Digitaliseret af | Digitised by

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title: Frelsens Hær Vejle Korps 50 Aars Jubilæum

1889-14., 15. og 16. Decbr. 1939.

Bindbetegnelse | Volume Statement: 1939 Udgivet år og sted | Publication time and place: [1939]

Fysiske størrelse | Physical extent: 7 s. :

DK

Værket kan være ophavsretligt beskyttet, og så må du kun bruge PDF-filen til personlig brug. Hvis ophavsmanden er død for mere end 70 år siden, er værket fri af ophavsret (public domain), og så kan du bruge værket frit. Hvis der er flere ophavsmænd, gælder den længstlevendes dødsår. Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work may be copyrighted in which case the PDF file may only be

used for personal use. If the author died more than 70 years ago, the work

becomes public domain and can then be freely used. If there are several

authors, the year of death of the longest living person applies. Always

remember to credit the author

(2)

F R E L S E N S H Æ R

HDejle ~Korpé

6- 6. 1343

50 Aars Jubilæum

1889 - 14., 15. og 16. Decbr. 1939

Fru Kommandør Myklebust Kommandør J. Myklebust Leder af Jubilæet

Øvrige Jubilæumsdeltagere:

Oberstløjtnant og Fru Jakob Fich Brigadér og Fru Holstgaard Major og Fru D. Larsen

Horsens Hornmusik

Adskillige tilrejsende Officerer og Soldater

Ernst Nielsens Tryk, Vejle

(3)

mm

mm

FruIMajor M Jørgensen Korpsets ældste Soldat Korpsets Leder Major C h . Jørgensen Serg A Andersen

Indviet 9 Februar 1890

Korpset Aar 1914 ved 25 Aars Jubilæet

Korpsets Pigespejdertrop

(4)

Program over Jubilæets Møder og Fester

Torsdag den 14. December Kl. 20:

lAngdomédemonMraiion

i Frelsens Hærs Lokale Staldgaardsgade 6 Entre 25 Øre ved særlige Billetter

Fredag den 15. December Kl. 15:

^peét -for G am te

Fredag den 15. December KL 20:

Jubilæums mød e

i Forsamlingsbygningens store Sal

Specielle Talere:

Hr. Borgmester N. P Jensen Hr. Sognepræst H. Gottlieb Pastor A. Rogert, Metodistkirken Kommandør og Fru Myklebust Oberstløjtnant J. Fich

Brigadér Chr. Holstgaard

Horsens Hornmusik Vejle Strengemusik

Mange fremmede Officerer og Soldater

Festskriftet giver Adgang til dette Møde

Lørdag den 16. December Kl. 19:

^Privai -peéi for Soldater og -féjemfor-

bunclémed Lemmer

(5)

1889—1939

^ o m det 19. Korps her i Landet blev Vejle Korps aabnet den 16. December 1889. Det var under yderst beskedne Forhold, daværende Kaptajn Mikkelsen og hans Løjtnant begyndte Frelsens Hærs Arbejde. I en lille Sal i en Baggaard i Grønnegade stod de første Slag. Men Kaptajn Mikkelsen rykkede modigt i Felten, og det varede ikke mange Uger, førend en lille Flok Mænd og Kvinder var vundet for Kristus og begyndte at vidne om den Gud, som var blevet dem til Frelse.

Der fulgte nu nogle Kampens Aar. En stor Del af Salvatio*

nisterne udvandrede, men nye blev grebet og frelste, og stadig var der en trofast Flok, som kæmpede for Frelsens Hær og Guds Sag.

Mange Officerer fulgte efter hinanden, og de, der endnu er iblandt os, kan sikkert fortælle om mange herlige Sejre vundet i Jesu Navn. Fortælle om Sjæles Kamp og Sjæles Frelse. Fortælle

om Nød og Savn, som blev mildnet og afhjulpet. Fortælle om Sygdom og Fattigdom i Byens Arbejderhjem, hvor Frelsens Hær fik Lov at sende den Solstraale, som blev Broen, der førte fra Sorg til Glæde. Fortælle om tunge Skæbner, som under Syndens Magt og Folkets Foragt stedse sank dybere og dybere i Lige*

gyldighedens og Lastens Sump, men som ved forstaaende Kær*

lighed og Overbærenhed og ved Guds Kraft blev løftet op paa den faste Klippegrund og begyndte at vandre for og med Gud, til Gavn og Glæde for dem selv og deres Hjem. Rig har Høsten været, og rig er Glæden ved at tænke paa de 50 Aar, der svandt, og paa Frelsens Hærs Gerning til Sjæles Frelse.

Kun faa er tilbage af de allerførste Pionerer. En af de alier*

første, som var med, er Sergent Agnes Andersen. Knap 2 Maa*

neder efter Hærens Ankomst til Vejle, den 9. Februar 1890 blev hun Soldat, og i alle de mange Aar har hun trofast staaet i Vejle Korps. Ligeledes vor gamle Søster Ane Berthelsen, som blev Sol*

dat i 1895, og endnu nogle faa er der tilbage af den gamle Garde.

