• Ingen resultater fundet

Digitaliseret af | Digitised by

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Digitaliseret af | Digitised by"

Copied!
203
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s):

Titel | Title: Sange til Brug for Kongens Klub.

Udgivet år og sted | Publication time and place: Kiøbenhavn : trykt hos Morthorsts Enke et Comp., 1802

Fysiske størrelse | Physical extent: 187 s.

DK

Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.

Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK

The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the

work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always

remember to credit the author.

(2)
(3)

DA 1.-2.S 53 8°

(4)

w m

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

I .

"Vær

D u

vort

Selskabs Skytsgudind«

o Venskab, Jordens beste H æ l d ! vort Favnetag, D i t Hædersminde, vor Fryd udspringe fra D i t "Væld!

O p Brodre, stemmer, stemmer i : Hæld være Venskabs H a r m o n i e !

D u , Moder til hver mandig Glæd«, forskionner selv den Vises F i e d ;

du h a r i Amors Blomsterkiæde indflettet dine Roser med.

O p B r u d r e ! stemmer, stemmer i : Hæld være Venskabs H a r m o n i e !

N a a r Himlen en Velgierning sender, d u lærer os at nyde den ;

n a a r Skiæbnen sine T o r d n e r tænder, h v o r s o d t at flye h e n til en V e n ! O p B r o d i e ! stemmer, stemmer i : Hæld væie Venskabs H a r m o n i e !

(11)

naar V e n er samlet med sin V e n ; d u smelter os ved Armods K l a g e , mild byder du at lindre den.

O p B r o d r e ! stemmer, stemmer i : H æ l d være Venskabs H a r m o n i e !

Lyd h o i t vor S a n g ! la d Verden kiende

at

Venskab er vort O i e m e e d : a t a l l e , alle Hierter brænde f o r dig, du Jordens Salighed.

O p B r o d r e ! stemmer, stemmer i : Hæld være Venskabs H a r m o n i e !

T h a a r u p

2.

Mel. Skaberen skued' den nyskabte Klode.

V e n s k a b ! din Ild vore Hierter opvarmer, T e m p l e t gienlyder af jublende Sang ; Ven med Veninde h i n a n d e n o m a n n e r , T o n e r n e lyde i samstemmig Klang : vær evig velsignet, o Straale fra G u d ! velsignede Folelser skaber dit Bud.

(12)

Stedse d i t Fied er af Glæder omdandset, evig din Himmel s o m Vaarens er b l a a ; stedse din T i n d i n g med Roser er krandset, evig m a n seer dig paa Lillier gaae.

Vær evig velsignet, o Straale fra G u d ! velsignede Folelser skaber dit Bud.

I r u e r med T o r d e n den uvisse Skiæbne, blinke dens Lyn over Menneskets F i e d , Venskab os lærer vort Hierte a t v æ b n e , skaber i Siælen saa trostende- Fred.

Vær evig velsignet, o Straale fra G u d ! velsignede Folelser skaber dit B u d .

Blegner vor Isse bag Rækker af Dage, slukker selv Elskov i Hiertet sin B r a n d ; Venskab os stedse vil trofast ledsage, lyse os over til Evigheds Land.

Vær evig velsignet, o Straale fra G u d ! velsignede Folelser skaber dit E u d . .

(13)

Lod d u vort Samfund med moderlig H a a n d t'ldrig d e briste, d e yndige Kiæder,

aldrig oploses vort Eniglieds Baand ! Vær evig velsignet, o Straale fra G u d ! velsignede Folelser skaber dit B u d

F r a n k e n a u 3 -

M

ildr, s o m Aftenstiernen, smile s a n d e Glæder til os ned ;

d e forskionne M a n d e n s Hvile , o g b e l o n n e Dagens S v ee d;

h a m hver ædel Broder m o d e med uskromtet- Favnetag, og en rolig Aftenrode slutte d e n anvendte Dag.

Siælens blide Fred forsamle i fortrolig Vennekreds,

Yngling, Manden, og d e n Gamle, m e d d e n svundne Dag tilfreds ! V e d dens Harmonie forsvinde Forskiel mellem Stand og A ar ! h e r graaisset Olding minde glad sin Sommer og sin V a a r !

(14)

Æ d l e Venskab! D u vor Hæder, stadig du iblant os b o e !

adle du vort Selskabs Glæder o g befæst vort Hiertes R o ! D u , som over Hierter byder, Dig til Hæder synge v i : Æ d l e Venskab, intet bryder dine Sonners H a r m o n i e !

T h a a r u p . 4 -

Mel. Til Vadien, see Ficnderne komme.

E n l i v e r sine Griller forjage, o g Munterhed være vor Giæst;

fortrolig i Haanden d u tage den B r o d e r , som sidder dig n æ s t ! d u vinke h a m Glæden at h y l d e , og ærlig Pokalen a t fylde,

og istemme lystig en skingrende Sang ledsaget af Glassenes jublende Klang I

D e flygtige T i m e r forsvinde, snart nærme sig koldere Aar ;

d i n T r a a d du t i længer kan spinde , naar Pareen vil nægte dig B l a a r ;

(15)

og alle dens Pioser at bryde;

loi Glæden du tomme en perlende S k a a l , uskyldige Glæder er Skabningens M a a l !

E n qvægende Aften dig vinker til Hvile p a a moiefuld D a g ; og Styrke fra Glassene blinker m o d hver s o m er trættet ojr svasf. Q O

D e n blomstrende M a n d med d e n Gamle, h e r begge sig Kræftec kan samle,

thi klinker s o m Brodre, hver Olding og Mand,

og

mindes vi boe i et timeligt L a n d !

Saa mangen en Skaal vi vil tomme for Livet, vor Jord, og dens F r y d ;

o g n o d e hver K u m m e r a t r o m m e for Sangen og Glassenes Lyd.

V o r K l u b og dens hædrende M i n d s vor Kreds uoploselig b i n d e !

o p , tommer et Bæger for Selskabets Vel gid stedse d e t nyde uvisnelig Hæld !

F r a n k e n a u .

(16)

Mel. For Noahs Tid varr1 Adams Bom hin Tosser.

1VJ it fulde Glas, og Sangens raske Toner, og vittigt S k i e m t , og Munterhed,

jjg sælger ei For alle Fyrsters Kroner, 5g Salomoners Herlighed ;

h i Hoihed ei lyksaliggior, og alting jevnes n a a r man doer.

E t evigt Navn, er deiligt kan j?g tænke, Dg det paa Qviste ikke groer,

men det mit Stiiv i Graven ei skal krænke om man mig aldrig kalder s t o r ;

h i naar man forst dernede er, man Verdens Roes og S p o t beleer.

E n T o n d e G u l d var artig n o k at have, dermed a t pleie R i d d e r e n :

men, efter den i Jordens Skiod a t grave, l e t overlader Jeg til den^

SDiHi ikke troer, og ikke seer, a Armod tit af Hiertet leer.

(17)

hvor Vinen ingen S k a d e taer,

et Fad s o m fyldes atter, naar det hælder, et Huus, s o m tætte Vægge har,

et roligt Sind, >— en Munterhed "

s o m folger mig til Gravens Bred.

O g onsker Jeg en rask og kielen Pige, s o m elsker mig — med andre O r d :

Jeg onsker mig et lidet Himmerige p a a d e n n e syndefulde J o r d :

og Born, s o m eie Kraft og Marv, og faae min Munterhed i Arv.

Jeg veed d e t grant, vor J o r d er ei forbande' nei, overalt Jeg seer Velsignelsen;

den stiger o p af Havet, groer paa Landet, og regner n e d fra Himmelen ;

Jeg veed det grant — vor L o d er stor, velsignet er d e n faldne J o r d !

(18)

Viiriranker groe og Venskabs L u e r brænde paa Jorden — Piger pryde den,

o g fra dens ene til dens anden E n d e Jeg blomstre seer Velsignelsen.

Lyksaligbed er Jordens Maal —

Yiins, Venskabs, muntre Pigers Skaal ! Z e t 1 i z.

6.

E t muntert Glædeslag os atter smiler, o g S u n d h e d farver end vor K i n d ; t h i Venner med Veninder, muntre iiler til Fryd at vie T i m e n i tid !

Blant Enigheds G l æ d e r , med Jubel og D a n d s fletter vort Samfund en yndig Krands !

H e r kan du Glæden i dens Fylde nyde, som dig Naturens Stemme b o d ;

din Ungdoms og din Manddoms Roser bryde, ja prove D r u e n hvid og rod.

Her lystige Dandse, h e r Latter o g Sang vexlende lyde til Glassets Klang.

(19)

Her kan d u ved din Skionnes Smiil dig glæde,

• g hvis h o s fieer d u gierne sad, d u mellem t o , k a n soge dig et S æ d e , saa faaer vort Selskab buntet Piad.

