OVERSIGT OVER ANLÆG ANLÆG, DER HAR ANMELDT DELTAGELSE PÅ OVERGANGS-ORDNINGERNE

Download (0)

Full text

(1)

17. oktober 2022

J.nr.: CaseNo MARL

FORSYNINGSTILSYNET Torvegade 10

3300 Frederiksværk

Telefon 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk

ANLÆG, DER HAR ANMELDT DELTAGELSE PÅ OVERGANGS- ORDNINGERNE

2. udgave, 17. oktober 2022

OVERSIGT OVER ANLÆG

I Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet er der fast- sat et forbud mod, at kommunerne kan deltage i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse og et forbud mod kommunalt ejerskab af auto- matiserede sorteringsanlæg. Forbuddet er gældende fra 1. juli 2022, hvor loven trådte i kraft. Forbuddet fremgår i miljøbeskyttelseslovens §§49b og 49f.

I loven er der indarbejdet en overgangsordning, så kommunerne fortsat kan deltage i ovenstående aktiviteter i en overgangsperiode på 5 år, jf. miljøbeskyttelseslovens

§49g.

Følgende anlæg har anmeldt deltagelse i ordningen:

TABEL 1 | OVERSIGT OVER ANMELDELSER TIL OVERGANGSORDNINGEN

Ejerkom- mune

CVR Pnummer Anlægsnavn Adresse Aktiviteter

Greve, Køge, Lejre, Ros- kilde, Solrød, Odsherred, Holbæk, Ka- lundborg, Stevns

13507406 1014181969 Audebo Miljøcenter Hagesholmvej 7, 4520 Svinninge

Modtagelse og neddeling af rent træ til genanven- delse

Langeland kommune

32567134 1024454998 Rudkøbing Omlaster- station

Dunsbjergvej 10, 5900 Rudkøbing

Omlastning af restaffald, bioaffald og pap Langeland

kommune

32567134 1019019558 Rudkøbing Komposte- ringsplads

Dunsbjergvej 14, 5900 Rudkøbing

Neddeling/Sortering til kompost/biobrændsel af have- og parkaffald Langeland

kommune

32567134 1019019655 Lejbølle Komposte- ringsplads

Lejbøllevej 9A, 5953 Tranekær

Neddeling/Sortering til kompost/biobrændsel af have- og parkaffald

(2)

Langeland kommune

32567134 1019019582 Helsned Komposte- ringsplads

Helsnedvej 25, 5932 Humble

Neddeling/Sortering til kompost/biobrændsel af have- og parkaffald Langeland

kommune

32567134 1019069245 Helsned Nedknus- ningsplads

Helsnedvej 25, 5932 Humble

Nedknusning til nyttiggø- relse af rent/sorteret be- ton og tegl

Faaborg Midtfyn, Ker- teminde, Lan- geland, Ny- borg, Svend- borg og Ærø

47574058 10033112114 Klintholm I/S Klintholmvej 50, 5874 Hesselager

Oplag, sortering og ned- deling af farligt og ikke- farligt imprægneret træ, kompostering, oparbejdelse af byggeaf- fald osv.

Frederiks- havn kom- mune

30179358 1020263896 Miljøanlæg Skagen Buttervej 64, 9900 Skagen

Håndtering af haveaffald, rødder, beton

Frederiks- havn kom- mune

30179358 1013799292 Genbrugsplads Sæby Ousenvej 16, 9300 Sæby

Håndtering af haveaffald

Frederiks- havn kom- mune

30179358 1013000367 Miljøanlæg Ravnshøj Stenvej 8, 9900 Fre- derikshavn

Håndtering af haveaffald, rødder, beton, mursten, tegl, blæsemidler, rent træ til genbrug, slagge fra eget affaldsforbræn- dingsanlæg

Middelfart Kommune

29189684 1003313146 Affald & Genbrug Bogensevej 89, 5500 Middelfart

Affaldsbehandling af bygge og anlægsaffald, træaffald og genanven- delige materialer, kompo- stering og madaffald Middelfart og

