• Ingen resultater fundet

Slægtsforskernes Bibliotek

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2022

Del "Slægtsforskernes Bibliotek"

Copied!
107
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Slægtsforskernes Bibliotek

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek:

http://bibliotek.dis-danmark.dk Foreningen Danske Slægtsforskere:

www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre

værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen.

Drejer det sig om værker, som er omfattet af

ophavsret, skal du være opmærksom på, at PDF-

filen kun er til rent personlig brug.

(2)

T E O L O G ISK STAT

(NY GEJSTLIG STAT)

U D G IV E T

AF

OSKAR DAMKIER

DEPARTEMENTSCHEF I MINISTERIET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET

(SLUTTET I AUGUST 1912)

f-'“.; EMHAVNS KOI. AUNES

* 1-OLKEBiBL.IO . EGER «

KJØBENHAVN

GYLDENDALSKE BOGHANDEL

NORDISK FORLAG

1912

(3)

lig — at »Teologisk Stat« vilde være en m ere adæ kvat Betegnelse for denne Bog end den hidtil benyttede Titel »Gejstlig Stat«, idet Bogen ikke udelukkende bringer Oplysninger om »Gejstligheden«, men overhovedet om alle nulevende, som have u nderkastet sig teolo­

gisk Em bedseksam en. Heri alene maa G runden til denne Udgaves forandrede Titel søges.

Hvad Indholdet og Stoffets O rdning an gaar, er d er ikke foretaget nogen F orandring fra tidligere Udgaver af »Gejstlig Stat«.

Ved kgl. A nordning om Æ n d rin g er i de teologiske E m bedsprøver af 29. Ju n i 1910

§ 7 bestem m es det, at K araktergivning frem tidig b ortfalder ved den hom iletiske og kate­

ketiske Prøve, saaledes at Bedømmelsen af Prøvens Udfald alene gives som »Bestaaet«

eller »Ikke bestaaet«. F o r dem, d er herefter have bestaaet disse praktiske Prøver, findes dette angivet m ed et »b« i de paagældende Rubriker.

Den Nedgang i Antallet af teologiske studerende, hvorom d er i den sidste Tid h a r væ ret talt saa meget, h a r givet sig et tydeligt Udslag i de tre Aar, som ere forløbne siden forrige Udgave af »Gejstlig Stat«. Medens fra 1906 til 1909 det sam lede Tal paa teologiske K andidater ikke havde forandret sig synderligt, idet der i Som m eren 1909 var 2121 teologiske K andidater im od 2118 i Som m eren 1906, er det sam lede Tal nu gaaet ned til 2079. Samtidig er Antallet af afskedigede P ræ ster (Pastores em eriti) steget fra 142 til 159. Paa det T idspunkt, da »Staten« afsluttes, er der ca. 40 ledige Præ steem beder.

Kjøbenhavn i August 1912.

Udgiveren.

(4)

Indholdsfortegnelse.

I. Alfabetisk Fortegnelse over nulevende teologiske K a n d id a te r...

II. Kronologisk Fortegnelse over nulevende teologiske K a n d id a te r...

III. P ræ ste e m b e d e r...

IV. Fortegnelse over afskedigede P r æ s te r ...

V. Alfabetisk Fortegnelse over A n n ek sso g n en e...

VI. Alfabetisk Fortegnelse over P asto ratern e (med P o s ta d re s s e r)...

F o r k o r te ls e r ...

Side 1 50 59 85 90 94 103

(5)

Alfabetisk Fortegnelse

over

nulevende teologiske Kandidater.

Navne. 'S<4-1

i Kandidat Embeds­ eksamen HomilPr.| Katek. Pr.

N uvæ rende Stilling.

Aabye, E dgar L i n d e n a u ... 7 » 65 90 1 hi » » L æ rer Belønningsskolen Kbh 04 Aagaard, Jens G eert... s/7 426 9 2 hi h 1 Sp Aarby 90

— Jens H o r n s v id ... 9/5 46 71 2 1 1 1 Sp Vellev 90

A astrup, Hans P e t e r ... *7» 749 7 2 1 1 1 Pr H orsens Straffeanstalt 06

— T h e o d o r ... 27 s « 6 9 2 h x 1 h Sp Bringstrup-Sigersted 98 ; Pvst; R Aasum, Peder Jacob Pedersen . . . . 21/s 78 07 2 hi 1 1 Kat St Andreas K Kbh 08

Abraham sen, Mads L a r s e n ... 7xo 60 86 2 h 2 *1 h fh Sp Lyø Agerskov, Jens P eder C hristian . . . % 46 71 i h i h 1 Sp K jølstrup 92 Agersted, Anders P e t e r ... 12A 75 01 2 1 1 1 Sp Gjerlev-Draaby 10 Agger, Jens P e t e r ... 7 s 56 86 2 hx 1 *1 Sp Bodilsker-Nexø 00 A hrentecht, Jens C h r is tia n ... * 7 i 72 98 i hx h 1 Sp Skjæve 09

Albeck, E m il... 12/i2 7095 i 1 1 1 Sp M ariendals K Fredb 05 Albinus, J u l i u s ... 27 s 7804 2 1 » » L æ rer O rdrup højere Almensk Algrcen-Petersen, Hans L aurits . . . 19/;t 66 92 i h2 *1 h Sp Aalsø-Hoed 10

Alsted, Jacob P eter M ynster... n / ;)66 90 2 h x » » Cand mag 95; L æ rer Vejle højere Almensk 91

A m drup, R ichard N ic o la j... 12/, 69 93 i 1 *1 *1 L æ rer Kbhs K om m unesk 95 Am m entorp, C hristian M ic h a e l.... 7 i 3 8 63 2 h2 *1 h fh Sp Barrit-V rigsted

Ammitzbøll, I v a r ... 15/ 12 57 97 i hx 1 *1 Cand ju ris 90; Sp 0 Velling-Hel- strup-G rensten 10

Am m undsen, Johs. John A schlund. Vs 72 98 i hx cgr1 Sp Klovborg-Tyrsting 04 ; Pvst Tyr- sting-Vrads H 08

— Ove V a ld e m a r... i«/8 75 99 l egr » » P ro f theol v Kbh Univ 01 Andersen, Alfred H a n n ib a l... 7 n 51 78 i 1 *1 h Sp Stadager-N r Kirkeby 99

— Alfred V a ld e m a r... 27 io 72 96 2 1 » 1 Skolebest C hristiansholm K lam penb

— A n d e rs ... « / i 46 69 2 1 h 1 P r Vartov 07; Pvst; R

— A n d e rs... 21/ 3 77 03 i hi h 1 Kkp Ø lgod-Strelluf 08 Anders C h r is tia n ... 29/9 69 98 i 1 h 1 Sp St Ibs-Svaneke 11

— Anders C h r i s t i a n ... 1’/S 73 04 i h2 » 7> L æ rer R anders Realskole

— Anders Hansen J e n s e n . . V«62 9 6 i hx 1 *1 Sp T olstrup-Stenum 01 Før 1852 holdtes Embedseksamen 4 Gange aarlig, siden 1852 holdes den kun 2 Gange aarlig

1

(6)

Navne.

j født Kandidat Embeds­ eksamenj Homil. Pr. Katek. Pr.

Nuværende Stilling.

Andersen, Anders J e p s e n ... 27 i 70 99 1 h x 1 h Sp N ørre Snede 08

— Anders P e te r ... i«/7 81 10 2 nc b b Sp Blaahøj-Filskov 12

— Anders S tæ rm o s e ... 7» 84 12 i hi » »

— Andreas P e te r ... ^ 7 1 98 2 hi *1 h Sp Raaby-Sødring 07

— August Anders Jørgen . . 3/7 78 02 2 h i 1 1 Sp T im ring 09 Carl E m i l ... 11 /5 75 01 2 1 1 1 Sp G lenstrup 09

— C hristen M ø lle r ... 3/i7 7 03 2 I 1 1 Sp Idom -R aasted 09

— C hristian L a u r i t z ... *7« 5 884 i h, 1 h Sp Glud-H jarnø 05

— E i n a r ... 72 02 1 h. *1 *1 Sp Ø stcrbølle 08

— Fridlev A age... ’ V? 71 95 i 1 1 *1 Sp Sønder H øjrup-Aarslev 04

— Hans C h ris tia n ... i«/5 79 06 2 •h *1 h Sp Blæ re-Ejdrup 10

— Hans Jørgen ... i ’/ 7 71 98 i hi 1 1 Sp Bregninge paa Æ rø 12

— Hans P eter H enrik . . . . 27 i2 729 8 2 h i » » L æ rer Kbhs Kom m unesk 07

— Jens ... 2i,/ 1 56 8 4 2 h, 1 1 Sp Lille Lyndby-Ølsted 04

— Jens ... 7 « 63 90 i h i *1 h Sp Raklev 11

— Jens ... 12/9 80 0 8 2 hi *1 h Pkp R aarup 09

— Jens L a v rid s ... *7« 67 92 i h i *1 *1 Sp Møborg-Nees 99

— Jens P e te r ... 27 a 66 9 3 2 h i 1 1 F ø rstelæ rer B orgersk Lemvig 07

— Johannes Oskar ... '7 s 66 90 2 1 » » L æ rer i K irkehist v Univ 08; Red Teologisk Tidsskrift

— Knud P eter Andreas Hee l:!A 8 6 10 i egr » » Alnm nus E hlers Kollegium

— Lars F re d e rik ...

— Ludvig F rederik Andreas

7 2 73 98 i hi *1 1 Sp Ringgive 02; Pvst N ørvang-Tør- rild vestre Provsti 09

Olaf K oefoed... 7.1 70 99 2 li, *1 *1 R edaktør »Ugens Nyheder«

— M a th ia s ... 7 s 47 74 2 hi » » Fh Insp og T redjel Borgersk Ring­

sted (75—04)

— P eter C hristian Buem ann 27->71 98 2 h-, *1 h Fh L æ rer kgl. Døvst Inst F redericia

— R a s m u s ...

— Rasm us Høgild, se Høgild

l7 ia 78 04 i h, 1 *1 Sp Stadil 10

Rudolf S k ifter... 22/2 70 97 i h. 1 1 Sp Ousted-Taaning 06 Søren ... '7 s 66 91 2 hi 1 1 Sp Skjern 08

— T horkild Jo h a n n e s ... 12/7 66 93 i hi 1* *1 Sp Sørbym agle-K irkerup 10 Andresen, C hristoffer O t t o ...

— F rederikJulius,seØ rnborg

27 s 44 71 i h2 h h fh Sognepr Boeslunde

— Rasm us Jakob T h eo d o r. 20/4 73 97 2 1 1* *1 P ræ st i Tandil 98

— Vald. Alex. Edv. V ictor. 27 s 38 65 2 h i 1 1 fh Sp Tjæ reby-A lsynderup Ankjær, E d o u ard E m i l ... 27«61 85 i 1 1 1 Sp Pjedsted 97

Anthon, Moritz C hristian Ju liu s . . 7„ 29 58 i nc *h *h fh Sp Vejrum

Arboe, Jens Peter E m a n u e l... •y7 64 94 i h i *1 1 Sp Sønderhaa-H ørsted 96 Arnskov, L aurits T h o m a s ... 7 i 2 78 04'l 1 » » cand. ju ris 11

Asmussen, Severin J a c o b ...