J a deel med din Skionne hver straalende Fryd, Livet forsvinder s o m Strengens L y d !

O g n u s o m Een, Pokalen Alle hæve!

o g hver e n Læbe stemme i":

G i d evig Venskab d e n n e Kreds omsvæve, o g Alle leve fro s o m v i !

Ja, leve vort Venskab ! ja blomstre vort N o r d l Fred og Oplysning den hele J o r d !

F r a n k e n a u j

7 -

Me/. Naar jeg drikker> Ampbion.

E n d engang vor Siæl er g l a d , e n d engang os Skiæbnen s m i l e r ; snarligt falmer Hostens B l a d . .Venner, snart vort Liv bortiler.

Plukker Rosen for d e n b l e g n e r , stakket k u n d e n Lyset s e e r ; aldrig naar i Stov den segner, reiser sig dens K r o n e meer.

(20)

D a n d s din Ungdoms Bane h e n n n d e r Spog og skyldfri Glæde I aldrig meer din F o d igjen, Skal dens Blomstervei betræde.

Nyder Livets Morgenrode J tit dets Middag vorder lieed, mangt et Hierte o m t maae blode for dets Aftensoel gaaer n e d !

Hæld dig Kierlighed! for dig hver en Jordens Fryd maa vige, stemmer Venner i med m i g : Elskovs Fryd h a r ingen L i g e !

Elskov boier alle Hierter smelter mægtig Polers lis.

Elskov lindrer alle Smeiter3 synger Elskov evig Priis !

Skiæbnen D r u e n moednes bod liver en saaret Barm til L i s e ; Druen gior vor Bane blod, Venner o p dens Kraft at prise!

(21)

Flasken er Fortabtes Ven ; hvad ei kiobes kan for Kroner, Glæde, Glæde skiænker den.

Hæld hver Glædens Ven som veed Livet som h a n b o r a t nyde',

h a m s^al selv d e t sidste Fied lige med det forste fryde.

H æ l d Enhver der ynder Glæde o g til Maade nyder d e n ! H æ l d vor mu ntr e Vennekiæde.

tit vi samles h e r igien !

F r a n k e n a u.

8 -

H v e r , s o m hylder muntre G l æ d e r , h o l d e deres Fest i D a g ;

i vor Viin boer Hæld og Hæder, Viisdom, Mod, og Vid, og Smag.

Helte d e r maa Man d d o m hente, Skialdens Aand boer i h a n s G l a s ; G a m l e O d i n se.'v e r k i e n d t e : Yalhall uden Viin var Fias.

(22)

D o g som Vand mod Bacchi G Vinen er m o d Kierlighed ;

Skionheds Læber Nektar liave, som vi meer beruses v e d ; Elskov Glædens M o d e r være, Glædens muntre B o r n er' v i ; i n a a r vi Bacchi Krandse bær®, Myrther flette vi d e r i !

S n a r t maaskee vor StierMe iiler n e d ad esterhimmelen,

s n a r t sit At'skedssmiil den s miler , s n a r t for evig slukkes den.

T r o e derfor ei Haabets Morgen, nyd den Dag der til dig leer, Ingen, Ingen er dig Borgen slig e n D a g dig bydes meer.

Hisset ingen D r u e r blode, synges ei i V e n n e l a g :

hisset idel Skygger mode Tor? omme Favnetag;

(23)

I-} — Brodre lad os d a paaskionne, at e n d n u vi ere h e r ;

leve alle vore Skidnne ! leve hver s o m h a r dem kiær!

R a h b e k ,

9-

Mel. Hver Glædens Ven.

I Ungdoms Vaar groe Roser allevegne;

s n a r t hiin forgaaer, o g disse hastigt blegne.

L a d os d a nyde Vaarens Lyst forend dens Dage forsvinde;

pryde med Roserne vort Bryst for vi dem falmede linde !

E e n e r der k u n s o m visner iflgensinde;

til sidste S t u n d

vi lige skion den finde.

(24)

— i5 —•

Villigst d e n groer i Ungdoms Vaar, hvo da forstaaer den at dyrke, den ham i alle Livets K a a r herlig vil qvæge, og styrke.

Hver trofast V e n maa denne Rose hylde, o, det er d e n

vi vore Glæder skylde.

Venskab d e n skionne Rose e r , den er vor Fryd og vor L y k k e ; Evig den blomstre blant os h e r , engang vor Gravhoi d e n smykke i

R a h b e k

1 0 .

T i i Glæde Nordens raske S o n n e r ! seer ! Evan vores l i d beloimner, o p , synger, hver s o m synge k a n ! Lad Daaren sig med Griller plage, m o n h a n kan Sorgerne forjage

ved Graad, og ved at at drikke V a n d ? C h o r .

N e i dertil er h a n ei i Stand.

(25)

V o r t Liv skal ikkun os fornoie, hvo veed hvad Skiæbnen vil tilFoie ? hvo veed naar h a n skal vandre b o r t ? Seer T i m e r , Dage, Aar forsvinde, o s naar vi kalde dem til Minde, O selv Snese Aar l o b saare fort.

C h o r .

J a Venner, ja, vort Liv er k o r t !

O g naar vor Stierne d a nedglider, og naar d e n dybt i Vesten sidder, o or naar dens sidste Smil vi s e e r ; O da skal os dog d e n T a n k e f r y d e : d e n smilte sodt i det den fly'de, endskiont den smiler aldrig meer.

C h o r .

O T a n k e , o hvor sod du e r ! O Venner, glemmer derfor ikke a t nytte Glædens Oieblikke,

de saare hurtigt svinde h e n . Flv'r Sorg og hver unyttig Klage !

(26)

d e n Dag s o m forst er lagt tilbage, den kommer aldrig meer igien.

C li o r.

Skaal for liver Glædens liulde V e n !

R h o d e I I .

U d til Kampen os Flaskerne byde, ikke skrækkes, I stridvante M æ n d ! frém for D ruernes Fængsel at bryd«

o g at skiænke dem Frihed igjen ! Frem til Striden, ad Heltenes Bane, for at vinde den Seirendes K r a n d s ! linder Viingudens vajende Fane, iler glade,, som Piger til Dands ! Uden Kugler og Sværd

•i

vore Fiender vi mandigen m o d e ; og den ordnede Hær

for de ravende Helte maa b l o d e ! C h o r.

Uden Kugler og Sværd o . s. r . B

*

(27)

L a d os fælde d e n fiendtlige Skare, og Enhver s o m tor hævne dens F a l d ! Giennem Isatten, d e Kæmpendes F a r e , Fader Bacchus ledsage os s k a l ;

M e d den k o m m e n d e Morgen vi seire, derfor Brodre, m o d Fienderne f r e m ! d e skal drage m e d plyndrede Leire, yi med Hæder o g Palmerne h i e m ! u d e n Kugler o g Sværd

r o r e Fiender vi mandigen mode, o g den o r d n e d e Hær

f o r d e ravende Helte m a a blode.

C h o r.

Uden Kugler og Sværd o . s. r .

G u l d b e r g . 12.

Mel. Hvor s'odt sin Pligt som Menneske at yde.

H v o r skiont, n a a r Aftenstiernen venlig bl i nker , i muntert, trofast Yennelag

at nyde Glæden s o m os vinker til Hvile paa en moisom Dag ! hvor skiont h o s Viin og Bægerklang a t »temme i en V e n n e s a n g !

(28)

T i l T r o s t i Livets kiimmerfulde Dag«

en kierlig Gud lod Dru én groe, sin Kraft at dele med den Svage*

og Mismods T r æ l at skiænke R o :

.

naar Alle for vort Aasyn flyb, os Ranken venlig skiænker Ly.

- > • /fe »i v • . i : v. !

< " • '' '» 'SasL•„ ::i Kos \ i r i e n slumrer T a n k e n om vor M6i<?>

d e n gior os Livets Udsigt skiun, d e n tænder Fryd i hvert et O i e li vis T a a r e r ofte r a n d t i L o n ;

den vækker h u l d Naturens R o s t i hvert forsagt og saaret Bryst.

(fj •' r:o-ja-, rf.• 1 ; £[

E t bredmaalt Glas derfor til Rankens . Æ r * Enhver til Bunden tomme u d !

.

d e n e v i g J o r d e n s G l æ d e v æ r e >

o g Jubelharmonie dens B u d ! saalænge J o r d og Skabning staae*

dens Undervukning ei for( raae '

F r a n k e n a u . B a -

(29)

G l æ d e n v i n k e r os igien, L a d e r os d e n s Pioser b r y d e ; Livets F o r a a r s v i n d e r h e n m e d e n s fro vi n y d e .