Assens Kom- mune

33540558 1016778989 Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg I/S

Bogensevej 89, 5500 Middelfart

Affaldsbehandling af bygge og anlægsaffald, træaffald og genanven- delige materialer, kompo- stering og madaffald Vesthimmer-

lands kom- mune

37276588 1020950761 Renovest A/S Stengårdsvej 26, 9670 Løgstør

Indsamling, sortering og kompostering af have- og parkaffald

Silkeborg Kommune

31857791 1015572759 Affaldscenter Tandskov Tandskovvej 17C, 8600 Silkebog

Behandling af haveaffald og træ til materialenyttig- gørelse

Jammerbugt Kommune

29189739 1021031077 Pandrup Genbrugs- plads

Sigsgaardsvej 12, 9490 Pandrup

Indsamling, sortering og kompostering af haveaf- fald

Jammerbugt Kommune

29189739 1018804774 Fjerritslev Genbrugs- plads

Industrivej 8, 9690 Fjerritslev

Indsamling, sortering og kompostering af haveaf- fald

Tønder Kom- mune

32065783 1015086552 Tønder Affald A/S Håndværkervej 4, 6261 Bredebro

Sortering af papir, pap og folie

Svendborg Kommune

33054696 1017984345 Genbrugsstation Svendborg

Miljøvej 10, 5700 Svendborg

Indsamling, sortering og kompostering af haveaf- fald

Assens Kom- mune

32141315 1018297309 Assens Komposte- ringsanlæg

Torø Huse Vej 15, 5610 Assens

Indsamling, sortering og kompostering af haveaf- fald

Sønderborg Kommune

31875560 1016625074 Skodsbøl Sorteringsan- læg

Nybølnorvej 26D, 6310 Broager

Træsortering

(3)

Sønderborg Kommune

31875560 1015165223 Skodsbøl Container- plads

Nybølnorvej 26, 6310 Broager

Kompostering af have- og parkaffald, træstam- mer og rødder Sønderborg

Kommune

31875560 1018938894 Glansager Erhverv Foldager 1A, 6400 Sønderborg

Kompostering af have- og parkaffald, træstam- mer og rødder Sønderborg

Kommune

31875560 1018940392 Vesterlund Erhverv Genvejen 1, 6430 Nordborg

Kompostering af have- og parkaffald, træstam- mer, rødder og tang Aalborg Kom-

mune, Brønderslev Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kom- mune

46076753 1020877568 Sorteringsanlæg, Aal- borg Øst

Lundeborgsvej 30, 9220 Aalborg Øst

Indsamling og sortering af affald

Aalborg Kom- mune, Brønderslev Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kom- mune

46076753 1027819113 Affaldscenter Dron- ninglund

Dregårdsvej 1B, 9330 Dronninglund

Kompostering af have- og parkaffald

Aalborg Kom- mune, Brønderslev Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kom- mune

46076753 1003387647 Deponi Aalborg Halsvej 74, Rærup, 9310 Vodskov, matr nr. 1l og 1h, Vesterla- den, Horsens

Neddeling af træ, Knuse- anlæg af bygge- og an- lægsaffald

Aalborg Kom- mune, Brønderslev Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kom- mune

46076753 1027819172 Genbrugscenter Hjør- ring

Miljøvej 5, 9800 Hjør- ring

Upcycling af læder og hvidevareværksted

(4)

Aalborg Kom- mune, Brønderslev Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kom- mune

46076753 1027819849 Miljøanlæg Rønnovs- dal

Rønnovsholmvej 154, 9800 Hjørring

Neddeling af træ, kompo- stering af have-parkaf- fald.