Asschenfeldt-H ansen, Carl C hristoph

7 2 64 95 i h i 1 h f h L æ rer Vejle Købst offentl Skolev J u liu s ... 27c 56 79 l 1 1 1 Sp N ørre N issum 04; F o rst N r

Nissum Sem inarium

— Poul Julius T h o r v a l d ... 27 i 85 09 2 1 » L æ rer F rk M Jørgensens Sk Odense Assens, E rh a rd C h r i s t i a n ... ’7 5 51 76 2 hi 1 1 Sp Hellested 99

— Ovidius S o p h u s ... m/io 32 53 2 1 1 1 fh Sp Rødby-Ringsebølle; Stiftspvst;

K2 Dbm

— Viggo Sophus ... * 7 5 74 99 2 h, » » D istriktsforst Kbhs Fattigv 12

(7)

Navne. * *♦“<

1 Kandidat Embeds-< eksamen| Homil. Pr. Katek. Pr.

Nuværende Stilling.

Augustsen, C arlF rcderik AugustLund 7 s »O 10 2 nc b b P rstv Medhj N azareth K Kbh 10 B aadsgaard, Hans G eorg... 7 i2 05 92 1 nc h *1 Sp Skelund-Visborg 06

Baagøe. Georg Christoffer Johannes

S c h ø n b e rg ... 5A 36 64 2 h i » » fh L æ rer T h estru p Folkehøjskole (66—08); R D bm

B aarris, Anders M ariu s... 30/, 74 02 1 h i h 1 R edaktør Morsø Folkeblad Bach, Søren C hristian C hristensen “ A 65 96 2 1 1 h Sp Ny-Gammel Sogn 98

Bache, Otto F re d e rik ... 37 s 45 682 1 » » R ektor H erlufsholm 92; Prof; R Bachevold, C hristian Jul. Alexander 7t51 78 2 lli q 1 Sp Tirsted-Skjørringe-V ejleby 84 Baden, Rasm us B oertm ann Tikjøb 7-, 7500 1 1 *1 li Sp Hvilsted 11

Bagger, F rederik V ilh e lm ... *7,., 46 72 1 h i 1 *1 fh Sp K lim -Thorup-Vust W aldem ar W entzel... 7 .0 6792 2 1 1 *1 Sp Asnæs 11

Bahnson, Carl T o ls tru p ... 27„ 45 70 2 Ih 1 1 Sp Skive-Resen 95; R

Balle, K n u d ... 2sh 77 04 1 hi 1 *1 F ørstepr. G rønland 08; Pvst Grøn­

land 12

— Nikolaj F rederik Severin . . . 27 s7 1 9 7 2 Ib 1 1 Sem inarieforst G odthaab Grønland 12 Balslev, Benjamin ... 7« 76 00 1 1 1**1 Sp N r Ørslev 11

— C hristian F r e d e r ik ... 27 „ 44 70 2 h i 1 1 Sp Bo ru p-K i m nierslev 95

— C hristian Vilhelm Julius . . 7 3 60 83 1 1 » » Cand mag 9 3;L æ rer ZahlcsSk Kbh 93

— H a r a ld ... 7ô 67 92 1 1 » » Medbest U bberup Højskole 00

— Jens F r e d e r ik ... 22/ 3 39 65 2 h2 *1 h Sp Sulsted-Ajstrup 86

— Jo h an C h r is tia n ... “ A 82 07 1 hi b b P rstv Medhj og Kordegn Skive 07

— Johan L a u r its ... “ A, 74 99 1 1 1**1 Sp Vejlby-Homaa 04

— Lars C h r i s t i a n ... ls/ 7 69 9 3 2 1 1 1 fh Sp S kibet; E jer af Nysøgaard

— L auritz N ico laj... 17Ao 45 71 1 1 1 h Biskop Fyens Stift 03; K2 Dbm

— L auritz Nicolaj Vilhelm . . 7 8 50 7 5 2 hi 1 1 Sp Lum by 03; Pvst Lunde-Skam- Skovby H 94; R

— R a s m u s ... 27s31 56 1 1 1 1 fh Sp Vigerslev; R

— Sophus T h e o d o r... 2% 50 76 1 1 1 1 Sp Søndersø 92

— T heodor C h r is tia n ... »7,, 46 72 1 h x h h Sp Tiset 89

— T h o r v a ld ... 27t71 95 2 1 1 *1 Frim enighedspr 0 Jølby 05

— Vilhelm B ir k e d a l... 18,'t 79 06 2 hi 1 *1 PrstvM edhjV algm enighiH olstebro09 Bang, Carl J u liu s ... 7t 60 86 1 h, h 1 Sp Skjellerup-Ellinge 07

— C hristian Frederik Gcrsdorff 37b62 87 2 hi *1 1 Sp Ringe 94

— Hans C h r i s t i a n ... 27 n 65 91 1 1 1 1 Sp Aunslev-Bovense 06

— Im m a n u e l... 7 . . 70 95 1 1 1 1 Sp Vivild-Vejlby 09

— Jacob P e t e r ... 65 8 8 ! 1 1 1 Lic theol; P ro f v Kbhs Univ 10

— Niels H a a ru p ... 2 A 57 80 2 1 » > Dr phil; V iceskoledirektør Kbh 00

— P eter Eigil H ag en ... “ A 75 01 1 h2 *1 *1 P rstv Medhj Næstved 06 Barfod, Andreas T h o m s e n ... 27 s 54 85 2 hi 1 1 Sp R aarup 05

— Benjamin Imm. T hom sen . 27 t 58 84 1 hi 1 1 Sp Alsted-Fjenneslev 09

— Gustav Oluf V aldem ar. . . . “ A 48 75 2 hi 1* hi Sp Skjævinge-Gjørløse 84; Pvst Holbo-Strø H 02; R

— Kristen Vøldike Thom sen . 25/7 60 84 2 hi *1 1 Sp H jørlunde 01

— N.F.S.GrundtvigGoteBirkedal “ A 48 73 2 hi i 1 Sp Gjelsted-Rørup 00

— P eter M arius S k a k ... “ Ao »3 09 1 1 1 1 Prstv Medhj K apernaum s K Kbh 10 Barfocd, E rik C hristian Nissen . . . 7 .2 47 73 1 1 1 *1 fh Sp Brøndby V og 0

— H ans Ulrik M ø lle r... “ A 62 i

87 1 1 i

*1 i

*1 Sp N r T ran d ers 04

i*

(8)

Navne.

TJ

eo

«w

Kandidat Embeds­ eksamen

Barsøe, Dines Jø rg en . . . . ^ ...

17/i,

50 83 1 hr

— P e t e r ... 2,î/7 63 88 l 1 B arth, H ans Georg D a n ie l... 27/ 5 50 80 2 h2 B artholdy, C h r i s t i a n ... 7 3 89 121 1

— Johan P e t e r ...

22/j

59 81 2 1

Basse, August F r e d e r ik ...

7o

48 72 2 1 B astrup, P eter J o h a n n e s e n ... 2% 82 11 1 1

— Rudolf L e o p o l d ... 7 g 52 77 1 1 Baum ann, Julius R a im u n d ... 7/7 43 661 1

— P eter H enrik B arthold .

i»/,

44 682 1

Baum garten Hans Carl Peter Heinr. 10/« 57 89 2 h 2 Bay, Jørgen Nicolaj O x h o lm ... n / 2 80 04 1 1

— M artin L u d v ig ... l7/ii 630 0 2

Bayer, Aage E rn st A n d r e a s ...

I

11

15/s

72 97 2 hi Bech, M arius N ie ls e n ... 27/ n 81 06 2 ■h Bechm ann, Doron Ju liu s Axel . . . . 1J/ u 41 68 1 h x Beck, A x el... 1!’/ 4 73 00 2 hi

— C hristian P e te r ... 7/io77 02 2 1

— F ilip ... 7 b 68 94 1 h2

— F rederik J u liu s ... 7 i 5 4 80 2 h 2

— Johannes V ilhelm ... 7 „ 87 11 1 7 L u d v ig ...

7i2

66 9 0 i 1

— Niels C a r l ... 2% 64 881 hi Becker, Andreas H o l m ...

7l2 ™

9 8 i hi

— E r n s t ... 7 s 34 66 2 h i

— Jacob C h r i s t i a n ...

7x

74 99 2 h i

— Svend Aage ... 2!’/, 75 01 1 1 Beckmann, Hans P e t e r ... 22/<, 45 69 2 1 Begtrup, Erik W o r m ... n / 2 64 9 4 i hi

— Holger C h ristia n ...

59 80 2 1 Bendix, F rederik Stridsland ... 7 3 72 97 1 1 Bendz, C hristian Emil ...

15A

17 40 2 h

— Fred. Chr. Martin P l u m . . . 1*7i2 42 72 2 h2 Bentzen, Jacob F r e d e r ik ... 18/ 3 7 i 96 2 1 Benzon, Peter E g g ert...

7n

57 81 1 1

Berg, F rederik F r i i s ... 7 5 72 97 2 h i

— Jens V aldem ar... 63 882 h2

— Magnus T h e o d o r ...

UA

75 01 1 h i

— M artin ... 1»/, 83 08 2 hi

— Michael A n d r e a s ...

51 75 1 h i

— T heodor A n to n ... 7 S 81 05 1 1 Bergenham m er, Ole H ieronym us . .

50 81 1 nc

Berggreen, Carl R u d o l p h ... 7 2 70 94 2 h i Bergh, A xel... 7 n 68 95 1 hi Bergm ann, Lorenz A ndreas C hristian 7 ? 75 99 2 1 Bergstrøm, Jens Chr. Valdem ar . . . 7 3 37 63 2 h i Berkow, Lars P e d e r ...

7i2 73

99 1 1

Bertelsen, J e n s ... 7 « 63 88 2 h2

— O l a f ... % 7 4 04 2 h i

— P eter H erskind ...

7 2

74 99 2 h ,

HomilPr. Katek. Pr.

Nuværende Stilling.

1 1 Sp Balslev-Ejby 00 1 1 Sp Faaborg-D iernisse 06 1 h Sp T ostrup 92

1 1 Sp Seest 96

1 *1 F ørste Rkp Holm ens K Kbh 98; R b b Pkp Struer-Ginising 11

1 1 Sp G udm e-Brudager 96 1 1 Sp Højelse-Lellinge 99; R

*1 *1 fh Sp Store Magleby Amager

» » L æ rer B aadsm andsstr Frisk Kbh 98

*1 *1 Kkp Følleslev-Særslev 11

*1 *1 Sp Sønderholm -Frejlev 01 1 h Sp N ordby Samsø 08

» » R ealskolebestyrer Ullerslev 1 1 fh Sp Værslev-Jordløse 1 *1 Rkp H elligkors K Kbh 08 1 *1 Sp K ollerup-H jortdals 08

*1 *1 Sp Ryde-H anbjerg 02

*1 1 f h Sp Gjesing-Nørager b b L æ rer Haslev Højskole

» 1 F o rstan d er Flakkebjerg 07

» » L æ rer Sjællandsg F risk Kbh 95 1 1 Sp V itten-H aldum -H adsten 10

» » fh Sp D ronninglund

*1 1 Sp Bælum -Solbjerg 07

> > Sp S nodstrup 12; Lic theol 1 h Sp H aarby 83

h 1 Sp H oltug 11

» T> F o rst F red erik sb o rg Højskole 1 1 Sp A strup-T ulstrup 12

» » fh P ro p rie tæ r H ønneruplund ; Kbh

» T> L æ rer Sølvg Betalingssk Kbh 78

*1 1 Sp Todbjerg-M ejlby 09 1 *1 Sp Galten-Vissing 01 1 1 Sp Apostelk Kbh 09

*1 h Sp Skovlænge-Gurreby 05 h *h P rstv Medhj Esbjerg 08

*1 h PrstvM edhj A arhus St. Joh an n es K 10

*1 *1 fh Sp Oure-Vejstrup

» » Cand m ag; K om m unelæ rer Kbh 08 h *1 Sp Højen-Jerlev 92

1* *1 Sp D reslette 10

1 1 Sp Pedersborg-K indertofte 09

» » L æ rer F rk Zahles Kvindesemin. Kbh

*1 1 fh Sp Karise-Alslev 1 1 Sp Ebeltoft-D raaby 11

*1 h V algm enighedspræst Vraa 00 1* 1 Sp Vammen-Lindum-Bigum 11

» 3> Adjunkt Rønne Statsskole 09

(9)

Navne. -c«♦i

Kandidat Emheds- eksamen! Homil. Pr. Katek. Pr.j

Nuværende Stilling.