(6)

Efter nogle Aars Forløb flyttede man fra Lokalet i Grønne*

gade til Ejendommen i Staldgaardsgade, der, mens Aarene svandt, blev Frelsens Hærs faste Borg i Vejle, og hvor saa meget vel*

signelsesrigt Arbejde er udført. Omend det er fristende at dvæle ved de svundne Aar, saa tillader Pladsen her dog kun et ganske kort Resumé, og derfor er det mere Resultaterne af, end Minderne om Arbejdet, her kan omtales.

Efter 50 Aars Virke tæller Frelsens Hær i Vejle over 100 Soldater og Rekrutter. Vi har et ypperligt Hjemforbund, Børne*

forbund, Spejdertrop, Søndagsskole, foruden flere andre Arbejds*

felter. Igennem 20 Aar har vi saaledes i de 3 af Vintermaanederne haft Børnebespisning, som vi selv har haft Glæde af, og som vi har faaet Anerkendelse for i By og paa Land, idet Byraadet sid*

ste Aar til dette Formaal gav os et Tilskud paa 2800 Kr.

Desuden har vi paa flere andre Maader haft den Glæde at være til Hjælp, hvor Trangen og Nøden var stor.

Slumsøstrenes Gerning har ogsaa vundet Paaskønnelse af baade Høj og Lav. Vore altid virksomme Søstre er velsete Gæster i mange Hjem. Og den Glæde, de har spredt i sygdomsramte Hjem, og den Gavn, de har gjort, hvor Trang var til Stede, kan slet ikke maales.

Men Frelsens Hær har gennem 50 Aars Virke i Vejle sat sine dybe Spor. Til Gavn og Glæde udadtil, til Berigelse og Opbyg­

gelse indadtil har Hæren kæmpet i Tiden, der svandt. Og ser vi tilbage over Felttoget, saa fyldes vore Hjerter af Glæde og Tak*

nemmelighed, thi om Tiden baade bragte Med* og Modgang, saa ser vi dog tydeligt, at Gud er med sit Folk, og han velsignede

Gerningen til Sjæles Frelse ogsaa i Vejle.

C . J .

U5T

(7)

Befalhavende Officerer ved Vejle Korps . . .

. f ' . , „• >

16/12 89 Kaptajn Valdemar Mikkelsen l°/4 90 J. Larsen

Vil 90 E. Sjøberg

8/5 91 Jensine Hansen

14/io 91 Anne Madsen

25/s 92 N. L. Madsen

&/9 92 Pouline Petersen

Vs

93 Jens Aasted

4/io 93 Julius Nielsen

5/l 94 C. Thykjær

7/s 94 Johanne Rasmussen

27/s 95 I. A. Rasmussen

29/5 95 Signe Petersen

26/2 96 Christine Jensen

5/s 96 Mathilde Nielsen

9/9 96 Jacob Fich

5/4 97 Marie Jørgensen

2/2 98 Olga Hansen

10/io 98 H. P. Hansen 19/7 99 A. Lorentsen 19/7 00 Ensain Peter Larsen

9/9 01 Marie Poulsen

28/s 02 Kaptajn Ingv. Andersen

31/3 03 Adjudant Poul Jensen

3 0/n 03 Stabskaptajn Chr. Eriksen

16/12 03 Kaptajn J. Jessen

17/4 04 Ensain H. Haagensen

7/12 04 Adjudant Carl Nielsen

19/i 05 Ensain W. Richards

3/i0 05 Adjudant Carl Isaak

i/5 06 — Marius Jørgensen

3/g 07 Kaptajn H. L. Hansen

12/5 09 Adjudant Jul Nielsen Major H. C. Bojsen

19/4 10 Adjudant Hansine Madsen

5/7 11 — Søren Hansen

21/b 12 — Valdemar Andersen

2 5/n 13 — Marie Carstensen

25/8 14 — Hansen Jacobsen

22/5 17 — Jørgen Nielsen 18 Kaptajn Hanne Bøjsen

30/9 19 Adjudant Kr. Andresen

2 0/n 19 Ensain Axel Larsen

2 9/n 21 Kommandant S. Jacobsen

25/ii 24 Adjudant Vilhelmine Andersen

l s/5 26 — Albert Andersen

15/5 28 Ensain Svend Westergaard

5/g 28 Kommandant Chr. Jørgensen

22/5 29 Kaptajn Richard Kilsdal

2 6/u 29 Adjudant B. Bendtsen

12/2 30 Ensain Karen Simonsen

20/5 31 Adjudant Sofus Larsen

24/5 33 Kaptajn Frithjof Henningsen

29/5 35 Adjudant Rosa Olsen

3/12 37 Major Charles Jørgensen

Jubilæumssange . . .

i A-C 34.

Vor Sjæl er fyldt med Tak til Gud, fordi han med os gaar,

og hver en Gang vi gik hans Bud, stor Løn vi fik derfor.

Højt vi hæver Korsets Fane,

følg den hver, som Sejr vil vinde;

nu mer end før vil Kampen blive hed, dog ved Kristi Kors er Sejr.