Alderen k o m m e r m e d R y n k e r o g P l a g e r , G l æ d e n d e t i i s n e n d e H i e r t e ei smager, O l d i n g e n k i e d e s v e d U n g d o m m e n s L a r m — k o m i G l æ d e n s a a b n e Arm,

syng, o g d a n d s , o g d r i k d i g v a r m !

H e l d e n b v e r s o m m u n t e r TeecJ Livets M o d g a n g a t f o r j a g e !

R o s e r g r o e i h v e r t h a n s F i e d j l i l h a n s V i n t e r s D a g e .

Aldrig h a n k n u r r e r , n a a r Alderen k o m m e r , G I æ d e n s o g U n g d o m m e n s venlige D o m m e r , M u n t e r h a n vinker h v e r v e n n e b u l d B a r m — k o m i G l æ d e n s a a b n e Arm,

s y n g o g d a n d s , o g d r i k d i g v a r m !

(30)

m s ? W L

— 21 —>

G l æ d e n s Alter flammer h e r , P i g e r , Ynglinger o g K o n e r ,

Hæder H e l l i g d o m m e n n æ r , h v o r G u d i n d e n t r o n e r !

T u m l e r h i n a n d e n i tryllende D a n d s e ! h i n d e r f o r G l æ d e n d e favreste K r a n d s e ! yarsler h i n a n d e n m e d j u b l e n d e L a r m — I i l i G l æ d e n s a a b n e Arm,

*y ng» o g d a n d s , o g d r i k d i g v a r m !

F r a n k e n a u .

1 4 .

Mel. Om at Verden er kan Jamme rs Sadej

V e n n e r , o g V e n i n d e r , tager S æ d e , drysser m e d R o s e r E d e r s F i e d ! s i e l d e n o g k o r t er Livets G l æ d e , e n d m e r e stakket Livets F r e d ; n y d e r d a Livets M o r g e n r o d e ,

o f t e dets M i d d a g straaler h e e d ; I n g e n jo veed h v a d h a m k a n m o d e i n d e n h a n s Aftensoel gaaer n e d !

(31)

.

22

D e r f o r d u N a t u r e n s G a v e r nyde m e d e n s d i n H i m m e l e n d e r b l a a : m e d e n s d i g S p o g o g D a n d s katj fryde, i n d e n d u m a a v e d Staven gaae.

G i e n n e m N a t u r e n s h e l e H i g e s k u e r d u Udspring, F l o r , o g D o d ,

Alt for e n evig L o v m a a vige, I n g e n m e d varig K r a f t e r fod.

Syng, o g spog, o g d a n d s , o g n y t d i n Alder a l t s o m d i n E v n e best f o r m a a e r !

D æ k k e t s a a l e t f o r S c e n e n falder, u v e n t e t Afskedstimen s l a a e r ;

Alt jo i n d b y d e r o s til G l æ d e , s y n g m e d d i t f u l d e G l a s i H a a n d ; H æ l d for v o r m u n t r e V e n n e k i æ d e ! Aldrig o p l o s e sig v o r t B a a n d J

F r a n k e n a u .

I 5 :

D e M e n n e s k e r vide s a a l i d t h v a d d e vil, d e n b l i n d e G u d i n d e d e n b e i l e d e til, E n cinsker sig riig, o g e n A n d e n sig s t o r , m o n R i g d o m o g H o i h e d b a r s a a d a n t e t B o r d ?

(32)

23 —

D e n R i g e forskriver sig dyrere Viifl,

m e n drikker d e n a l d r i g s a a glad s o m jeg m i a : p a a B o r d e t lians K o k S n e s e R e t t e r h a r slæbt, m e n h o s staaer h a n s D o k t o r , o g skriver R e c e p t j

D e Hyklere mylre s o m Myrer o m h a m o g m a n g e n e n N a a d e , s a a s t o l t o g s a a s t r a m , d e s o g e o m G l æ d e , m e n finde d e n e i ;

t h i K i e d s o m h e d staaer b a g h v e r S t o e l s o m L a k a j . T i l b l i n d e G u d i n d e r m a a beile, h v o vil, d e n J e g s k a l tilbede, m a a see, o g s e e m i l d , m i n A iin e r m i n R i g d o m , v o r t V e n s k a b m i n R a n g , m i t M a a l t i d m a a krydres m e d S p o g o g m e d S a n g .

111 G l æ d e , til G l æ d e , er L o s e n e t h e r , d e n G l a d e s t e a l t i d d e n Viseste e r !

s a a fylder d a Glasset til s k u m m e n d e M a a l ! V i G l a d e , t i \ i s e , vi \ e n n e r v o r S k a a l !

R a h b e k .

l6.

D e n S k a b e r e n skiænkte e n oplyst F o r s t a n d , h a n elsker, o g d r i k k e r i m e d e n s h a n k a n . t h i n a a r m a n forst F o d e n h o s C l i a r o n h a r s a t ,

«aa siges a l Elskov o g V i n e n g o d N a t !

(33)

s n a r t r o v e r d i g D o d e n a l s v æ r m e n d e L y s t ; o g blev d u e n d gammel, s a a bliver d a d o g livad e n d n u e r værre, s a a bliver d u klog.

Lyksalighed, M a a l e t f o r J o r d i s k e s Flid, s o g d e n ei b o s Vise, d u s p i l d e r d i n T i d . k u n Saften af pressede D r u e r m i n Y e n ,

o g P i g e r n e s Kysse k a n give d i g d e n .

H o s "Vinen o g E l s k o v b o e r L æ r d o m o g V i d J e g k i e n d e r ei Siierner, d o g v e e d J e g m i n T i d , t h i n a a r J e g ei P i g e r o g V i i n m e e r h a r kiær, s a a v e e d J e g tilvisse m i n E n d e e r n æ r .

I s t r æ n g e T h e o l o g i | h i n d r e r m i g ei, a t v a n d r e b e k r a n d s e t d e n lystige Y e i ; J e g frygter k u n lidet, a t v o r d e f o r t a b t af d e n , s o m h a r P i g e r o g V i i n d r u e r skabt.

Al S k a b n i n g e n s H e r r e er n a a d i g o g g o d , til T r o s t f o r d e S k a b t e h a n s V i i s d o m t i l l o d , i D r u e n a t finde e n L i n d r i n g m o d H a r m ,

o g F o r s m a g p a a H i m l e n i P i g e r n e s Arm.

(34)

— 25 —

M i t hoieste G o d e s k a l o n s k e s m i n V e n , a t drikke, o g elske o g elskes igien ;

n a a r D o d e n d a E n d e p a a Vellyster gior, i a a liar d u d o g levet f o r i n d e n d u d o e r .

V i b e 4

1 7 -

V

e l k o m m e n E n h v e r s o m h a r D r u e s a f t k i æ r j s a a g o d s o m d e n skiænkes h a n finder d e n h e r ; v e d Bægeret vi os s o m B r o d r e vil f r y d e ,

h v o veed, n a a r v o r T i m e til Afskeed s k a l l y d e ? t h i l a d e r os d r i k k e h v e r D r a a b e vi h a r ;

gid daglig, gid daglig, gid daglig s a a v a r !

K n a p satte jeg F o d p a a v o r syndige J o r d , for "N iingudens F a n e J e g sogte, o g s v o e r ;

E n h v e r h a r sin Arvesynd, d e n var b l a n t m i n e , a t a l t i m i n Vugge, J e g d r o m t e o m V i n e ; t h i l a d e r o s drikke h v e r D r a a b e vi h a r ; g i d daglig, gid daglig, gid daglig s a a v a r !

(35)

M i n kiæreste D r u e m a n perser v e d R h i n ; d o g vil J e g ei n e d s æ t t e F r a n s k m a n d e n sin, C h a m p a g n e r ! C h a m p a g n e r ! h v o n æ v n e r densMage?

D e n s h v i s l e n d e P e r l e r sel«r D a m e r b e h a g e ; t h i l a d e r o s d r i k k e h v e r D r a a b e vi h a r ; g i d daglig, g i d daglig, gid daglig s a a v a r j

M a n siger o m T y r k e n : h a n d r i k k e r ei Viin>

s k i o n t D r u e n e r Alle e n s a n d Medicin J t h i p l a g e r h a m P e s t e n , o g h u n d r e d e Syger, s o m a l d r i g t o r n æ r m e sig R a n k e r n e s Skygger;

s a a l a d e r o s d r i k k e h v e r D r a a b e vi h a r ; gid daglig, gid daglig, gid daglig s a a v a r ! .

