage h en holdsvis ca. 9000 og 10,000.

Paa U dstilllingens sidste Dag (til Fo rd el for F u n k ­ tionærerne) v a r Besøget ca. 8000.

I Begyndelsen a f Ju li M aaned, da det v a r klart, at U dstillingen vilde give et klæ kkeligt O verskud, besluttede Forretn ingsu d valget m ed T ilslu tning a f de i B yen tilstedevæ rende M edlem m er a f Sek­

tionerne at lade udføre et M aleri a f Baad h usets Festsal under U dstillingen. B illed et bestiltes hos M aler K arl Jen sen . Det er fæ rdigt fra K u nst­

nerens Haand og vil blive skæ nket til R aad- huset.

E fterat R egnskabet v a r afsluttet, frem lagdes det i et Forretn ingsu dvalgsm øde, der valgte d ’Hrr.

K ontorch ef Gram og R aad m and M arstrand til R evisorer. O verskudet udgør ifølge R egnskabet K r. 3 4 ,3 5 1.6 2 . Forretn ingsu dvalget i Fo ren in g m ed Kom iteens Fo rm an d og N æ stform and sam t Sektionerne holdt den 10 . D ecem ber et Møde angaaende O verskudets Anvendelse.

Forsam lin gen gik ud fra, at m an i O verens­

stem m else med, hvad der oprindeligt v a r T anken, 17

(15)

og hvad der ogsaa v a r udtalt under de angaa- ende U dstillingen med K om m unalbestyrelsen førte Forh an d lin ger, maatte føle sig bunden til at anvende U dstillingens O verskud til T ilveje­

bringelsen a f et K unstvæ rk til U d sm ykn in g a f det n y R aad h u s eller dets nærm este O m givelser.

Som Følge h eraf besluttedes det enstem m igt at indstille til Kom iteen,

at m an udbeder sig K om m un albestyrelsens Sam tykke til at lade en Sp rin gvan d sku m m e a f Bronze, udført efter Skitze a f A rkitekt Bindes- bøll og M aler Jo a k im Sko vgaard , opstille paa B aad h u sp lad sen , om m uligt paa det paa en frem lagt Plantegning vist Sted foran det paa Baad h usets Syd vestsid e projekterede Have­

anlæ g;

at den Del a f O verskudet, som ikke maatte m edgaa til U dførelse og O pstilling a f denne Sprin gvan d sku m m e, anvendes til et eller flere K u n stvæ rker til Baad h usets U dsm ykning, efter næ rm ere Bestem m else a f K om iteens Form an d , N æ stform and og M edlem m erne a f debestaaende U d valg;

at Forretn ingsu d valget bem yndiges til at træffe de til Gennem førelse a f foranstaaende Beslutning fornødne Foranstaltninger, og

18

at R egnskabet for A nvendelsen a f O verskudet revideres paa sam m e M aade, som sket er med U dstillingsregnskabet, og eventuelt decideres a f O verpræsidenten.

(16)

REGNSKABSOVERSIGT

IN D T Æ G T

E n tr é ...K r. 69976.50 A b o n n e m e n tsk o rt... » 2892.00 K a t a lo g e r ... » 12 2 7 5 .0 0 G a r d e r o b e n ... » 3500.00 Eneretten til R ep ro d u k tio n ... » 2000.00 R esta u ra tio n e n ... » 150 0 .0 0 A vertissem enter paa Katalogets O m slag » 480.00 S a lg a f U dstillingens Planter o g ln v en tar » 808.50 In dvundne Renter (pr. 3% 1 9 0 1 ) ... » 22.62 . K r. 93454452 U D G IFT