B erthelsen, Carl Casadaban . . . 68 95 1 hi 1 h f h Sp G jerlev-Draaby; F o rst Elbæk

— Jørgen C h r i s t i a n ... 37 i 7298 1 h2 1 1

Højsk 11

Sp H arboøre-Engbjerg 01 Beyer, Ingvard H a n s e n ... 27« 53 791 1 1 1 Sp Assens 97; Pvst Baag H 11 Biclefeldt, Carl V ilhelm ... 2O/ 1o64 88 2 h i 1 1 f h Sp Bælum-Solbjerg; Sekr v Fæng­

Biering, Hans Leon W ladim ir Har. 27 e 46 72 i hi 1* 1

selshjæ lpen Kbh Sp Bogø 80

— Jørgen Alfred B a n g ... 17/8 64 94 2 ne *1 1 Sp Blegind-Hørning 07

— Jørgen B ang... 22/ 7 27 55 i hi h 1 fh Sp Vigersted-Kværkeby

— Peter H o lg e r ... 27 2 62 91 J hi T> » Insp St Hansg Sk Kbh 06

— T o r v a l d ... *7i2 7095 2 h2 1 1 Rkp Esbjerg 08

Bindslev, C a rl... *% 84 lO i hi b b P rstv M issionær i M adras 11 Birk, Hans J ø r g e n ... 17/ 5 68 94 2 hx *1 h Sp H arte-B ram drup 06 Birke, Niels F red erik Georg Axel . 27i2 70 96 2 hi 1 *1 Sp Ferslev-Ørslev 11

Birkedal, J e n s ... 7 s 77 04 1 h i h 1 B estyrer Svinningc Realskole

— Ulfe... ,7/,; 52 77 1 hi 1 1 f h Sp Ribe St C atharinæ K ; P r v Bisgaard, C h r is te n ... 2/8 57 88 1 1 1* egr

det frie Kirkesam fund Kbh Sp Povelsker 02

Bischoff, Georg Vilhelm ... '7 .2 61 8 7 i 1 1 1 Sp Lillehedinge-Havnelev 01 B jarnarson, T h ö r h a llu r ... 7 .2 5583 i 1 » » Biskop Island 08; Professor; RD bm Bjerg, P eter L ø g s tr u p ... 7.1 70 00 1 h2 *1 1 Sp H usby-Sdr Nissum 10

Bjerre, Axel ... io/. 68 94 1 hi 1 1 Sp Vaalse 05

— B e r te l... 27 io 75 03 2 h2 h *1 Sp Alrø 09

— Gravers Chr. Jacobsen Kok­

holm ... 7 i2 59 87 1 h i 1* *1 fh Sp Pedersborg-K indertofte

— Jacob Jacobsen ... 69 97 2 h i *1 *1 V algm enighedspræst Rødding 04

— R udolf H arald Valdem ar . . 17/i 65 89 i 1 1* 1* O verlæ rer H orsens Statsskole 12 Bjerruin, C hristen M a d s e n ... *7s 67 97 i h2 h h Sp T hostrup-R oum 09

— H a n s ... 79 03 i hi 1

1 *1 M issionær i K allakurichi, South B jørnbak, E j n a r ... 27a 83 09 1 *1 *1

Arcot Indien 06 Sp Sdr og N r Onsild 12 Bjørndal, Thom as L u n d ... -’°/12 55 82 i 1 1 l Sp Hyllinge-Lyngby 90 Blauenfeldt, H enrik L o u i s ... s7 n 59 85 i h i *1 *1 Sp T am drup 96

— V a ld e m a r... 10,7 63 91 2 h2 1 *1 Sp Jersi-Skjendsved 09 Blessing, Hans C hristoffersen... i i/n 79 04 2 h i b b L æ rer Odense Sem inarium Blicher, B e n ja m in ... 7 i 72 00 2 h.,

1

*h h Sp Elsted-Elev 06 Blichfeld, Michael Fred. Kamman . 7 4 41 66 i 1 1 Sp Skibby 01; P vst; R

— Michael F rederik ... 7« 75 99 1 h i *1 *1 P r St Ansgars Mh Chikago III. 12 Blichfeldt, N ik o la j... *7« 80 06 2 h i b b Sp Rubjerg-Lyngby 12

Blinkenberg, Andreas P eter F rølund 75 00 i h i *1 1* Sp Houen 08

Bloch, J o h a n n e s ... 8% 48 76 i h2 1 h Sp Falslev-Vindblæs 89

— V iggo... / V i 52 78 2 hi » » Adjunkt Ribe K athedralskole 99 Blom, H elm er... 27 i 43 69 i hi 1 1 Sp D alby-Tureby 91; Pvst Blume, A lf ...

Blædel, Nikolai G o ttlie b ...

“ A 78 02 2 1 1 *1 Kat Helligaandsk Kbh 08

"y, 82 06 2 1 T> » K om m unelæ rer Kbh 07 Bo, A l f ... 7 « 87 11 2 hi T> »

Boas, Sophus Christoffer Vilh... 3% 60 92 2 nc 1 *1 Sp Lading 09 Bock, Alfred C h r i s t i a n ... 1!’,<> 54 77 2 1 *1 1 Sp H orne 05 Boeck, C hristoffer N y h o lm ... ■7« 50 76 2

1 h2 i

1

D » F o rfatter; P ro fesso r; R

(10)

N avne. T3

Kandidat Embeds­ eksamen £

Xo Katek. Pr.

N uvæ rende Stilling.

Boeck, O skar V a ld e m a r ... SA 52 77 1 h, *1 *1 Sp Lønborg-Egvad 95; Pvst Bølling og N r H orne H 08

— Philip Lewin von Beck. . . . 7 i2 78 04 2 h i 1 *1 P rstv Medhj O rd ru p 08 Boeskov, C a r l... 7 « 73 06 1 h 2 1 *1 Sp Grove-Sim m elkjær 09 Bohn, Henning M arinus Em anuel . 29/. 49 73 l 1 1* 1 fh Sp N æ stved; R

Boisen, Poul T horvald Benedict. . . 99/, 45 69 2 1 1 1 V algm hspræ st K jertem inde 86 Boje, Andreas F r e d e r ik ... *72 41 66 i 1 *1 1 Sp Helsinge-Valby 89

— Andreas F r e d e r ik ... 27/ 5 82 07 1 1 » » Assist ved Kbhvns Forsørgelses- væsen 09

Bojsen, F rederik E n g e lh a rd t... 22/g 41 64 2 » » E jer af Rødkilde v Stege

Bokkenheuser, Carl Henrik F rederik 12/s 37 62 2 1 » » fh Best Eftersl Latin- og Realsk K bh; P rofessor; R

Bollerup, Jens T a n g ... 3°/(1 65 94 i 1 1 1 Sp Brendekilde-Bellingc 12; Pvst Bolwig, Conrad S o p h u s... lfi/9 6 6 91 2 h l *1 *1 M issionær Ta-ku-shan Kina 93 Bondesen, E s k i l d ... ' 7 i 54 79 2 hx h 1 Sp Stubbekjøbing-M aglebrændc 85

— T heodor ... 2 7 . 85 09 2 h i *1 h Prstv Medhj A arhus St P auls K 10 T horkil N ic o la j... J7 s 71 96 2 hi > » L æ rer C harlotteg Betalingssk Kbh 02 Bondo, C aspar V ilhelm ... 27o 48 75 l hx *1 1 Sp Skjelskør 97 ; Pvst 0 og V Flakke­

bjerg H 90 ; R

— E m il... ‘7-j 7904 2 1 » » slud m ag; L æ rer Kbh

— Peder B ruun J u u l ... 7 .0 53 82 2 1 1 1 D om pvst og Sp til Roskilde Dom­

kirke; Pvst Sømme-Voldborg H 10; R Dbm

Borch, G u n n a r ... 27 s 74 98 2 1 *1 *1 Sp G ræ dstrup 04

— Sigurd C h r is tia n ... 99/,, 57 81 2 h i 1 1 Rkp Stege 89

— Ulrik S o p h u s ... 12/,,45 70 2 h x hi h Sp Ncstelsø-M ogenstrup 88 B orchsenius, Gustav T h e o d o r... *7.1 81 87 i h2 *1 *h Sp Vallekilde-Hørve 11

— P eter C h arlo w ... 27/, 36 62 2 h x l

» » fh Overl og Insp Sæby Borgsk (79-06) Borella, Hans P eter Am brosius . . * 7 . 84 10 i » » M anuduktør Kbh

Borgen, K ristian S o p h u s... ‘7 .0 41 70 2 h2 *1 h fh Sp L ejrskov-Jordrup Borregaard, E i n a r ... 15/.» 73 98 2 b i *1 * 1 Rkp Sions K Kbh 08

— H ausgaard C hristensen 2 7 .7 3 02 2 h i *1 1 Sp Oddense-Otting 09

Borresen, Søren C hristian ... *7h 78 01 i hx *1 h Rkp St Lucas K F rederiksberg 08 Borup, Johan Jacob N an sen ... i/,,53 77 2 hi » » K ursusbestyrer K bh; R

Bostrup, L aurits Jacob F erd in an d . 7 . 52 75 l 1 1 1 Sp Rønne-K nudsker 04; Pvst Bove, M athias A n d r e a s ... O (J / /1 o.-ri 80 2 h i 1 h Sp Torrild-V edslet 94

Brahm, G eo rg ... 1(i,7 80 04 i 1 » > K om m unelæ rer Kbh 09

— P eder Georg E m il... 7? 38 61 2 h i h 1 fh Sp Seden-Aasum B randstrup, Rasm us C hristensen . 2 % 53 87 l h2 *h 1 Sp G rim strup-N ykirke 90

Brandt, Fred. C hristian Stenbuch . 27 i2 57 81 2 1 1 *1 Sp Veggerløse 85 ; Pvst F alster Søn­

der H 03

— Karl G u n n a r... 7 .6 4 88 2 h2 1 *1 Sp R ønnebæ k-O lstrup 11

— M ic h a e l... 27o 80 05 2 1 » »

Branth, H arald V alentiner... n /.,6 5 89 i h9 » > L æ rer St. Hansg. Frisk Kbh 97

— Jacob Severin D eichm ann. 7 .2 31 57 i 1 " h 1 fh Sp O usted-Taaning Brasen, Gotfred A u g u s t. ... 3/7 56 81 l h i *1 h Sp Hum ble 09 Brask, Michael C hristen J u u l ... ‘7 .0 47 72 l hi h *i fh Sp Aalsø-Hoed Bratli, Carl . Georg V aldem ar... *7; 71 97 2 1 » » T ran slatø r i Spansk Kbh

Bredsdorff, Thom as Vilhelm Birkedal 7 .1 6895 2 hi » 2> F o rstan d er Roskilde Højskole 07 B redstrup, Stig V o lra t... x7o 63 88 2 1 1 *1 F o rst S tatssem inariet Jo n stru p 95; R

(11)

Navne. 'S£

Kandidat Embeds­ eksamen Homil. Pr.! Katek. Pr.•

Nuværende Stilling.