H o i t l e v e E n h v e r s o m e r æ d e l o g g o d ! l e t b a n k e h v e r t H i e r t e m e d v e n n e h u l d t B l o d ! J a , H æ l d , hvis d e V e n s k a b o g G l æ d e n ei svige , d e n U n g e , d e n G a m l e , d e n K r u m m e , d e n L i g e ! s a a l a d e r o s drikke h v e r D r a a b e vi h a r ;

G i d daglig, gid daglig, gid daglig s a a var J

(36)

27

Stik Y e n p a a d i t Bæger, o g sicl ei s a a tyst, l a d V i i n g u d e n vække til G l æ d e d i t Bryst ; s a a u n g e i M o r g e n vi ei k o m m e s a m m e n , o g S k a d e J vi m a a d o g e n g a n g sige A m e n . t h i l a d e r o s d r i k k e h v e r D r a a b e vi h a r ; gid daglig, gid daglig, gid daglig s a a var I

T i d e r d e r til D a a r s k a b , T i d e r d e r til V i d , T i d er d e r til Latter, T i d e r d e r til G r a a d , E n R e g e l , s o m bliver s a a tit o v e r t r a a d ; m e n drikke, m e n drikke, e r F o r d r e d u jour, h v a d en'ten v o r S k i æ b n e e r b l i d eller s u u r .

N a a r D a g e n i Arbeid' o g M o i e s v a n d t h e n , d a er d e t jo billigt, m a n d r i k k e r p a a d e n ; o g s e e r m a n d e n ' k o m m e n d e M o r g e n fremgrye, d a trænge vi Stakler t i l Styrke p a a ny.

At d r i k k e o g drikke, d e Vise h a r m e e n t , var aldrig f o r tidligt, o g aldrig f o r seent.

F r a n k e n a u .

Mel• Det skummende Becger begynde sin Gang-

h a v e r sin T i d ;

(37)

h v o i k k e l i a r P e n g e , l i a n d r i k k e r p a a B o r g ; o g d e n , d e r e r bleven af V a n v a r e r i g , e r pligtig a t l a d e o s d r i k k e m e d s i g ;

m e n Drikkfe, o g D r i k k e , o g D r i k k e m a a til, h v a d e n t e n H e r r P l u t u s e r v r e d eller mild.

D e n M a n d s o m i K i e r l i g h e d s L o t t o fik N i t , h v a d U n d e r var d e t o m h a n p i m p e d e l i d t ? m e n d e n d e r h a r v u n d e t , m e d s k u m m e n d e M a a l b o r d r i k k e s i n s k i o n n e T i l b é d e d e s S k a a l .

At drikke, a t drikke, d e t T a k o f f e r er, s o m M e s t e r K u p i d o f o r alting h a r kiær.

T h i kiæreste B r o d r e , t h i d r i k k e r E n h v e r , h v o r l e d e s h a n s L u n e , o g S k i æ b n e e n d e r ! o g O l d i n g , o g Yngling, o g Daare, o g Yiis, f o r e n e s i g Alle til V i i n d r u e n s Priis.

At drikke, o g d r i k k e , o g drikke igien s a a gladelig "Ven h e r forsamles m e d Y e n .

(38)

19- ] F r y c l d i g v e d Livet i d i n e D a g e s \ aat ; p l u k G l æ d e n s Piose fur d e n f o r g a a e r !

3\Ian s k a b e r sig s a a gierne Qval, o g suger T o r n e u d e n T a l , m e n v a n d r e r L i l l i e n k o l d f o i b i , s o m b l o m s t r e r f o r vor F o d ,

F r y d d i g v e d Livet i d i n e D a g e s V a a r ; p l u k G l æ d e n s R o s e , f o r d e n f o r g a a e r !

N a a r Uveir m u r k n e r V a a r e n s D a g , o g T o r d n e n r u l l e r S l a g i S l a g ,

»aa smiler Aftenrudens G l a n d a jo d o b b e l t r e e n o g s k i u u .

Fryd dig v e d Livet i d i n e D a g e s Y a a r , p l u k G l æ d e n s P i o s e , f o r d e n f o r g a a e r !

D e n B a r m s o m aldrig n æ r e r H a d , m e n l e v e r k u n m e d l i d e t glad, f o r d e n e r s t e d s e Livets V e i m e d friske B l o m s t e r s t r o d t .

(39)

i d i n e D a g e s V a a r ; p l u k G l æ d e n s R o s e f o r d e n f o r g a a e r !

E n h v e r s o m Æ r l i g h e d h a r k i æ r , s o m gierne A r m o d s T a l s m a n d e r , o m h a m T i l f r e d s h e d , Fryd, o g F r e d e n evig K r e d s s k a l slaae.

F r y d d i g v e d Livet, i d i n e D a g e s V a a r ; p l u k G l æ d e n s R o s e f o r d e n f o r g a a e r !

O g v o r d e r s t u n d o m Y e i e n t r a n g o g M o d g a n g s T i m e m o r k o g lang, s a a rækker V e n s k a b b r o d e r l i g h v e r t ærligt H j e r t e H a a n d .

F r y d d i g v e d Livet i d i n e D a g e s V a a r ; p l u k Glædens* R o s e f o r d e n forgaaer

H u l d t o r r e r d e n h v e r T a a r e af f r a V u g g e n t i l d e n m o r k e Grav,

i S o r g e n s M i d n a t s t r a a l é r d e n m e d M o r g e n r o d e n s G l a n d s .

(40)

Fryd dig' ved Livet i d i n e D a g e s V a a r ; p l u k G l æ d e n s R.ose

f u r d e n f o r g a a e r !

D e n e r b l a n t Livets s k i o n n e B a a n d , s l a a e r B r o d r e trofast I l a a n d i H a a n d ! s a a v a n d r e vi s a a let, s a a fro

til b e d r e Skiæbners H i e i n .

F r a n k e n a u

20.

M

e n e r d u , a t d e n h a r L y k k e n f a t ,

s o m i sin H a a n d l i o l d e r S n e s e Rigers T o m m e r Hviler h a n i r o l i g S o v n h v e r N a t ?

O g m o n h a n a l d r i g D o d o g O p r o r d r o m m e r ; N e i i P o t e n t a t e r

u d i alle S t a t e r ! Al jer M a g t o g Æ r e S t a a e r ei m o d m i n L æ r e :

H e l d d e n M a n d , d e r h ar e n f u l d P o k a l ! O g , N o t a b e n e , h a r E v n e d e n a t t o m m e ; V i n e n s D u n s t e r jage Livets Q v a l ,

©g i d e n s D r a a b e r Livets G l æ d e r s v o m m e .

(41)

h a n svarer clig m e d N a t u r e n s stærke S t e m m e e r jeg l y k k e l i g , n a a r h e r i F e l t

jeg M e n n e s k e t raaa f o r S o l d a t e n g l e m m e ? Alle H a n n i b a l e r

e r e C a n n i b a l e r ;

H v i l k e n g r u s o m Æ r e ! B e d r e e r m i n L æ r e :

H e l d d e n M a n d d e r h a r e n f u l d P o k a l ! O g , N o t a b e n e , h a r E v n e d e n a t t o m m e ; V i n e n s D u n s t e r jage Livets Q v a l ,

o g i d e n s D r a a b e r Livets G l æ d e r svommof

G u l d e t t r o e r a u e r a l Lykkens M a a l , m e n veed d u v e l : i d e lydisk'e A n n a l e r , s t a a e r d e r , a t K o n g C r o e s u s steeg p a a Baal o g b r æ n d t e sig m e d s i n e C a p i t a l e r ?

S o r g o g P l a g e vige s i e l d e n f r a d e n B i g e ;

L a d h a m G u l d e t p r i s e ! J e g b l i r v e d m i n Vise ;

(42)

H e l d ilen M a n d d e r h a r e n f u l d P o k a l ! og, N o t a b e n e , h a r E v n e d e n a t t o m m e ; V i n e n s D u n s t e r jage Livets Q v a l ,

o g i d e n s D r a a b e r Livets G l æ d e r s v o m m e .

S e e ! p a a S a n d b e d s V i n k s t a a e r S k a l d e n o p , o g m e d s i n S a n g fryder l e i e d e S p i o n e r ;

b l i e r forfulgt, o g syg p a a S i e l o g K r o p ; o g d o e r m e d A r m o d , H a d , o g L a u r b æ r k r o n e r .

S k a l d e t S u m m e n være a f a l H e l d o g Æ r e ? J e g m i n F i e n d e s k i e n k e r villig d e n , o g t æ n k e r :

H e l d d e n M a n d , d e r h a r e n f u l d P o k a l ! og, N o t a b e n e , h a r E v n e d e n a t t o m m e ; V i n e n s D u n s t e r jage Livets Q v a l ,

o g i d e n s D r a a b e r Livets G l æ d e r s v o m m e .