K unstvæ rkernes Inds. og O phængning K r. 5674.63 Den historisk-topografiske A fd elin g . . . » 15 18 .8 4 U dstillingens Installation i R aadh u set . » 1 6 5 3 2 .18 L ø n n in g e r... » 1 1 7 4 5 . 1 5 A s s u r a n c e r ... » 6 11 6 ,2 7 K atalo get... » 6 10 5 .3 3 U dstillingens P lakat m. m ... » 683.00 A ve rte rin g ... » 119 4 .7 2 Funktion æ rernes In d tæ g ts d a g ... » 19 3 2 .2 5 U dstillingens A fleverin g... » 6 130 .6 0 D iv e r s e ... » 14 2 6 .2 3 R e n t e r ... » 43 80 O v e r s k u d ... » 3 4 3 5 1.6 2

„ „ , . . K r. 93454.62

R evideret og betundet rigtigt.

H . Gr a m. J . Ma r s t r a n d.

E

f t e r a t Forretn in gsu d valgets foranstaaende F o rsla g v a r vedtaget i et a f Kom itéen den 2 1 . D ecem ber 1 9 0 1 afh oldt Møde, og K om m un al­

bestyrelsen s Sam tykke til at lade Sp rin gvan d s­

kum m en opstille v a r indhentet, blev denne Sprin gvan dsku m m e, til h vis U dførelse og Op­

stilling der im od Fo rven tn in g m edgik ca. 3 Aar, afleveret til K om m un albestyrelsen den 8. N o­

vem ber 19 0 4 , efterat den først v a r taget i Ø jesyn a f Forretningsudvalget. Udgiften h a r andraget ca. 30.000 Kr. Resten a f O verskudet er efter en R estem m else, tagen a f den i Kom itém ødet d.

2 1 . D ecem ber 19 0 1 dertil bem yndigede F o rsa m ­ ling, anvendt fil et a f M aleren P. S. K rø y er udført Portræ tbillede a f R aad h u sets R ygm ester, M. N y- rop, hans første M edhjæ lper, A rkitekt E m il J ø r ­ gensen, sam t som Repræ sentant for den store Skare H aandvæ rkere, der h ar arbejdet paa Raad- huset, M urerform and Crone. Dette R illede er op­

hængt i R aadh usbibliotekets Læsestue.

Sam m e Dag Springvandsku m m en afleveredes til K om m unen holdt Fo rretn in gsu d valget et af­

sluttende Møde. I dette aflagdes R egnskabet for A nvendelsen a f U dstillingens O verskud, h vo ra f nedenfor er givet en E kstrakt. T il at revidere R egnskabet valgtes foruden R orgm ester M ar-

21

(17)

strand R aadm and P h ilipsen, den sidste i K ontor­

ch ef G ram s Forfald . D er gaves K assereren B e­

m yndigelse til at indbetale det lille Beløb, der eventuelt vild e b live til B est a f den til resterende U dgifter tilovers væ rende Sum , til K jøbenh avn s U nderstøttelsesforening. Det vedtoges at tilbyde Kunstforeningen i K jøbenh avn U dstillingens Protokol over M alerier m ed E jeran givelse, sam t at aflevere alle U dstillingen vedrørend e P ap irer til B aad h usarkivet.

E K S T R A K T A F R E G N S K A B E T FO R A N V E N D E L S E N A F O V E R S K U D E T

In d t æ g t

Saldo ifølge H o ved regn skab et. . . . Kr. 3 4 3 5 1.6 2 Indvundne R e n t e r ... » 3 5 4 5 .3 7 K r. 37896.99 Ud g if t

Det a f K arl Jen sen udførte M a le r i. K r. 15 9 1.0 0 Det a f P. S. K rø y er udførte M aleri. » 6000.00 Sp rin gvan d sk u m m en ... » 29899.65 T il de resterende U d g ifte r... » 406.34 K r. 37896.99 R evideret og befundet rigtigt.

K jø b en h a vn , den i4. N o v e m b er 1 9 0 i.

Ma r s t r a n d. Ph i l i p s e n.

22

(18)
(19)
(20)
(21)

Figure

Updating...

References

Related subjects :