Brem er, Jo h an n es L aurits M artin. . 2!l/s 62 96 2 h2 *1 1 Sp Faaborg-A arre 01 Brix, C onstant E m il... ’7 î 52 83 2 h2 1 *1 Sp Jydstrup-V alsølllle 01

— H arald L e o p o ld ... UA 49 75 2 h i 1 1 Sp Engom 79

— Joh an A n d r e a s ... 22/9 68 90 2 1 *1 Sp Æ røskjøbing 02; Pvst Æ rø 11

— Jørgen Gad O lsen... * 7 ii 50 75 2 1 1 1 Sp S kjødstrup 84 ; Pvst Østerlis- bjerg, Mols og Sønder H 98; R Broberg, F rederik K ris tia n ... 21A 5 2 77 i h i 1 1 Sp Enderslcv-V raaby 90

Brockm eyer, Valdem ar Olaf Vilhelm 22/s 65 89 2 hi 1 1 fh Pr. Omaha N ebraska; Kbh Broe, P eter J o h a n n e s ... 30 /, 55 88 2 hx 1 1 Sp Gjerrild-H em m et 06 B rorsen, C hristian T erm ansen . . . . 27 ,o 80 06 i " , » T> G aardbestyrer N r F åru p B rorson, R asm us Bundesen ... *7? 427 1 i h . q 1 Sp Vindinge 92

Brostrøm , Axel R asm u s... 14A 69 92 2 1 1 1 Søm andspr London 09 B rum m er, Viktor E m a n u e l... 27 2 55 78 2 h i l 1 fh Sp Verninge Bruun, C h ristia n ... 27 4 52 76 2 h i 1 *1 Sp Esbjerg 91; R

— C hristian Anton R einhold. . ’ 7 l2 71 96 i h i 1 1 Sp Estvad-R ønbjerg 00

— Em il Victor S c h a u ... 17 i « 6 4 88 2 l 1* 1 Sp C hristians K Kbh 03

— Fred. Rubek H enrik Bylow s/5 49 72 2 h i *1 h Sp L evring-H ørup 78; R

— Johannes K a r m a r k ... ‘7i 71 95 l 1 1 *1 h

Sp Slotsbjergby-Sludsirup 09

— Ludvig T h e o b a ld ...

B ruun-R asm ussen,C hristianF rederik

20/s 39 65 2 h2 *1 fh Sp Ingstrup-H jerm eslev-A lstrup V ilh e lm ... 27 i - 68 93 l 1 *1 1 Sp Ramløse-Annisse 06

— Fritz C harles. . . % 70 93 i 1 1 1* A ndenpr D iakonisscstiftelsen 09 Brücker, Georg V a ld e m a r... ’7i2 52 80 i 1 1 1 V algm enighedspræst Aagaard i Sta­

m p Sogn 96

B ryndum , E dvard M a th ia s ... 27c 7303 2 h2 h h Kkp og L æ rer T hyborøn 11

— M atthias P e te r ... 37 63 i hi 1 h fh Sp Sønderbroby Brøndsted, Gustav H a n s ... 7 n 85 11 2 1 » »

— H o l g e r ... 2% 49 76 i h i h *1 Sp Tryggelev-Fodslette 92

— Holger Johan Jakob Emil '/- 89 122 1 » > A lum nus E hlers Kollegium B røndum , C hristen A lfred... 7 > 5 83 i h i 1 1 Sp Flødstrup-U llerslev 04

— Jens Ove M ø lle r... 11 lu 84 11 i 1 » » L æ rer Kbh Buch, Vilhelm H e n rik ...

Buchholtz, Heino Gotlob M elchior

s/8 76 02 i h2 *1 *1 Sp Sunds 11

H a m m e r ... n /S 51 78 2 h2 *1 h Sp Vestervelling-Skjern 96; Pvst Buchw aldt, Niels A n d reas... 27,s 35 60 1 h2 *1 h fh Sp Sdr. Højrup-Aarslev

Buhi, F ranlz P eter W illia m ... 50 74 2 1 » T> Dr theol & ph il; P ro f i sem it­

orient Filologi ved Kbh Uni v 98;

R Dbm

— Niels H o lg e rse n ... 7 c 60 9 0 i h2 *1 h Sp H aurum -Sall 05 Busch, F rantz Moritz R u d o lp h . . . . 7 n 69 95 i •h 1 1 Sp Skagen 10

— H erm an Axel Emil O tto. . . ;!7k>54 79 2 h i 1 1 Sp Sions K Kbh 11; F orm and f Dansk M issionsselsk; R

Buus, K nud Jensen K n u d sen ... 17/i 69 01 2 h2 1 *1 Sp Ø rre-Sinding 06 Bülow, Axel E m il... >7c 62 86 1 1 *1 1 Sp Hou 10

— Axel V aldem ar... 30/j 66 9 6 l h i 1 h Sp Trige-Ølsted 00

— F rederik V ilhelm ... 3«/. 40 64 i 1 *1 1 fh Sp Tersløse-Skjellebjerg

— W aldem ar J u liu s ... u/i2 64 92 2 nc h h Sp Gjødvad-Balle 03 Bøggild, E m i l ... 24/5 72 96 2 hi *1 1 Sp Al bæk 09

— Osvald V ilh e lm ... 3/g 39 65 i hi i

*1 i

1 fh Sp Gadstrup-Syv

(12)

N avne.

1 født

1 i 1

Kandidat | Embeds­ eksamen1 Homil. Pr. Katek. Pr.

N uvæ rende Stilling.

Bøttiger, Louis J o h a n n e s ...

1S/io

69 2 h i 1 1 Sp Vesterskjerninge-Ulbølle 99 Bøving, Niels O rten M athias... 22/ 10 38 64 i 1 h 1 Sp Barløse 92

C am radt, Carl Vilhelm Jo h a n n e s. . 2/ 7 43 71 2 h9 *1 h fh Sp R adsted; Pvst Carlsen, Jens K jæ r...

*7x2

66 91 2 1 1 *1 Sp 0 Starup-V Nebel 02 C arstensen, C hristian B r a n d t ... l:7s 71 00 2 h 2 > » L æ rer Kbhs K om m unesk 06

— C hristian M atthæus . . .

27o

39 64 i h i h h fh Sp Krogsbølle

— Jørgen F re d e rik ... *7i 71 96 2 h i h 1 Rkp Vesterborg-Birket 08

— Lars H em m ing... 27s59 83 i 1 1 1* Sp Sejling-Sinding 94 Carøe, Jo h a n n e s ... ... 7 2 81 07 i 1 » » stud mag

Cederfeld de Simonsen, Carl Chr.

Sophus 39 65 i h i 1 1 fh Sp T yrsted-U th; Pvst; R

C hristensen, A n d e rs ... 18 / , 80 04 i 1 » » Sekr K F U M A arhus

— A n d e rs ...

15/s

64 94 2 nc h » L æ rer Kbhs Kom m unesk 03

— Axel Carl Em ilius. . . .

7s

59 88 1 1 1* 1 Sp Rudkjøbing 00

— C a r l ... :i% 74 99 i 1 1 1 Sp Vive-Rostrup 08

— C hristen F j o r d ... 27 2 67 94 2 h i *1 *1 Sp Fodby 08

— C hristen M ichael... 27 n 73 99 2 h i *1 *1 Rkp S k a n d e rb o rg -S k a n d e ru p -S til­

ling 08

— C hristen P e te r ... 1(i/c 49 77 2 h i 1 1 Sp Vær-Nebel 02

— C hristian A n d ersen . . . u / 5 78 03 1 1 1* 1 B estyrer Johannes-Skolen F red erik s­

berg 12

— C hristian H e n rik ...

17A

61 88 i h i *1 1 Sp Nikolaj K Vejle 07 ; Pvst Nør- vang-Tørrild H østre Provsti 11

— C hristian Johan . . . . W o ß l 89 i 1 1 1* Sp Struer-Gim sing 98; Pvst

— C hristian T heodor . . . 27 n 41 65 2 1 1 1* Sp Stenløse-Fangel 90; R

— E rik J e n s e n ... ” Ao 66 90 i 1 *1 1 Sp Slagslunde-G andløse 98; Pvst i H orns-Ølstykke m. fl. H. 09

— Gottlieb N ico lai... 7 8 41 71 i nc » » fh Best Gam m elholm s Sk K bh; R

— Hans C h ris tia n ... 12Ax62 89 l h i 1 *1 Sp Vinding-Skjærup 06

— Hans Julius Alfred. . .

7c

68 93 i h i 1 *1 Sp Hals 00

— Hans P e d e r...

23A

64 94 1 1 1 1 Sp H arlev-Fram lev 95

— Jens C h ristia n ...

27x2

60 86 i 1 *1 *1 Sp O dder 09; Pvst Hads-Ning H 12

— Jesp er Fjord ...

27n

68 96 2 1 1 1 Sp Askø 02

— Ju liu s C hristian E d v .. 15A 66 89 i h2 *1 h Sp B røndum -Siem -Thorup 99

— Ju st Carl O luf...

7c

67 90 2 1 1 1 Rkp St M atthæus K Kbh 00

•— L u d v ig ... 7ix 54 79 i hi *1 1 Sp Kjøge-Ølsemagle 03

— Niels C h r is tia n ...

7x

66 98 2 hi *1 h Sp L erup-T ranum 12

— Poul C hristian August 7g54 82 2 h2 *1 *1 Sp Ø ster Tørslev 01

— V illa d s... 1#/ , 83 08 2 1 *1 1 Kkp G jerlev-Draaby 10

— V ille ...

7x

74 01 2 h i *1 h V algm hdspr M ellerup 09 C hristiani, F rits H o lg er...

W A

48 72 2 1 1 1 Sp Nibe-Voxlev 80 C hristiansen, A n d r e a s ...

21A

71 96 2 h i h *1 Sp Rø 02

— Arne E in a r ...

2°A

61 861 1 » > fh Dir for det kgl T eater; Prof; R

— Carl C hristian Severin

7s 70

941 h2

»

1 L æ rer Sølvg Betalingssk Kbh 02

— Georg L a u r i t s ...