Billund, He- densted, Her- ning, Ikast- Brande, Ring- købing Skjern og Varde Kommune

13814708 1021072954 AFLD Fasterholt Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning

Behandling af haveaffald, træ, planglas og kildesor- teret madaffald til materi- aleudnyttelse

Billund, He- densted, Her- ning, Ikast- Brande, Ring- købing Skjern og Varde Kommune

13814708 1000629849 AFLD Tarm Vardevej 83A, 6880 Tarm

Behandling af papir, pap, plastfolie, glas, metal, plastemballage, planglas, haveaffald og træ til ma- terialeudnyttelse

Vejen Kom- mune

29189838 1015995757 Rødding Genbrugs- plads

Nordre Industrivej 14, 6630 Rødding

Kompostering af haveaf- fald

Kerteminde Kommune

32077420 1023243357 Komposteringsplads Hindsholmvej 279, 5300 Kerteminde

Kompostering af have- og parkaffald Fredericia,

Faaborg- Midtfyn, He- densted, Hor- sens, Kerte- minde, Kol- ding, Lange- land, Middel- fart, Nord- fyns, Nyborg, Svendborg, Ærø og Aabenraa kommune

31096839 1013882807 Modtagestation Syd- danmark I/S

Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia

Indsamling og omlastning af farligt affald

Faaborg- Midtfyn kom- mune

26498961 1027874696 Ringe Neddelingsplads Korsvangen 8B, 5750 Ringe

Nedknusning til nyttiggø- relse af rent træ

Faaborg- Midtfyn kom- mune

26498961 1014067732 Faaborg Komposte- ringsplads

Mørkebjergvej 8-12, 5600 Faaborg

Neddeling/Sortering til Kompost/Biobrændsel af have- og parkaffald Holstebro,

Lemvig, Skive og Struer kom- mune

14760504 1008875339 Affaldsterminal Må- bjerg

Hjermvej 19, 7500 Holstebro

Sortering af affald, herun- der bl.a.:

Anvist forbrændings- og deponeringsegnetaffald der kan indehold affald egnet til materialenyttig- gørelse.

Have- og parkaffald

(5)

Automatisk sorteringsan- læg til sortering af hus- holdningsaffald og em- ballager fra husholdnin- ger

Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kom- mune

14760504 1019073447 Affaldscenter Kåstrup Kåstrupvej 20-22, 7860 Spøttrup

Sortering af affald, herun- der bl.a.:Anvist forbræn- dings- og deponeringseg- netaffald der kan inde- hold effald egnet til mate- rialnyttiggørelse.

Have- og parkaffald Holstebro,

Lemvig, Skive og Struer kom- mune

14760504 1015754709 Affaldscenter Rom Fabjergkirkevej 28, 7620 Lemvig

Sortering af affald, herun- der bl.a.:

Anvist forbrændings- og deponeringsegnetaffald der kan indehold affald egnet til materialnyttiggø- relse

Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kom- mune

14760504 1018068679 Affaldscenter Kjær- gårdsmølle

Kilen 18, 7600 Struer Have- og parkaffald

Faxe, Næst- ved, Ring- sted, Sla- gelse, Sorø og Vording- borg kom- mune

65278316 1009681589 Næstved Biobrændsel Ved Fjorden 17, 4700 Næstved

Haveaffald. Affaldet ned- deles, sorteres og lægges i bunker. Den vedholdige del afsættes som brænd- sel til Sorø Bioenergi og resten afsættes til mark- kompostering på land- brugsjord.

Faxe, Næst- ved, Ring- sted, Sla- gelse, Sorø og Vording- borg kom- mune

65278316 1003303864 KOD-anlæg Ved Fjorden 20, 4700 Næstved

Behandling af kildesorte- ret organisk affald til pulp, der kan anvendes i biogasanlæg

Horsens kommune

29189889

1009737908 Horsens Kompostan- læg

Endelavevej 30, 8700 Horsens

Haveaffald til materiale- nyttiggørelse

(Knusning/neddeling, flis- ning, milevending, sorte- ring, sigtning) Horsens

kommune

29189889 1016797487 Horsens Mellemdepot Endelavevej 13B, 8700 Horsens

Neddeling af A2/A4 træ til materialenyttiggørelse Århus kom-

mune

40831959 1027415136 Komposteringsanlæg for haveaffald

Ølstedvej 32, 8200 Aarhus N

Modtagelse og behand- ling af have- og parkaf- fald

Århus kom- mune

40831959 1025557480 Sorteringsanlæg for Byggeaffald

Ølstedvej 24, 8200 Aarhus N

Modtagelse og behand- ling af byggeaffald.