E i skal M a g t e n s S o e l s k i n v a r m e m i g ; J e g fri vil giore m i g Livets T i m e r glade, O m m i n Isse R a n k e n flette s i g !

sa.i l e e r jeg a d d e t o r r e L a u r b æ r b l a d e ; G

(43)

K u n s a a m a n g e P e n g e , a t jeg ei s k a l t r æ n g e t i l l i d t V i i n a t d r i k k e ; m e s r jeg o u s k e r ikke«

T l i i lyksalig d e n , d e r s i n P o k a l

k a n u d e n S o r g e r o g u d e n Frygt u d t o m m e ! V i n e n s D u n s t e r jage Livets Q v a l ,

o g i d e n s D r a a b e r Livets G l æ d e r s v o m m e . H e i b e r g .

21.

Mel- Til Glade Nordens rasks Sonner f

S t e m i v o r S a n g , l a d G r i l l e r f a r e t v o r Fryd k u n lier vi t a g e v a r e , o g n æ s t v o r Fryd, e n f u l d P o k a l . O g h v e r , s o m ei v o r Fryd vil d e l e , l i a n k a n sig o s af S y n e stiæle, h a n passei ei f o r d e n n e S a l .

C h o r . '»

H a n ei v o r G l æ d e m b r k n e s k a l .

(44)

— 35 —

E t stakket T i d s r u m blev o s givet, t h i gielder d e t a t n y d f Livet,

d e n S a n d h e d e r jo s o l e k l a r . K o m , D r u e n s N e k t a r liflig s m a g e r ; d e n Sielens K u m m e r l e t forjager, F o r t a b t e s V e n d e n s t e d s e var.

C h o r, J a D r u e n M a n g e n trostet h a r .

D e n K r a f t s o m i d e t s t o r e F l e r n e i C i r k e l d r e i e r h v e r e n S t i e r n e ,

a f D r u e n s V æ s e n være m a a ; 1 K r e d s jo S o e l o g M a a n e v a n d r e ,

N a t u r e n s G a n g D u ei f o r a n d r e , d i n S t u e s o g p a a G l e d a t f a a e !

C h o r,

D u sligt h o s D r u e n l e t vil n a a e .

K o m N a b o e , k o m , m e d m i g a t k l i n k e , m e n s e n d o s f u l d e F l a s k e r vinke,

m e n s e n d d u y n d e r S p o g o g S a n g ! h v a d os i V e r d e n e n d s k a l m o d e , vi aldrig savne D r u e n s o d e , o g f u l d e Glasses m u n t r e K l a n g !

C l i o r .

N e i , sligt o s g l æ d e m a n g e n G a n g !

F r a n k e n a u

(45)

H

vor F a d e r E v a n t l i r o n e r , G l æ d e n s m i l e r , t r i n d t o m d e n s Alter, R o s e r g r o e ;

o g u n d e r Ly af R a n k e r b e s t m a n h v i l e r , d e t B r o d r e ! v a r H o r a z e s T r o ;

t h i festligen l y d e v o r j u b l e n d e S a n g s v æ r m e n d e B r o d r e , til Glassets K l a n g {

E n d s e e r d u V e n , o g Fra d i t O i e straaler d e n feire U n g d o m s F y r i g h e d ;

e n d L i v e t s V e i d u ei u t i d i g m a a l e r , o g e i d u t æ l l e r d i n e F i e d .

t h i festligen l y d e v o r j u b l e n d e S a n g s v æ r m e n d e B r o d r e , v e d Glassets K l a n g !

T h i nyd, o g h a a b ei a t d e n svage Alder erstatter d i g h e n s v u n d n e A a r ;

d u l e t h a n reises, n a a r s o m U n g D u falder, m e n ei, n a a r D u v e d S t a v e n gaaer.

t h i festligen l y d e v o r j u b l e n d e S a n g s v æ r m e n d e B r o d r e , v e d Glassets K l a n g 1

(46)

I

— 3? —

D i n P i g e leve i B r o d e r , h u n s o m k r o n e r d i n D a a d m e d æ d e l K i e r l i g h e d ;

h u n sviger ei, n a a r h u n v e d M i l l i o n e r e p dynget G u l d tilsidst blev k i e d .

t h i festligen l y d e v o r j u b l e n d e S a n g s v æ r m e n d e B r o d r e , v e d G l a s s e t s K l a n g J

S a a t a g d i t G l a s , o g k l i n k s a a m e d d i n B r o d e r Som y n d e r skyldfrie M u n t e r h e d !

o g syng, k u n i k k e efter falske N o d e r , f o r Aftenstiernen glider n e d .

J a festligen l y d e v o r j u b l e n d e S a n g s v æ r m e n d e B r o d r e , ved Glassets K l a n g !

Il li o d e.

2 3 -

(efter d e t Svenske,)

Op,

m u n t r e V e n n e r , h j e l p e r m i g d e n t u n g e S æ t n i n g a t f o r k l a r e : h v o r M e n n e s k e t b o r t e m m e l i g

s i t Bryst m o d h v e r e n S o r g b e v a r e ; o g a t d e n G a l d e Livet h a r

m a a v o r d e Vellyst f o r m i n G a n e , m i t s i k k r e M i d d e l e r o g v a r ,

a t folge D r u e g u d e n s F a n e .

/

(47)

Hvis af e n fyrig Viv engang, f o r l e d t af E l s k o v s p a s s i o n e r . , D u k r o n e s u d e n K o n g e r a n g ,

fast a n d e n M a n d bestiger T r o n e n ; ja, hvis D u liig A p o s t e l e n

D i g selv f o r Svaglied m a a b e r o m m e , t a g D i g liver D a g e n R u u s m i n V e n , o g a l d r i g s k a l D i g P a n d e n o m m e J

H v i s d e t l i o s S k i æ b n e n afgiort v a r , a t dagligt B r o d D i g s k u l d e s v i g e ,

i

n a a r k u n d u l i d t p a a T o n d e n h a r , vil h e l e R e s t e n i n t e t sige ;

l a d C r e d i t o r e r g a a e fallit, D i n K i e l d e r m e s t e r s t a a e fixeret}

J e g d r i k k e r h e l l e r p a a C r e d i t , e n d lever torstig, a r r a n g e r e t .

L a d H i e r t e t s t i k k e a f d i n P l a n , f r a d e n D u a l d r i g s i d e n v i g e ; n y d G l æ d e n , l e e a d Klaffers T a n d , d i i k f o r D i n K o n g e , V e n o g P i g e ! m i s u n d ei D a a r e n sit T a l e n t

i Bagateller s t o r a t l a d e ,

n a a r H e l t e slaaes o m G u d e r s R a n g , s a a n a p p e s B o r n o m m a l t e B l a d e .

(48)

— 39 ~

O f n a a r D i t S e l s k a b s m u n t r e Fiecl 0

D i g D o d e n v i n k e r a t qvittere, l a g Flasken m e d t i l L e t h e s B r e d , O l a d u d e n P r æ k D i g e m b a r q v e r e ; d r i k C h a r o n f u l d , d e t u s l e S k i n d , a t ei l i a n s k i e l n e r N o r d fra S o n d e r , v e n d Færgen o m , styr a t t e r i n d , o g t o m m e d B r o d r e f u l d e T o n d e r !

F r a * n k « n a u .

24.

Å t Slyngler bseves til Æ r e n s T o p , a t S m i g e r mædskes, o g S a n d h e d tigger, a t Piige s l u g e d e A r m e o p ,

o g D y d e n n o g e n p a a G a d e n l i g g e r ; a t gyldne Stiferne,

o g t o m m e H i e r n e , ° »

f o r e n e s ofte, o g m e e r e n d gierne, ilet s e e r m a n t i d t .

(49)

N a a r D y d o g S a n d h e d blev u n d e r k u e t , n a a r d e n blev ærer, f o r n e m , o g riig, s o m L o v o g B o d d e l h a r ofte t r u e t : fo r g l e m m e r T a a r e r ,

d e r a l d r i g s a a r e r

e n Slægt, s o m H i m l e n h a r s k a b t til D a a r e r , o g vær e r f r o !

D a N a t t e n s F o r b u d , T u s m o r k e t , l a a e p a a h a l v e J o r d e n , o g d e n var r o l i g , e n G l a n d s m e d e e t jeg i O s t e n s a a e : G u d E v a n k o m f r a O l y m p e n s B o l i g , k u n s i e l d e n vasker,

m e n f&ed o g l a s k e t

h a n n e d . a d F i e l d e t b a r f o d e t trasked', o g r a v e d e .

H a n n æ r m e d ' sig til d e t S t e d , jeg s a d ; (i G u d e n s Aasyn s t o d m a l e t G l æ d e )

„ S u n ! s a g d e h a n , d u b o r være glad,

„ l a d P a t r i o t e n forgiæves g r æ d e !