22A

76 01 2 1

»

» K om m unelæ rer Kbh 10

— Niels P e te r ... Ag 62 88 l h i 1 *1 Sp Højby 98; Pvst Skippinge-Ods H 09

— Otto Emil L indskov. . 7 n 81 06 2 1 *1 *1 Kkp Vig-Asmindrup 10 Christoffersen, Anders P e d e r ... 10/ 2 70 04 i

i h2 *1 *1 Sp Bølling-Sæding 10

(13)

N avne. 5«2

Kandidat Embeds­ eksamen HomilPr. Katek. Pr.|

N uvæ rende Stilling.

Clausen, Anders C hristian Krog . . 17/2 77 02 1 h i » » L æ rer F rederiksberg Kom m unesk

— Claus P e d e r ... 24/« 77 07 2 1 1 1 Sp Lyø 12

— Claus P e t e r ... 2/i2 8006 l hi b b Best B ræ dstrup Realsk 07

— E m i l ... 5/l2 04 1 1 1 *1 fh Sp H jardem aal; Israelsm issionæ r i Galizien 11

— Gustav F rederik K rog. . . . 5/S80 05 2 Ih » » L æ rer Frederiksberg Kom m unesk

— Jens C h r is tia n ... 7 n 64 89 2 nc *1 h M idlcrt prstv Medhj B rahetrolleborg- K rarup 99

— Johan P eter W illiam . . . . i° /3 60 85 1 1 1 1 Valgm hdspr Kbh 11

— Sophus H o l g e r ... % 53 791 h i h h fh Sp Brylle

— Viggo P eter B a ls le v ... 27/ 5 71 97 2 h2 1 q Sp O llerup-K irkeby 05 Clausen-Bagge, N ico lai... 2% 68 92 1 1 h 1 Sp Øster og Vester Alling 08 Colding, Johan F rederik A n d re a s.. i° /n 46 75 2 h2 1 1 Sp Kjøng (Baag Herred) 86 Cortsen, Ole F le n s b o rg ... 4/i48 701 1 1 1 Sp Vesteregcde-Braaby 00 Dahl, «Andreas P e d e r ... 2% 8307 2 1 » »

— C hristian H ans J ø r g e n ... sl/8 30 55 1 1 1 1 fh Sp Kjeld by; R

— F rederik L aurentius F abricius 14A 59 90 1 h9 1 1 Sp K jetterup-G jøttrup 06

— F rederik P eter J a c o b ... % 83 6O1 1 1 1 fh Sp Kallehave

— H artvig T heodor E jn a r ... 22/3 72 97 2 1 *1 1 Sp Visby Heltborg 11

— Jacob ... 7« 78 05 2 hi 1 *1 Sp Sydstrøm ø 12

— Nicolai F rederik Severin . . . 7 / 6 7 92 1 I 1 *1 Sp Ej by-Dalby 09

— Niels P etersen Lorentsen . . . 7iq69 96 1 1 *1 *1 Sp Sædder 07

— Rasm us A n to n ... 7 i 56 8 2 i h i h 1 Sp Vesteraaby-Aastrup 08

D ahlberg, Andreas Em ilius E duard 12A 4 7 73 1 h i h *1 fh P r Straffeanst C hrhvn (78—98);

L æ rer Kbhs K om m unesk 04

— Peter O scar Q v irin ... 7 i2 50 75 2 h x » » Cand mag; L æ rer Officersskolen og Statens L æ rer-H øjskole; P rof D ahlerup, C aspar F r e d e r ik ... 2% 30 54 2 1 1 1 fh Sp St og L Fuglede; Pvst; R Dbm

— H a n s ... 7-> 43 69 1 1 1 1 fh Sp Asnæs

— Hans Vilhelm ... 7 n 7296 2 hi 1 » L æ rer kgl Døvst Inst Kbh 00 Dalhoff, Nicolai C h ris tia n ... 4369 2 hi egr 1 P r Diakonissestiftelsen 80; R Dbm Dall, F rederik J u liu s ... ” z,., 24 47 2 1 h h fh Sp Slemminge-Fjelde

— Iver P e t e r s e n ... 37 , 55 85 1 hi 1 h Sp St Stefans K Kbh 99 D alsgaard, Anders D u e ... ’7 s 70 93 2 h i » » F o rstan d er Sorø Højskole 00 Dam, P eter M a r c h e r ... 4/s77 01 1 1 1 *1 Sp Gislum-Vonsild 08 D ankau, W ilhelm G o tf r ie d ... 27/s 61 94 1 h2 *1 *1 Sp Hornbæk-H ellebæk 11 D arre, Gustav H arald E m i l ... n /i 58 83 1 hi 1 1 Sp K alundborg 11

Davidsen, C hristian T h e o d o r ... 1G/å 42 67 2 h i 1 fh Sp Ø stervelling-H elstrup - Gren­

sten

— Peder ... 12/7 70 95 2 h i 1 *1 Rkp F rberg St Markus K 02 Degenkolv, O v e ... . ... ‘/a 71 951 1 1 1 Sp Aastrup 11

— Poul Iver H j o r t h ... 13/i2 780 4 i 1 1 *1 Sp K olind-Ebdrup Skarresø 09 Denker, O skar E rn st V illia m ... 12/g 70 991 h2 *1 *1 Sp Sandby 09

D iderichsen, Alexander V aldem ar. . 8% 47 7 3 i h i *1 1 Sp Tved (Mols H) 82

Diemer, A sm u s... 19 s 71 9 6 i hi » » L æ rer Vibensh Betalingssk Kbh 02

— P eter Nissen T y c h s e n . . . . 7 ^5 0 82 2 h2 *1 1 Sp Stenderup 02 Dinsen, Carl Johan F r e d e r ik ... 17 ,6 1 862 h i *1 *1 Sp Vang-Torup 87 Dohn, Carl C hristian R u d o l p h .... W12 49 73 2 hi h h Sp Ø ster Snede 86 Dorf, Alfred T h o r k i l ... 7 s 7599 2

1 1 1

1 *1 P r i Perth Amboy New Jersey 2

(14)

N avne. «»-i

Kandidat j Embeds-‘ eksamen* Homil. Pr. Katek. Pr.

N uvæ rende Stilling.

D orph, F r e d e r ik ... 27 2 44 68 2 h x *1 1 Sp Førslev 93 D ragsdahl, Christoffer Carl Petersen 27c 87 122 h„ » »

Dreiøe, H ans N ielsen... 7i75 7 c 75

001 hj 1 1 Sp Filips K Kbh 11 Drejer, H arald T heodor Axelsen . , 00 1 1 » > L æ rer Askov Højskole

Dresler, Georg D a n ie l... 27? 50 75 2 Ih *1 1 Sp F rederikshavn 89; Pvst Horns H 91 ; R

Dreyer, C hristian E r n s t ... 27 c 82 06 2 h2 h *1 fh p rstv Medhj Aaby-Biersted Dræbye, Jens P eder R asm u ssen . . . *>/, 70 992 Ih 1 *1 Sp G rindsted-Grene 12 Due, H ans Møller O le s e n ... h/7 70 98 2 hi *1 *1 Sp Ø rting-Falling 10

D ujardin, C harles E m il... 27 c 83 89 1 Ih *1 *1 Kateket og Førstel Mariebo 94 D um reicher, Carl Otto ... 27 io 79 05 2 •h » » Underbibl. U niversitetsbiblioteket Dybdal, C h ris tia n ... 12/ n 53 78 2 1 » » Cand mag 93; O verlæ rer Ribe Kate­

dralskole 05

— V i c t o r ... 15/c 58 82 2 h2 » » Skoleem bedseks 94 ; Adj H orsens 97 Dyekjær, Peder C h ris te n s e n ... 27 c 62 91 2 1 h 1 Sp Faarevejle-D ragsholm 04 Dyhr, Henrik C a llise n ... 26A 74 99 2 hi » » Realskolebest Slagelse 07 Dysted, Jens C h ristia n ... 1G/3 67 93 1 ‘h 1 h L æ rer 0 Gasv F risk Kbh 00 Døcker, Aage B r a n d t... 7c 76 03 1 h i *1 *1 Valgm enighedspræst Veistrup 10 Ebbesen, Frederik J e n s ... 13/8 78 03 2 h2 1* 1 Sp Hejnsvig 10

— Hans H a n s e n ... 27 c 71 96 1 1 *1 *1 Sp Vigerslev 10

Edslev, Jens L u d v i g ... 31 /io 679 0 i 1 h 1 Sp Øster og Vester Assels 07 Egede, Hans V ig g o ... I2/c 67 96 1 h., h *1 L æ rer Kbhs K om m unesk 07 Egeløv, Axel H enrik ... 1 7 ,7 0 94 1 hi 1 *1 Sp S trandby-F arsø 96 Egerup, L ars P eter S ø re n se n ... 27 s 66 98 2 1 *1 h Sp Helligsø G jetterup 07 Eggert, Knud H arald P etersen. . . . 7 c 72 98 2 •h 1 1 Sp N ørup (-Randbøl) 09 Eghoff, Hans Ove M atthias Jensen 7c 75 99 2 •h 1 1 Sp H o rn stru p 07

Egholm, Jens T e r k e ls e n ... 27 n 70 94 2 hi *1 1 Kat og L æ rer ved Borgerskolen i K jertem inde 98

E hlers, E b erh ard S o p h u s ... 7c 63 87 2 h2 » » O verlæ rer R anders Statsskole 10 E inarsson, G u d m u n d u r... 7 c 77 07 2 hi » » Sp Olafsvik Island

Eller, E duard R ichard Mathias . . . 20/, 82 08 1 h i » » L æ rer Fiskerhøjskolen K jertem inde

— Paul B ir g e r ... 21/ 2 76 01 2 h9 *1 h Sp N r V ium -Herborg 10 Elm quist, Alfred G e o rg ... 7c 50 75 2 1 " 1 *1 Sp Sanderum 92

— H ja lm a r. Vilhelm ... 27 2 81 04 2 I » » Sekr Arbejdsgiver-Foreningen Kbh

— T horvald Jørgen Adolf. . 17/io47 72 2 1 1 *1 Sp H vedstrup-Fløng 06; Pvst; R Em borg, Hans C h ris tia n ... 17/ 3 82 09 2 nc » » R ealskolebestvrer Skibby 10 Engberg, G u n n e r ... 12/ u 82 09 1 1 » » Sekr K F U M Kbh

— H arald L avrids ... , . . 17, 50 73 2 h j 1 *h Sp H undslund 00

— Johan T h e o d o r... *7c 54 801 •h 1 *1 Sp Hjerm 97

— Lars Johannes . . . . . . 4/8 79 04 1 1 b b Sp Dybe-Ramme 11 Engel, F r e d e r i k ... 7i2 78 06 2 h i » 1 L æ rer Kbh

— Johannes T h e o d o r ... s»/« 75 01 1 1 egr 1 Rkp H illerød 07; R Engeli, Axel V aldem ar... 27i2 74 04 2 h i *1 *1 Pkp H olm e-Tranbjerg 06

— Frederik Carl C hristian . . . 2G/i2 44 67 2 1 » » O verlæ rer A arhus 90; R Dbm Engelsen, Hans C h r is tia n ... 7 c 71 96 2 h i » » B estyrer Birkerød Kostskole 05

— Otto V aldem ar... i«/2 53 82 2 h i h 1 Sp E rrindlev-O lstrup 05 Engelsted, Georg Severin V aldem ar 47 i 40 69 1 h, h h Sp Ove-Valsgaard 86 Engelstoft, F rants Daniel T horning

Engelstorp, O scar Andreas F erd i­

7 , 4 4 70 2 'h 1 h fh Sp Vesterborg-Birket

nand ... 4/t 70 99 2 >h *1 Viceinsp K om m unesk F orcham m ers- vej Kbh

(15)

Navne. «4-1

Kandidat J Embeds­ eksamen Homil. Pr.i Katck. Pr.