Vor Lovsang stiger op til Gud, vor Fader kær og god,

vi renset er fra al vor Synd i Jesu Kristi Blod.

Guds Frelsens Hær, il nu med Bud til faldne Synd're ned,

og før til Kærlighedens Bud de dybest sunkne ned.

Med hvilken Glæde skal vi da for Herrens Aasyn staa,

naar vi en herlig Skare der med Fryd kan pege paa!

(8)

2 D-F 535.

Tak, o Jesus, for alt, hvad jeg lærte fra den Stund, da du frelste min Sjæl!

Du saa kærlig forandred mit Hjerte, jeg, som før var en syndbunden Træl.

Jeg fik Styrke og Mod ved dit hellige Blod.

l ak, o Jesus, saa kærlig og god I Tak, o, Jesus — hver Dag, der hen*

rinder, skal mig bringe et Stykke paa Vej.

Indtil Faagerne ganske forsvinder, vil jeg ledes og føres af dig.

Jesus førte min Sag;

jeg staar frelst nu i Dag,

jeg, som før var saa ringe og svag.

Nu mit Hjerte opfyldes af Glæde, thi jeg ved, naar min Vandring er

endt, skal jeg glad for Guds Trone frem*

træde blandt den Skare, som Jesus har kendt.

Under jublende Sang og ved Harpernes Klang

skal vi mødes hos Jesus engang.

3 D—F 535.

Guds Evangelievogn skal frem over Sø og over Land,

indtil hvert Folkeslag paa Jord Guds Frelse nyde kan.

Rul Frelsesvognen fremad, til hver en Sjæl er frelst!

Kom, hjælp os rulle Vognen frem, og Verden bring til Gud.

Vind Sjæle — slaa dig ej til Ro, mens Striden kæmpes ud!

Guds Evangelievogn skal frem trods Hindringer og Hegn.

Den sejrer ved Guds egen Kraft med Korsets dyre Tegn.

4 G-B 106.

Vi i Synd var sunket ned, og i vor Vankundighed

løfted Oprørsvaaben vi imod vor'Gud.

Men vi saa hans Kærlighed, og vi lagde Vaabnet ned,

og vor Synd af Jesu Blod blev slettet ud.

Frem til Sejer vi marcherer leder Syndere til Gud;

vi vort Banner folder ud og forkynder Frelsens Bud,

til enhver Nation tilbeder Herren Gud.

Nu vi strider for vor Gud, som drog os fra Verden ud,

og som frelste os fra Syndens Skyld og Magt.

Nu vi bærer Korset her, lider glad med Jesus kær

og skal herske med ham hist i Him?

lens Pragt.

Mangen Dranker vundet er og fortabte Sønner, der

sønderknuste hjem til Faderhuset kom.

Og i mangt et usselt Hjem Lys og Fred er spiret frem,

mange frelste er fra Synd og Død og Dom.

Vi har sejret til i Dag, vundet mange haarde Slag,

skønt vor Fjende af al Magt stod os imod;

thi i Kampens Raseri

Himlens Gud sit Folk stod bi,

Fjenderne har søgt Pardon ved Jesu Fod.

(9)

5 C-Es 123.

Kristi Stridsmænd, ser I Mærket vaje højt mod Sky?

Hjælpen er her, vi har Sejren næste Morgengry.

»Hold blot Skansen, se, jeg kom*

mer!«

det er Jesu Bud.

Syng ham kækt som Svar tilbage:

»Ja, vi vil o, Gud!«

Ført af Mørkets Fyrste rykker Fjendehæren frem I

Stærke Mænd omkring os segner, og vi savner dem.

Se, vort Banner herligt vajer;

hør nu Hornets Klang!

I vor Førers Navn vi bryder hver en Fjendes Tvang.

Rundt omkring os raser Kampen;

men vor Høvding god

er os nær med Hjælp og Kræfter.

Mod blot, Venner, Mod!

P. Bliss.

6

Til Himlene rækker din Miskundhed, Gud!

Din Trofasthed naar dine Skyer.

Din Retfærdshaand over Bjærgene ud er strakt, over Dale og Byer.

Som Himlenes Favn er din Kærlighed, Gud, som Havenes Dyb dine Domme;

til Frelsen fører du Sjælene ud, vil Skabningens Suk ihukomme.

Hvor dyrebar er dog din Miskundhed, Gud, hvor Menneskebørnene bygge!

I Mulm er Kærlighedsvingen bredt ud — vi skjuler os under dens Skygge.

Du kvæger i Ørken den tørstende Sjæl, du bjærger den bævende Due;

hos dig er Livets det evige Væld, og Lys i dit Lys skal vi skue.

Ingemann.

Tak for al Venlighed imod Frelsens Hær i Vejle igennem de svundne 50 Aar, kom ogsaa og vær med os i denne Højtidsfest.

M a j a o g C h a r l e s J ø r g e n s e n

Majorer

Figur

Updating...

Relaterede emner :