Beton, mursten, tegl, blandede brokker, jord og sten

Odense kom- mune

17414070 1009076219 Odense Renovations komposteringsanlæg

Strandløkkevej 100, 5270 Odense N

Modtagelse af spilde- vandsslam. Modtagelse af have- og parkaffald

(6)

Mariagerfjord Kommune

29189455 1024781719 Omlasteplads EGP Humlemarken 5, 9500 Hobro

Neddeling af rent træ (transportminimering) Neddeling af trykimpræg- neret træ (transportmini- mering)

Neddeling af brændbart affald (transportminime- ring)

Neddeling og sortering af grenaffald til biobrændsel (transportminimering)

Københavns Kommune

64942212 1024445867 Slusen Bådehavnsgade 50,

2450 København SV

Her foretages en vurde- ring af, hvad der kan genbruges, uden yderli- gere reparation eller ved- ligehold. Vurderingen fo- retages primært som en visuel vurdering samt evt.

et tjek af f.eks. stabilite- ten af et møbel. Der fore- tages ingen reparationer eller lignende.

Thisted Kom- mune

29189560 1014528942 Thisted Genbrugscen- ter

Flintborgvej 5, 7700 Thisted

Indsamlet haveaffald og byggeaffald (mur-/beton- brokker) knuses/nedde- les. Haveaffaldet kompo- steres og sælges som komposteret jord. Bygge- affald sælges som knust mur-/beton.

Thisted Kom- mune

1009190488 Sydthy Genbrugscen- ter

Grurupvej 8, 7760 Hurup Thy

Indsamlet haveaffald og byggeaffald (mur-/beton- brokker) knuses/nedde- les. Haveaffaldet kompo- steres og sælges som komposteret jord. Bygge- affald sælges som knust mur-/beton.

Ishøj Kom- mune

11931316 1010793102 Ishøj Kompostanlæg Brentevej 38, 2635 Is- høj

Have- og parkaffald

Allerød, Fre- densborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommune

14748539 1008756097 Allerød Genbrugsplads Nordkranvej 10, 3450 Lynge

Omlastning af affald om- fattet af en kommunal af- faldsordning.

Forberedelse med hen- blik på genbrug af affald, der er indsamlet på gen- brugspladser i kommu- nen.

Behandling af affald pro- duceret af kommunens egne institutioner og virk- somheder.

Materialenyttiggørelse i forbindelse med kommu- nale bygge- og anlægs- projekter.

Allerød, Fre- densborg, Helsingør,

14748539 1014595089 Genbrugsplads Blok- ken

Blokken 60, 3460 Bir- kerød

Omlastning af affald om- fattet af en kommunal af- faldsordning.

(7)

Hørsholm og Rudersdal kommune

Forberedelse med hen- blik på genbrug af affald, der er indsamlet på gen- brugspladser i kommu- nen.

Behandling af affald pro- duceret af kommunens egne institutioner og virk- somheder.

Materialenyttiggørelse i forbindelse med kommu- nale bygge- og anlægs- projekter.

Allerød, Fre- densborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommune

14748539 1010719964 Genbrugsplads Contai- nerhaven

Rundforbivej 174, 2850 Nærum

Omlastning af affald om- fattet af en kommunal af- faldsordning.

Forberedelse med hen- blik på genbrug af affald, der er indsamlet på gen- brugspladser i kommu- nen.

Behandling af affald pro- duceret af kommunens egne institutioner og virk- somheder.

Materialenyttiggørelse i forbindelse med kommu- nale bygge- og anlægs- projekter.

Allerød, Fre- densborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommune

14748539 1008956800 Genbrugsplads Bakke- gårdsvej

Bakkegårdsvej 404B, 3050 Humlebæk

Omlastning af affald om- fattet af en kommunal af- faldsordning.

Forberedelse med hen- blik på genbrug af affald, der er indsamlet på gen- brugspladser i kommu- nen.

Behandling af affald pro- duceret af kommunens egne institutioner og virk- somheder.

Materialenyttiggørelse i forbindelse med kommu- nale bygge- og anlægs- projekter.