N uvæ rende Stilling.

Engsig-Karup, Gort E jnar T rap . . . 1G/l2 «6 122 h i » »

E richsen, Hans M axim ilian... 8% 66 89 2 1 1* 1 Sp Aaker 11

— Johannes Sigismund . . . . ll/i2 69 00 1 h x *1 *1 Sp A ardestrup-H averslev 11 Eriksen, Carl C h ris tia n ... Vi 31 58 1 hx *1 *h fh Sp V olstrup-H ørby ; R

— E r i k ... 35/i? 70 99 2 1 1 1 Sp H arring-Stagstrup 09

— K ristian F e n g e r ... ,8/12 6894 2 1 *1 *1 Sp Sæby-Gjershøj 08

— Søren C o rn e liu s ... 19A 79 02 2 1 1 h P ræ st Racine Wise Eskesen, Asger B e n t ... ... 37 2 83 08 i hx 1 h Kkp Dover-Venge 11 E strup, J a c o b ... ... 70 95 l hi » » E jer af Skaføgaard

— Julius B e n e d ic t... 7» 61 95 2 h2 h h Sp Ølby-Asp-Fausing 11 Evensen, Andreas C h r is tia n ... 7i2 74 01 2 h x 1 *1 Sp Sandø F æ røerne 02 Ew aldsen, S v e n d ... 87 12 i h 2 b b Pkp Ø nslev-Eskildstrup 12 Faartoft, Johannes L e o n h a r d ... 7« 56 80 2 hx 1 *i Sp Nysted 08; Pvst Musse H 09 Faber, Johannes H enrik . . . ... 1!’/i 79 03 i 1 *1 i Sp F rederiksted St Croix 12

— Ludvig O s c a r ... 17/ 2 55 77 i 1 1 i Sp Refsnæs 99

Fang, H a n s ... 7u67 93 2 nc » » L æ rer L arslejstr Frisk Kbh 00 Fangel, P eter Gomme ... 27o 79 04 2 h x » » Skoleem bedseksam en 09; Lærer.

F auerholdt, Irenius Vilhelm R avn. 32/i 77 99 2 1 1* *i Israelsm issionæ r i Rum ænien 06 Faulenborg, C hristian A ndreas. . . 81 5 74 00 i 1 1 *i Sp N orderø F æ røerne 05 F aurschou, J o h a n n e s ... s«/,, 5784 2 hi 1 *i fh Sp H arring-Stagstrup F echtenburg, Johan A n to n ... /li

'7 .2 65 90 2 i

h i 1 i Sp Søby-Turup 95

Federspiel, H arald L u d v ig ... 15A 72 97 i 1 » » L æ rer M atthæusg Sk Kbh 05 Feilberg, H enning F r e d e r i k ... 65 89 2 hx » 1) Skolebestyrer Kbh

— H enning F r e d e r i k ... 7 s3 1 55 i 1 h 1 fh. Sp D arum -B ram m inge; Dr phil R Dbm

Fenger, F olkvard G o d o f r e d ... 37s 65 93 i h i h h Sp Udby 07

— Hans M a th ia s... 7s 50 73 2 1 1 1 Holm ens Pvst og Sp Brem erholm s Mhd Kbh 00; Lic theol; K2 Dbm

— Johannes F e r d in a n d ... 7 i5 1 76 2 h i *1 *1 Sp Soderup-E skildstrup 97

— P eter B e r n h a r d ... 13/6 45 70 2 1 » fh B estyrer A arhus private R ealsk;

R; Professor

— Sven P e te rse n ... 8% 74 00 i 1 » J> L æ rer Askov Højskole Fensm ark, H enrik E d v a r d ... 7io 60 96 2 h2 1 1 Sp H orslunde-N ordlunde 11 Fibiger, Johan A ndreas N eergaard 72 68 92 i 1 1 1 Sp Eliaskirken Kbh 08 Fich, A ndreas Im m a n u e l... 1!’/i2 65 90 2 h x 1 h Sp R om drup-K larup 95

— Johannes F r e d e r ik ... a!’, r 63 88 l hx 1 1 Sp Løgstør-Løgsted-Kornum 98 ; Pvst Slet H 99

— Otto T h e o d o r ... l7 i 70 95 2 hx h h Sp D urup-T øndering 11 Filskov, Johannes A l f r e d ... 13/i 72 97 l h i *1 1 Sp Rye 06

Filtenborg, Niels F r e d e r i k ... 3% 55 78 l hx *1 h Sp Søften-Foldby 03 Finnem ann, L orents H o lm ... u / 2 56 83 2 h2 h h Sp H averslev-Skræm 97 F ischer-Jørgensen, H a n s ... 25/s 47 72 2 hx *h *h Sp Svallerup 95

Fjord, Jesp er Jørgen ... ■Vs 60 84 i 1 *1 1 Sp Søllested-Vedtofte 86

Flagstad, Otto E u la liu s ... ■2/ 73 96 2 hn » » Sanglæ rer og K oncertsanger Kbh Fledelius, Peter C h ris tia n ... % 72 99 2

12 *1 1 Sp Ikast 10

Flensborg, Vilhelm S chalstrup . . . . *7i2 36 65 2 h 2 *1 h fh Sp Ferslev-Dall-Volsted Florentzen, P eter Karl L a v ritz . . . . i i/2 60 85 2 hi h 1 fh K om m unelæ rer Kbh Fløe, Josias Daniel ... »/i 63 89 2 1 1 1 Sp A sfærg-Faarup 98 Fløystrup, Carl E m il... ■s/ 7 54 83 2 1 1 1 Lic theol; Kbh

2*

(16)

N avne. "S«w

Kandidat Embeds­ eksamen Homil. Pr. Katek. Pr.

N uvæ rende Stilling.

Fog, Johannes ... 73 i 1 *1 1 Sp Espe-Vantingc 91

— L aurits V ilh e lm ... .. 2% 54 87 2 h2 *1 1 H avebrugskand 75; Sp Uggerslev- N ø rreh ø jru p 89

Fog-Petersen, F rode P e t e r ... 21/o 85 102 1 b b Prstv Medhj Ødum -H adbjerg 10

— Johannes ... 23/ n 79 05 2 1 » » F o rst H andelshøjskolen K øbm ands­

hvile v H ørsholm Folkvard, Niels P e t e r ... 18/io67 92 i 1 *1 fh Sp Uldum-Langskov Fonager, J e n s ... i% 6 7 95 2 *1 h Sp Janderup-B illum 08 Fontenay, F rits Ludvig Rasmus le

Sage de ... 2/ n 52 76 1 hi *1 *1 Sp Skrøbelev 94 Form an, Axel P e r c h ... u / i 7398 2 1 b b Sp Brovst 12

— Johan Volquartz C arsten. 9/i2 38 63 2 *1 1 Sp R ørby 97

Frandsen, F rits K r is tia n ... 9/<82 101 hi b b M idlertidig p rv st Medhj Søllerød 12

— F rith io f Viggo August . . *7io 69 93 2 1 1 *1 Sp Sim eonskirken Kbh 05

— Hans C h ris tia n ... 32A 73 06 2 h i » » L æ rer Vivild Folkehøjskole 07

— Holger Viggo... % 50 75 2 hi 1 *1 Sp F rø ru p 95

Frantzen, H arald M o n ra d ... 82 08 2 hi *1 *1 P rstv Medhj M aribo-Hillested 12

— Jens Jørgen Alfred . . . . 17A 6 5 91 i hi q *1 Sp N athanaels K Kbh 05

— Poul Moth T h estru p Eng-

b e r g ... 22/ I2 64 92 i h 2 1 *1 Sp Sønderby 00

F rederiksen, Alfred E ustachius Møller 28/3 87 122 hi b b P rstv Medhj Aaby-Biersted 12

— E dvard M arius ... so/ i 75 0 0 ! h i 1 1 G eneralsekr K F U M A arhus

— H arald V a ld e m a r... 7s75 9 8 j hi » » L æ rer Slagelse komm Realskole 00

— K n u d ... 7 . 83 08 2 hi *1 1 2den Kateket V F ru e K Kbh 11

— Valdem ar Christoffer . . 27 i2 72 01 i hs h h F ø rstep ræ st i Grønland 03 Predsted, Peder C h ris tia n ... u li ™99 2 1 nc h Sp N aur-Sir 07

Frem m ing, Axel M artin E dvard . . . 16/ i i 85 101 1 » 1 H jæ lpesekretæ r Kbhs Kirkefond F re u d ie n , P eter Anton Vilhelm . . . 1!7s 70 96 i hi h h Sp Tyrsted-U th 09

Friderichsen, E in ar W ilhjelm ... 7« 69 95 l hi *1 1 Skolebestyrer Kbh Friis, Adolf T h o m a s ... u / 12 86 11 2 1 » » Sekr K F U M Kolding

— Anker J e n s e n ... l0/i2 59 87 2 h 2 h *1 Sp Beder-Malling 03

— Jo h an Oluf A x e l ... “ /« so 77 l 1 *1 *1 Sp H ørsholm 92

— O scar Æ rboe Carsten T rap . 7/2 62 84 2 1 1* 1 Cand mag 90; Sp M unkebjergby- Brom m e 96

— P eter J u l i u s ... 1!7s 23 48 3 hi » fh Andenl Sem inariet S k aaru p ; R

— S ø r e n ... 10/is 6 9 95 i 1 1 1 Sp Rørbæ k-G rynderup-Stenild 04 Friis-C hristensen, A n d e r s ... 22/i 75 02 2 hi *1 *1 Sp Vorbasse 11

Fritz, G e o r g ... 27 s 35 62 i h2 1 1 fh Sp H olm e-Tranbjerg Fryd, A xel... 2Î/ U 72 97 1 1 1 1 Sp Randlev-Bjergager 08

Frydenlund, F rands M a r t i n ... 8/s 77 02 2 h i » » L æ rer F rederikssund Realskole 06 Fuglsang, Bertel Clemens C hristian 7/io 68 92 2 1 » *1 R edaktør af Vore Landsm i Udi Kbh Funch, P eter T hom as J a c o b ... 27io73 99 2 h2 » » L æ rer F rederikssund Realskole 04 Funder, P eter F rederik Julius . . . . 7/ u 23 47 4 1 1* 1 fh Sp Spjellerup-Sm erup

Fønss, Hans Carl C hristian Holger 7 i 73 99 i h i *1 1 Rkp Nysted og Sp H erridslev 07

— Otto Carl C h ris tia n ... 28/,, 53 79 i hi J> » Adjunkt F redericia Latin- og Realsk 82 Fønss-Jørgensen, Georg Johannes . 18/i2 7401 i h2 *1 1 Sp H anning 09

Gad, A a g e ... ... 13/s 59 88 i h i 1 1 Sp K arlebo 08

— E r i k ... 7 ? 72 99 2 hi 1 1 Kkp Tølløse-Aagerup 10

— H enrik Gottlieb N ic o la i... 27 s 62 85 2 h i » ÎI O verlæ rer Sorø Akademi 04

(17)

Navne. I

Kandidat Embeds­ eksamen Homil. Pr. Katek. Pr.