„ n a a r O n d t k u n l y k k e s ,

„ o g L a n d e t t r y k k e s ,

„ o g R e t t e n selv af d e n s T i e n e r rykkes, , S a a t o m d i r G l a s l "

(50)

J e g t o g h a n s B æ g e r , o g t o m t e d e t , o g glemte L a n d e t o g L a n d e t s D a a r e r ;

jeg fandt, a t N a r r e n l i a r s t e d s e R e t , s o m s p o t t e r m e d H e r a k l i t e n s T a a r e r . J e g h y l d e d ' G l æ d e ,

forsvor a t græde,

o g l o v ' d e E v a n k u n l i a m a t q v æ d e ; G i o r I, s o m j e g !

Z e t i i t z .

2 5 -

J e g e r e n M a n d , s o m h a r s a a v i d t o m v a n d r e t , a t I n g e n meer bereist m a n n æ v n e k a n ,

s k i o n t jeg ei h a r m i t O p h o l d s s t e d f o r a n d r e t fra d e n T i d , jeg forst s a a e m i t F o d e l a n d .

F r a n z D r a k e g i k v e l e e n g a n g r u n d t o m J o r d e n , o g g i o r d e sig d e r v e d u d o d e l i g ;

m e n jeg, s o m blev b e s t a n d i g h e r i N o r d e n , d e n h e l e J o r d h a r tit g a a e t r u n d t o m mig.

J e g h a r l æ r t a l t h v a d M e n n e s k e r k a n l æ r e , o g i n g e n T i n g e r b l e v e n s k i u l t f o r mig.

Selv Alchymie gior m i g d e n storste Æ r e : S e x Flasker \ i i n , d r i k d e m ! — s a a e r d u riig.

(51)

J e g l i a r s e e t a h livad J o r d e n l i a r I E i e , f r a K o l a af o g i n d t i l K o l a z i n ,

m e n af a l t i n g d o g i n t e t k a n o p v e i e

m o d S y n e t a f e t f u l d t o g g o d t G l a s V i i n .

S o g h v o s o m v i l , e n C i r k e l a t q v a d r e r e , d e t f a n t e s e i ,af N o g e n p a a vor J o r d , m e n jeg h a r s e e t Q v a d r a t e r c i r c u l e r e , o g S t u e n d r e i e s r u n d t o m k r i n g m i t B o r d .

J e g lyver ei, ei h e l l e r vil jeg p r a l e , jeg h a v d e m i g e n g a n g e n lille P i u u s , D e \ i i s e s S t e e n , h v o r o m s a a m a n g e t a l e , d e n f a n d t jeg d a p a a B u n d e n a f m i t K r u u s .

M e d d e n k a n jeg faae G r i l l e r til a t v i g e , m e d d e n k a n jeg Taae S o r g e n til a t l e e , m e d d e n k a n jeg i n d t a g e h v e r e n P i g e , m e d d e n k a n jeg f o r b o r g n e S a g e r see,

S e e E v a n h i s t ! V e l k o m m e n G l æ d e n s F a d e r ! K o m , fyld m i t Bryst m e d jordisk S a l i g l i e d ! D i n M a g t jeg m i g m e d Vellyst o v e r l a d e r , o g synker M o d o g Lyst o g Styrke n e d .

P , M . T r o j e I.

(52)

- 43 -

26.

Mel. Lafst mir die Politiker sprechen-

Livets k o r t e M o r g e n r o d e , o g s t r o e m e d Pioser d i n e Fied, m e n s d i n e U n g d o m s K i n d e r g l o d e

af S u n d h e d , Liv, o g M u n t e r l i e d ! All m e d e n s K l o d e n t u m l e t h a r ,

U n g d o m m e n s Kiepliest G l æ d e n var.

P a a G l æ d e n s T r o n e s o g d i t S æ d e , g l e m h v a d i M o r g e n f o r e s t a a e r ;

s o m N a t t e n s M a a n e , Stovets G l æ d e b a g jnorke Skyer ofte gaaer ;

o g tænk, a t h v e r e n Fryd d u f a n d t , brat f o r d i t Blik, s o m Avnen s v a n d t !

T r o ei Z e l o t e n s m o r k e L æ r e , a t H i m l e n e r d e n G l a d e v r e e d ' li vi s k u l d e d a vel J o r d e n b æ r e

s a a m a n g e R o s e r f o r d i t F i e d ? livi Foraarssolen k l a r o g v a r m m e d Vellyst fylde h v e r e n B a r m ?

/

(53)

D o g , ei cliri Fryd dr. e c n s o m n y d e ! n e i , s o g d e n t r o i V e n n e k r e d s ,

h v o r f u l d e Glasses T o n e r lyde, o g liver e n B a r m e r fro tilfreds !

* y n g s t e d s e slig e n Kiædes" P r i i s , d e n e r d e t s a n d e P a r a d i i s !

O g n a a r e n g a n g d i n g l a d e S o m m e r n e d s æ n k e r sig i T i d e n s S k i o d ,

n a a r A l d e r d o m m e n s Y i n t e r k o m m e r , o n s k d a a t g l e m m e h v a d d u n c i d ! d e n e r d e n lykkeligste M a n d

s o m Fryd o g V e e m o d g l e m m e k a n !

F r a n k e n a u .

2 7 .

L y s t i g m i n B r o d e r ! o g lystig igien ! e n K r a n d s d u f o r Y i i n g u d e n b i n d e !

"Vort L i v g l i d e r ofte s a a k u m m e r f u l d t hen*

o g G l æ d e n e r .sielden a t finde.

N y d d e r f o r T i m e n s o m venlig til d i g leer, h v o e r d i g B o r g e n a t s a m m e s m i l e r m e e r ?

(54)

— 45 —

B r o d e r , p a a m i t V i n k d i t Bæger fyld, o g k l i n k ! h v o r d a n e n d d e t g a a e r , d e n S a n d h e d varigt staaer •

S a a lærige s o m D r u e r n e s N e k t a r e r ti!, I Herrer/ vor J o t d e r d e n beate !

T æ n k v e d h v e r T i m e s o m lyder, d u g a a e r e n skiæivende Alder i M o d e ;

o g sielden, k u n s i e l d e n d e s n e e h v i d e H a a r forligefs m e d D r u e n d e n i;6de.

U n g d o m m e n s Syssel e r \ ' i i n o g K i e r l i g h e d , A l d ' r e n s i g graver b l o t gyldne D y n g e r n e d ,

B r o d e r p a a m i t V i n k d i t Bæger fyld, o g klink J h v o r d a n e n d d e t gaaer,

deri S a n d h e d varig s t a a e r :

S a a Isenge s o m D r u e r n e s N e k t a r e r til 1 H e r r e r , v o r J o r d e r d e n beste !

>

V e n n e r , i D a g være G l æ d e n v o r G i æ s t ! a t k l a g e ei U m a g e n l o n n e r ,

i D a g e r d e t V e n s k a b s o g E n i g h e d s Fest, S k a a l V e n s k a b s o g E n i g h e d s S o n n e r !

S k a a l h v e r s o m synger, s o m leer, o g fryder s i g ! S k a a l h v e r s o m k l i n k e r , o g s t e m m e r i m e d m i g

(55)

B r o d e r , p a a m i t V i n k d i t B æ g e r fyld, o g k l i n k J H v o r d a n e n d d e t gaaer, d e n S a n d h e d varig s t a a e r :

S a a l æ n g e s o m D r u e r n e s N e k t a r e r til, 1 H e r r e r , v o r Jord e r den beste !

F r a n k e 1 1 a u . 2 8 .

MéU Hvor Ender Evan troner Glæden smiler,

E t S a m f u n d s Aar e r a t t e r l a g t tilbage, d e t n y e r vaagnet af s i n S l u m ,

H æ l d o s ! at a t t e r f r o vi h e r g i e n t a g e v o r t g o d e g a m l e S y m b o l u m :

G l e m K u m m e r o g Plager, g l e m s t i g e n d e A a r J G l æ d e n b o r t f i e r n e r d e solvgraa H a a r .

I trofast V e n s k a b s f a u r e B o s e n k i æ d e h e r m a n g e Æ d l e s V a a r s v a n d t h e n ; d o g i n t e t O i e d e t t e S a v n b e g r æ d e , t h i G l æ d e n o s g i e n k a l d e r d e n .

G l e m K u m m e r o g P l a g e r , g l e m stig-ende Aar i G l æ d e n b o r t f i e r n e r d c solvgraa H a a r .

M|

(56)

Seer mangen Y n g l i n g u n d e r J u b e l n y d e d e n Fryd s o m h i r i é Æ l d r e n o d !

o g h u u vor P r i i s i S a n g e n s T o n e r l y d e : E n d G l æ d e n ei blarit o s e r d o d {

G l e m K u m m e r o g P l a g e r , g l e m s t i g o n d e Aar J G l æ d e n b o r t f i e r n e r d e solvgraa H a a r .