Allerød, Fre- densborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommune

14748539 1008672195 Genbrugsplads Høj- vangen

Højvangen 25A, 3480 Fredensborg

Omlastning af affald om- fattet af en kommunal af- faldsordning.

Forberedelse med hen- blik på genbrug af affald, der er indsamlet på gen- brugspladser i kommu- nen.

Behandling af affald pro- duceret af kommunens egne institutioner og virk- somheder.

(8)

Materialenyttiggørelse i forbindelse med kommu- nale bygge- og anlægs- projekter.

Allerød, Fre- densborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommune

14748539 1010719956 Vandtårnsvej Gen- brugsplads

Vandtårnsvej 2, 2980 Kokkedal

Omlastning af affald om- fattet af en kommunal af- faldsordning.

Forberedelse med hen- blik på genbrug af affald, der er indsamlet på gen- brugspladser i kommu- nen.

Behandling af affald pro- duceret af kommunens egne institutioner og virk- somheder.

Materialenyttiggørelse i forbindelse med kommu- nale bygge- og anlægs- projekter.

Helsingør Kommune

34502018 1003279648 Skipstrup Affaldscenter Gørlundevej 4A, 3140 Ålsgårde

Komposteringsanlæg, opbevaring og neddeling af affald,

Randers Kommune

32285708 1016864257 Randers Centralrense- anlæg

Kristrup Engvej 21, 8960 Randers SØ

Behandling af en fly- dende fraktion hidrø- rende

fra pulpning af Kildesor- teret Organisk Dagreno- vation

Randers Kommune

2989668 1003358249 Randers Affaldstermi- nal

Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ

Anlægget behandler ind- samlet madaffald, som omdannes til pulp, hvilket efterfølgende leveres til et biogasanlæg.

Randers Kommune

2989668 1018344676 Sorteringsanlægget, Randers Affaldstermi- nal

Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ

Anlægget sortere ind- samlet emballageaffald (metal, glas og plast), hvilket efterfølgende le- veres til virksomheder der genanvender fraktio- nerne

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Egedal, Fre- derikssund, Furesø, Gen- tofte, Glad- saxe, Glos- trup, Grib- skov, Hals- næs, Herlev, Hillerød, Høje-Taa- strup, Ishøj, Københavns, Lyngby-Taar- bæk, Rød-

10866111 1002718878 I/S Vestforbrænding Frederikssund

Strandvangen 15, 3600 Frederikssund

Neddeling af haveaffald og træ af hensyn til vi- dere transport

Omlastning af papir, pap, plast, glas og madaffald

(9)

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, anmeldelsen er en betingelse for deltagelse i overgangsordningen, men Forsyningstilsynet godkender ikke anmeldelsen. Derfor er en kvittering på modtagelsen af en anmeldelse ikke en samtidig godkendelse.

Forsyningstilsynet skal gøre opmærksom på, at det vil være muligt for Forsyningstilsy- net at se på en fremtidig klage vedrørende anmeldelsen. Forsyningstilsynet kan desu- den af egen drift tage en sag op vedrørende anmeldelsens forhold, mangelfulde oplys- ninger eller andet relevant i forhold til anmeldelseskravene.

Forsyningstilsynet fremhæver, at den anmeldte deltagelse er gyldig, så længe Forsy- ningstilsynet ikke har grebet ind ved afgørelse.

ovre og Val- lensbæk Kommune Norddjurs og Syddjurs kommune

20217472 1024865459 Reno Djurs’ depone- ringsanlæg

Nymandsvej 11, 8444 Balle

På pladsen foregår der udliciterede materialenyt-

tiggørelsesaktiviteter, idet en indlejet entreprenør neddeler genanvendeligt træaffald modtaget på Reno Djurs’

genbrugsstationer med henblik på efterføl-

gende transport af det neddelte materiale til eksternt genanvendel- sesanlæg.

Neddeling have- og park- affald modtaget på Reno Djurs’ genbrugsstationer med henblik på kompo- stering af det neddelte materiale.

Kilde: Forsyningstilsynet Note:

Figure

Updating...

References

Related subjects :