N u v æ ren d e S tilling.

Gad, Josef C hristian S ø r e n s e n .... 25/ 4 69 95 1 h2 *1 h Sp Veerst-Bækkc 08

— L åvrids F re d e rik ... W io 60 95 i li, *1 *1 Sp Taarup-K vols 99

— P eter C hristian Stenersen . . . 59 82 i 1 1 1 Sp K undby 07

Gade, C h r i s t e n ... 27/s 66 92 2 h i 1 1 Sp V ejerslev-Blidstrup 05

— Niels P eter A n d e rs e n ... 27/ 9 54 86 i li2 h 1

Gadegaard, Karl K o r n e liu s ... 7/2 70 97 i h 2 h *1 Sp. Lom borg-Rom 05 Gam, Poul K r is tia n ... '-'/i 68 92 i 1 1 1* Sp T horsted 09 Gamborg, Carl Vilhelm Ronald . . . 21/- 6691 2 ^2 1 h Sp Hellevad-Ørum 00 Gandil, C hristian F r e d e r i k ... 17 i 0 55 85 i nc 1 h fh Sp Ø sterhæsinge Garde, August T h e o d o r... 31/ 5 63 88 i h i *1 1 Sp Fuglse-Krønge 01

— Carl Ludvig M o g e n s ... 2% 39 64 2 1 1 q fh Sp V alløby-Taarnby

— P eter S v a n e ... 7 io 6 6 90 2 hi » » Cand mag 94; A djunkt Nykjøb F G eert-Jørgensen, A n d ers... 15/i2 63 89 i h 2 *1 *1 K athedralskole 01

Sp Vejlby og P r v A arhus Sinds- Geismar, E duard O s v a ld ... 12A 71 94 2 1 1 1*

sygeanst 04 Sp R anders 08

— Johan O ve... 27« 69 96 i 1 1 1 Sp Gjøl 04

— Oscar W illiam H a r a l d ... 77 n 77 99 2 1 1 1 Rkp Tirsted-Skjørringe-V ejleby 09 Gemzøe, Axel H a ra ld ... 7 i 58 88 2 hi *1 *1 Sp Roslev-Rybjerg 99

— Karl A n d reas... i ° / i 4 3 69 2 1 1 h Sp Ferslev-V ellerup 97

— Karl J a c o b ... 7 « 78 02 2 1 » » Cand mag; L æ rer K bh; M f D R Gerlow, Christen S ø r e n s e n ... 7 « 52 76 2 hi h h fh Sp E rrindlev-O lstrup Gierding, Hans Carl Adam Ju liu s . 18/û 61 90 i h 2 *1 1 Sp Allesø-N æsbyhovedbroby 07 Ginnerskov, Niels Johan . . 21A ? 9 04 2 hi *1 *1 Sp H vornum -Snæ bum 10 Gislason, H a u k u r ... ™/. 7807 l hi *1 *1 Sp Tvede-Linde 12 Gjellerup, Karl A d o lf... 7« 57 78 2 1 » » F o rfatter

GjerløfF, Nicolai Schönau . . n /i2 68 94 2 1 » » Skoleinsp H erning 08 Gjerulff, Axel Jens P eter H olbech . 1G/ n 72 98 2 1 1 1 Sp Fraugde 09 Gjevnøe, Hans P eter H a n s e n ... i«/8 69 93 i 1 1 1 Sp Grevinge 05 G jørup, K n u d ... 28/i 79 04 i h i 1 *1 V algm hdspr Aal 12 Glahn, H enrik Nicolai M athias . . . 27 ii 57 8 2 i 1 1 1 Sp Kongsted 98

— L u d v ig ... 1,;/7 61 85 1 1 1 1 Sp Snoldelev-Tune 05

— Poul E gede. . ... 7 s « 741 hi 1 1 Sp T jæ reby 95

Glarbo, C hristian E rik N ielsen . . . . 23/ 2 75 98 2 1 1 1 Lic theol; midi L æ rer i Exegese

— Ole Nielsen . . . 27 i o 48 721 1 1 h

ved U niversitetet

Sp Slagelse St Mikkels K 00; R Glaven, Hans Jørgen . . . 7.! 67 94 i 1 *1 h Sp Aversi-Tybjerg 08

Gleerup, C hristo p h er . . . 7xo 35 621 1 egr 1 Sp Udby 75; P v st; R

— Johannes T heodor io /7 39 651 1 h 1 Sp Skydebjerg-Orte 82 G lenstrup, Michael C hristian “ / « ’ l 981 1 1 *1 Sp Vadum 11

Glud, Niels C h ristia n . . . 7 i 35 60 i hi 1 1 Sp Jebjerg-Lyby 73 Goil, M elchior Koch 7 2 59 87 2 1 *1 1 Sp Ø ls-H ørby-D østrup 91 Good, Alfred W illiam . . . . i ’/ 5 70 97 1 1 » T> Bor i H ellerup

Gotfredsen, Niels B ern h ard . 27 5 63 89 i 1 1 *1 Rkp Nykjøbing-Systofte 09 Gottlieb, A a g e ... 7 2 75 01 2 hi *1 *1 Rkp N akskov-Branderslev 09

— F rederik Petersen Vincens 27« 41 6 8 i hi » » Sp K linte-Grindløse 82 G ottschalck-Hansen, P eter C hristian

H enrik F r e d e r ik ... 27 e 64 90 i hi 1 1 Sp St Johannes K Kbh 08; R Graae, Chr. Niels H jortholm Lund . 27 s 70 94 2 hi 1 *1 Sp Gaarslev 04

Granzow, H arald I v a r ... 20/e 83 07 2 1 » » Kbh

(18)

N avne. T3<2

Kandidat Embeds­ eksamen Homil. Pr.| Katek. Pr.

N uvæ rende Stilling.

Gredsted, F rits Vald. W ittenburg. . V12 58 82 1 h l 1 *1 P r ved R igshospitalet Kbh 10; R Gregersen, Andreas P eter Vilhelm . 17/S 48 81 1 h2 11 1 Sp H ornslet 97; R

— H erm an G ru b b e ... “ /s 49 76 i h2 h h Sp V aabensted-Engestofte 02

— Niels J o h a n ... 13/« 64 91 2 1 1 1 Sp Aaby-Biersted 96

— P e t e r ... 38/ i i 77 021 hi » » L æ rer Birkerød Kostskole Grell, F rederik Magnus H erm an . . 17/ n 78 03 i 1 h 1 Sp Tyregod-Vester 09

Greve, Niels M ic h a e l... "A »o 102 1 » » H uslæ rer paa Ravnholt p r Ørbæk Groes-Petersen, Vincent Lund . . . . ' 2;,/ 7 73 97 2 1 *1 *1 Sp T unø 03

G roothe, Lars P e te r ... 12/i2 72 00 2 1 *1 1 Sp Vetterslev-Høm b 09

G rove-R asm ussen,K arlLudvigTobias 2% 85 09 2 h x » > L æ rer kgl B lindeinstitut Kbh 11

— V aldem ar... 2!’/^74 99 2 h i » » R ealskolebestyrer Asnæs 07 Grue, M a d s ... 12/ ,8 7 122 hi » »

Grünfeld, R o lf... 27/io 73 99 i hi *1 *1 Rkp Østervold Sogn Kbh 12 Grøn, Kristian J e n s e n ... 14/ i 70 05 2 h2 h *1 fh Pkp Vive-Rostrup

Grønvold, Harald F r e d e r ik ... 17/s 85 11 i 1 b b Kat T rinitatis K Kbh 11 Gudman-Svendsen, Ludvig V aldem ar

Maximilian ... 2% 70 01 i nc » »

Gudme, Olaf J o a k i m ... i« /u 6 2 88 i hi » » F o rst for M arselisborg Kostskole 98 Gundel, Svend O scar B e r i n g ... 2li/, 73 01 2 1 » » L æ rer M arselisborg Kostskole 03 Gyberg, Carl H a m b r o ... 27 a 37 62 i 1 1 1 fh Sp Karlebo

Gyring, O ve... * 7 181 07 i 1 1* 1 P rstv Medhj Ansgars K Odense 11 Gøtzsche, Georg L a u r i t s ... 27 s 68 92 2 1 » » R ealskolebestyrer Nykøbing F 02

— Hans M arius Severin . . . n / 7 75 02 2 h 2 » » L æ rer Realskolen Nykøbing F 02

— Henning C h risto p h er . . . 7 d 62 85 i 1 1 1 Sp Voldum-Rud 96 H enrik F r e d e r i k ... 27 « 7 1 98 2 h2 » » Best Børkop Realskole 06

— Johannes ... 27 ? 66 89 i 1 1 1 Sp H erning 00 ; Pvst H am m erum H i l Haar, Helge J o h a n n e s ... 80 0 6 i 1 1 » » L æ rer Kbh

— H enrik H ans N i c o l a i ... 7 io 79 06 i 1 » » L æ rer F rk T h Langs Skole 09 Haasc, W illiam M e lb y e... 12/g 66 89 2 hi 1 1 Sp K oustcd-Raasted 00

Hafstrøm , Karl F rederik Krusen-

s t j e r n a ... 7 s 8 3 08 i h i » » L æ rer Kbh Hagens, W ilhelm T ruels P etersen . 10/g 33 60 i 1 *1 *1 fh Sp Ørsted

Hagensen, E dvard J o h a n n e s ... 13/<, 64 90 i h i *1 1 Sp Holbæk-Udby (Rougsø H) 92 Hager, P arb y C hristian Leopold . . 7x 8 7 112 1 » » M anuduktør Kbh

Hagerup, E jler T h o m se n ... 2V7 54 81 i 1 1 h Sp D am sholte 02

H enning Arnisæus Irgens 27x 60 83 i 1 » » O verlæ rer R anders Statsskole 10 Halberg, Joh an F red erik ... * 7 i 74 99 2 hi 1 1 Sp Øland 10

H alkier, L a u r i t s ... 77 7 41 6 8 l nc h h f h Sp Øland

— P eter A n d re a s ... Vu 71 99 i hi 1 1 K asserer Kbh Hallas, Axel F rederik A u g u s t... 27« 51 77 i h i h 1 Sp Bredsten 88 Hamlev, Hans Sigvard Jørgensen . 30/,, 74 02 2 h2 b h S tenograf i Rigsdagen Hansen, Albert M arius ... 7 2 6 7 99 2 h i h li Sp Hvalsø-Særløse 09

— Alfred Ole B rønniche . . . . 27h 75 09 i h 9 1 1 Søm andspr Riga-Libau 09

— Andreas ... 27.t 61 89 i h“i h 1 Sp B østrup 06

— Andreas C h r is tia n ... 27 u 42 71 2 h i 1 1 Sp Svanninge 02; R

— Axel R a p h a e l... 31/7 54 79 2 nc » » B estyrer af Realsk i Nykj p M 85

— Axel V aldem ar W inckler . 27g 74 02 2 h2 *1 1 Kat St Pauls K Kbh 07

— Carl C hristian V ilhelm . . . 7 8 52 87 2 hi 1 1* Sp H errested 95

— Carl M o d ew eg ... 21/x 65 93 i h2 *1 *1 Sp og Skolelæ rer Baagø 02

(19)

N avne. 45£«4-1

Kandidat Embeds­ eksamen Homil. Pr. Katek. Pr.