T h i m u n t r e Yngling sving d i n g l a d e P i g e , m e n s e n d d i n H i m m e l straaler b l a a !

o g ei N a t u r e n s M o d e r v i n k d u s v i g e , d e n s l i u l d e S t e m m e lvder s a a :

G l e m K u m m e r o g P l a g e r , g l e m s t i g e n d e A a r ! G l æ d e n bortfierner d e solvgraa H a a r .

O g g a m l e B r o d e r ! d u hvis S t i e r n e d a l e r , l a d D r u e n varme o p d i t B l o d ;

s a a s k i o n t d e n Aftenliorizonten m a l e r , o g r a a d e r p a a d i n Svaglied B o d .

G l e m K u m m e r o g P l a g e r , g l e m s t i g e n d e Aar ' G l æ d e n b o r t f i e r n e r xle solvgraa H a a r .

O p , fylder n u E n h v e r s i t G l a s til R a n d e n , m e d V e n s k a b s g a m l e H a r m o n i e !

o g U n g m e d G a m m e l k l i n k e r til h i n a n d e n : o g s t e m m e r Alle, Alle i :

G l e m K u m m e r o g P l a g e r , g l e m s t i g e n d e A a r ! G l æ d e n bortfierner d e solvgraa H a a r .

F r a n k e n a u .

(57)

2 9 . V a a g n o p til Fryd,

m e n s K r a f t o g U n g d o m p a r r e sig ! h o r Glassets L y d

i r a M i s m o d k a l d e r dig-.

Af kierlig H a a n d e t N u vi fik ; i o r g o d t til S o r g e r Livets Oieblik.,

V æ r i n g e n T r æ l

f o r a t opdyng e g y l d e n t M u l d i E n æ d e l S i e l

fordærves t i d t af G u l d :

f o r A r m o d s T r a n g ei S k r i n e t l u k , o g H i e r t e t ei f o r K u m m e r s dybe S u k .

F o r a g t e t N a v n ,

for h v i l k e t S m i g e r k n æ l e r n e d ; stift ærligt G a v n ,

o g s m i d o g s p o g d e r v e d . P a a b r u g t e D a g , i v e n l i g F a v n

s k a l d u v e d Kys b e l e e d e t g o l d e N a v n .

(58)

— 49

E i G u l d o g N a v n

b o r t k y s e m o r k e T i m e r s N a g ; m e n F r y d o g G a v n

g l o r N a t t i l k l a r e D a g ;

s e l v n a a r d i n G r a v o p l u k k e r sig,

s k a l G a v n o g F r y d velsigne d e n f o r d i g .

S a a k o m d a h e r ,

o g h v i l f r a G i e r n i n g K r o p o g S i e l , k o m , k l i n k , E n h v e r ,

s o m b r u g e r L i v e t v e l [

k o m o f t e g l a d h e r h i d i g i e n ,

o g skyldfri Leeg s k a l m o d e G l æ d e n s V e n . H a s t e .

3o.

D e t s k u m m e n d e B æ g e r b e g y n d e sin G a n g , o g V e n n e r m e d V e n n e r i s t e m m e e n S a n g ! e i s o m m e r d e t sig, h v o r m a n s a m l e s til Lyst, a t k l i n k e s a a s p a r s o m t , a t s i d d e s a a tyst.

T i l G l æ d e , til G l æ d e i S a n d s e r n e s V a a r ! T i t K u m m e r m e d Alderen bleger v o r t H a a r .

D

i *

(59)

\ o r K i n d e r ei rynket, v o r T i n d i n g ei g r a a ' b l a n d t J u b l e r , v o r b l o m s t r e n d e Alder f o r g a a e !

a t éi vi s k a l k l a g e o m l a n g t eller k o r t , a t V a a r e n s v a n d t u b r u g t , u p a a s k i o n n e t b o r t . T i l G l æ d e , til G l æ d e i S a n d s e r n e s V a a r ! t i t K u m m e r m e d A l d e r e n b l e g e r v o r t H a a r .

H v o r h e n i N a t u r e n vi v e n d e v o r F o d vi s p o r e a t S k a b n i n g e n s H e r r e e r g o d ; a t I n g e n i Livet s k a l v a n d r e fortabt, b a n P i g e r , o g D r u e r , -og R o s e r b a r skabt, T i l G l æ d e , til G l æ d e i S a n d s e r n e s V a a r ! T i t K u m m e r m e d A l d e r e n bleger v o r t H a a r .

H v e r fylde sit Bæger, a t S k a a l e n g a a e r o m , o g S k a a l e r p a a S k a a l e r til P l a s k e n e r t o m . E n D a a r e s o m vover a t laste v o r J o r d ! e n N i d d i n g s o m ei vil i s t e m m e v o r t C l i o r : til G l æ d e , til G l æ d e i ' S a n d s e r n e s V a a r ! t i t K u m m e r m e d A l d e r e n b l e g e r v o r t H a a r .

F r a n k e n a u .

V

(60)

_ 5£ —

3 i .

I S J a a r jeg drikker, A m p h i o n J e g i S a n g e n T r o d s t o r b y d e ; G l æ d e giver L i v o g A a n d , G l æ d e F l a s k e r n e u d g y d e .

V i af vore F l a s k e r gyde m u n t e r G l æ d e , V i d , o g Aand, o g i E v a n s N a v n vi b y d e T r o d s til selve A m p h i o n .

N a a r jeg d r i k k e r , fra m i n S i e l S o r g e n s m o r k e G i e n f æ r d viger,

f o r i Aften jeg Farvel til e n h v e r B e k y m r i n g siger.

L a d os h v e r B e k y m r i n g sige, f o r i Aften, v o r t F a r v e l ,

a l l e S o r g e - S k y e r vige f r a v o r t O i e , o g v o r S i e l !

N a a r jeg drikker, e r d e t V a a r , A l d e r d o m m e n s V i n t e r r o m m e r , o g jeg d r u k n e r S n e s e Aar i h v e r F l a s k e jeg u d t o m m e r .

D 2

V

(61)

L a d o s v o r e F l a s k e r t o m m e , d r u k n e d e r d e k o l d e A a r , A l d e r d o m m e n s V i n t e r r o m m e J

l i e r v e d F l a s k e n e r d e t Y a a r .

N a a r jeg d r i k k e r , s e e r jeg fr<*

C l o e kierlig til m i g s m i l e , d r o m m e r h e n d e liiild o g t r o ; s i g n e r A m o r o g lians P i l e .

L a d o s signe A m o r s P i l e , d r o m m e S k i o n h e d l i u l d o g t r o

o g vil e n d e i C l o e s m i l e , s m i l e r B a c h u s evig f r o .

N a a r jeg drikker, s k u e r jeg t i l h v a d Y e n jeg L i i d k a n sætte, l i v o s i n V e n v e d F l a s k e n sveeg, bliver a l d r i g af d e reLte.

V i er1 Alle af d e relte, a l d r i g vi v e d F l a s k e n s v e e g ;

til h i n a n d e n trygt vi setto L i i d i Alvor o g i L e e g .

(62)

4

— 53 —

N a a r jeg d r i k k e r k l o g t jeg gior, s n a r t jeg alt Farvel s k a l b y d e ; Dciden l u r e r v e d m i n D o r , tlii jeg skynder m i g a t n y d e ,

S n a r t vi Alt Farvel s k a l byde, Dciden l u r e r v e d v o r D o r ,

d e n s o m s k y n d e r sig a t nyde, s a a r e , s a a r e k l o g t ' h a n gior.

Pi a l i b e k . 32.

H

ver G l æ d e n s -Ven o g liver d e n s t r o V e n i n d e , e n K r a n d s i g i e n

s i s af d e n s R o s e r b i n d e !

M e n n e s k e t s V a a r er s k i o n m e n k o r t . f a a e r e S a n d s e r n e s D a g e ,

ei, n a a r d e forst e r ' s v u n d n e b o r t , K l a g e r d e m k a l d e tilbage.

J a , h v e r e n F r y d s o m o s af G u d blev givet,

r a a b e r os n y d !

t h i k o r t J e g er s o m Livet.

(63)

G l æ d e n e r l i i g e n flygtig V e n , s o m p a a e n R e i s e m a n finder,

o g s o m i d e t h a n farer h e n , kysser os o m t , o g forsvinder,

S t o l t e r d i n R a n g

o

V i i n ! b l a n t J o r d e n s G o d e r ' ; t i l S p o g o g S a n g ,

o g S a n d h e d , e r d u M o d e r .