N u v æ ren d e Stilling.

Hansen, C h r is te n ...

C hristian A n d re a s ...

27 s 78 ß/l2 55

03 2 81 1

1 h,

» 1

»

h Sp H araldsted-Allindem agle 05

— C hristian F re d e rik ... 27 i7 1 97 2 1 *1 Sp Andst 10

— Claus Julius, se Ronæs . .

C hristian Vilhelm O l u f . . . 2% 73 01 l h i » » L æ rer H innerup Realskole

— Conrad Sophus R ic h a rd . . l 7 s 72 97 1 hi 1 1 fh Kat Holm ens K K bh; Skolebe­

F rederik Vilhelm H enrik . 27r, 53 77 2 1 *1 h

sty re r Kbh

Valgm hdspr Balle, Bredsten Sogn 85

— H a n s ... 74 73 97 2 h i 1 h Sp A asted-Skærum 08

— H a n s ... 7i79 02 l 1 1 *1 Pkp Skydebjerg-Orte 06

— Hans C hristian Michael . . 14/ft 71 97 l hi h *1 Sp Ring-Føvling 08

— Hans F rederik ... 27i«76 06 2 h2 h h Kkp og L æ rer Oksby 11

— Hans Jørgen M a riu s... 7 3 84 09 2 1 b b Klokker H ellerup Kirke

— Hans N ie lse n ... % 6 0 87 l h2 1 1 Sp Gethsem ane K Kbh 05

— Hans O l s e n ... 27 î 77 012 1 1 *1 Sp Aaby (Hasle H) 08

— . Hans Oluf F r e d e r i k ... Vio 7599 l 1 » » Cand mag 01 ; Adjunkt Odense Kate­

Hans P e te r ... 7i59 93 2 1 1 1

dralskole 11

Sp St og L Fuglede 09; Pvst

— Hans P e te r ... 27 c 67 91 2 ] > » Best Efterslæ gtselsk Sk Kbh 08; R

— Hans P e te r ... 27 i7 1 98 2 h i 1 *1 Prstv Medhj Præstø-Skibbinge 04

— Hans R asm u s... 17/ 8 73 99 2 h2 *1 *1 Rkp St Hans K Odense 04

— Hans Simon ... 27 i2 63 91 2 h i *1 1 Sp 5t C atharinæ K Ribe 95; Se­

Hans Vilhelm ... 7 t 47 72 l egr 1* 1

m inarieforstander

Sp N ykjøbing-L ødderup-E lsø 97;

H arald P e t e r ... 37io54 82 i nc 1 1

Pvst Morsø H 08; R Sp Skyum -H ørdum 02

— Holger B ernt ... 27 # 74 9 8 i h i 1 *1 F orst Gjelsted Skolehjem 04

— Jacob Søren ... j7 2 45 6 9 i hi *1 h Sp T histed-Tilsted 96; R

— Jacob Vilhelm W itt... 7i2 72 98 l hi *1 h Sp Aadum 06

— J e n s ... 27 i2 49 84 2 h2 *1 1 Sp Hatting 00

— Jens A n d re a s ... 7t 69 94 2 1 1 1 Sp B redstrup 04

— Jens C hristian C a rl... 27 a 74 051 hi *1 *1 fh P r Clinton Iowa

— J e s ... 17/ 2 63 941 hi *1 h Sp T anderup 10

— K onrad V ilhelm ... 72 71 95 2 1 *1 h Sp E llitshøj-Svenstrup 06

— L ars P e t e r ... 12/e 70 97 2 hi *1 *i Sp Agedrup 07

— Lars S i m o n ... i-7s 29 56 2 h2 1 1 fh Sp Idestrup L aurits Andreas, se Troense-

g a a rd -H a n se n ...

Mads A n d e r s e n ... 7 9 72 99 2 hi 1 1 Sp Roholte 12

— M arius B artholin ... 2G/4 65 9 2 i h i » » Viceinspekt L arslejstr Sk Kbh 00

— M a th ia s... 7 - 6 7 9 2 i hi 1 1 Sp Lyngaa-Skjød 12

— Niels A n d e r s e n ... 7ö81 08 2 hi » » Jo u rn alist i A abenraa

— Niels C h ristia n ... 7c 62 8 8 i 1 1 1 Sp B renderup 09

— Niels C h r i s t i a n ... is /, 66 89 2 1 *1 1 fh Sp N aur-Sir; cand mag 98; Gym­

Niels P eter ... ' 7a 54 86 2 h2 1 1

nasielæ rer St Andr Kolleg; Red N ordisk Ugebi f kath K ristne Sp Vor Frue K Odense 09

— Oie P e t e r ... 7« 58 91 2 hi *1 *1 Sp T h o ru p 93

— Otto C h r is tia n ... 27 io 70 93 2 1 *1 1 Sp Rynkeby-Revninge 05

— Peder ... 7 2 79 04 2 h . *1 *1 Prstv Medhj Lemvig-Nørlem 12

(20)

N avne. «4—

Kandidat j Embeds­ eksamen HomilPr. i Katek. Pr.

N uvæ rende Stilling.

Hansen, P eter G u illam o re... “ /« 41 66 2 1 *1 1 Sp N ørre Broby 00; Pvst

— P rebenJohanF rederikJacob 7 „ 4 5 712 h2 h *1 Sp Longelse-Fuglsbølle 84 R

— Sigurd Constantin, se Kon­

stantin-H ansen.

— Sofus Nikolaj T h eo d o r. . . 31/io 5276 2 1 1 1 Sp Sdr Kirkeby-Sdr Alslev 02

— Søren ... 2sl 1 59 85 2 Ih 7) » L æ rer Hindeg F risk Kbh 01 ; Dr pbil

— T h e o d o r ... 2,iA 58 84 2 ht 1 1 Sp Præ stø-Skibbinge 97

— TheodorV ilhelm L aurentius n A 38 63 l 1 1 1* fh Sp Ø strup; Lic theol; R

— V aldem ar D e is s n e r ... 2% 72 97 2 •h 1 1 Sp V Frue-St Jørgensbjerg 10 Viggo ... 18,6 7 92 2 Ih 1 1 Sp T h estru p 04

— Vilhelm G o r m ... 18/ a 7298 l 1 » 1 Adjunkt Sorø Akademi 02

— Vilhelm Ju liu s Anker . . . . 50 76 2 Ih *1 *1 Insp Vibenshus F risk Kbh 02

— Villiam P e t e r ... I2/<» 66 92 2 h2 *1 h Sp Tøm m erby-Lild 97

Harbo, Mikael K ris te n s e n ... 29A 74 00 i Ih 1 *1 Prstv M edhjælper Silkeborg 11 H arboe, F rederik Carl Ludvig . . . . 7 i 50 75 2 »h 1 1 Sp S orterup-O ttestrup 90

— Jørgen Gottfried T h u erech t

G unnersen ... 7« 78 07 1 hi 1 *1 Sp T ørring-H am m er 12

— Nikolaj M a tth ia s ... 1,;/ 9 53 77 2 1 1 1 Sp H jørring 94 ; Pvst Vennebj H 00 ; R H arder, Victor R o b e r t... x7« 73 00 2 h2 1 *1 Sp T æ bring-O utrup 09

Harsløf, V aldem ar Johannes Hansen 7i«67 92 2 Ih » » Cand med & c h ir 98; Dr med 07 ; Kbh Hartvigsen, Ove H a r tv ig ... 7« 86 11 i hi » b Klokkerm edhj og. Sekr K F U M

G odthaabs Sogn Frb Hasle, Carl Ludvig T h e o d o r... 14/io44 69 2 hi *1 1 Sp Gloslunde G ræshave 03 Haslund, K n u d ... 7 n 7702 2 •h 1 *1 Rkp Assens 12

Hassager, C hristian F r e d e r i k ... 7« 68 94 2 h2 » *1 L æ rer Kbhs K om m unesk 04 H asselbalch, C hristian Peter Lind-

hansen ... 12/, 73 96 2 1 *1 1 Sp Brøndum -H vidbjerg 10 Hassing, Carl E m iliu s ... 27x2 60 87 i 1 h *1 Sp Kollerup-Vindelev 03 Hatting, Jens M arius Im m a n u e l... V3 66 92 2 1 1 1 Sp Gladsakse og Herlev 07 H auch, H enrik Andreas R osenover 7 i 77 03 i Ih b b Kateket Holmens K Kbh 11 H augaard, C hristian Anton L arsen . 27 i 78 0 3 2 hi q h fh prstv Medhj O dder

— Rasm us P eter Jensen . . 7 i 55 91 i h2 h 1 Sp Thise 12 Hauglund, Jørgen Nielsen ... 27 s 68 92 2 hi *1 *1 Sp Ø sterhæsinge 07

Haugsted, F rederik Adam Em il . . . 3°/5 67 90 2 ^2 h Sp M ygind-Krogsbæk-Skjørring 00 H edegaard, Jørgen S ø re n se n ... 27i2 41 70 2 1 » >

H edem ann, Paul Hans Im m a n u e l.. 20/ f 70 94 i 1 1 1 Cand mag 00; fh Sp Nøddebo H eegaard, Paul H enrik H øyer . . . . 27 i 0 64 87 2 1 .1=1 1 Sp Høje T aastru p 10; Pvst H eering,C hristianM agdalusJespersen 2% 8 1 05 i 1 f) » kst Adjunkt A arhus K atedralsk 11 Heiberg, F re d e rik ... 27o 50 77 2 *1 1 F o rst & P r kglD øvstum m einst Kbh 90 ;

R Dbm

— Gabriel Thom . Skat Rørd. 1G/7 32 57 1 1 1* 1 A ndenpr Rosk Domk 86; P vst; R Dbm

— Gustav P eter Joachim . . . 7 i2 38 62 i 1 *1 1 Sp K irkehelsinge-D røsselbjerg 84; R

— Hans Georg . ... 7 ,6 4 88 2 1 *1 *1 Sp H avrebjerg-Gudum 00

— Johan A lfre d ... 7t48 72 1 hi 1 1 Sp St Mariæ K Helsingør 09 ; Pvst; R

— K n u d ... '‘7 73 97 2 1 *1 1* Prstv Missionær Madras Indien 05 Heje, Joh an Gotfred ... u /i2 57 87 2 hi 1 1. Sp Sengeløse 99

Heilm ann, Lorentz P e te r ... 27 i2 66 93 2 h2 *1 1 Sp Helgenæs 05

Helgason, J o n ... 21/s 66 92 2 1 1 1 P ro f theol Islands Univ 11; R Hellem ann, F red erik Vilhelm . . . . 18/3 42 69 2 h2 h *h fh Sp Gislum-Vonsild

Hellesen, L auritz H enrik August . . 27xo7O 95 i h x 1 1 Best Rudkjøbing Realskole 97

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.. Slægtsforskernes

Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.. Slægtsforskernes

Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt &amp; Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.. Slægtsforskernes

Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.. Støt Slægtsforskernes Bibliotek –

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen

Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.. Slægtsforskernes

Det er et privat special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.. Støt Slægtsforskernes Bibliotek –