S e l v d e n , hv;s L o d var varig G r a a d s e e s jo h o s D r u e n a t s m i l e ,

finder m o d h v e r U l e m p e R a a d , t r o e r sig p a a R o s e r a t hvile.

P a a F æ d r e s Yiis n u B æ g e r B æ g e r m o d e l s y n g D r u e n s P r i i s

d e n h v i d e m e d d e n r o d e !

S y n g h v e r e n æ d e l B a r m i N o r d h v e r s o m vil d e l e v o r G l æ d e !

H æ l d h v e r e n Giæst v e d d e t t e B o r d V e n s k a b s o g E e n i g h e d s K i æ d e !

F r a n k e n a

(64)

— 55 — 33-

Mel. Er mit Kammer reent og net.

1H o r a t være s o m m a n b o r , V e n n e r , m a a e m a n d u k k e ; E o l l e n r e e n t m a a t o m m e s , for bliver m a n d e t Ikke —

J e g , s o m B r o d e r p a r t e n f i k , E d e r best k a n r a a d e :

Vers, o g K i e r l i g h e d , o g D r i k t a a l e r Ingen M a a d e .

M a n m a a e sige h v a d m a n vil, æ d r u b o r m a n v æ r e :

m e n h v a d d e r n u h o r e r til, V i l jeg E d e r l æ r e —

h v e r af o s var B o l l e n h u l d , Alle B o l l e n h u l d e ,

J e g e r fuld, o g d u e r fuld, vi er1 Alle fulde.

H a r d u , s o m d e t l a d e r til, B r o d e r , t a b t F o r s t a n d e n ,

o g i Aften h a v e vil d e n igien i P a n d e n —

(65)

F o r d u s o g e r d e n iglen, m a a d u vide, K i æ r e !

p a a h v a d S t e d d u t a b t e d e n , o g h v o r d e n m o n være !

H v e r af E d e r m æ r k e k a n m i d t i P e r i a l e n ,

a t jeg k o m til m i n F o r s t a n d h e r e t S t e d ' i S a l e n — m æ r k e r n u M o r a l e n m i n J h v o r ieg d e n h a r f u n d e n , k a n E n h v e r o g l i n d e s i n : d y b t p a a B o l l e b u n d e n ,

D r i k k e r ! o s e r ! s k i e n k e r i I d r i k k e r Alle ! d r i k k e r !

Flisset e r d e n K r o g , h v o r i D e s e r t e u r e n s t i k k e r —

S e e ! h e r e r h a n ! E o l l e n t o m ! r a l l e r a l l e r a l l e !

P u n s c h e n gik — F o r s t a n d e n k o m -—

s e d r u e e r vi A l l e .

B a g g e s e n ,

(66)

— 57 ~

34-

Mal. Skaberen skued' den nyskabze Klode.

G l æ d e e r H i m l e n s v é l g i o r e n d e Gave, s o g e s af Alle, m e n findes af f a a ; Vellystens feige o g n e d r i g e Slave l e d e r forgieves, l i a n k a n d e n e i n a a e :

T l i i e r d e t vel G l æ d e , s o m l o n n e r m e d Nag~, s o m vækker til S m e r t e d e n f o l g e n d e D a g ?

E n e d e n M a n d , s o m sit H i e r t e t<3r byde, frit a t randsages af G r a n d s k e r e n s Blik,

e n e d e n Æ d l e , s o m V e n s k a b k a n f r y d e , Adgang til G l æ d e r n e s H e l l i g d o m fik;

veil \ i n e n o g S a n g e n sig h æ v e r h a n s Aand, til V e n n e r h a n r æ k k e r d e n trofaste H a a n d .

B r o d e r l i g H a a n d e n h i n a n d e n vi g i v e , V e n s k a b ! d i t T e m p e l indvie vi h e r ; G l æ d e n h e r ofte d i n D y r k e r o p l i v e J I n g e n uværdig gid k o m m e d i g n æ r !

e i F a l s k h e d o g S m i g e r m i s b r u g e d i t N a v n ' H v e r B r o d e r , s o m siiger, h e r finde e n H a r n !

(67)

— 53 —

E v a n o s vinker, o g Bifald t i l s m i l e r , E v a n e r V e n s k a b s o g M u n t e r h e d s G u d , T i d e n m e d r æ n k e f u l d T a u s h e d b o r t i l e r , f o l g d e n , o g b r u g d e n , s a a lyder h a n s B u d .

"N i Evan d a h y l d e v e d Glassenes K l a n g ,

h a n l o n n e m e d V e n s k a b v o r Fryd o g v o r S a n g R e i i i .

35-

D r u e n v o x e r p a a v o r K l o d e , o g p a a B a n k e n G l æ d e n g r o e r , V i n e n g i o r o s vel t i l m o d e , skiiin e r vores r u n d e J o r * !

K l i n k e r B r o d r e G l æ d e n s S k a a l ! d e n e r h e l e J o r d e n s M a a l .

S t u n d o m vil m a n d o g fornemm<?

at d e r S o r g h o s G l æ d e n b o e r ; D r u e n spiller, o g vi g l e m m e S o r g e r n e p a a d e n n e J o r d :

Al d e n s G a l s k a b , a l d e n s Fias d r u k n e r i d e t f u l d e G l a s .

(68)

— 59 —

v

F a d e r E v a n F r i h e d s H u e n p a a sin Isse fæstet l i a r ; F r i e H æ n d e r p e r s e D r u e n , o g d e n s Saft e r d o b b e l t k l a r .

K l i n k e r , B r o d r e . ! synger ^ C h o r ! F r i b e d p a a d e n h e l e J o r d !

F a 1 s e n ,

36.

Mel. Du, som i Hogbct troer Sdllheten vinnas.

L i v e t e r tit ved e t B l o m s t e r b e e d l i g n e t ; mangeslags U r t e r i B e d e t d e r g r o e ; H i m l e n f o r o s h a r d e m a l l e velsignet lige fra V u g g e n til sildigste B.o.

U n g d o m , o g Uskyld, o g S u n d h e d o m r i n g e Livets d e n yndigt f r e m b r y d e n d e D a g —

See, h v o r d e h e r l i g e R o s e r u d s p r i n g e ! p l u k d e m , o g n y d d e m , for Alder g i o r svag {

Elskov h a r Fryd o g e n frydelig S m e r t e ; Ynglingen m o d e s at P i g e n s a a b o l d — s e e , d e t e r M y r t h e n , s o m tryller v o r t H i e r t e , n y d d e n , f o r A l d e r e n s V i i s d o m g i o r k o l d !

(69)

e e n , i k k u n e e n , m e n e n r e d e l i g Y e n ! E v i g h e d s b l o m s t e n f o r s k i o n n e r h a m L i v e t ; H e l d h a m ! 1 H i m l e n d e n s p i r e r igien,

B r o d e r , s a a lifligt d e B l o m s t e r jo s m i l e ? O ! vi vil n y d e h v e r U r t i v o r t B e e d !

d a s k a l vi l e t i Cypresse - D u f t hvile, n a a r v o r e S a n d s e r s i g lægge til F r e d .

H a s t e .

37-

Mel. Hvor skiont,naar Aftenstiernen venlig blinker.

1 i l Y e n s k a b s Fest, s o m h v e r t e t H i e r t e fryder, vi s a m l e s a l l e f r o i g i e n ;

f r a L æ b e n e e n i g J u b e l l y d e r , k u n B æ g e r k l a n g e n d o v e r d e n . D e n f u l d e M a a n e b l i d o g k l a r o m s t r a a l e r h v e r t f o r t r o l i g t P a r j

(70)

— 61

D e n b l i d e S o m m e r s lyse T i d e r o m m e , a l t Aft'nen v o r d é r m o r k o g l a n g ;

S a a vore D a g e s H o s t vil k o m m e , o g f o r d r e s t r e n g vor S v a n e s a n g , F o r T o n e n Talder i C h o r a l , syiig g l a d e Viser u d o n T a l !

D e n M a n d , s o m u n d e r n y s u d s p r u n g n e B o g e , o g i d e n m o r k e Vintersal,

m e d lige m u n t e r t S i n d k a n s p o g , o g n o i s o m t o m m e s i n P o k a l ; e n Skanl For slig e n H æ d e r s m a n d ! i h i lians P h i l o s o p l i i e e r s a n d .

O g K o n e n s o m , e n E n g e l f o r s i n M a g e , ledsager t r o e h a n s M o d g a n g s Fied,

o g k r o n e r 6 m t h a n s M e d g a n g s D a g e m e d d o b b e l t jordisk S a l i g h e d : p a a liver e n glad o g festlig D a g H u n h æ d r e s f 6 r s t i dette L a g !

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at

Du kan kopiere, ændre, distribuere eller fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.. Husk altid at