• Ingen resultater fundet

Spørgsmål af genealogisk

N/A
N/A
Info

Hent

Protected

Academic year: 2022

Del "Spørgsmål af genealogisk"

Copied!
6
0
0
Vis mere ( Sider)

Hele teksten

(1)
(2)

Spørgsmål af genealogisk

og

personalhistorisk

natur

kan

Samfundets medlemmer få optaget i

tidsskriftet. Henvendelse sker

til Samfundets sekretær,

bibliotekar,

dr.

phil. Albert Fabritius, Cort Adelersgade 3, København K.

Samfundet for

dansk Genealogi

og

Personalhistorie.

Medlemsbidraget er 15 kr. +forsendelsesomkostninger.

Samfundet har siden dets stiftelse i 1879

udgivet:

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

1. række 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

bind I—III (1880-82)

- IV-VI(1883-85)

- 1-IV (1886-89)

- V-VI (1890-91)

- I—III (1892-94)

- IV-VI (1895-97)

- I—II (1898-99)

- III—VI (1900-03)

- I-VI (1904-09)

- I (1910) ved G.

- II-VI (1911-15)

- I-VI (1916-21)

- I-VI (1922-27)

- I-VI (1928-33)

- I-VI (1934-39)

- I-VI (1940-45)

- I—III (1946-48)

ved F.Krarup.

ved G. L. Wad.

ved G. L. Wad.

ved H. W. Harbou.

ved H. W. Harbou.

ved G. L. Grove.

ved C. E. A. Schøller.

ved G. L. Grove.

ved G. L. Grove.

L. Grove og Paul Hennings.

ved Paul Hennings.

ved Paul Hennings.

ved Paul Hennings.

ved H.Hjorth'Nielsen.

ved H.Hjorth'Nielsen.

ved H.Hjorth'Nielsen.

ved H. Hjorth'Nielsen.

I årgangen 1930 findesindholdsfortegnelse til tidsskriftetsførste50årgange ogi årgangen1946 tilårgangene51—66.

Fortegnelse over restbeholdninger af

»PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT«

1.-9. Række. Bind III.

(1880-1930).

Række 1 Bind I-IV(1880-83).

udsolgt.

Bind V (1884) Hefte 2

- 3

- 4

Bind VI (1885)

Hefte 1 33 Ekspl.

Række 1. Bind VI (1885).

Hefte 2 36 Ekspl.

- 3 42 -

- 4 34 -

Række 2. Bind I (1886).

Hefte 1

- 2

- 3

- 4

19 Ekspl.

17 -

17 -

23 -

(3)

PERSONALHISTORISK TIDSSKRIFT

70. AARGANG

(12. RÆKKE 4.BIND)

1949

Udgivetaf

SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

KØBENHAVN 1950

(4)

Redigeret afSamfundets Skriftudvalg

ved

ALBERT FABRITIUS

BIANCO LUNCH BOGTRYKKERI KØBENHAVN

(5)

INDHOLD

Side

Georg Emil Betzonich („Landsoldatens Forfatter"). Af administrator

Johs. Krøier i

Nogle Smaabemærkninger om Navneskik, særlig Svensk. Af Arkivar i

Rigsarkivet P. B. Grandjean 30

Johan Holmers Kalenderoptegnelser. Ved dr. phil. Thomas Otto Achelis,

Rendsburg (sluttet) 37

Bidrag til D. G. Monrads Levned II. Af overarkivar i Rigsarkivet,

dr. theol. Bjørn Kornerup 52

D. G.Monrad og Teatret. Af teaterhistoriker Robert Neiiendam 70 Fra maleren Martinus Rørbyes vandreår. Meddelt på grundlag af

rejsedagbøger og breve. Ved mag.art. Jørgen B. Hartmann 75 Søren Kierkegaards Udseende. Af landsretssagfører K.Bruun Andersen 117

Studenterfortegnelser. Ved grosserer H. Friis-Petersen 122 Litteraten PederLudvig Mølleroghans Slægt. VedpostmesterC. Klitgaard 133

Slægten Canariis. Af cand.mag. Henning Heilesen 142

Slægtstavle over den danske Linie af Slægten Eylardi. Ved trafikbe¬

styrer R.Haarløv 147

Tosamtidige Jørgen Rosenkrantz-biografier. Af bibliotekar,cand.mag.

Svend Gissel 151

Fortegnelse over dansk genealogisk litteratur i året 1948. Ved biblio¬

tekar, dr.phil. Albert Fabritius 160

Anmeldelser 164

Små meddelelser:

Fredericia-Slægten Armands Tilhold i La Motte Chalen^on.. 189

Johan Herman Wessel 192

Frederikke Louise Krøys 193

Domprovst Gudes Fornavne 195

Spørgsmål og svar:

Spørgsmål: Broch 198

Svar: Malling - Sommerschild 198

Meddelelser til medlemmerne 200

Samfundets anliggender 201

Fortegnelse over medlemmerne af Samfundet for dansk Genealogi og

Personalhistorie 202

Samfundets regnskab for året 1948 210

Register. Ved redaktionen 211

Tillæg: Dødsfald i Danmark iåret 1948. Meddelt af redaktør NielsFriis

(6)

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

lemmerne gratis, ligesom de faar andre Skrifter, som Samfundet enten udgiver eller understøtter, gratis eller til nedsat Pris. Og til Samfundets Foredragsmøder har de fri Adgang

Demokratisk ledelse er kendetegnet ved retten til at deltage i den offentlige diskussion om alle væsentlige spørgsmål i samfundets institutioner, og ved retten til i

1) Frekvenserne, må kun anvendes til udsendelser i henhold til de relevante be- stemmelser i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. 2) De enkelte sendere må anvendes med de

Velkommen til Nordisk kulturfestival ting som afholdes i forbindelse med Nordisk Råds Session i København.. Bag programmet, hvor især nordisk temauge i DR K, Ny Nordisk Mad

Danneskjold- Samsøes Allé 24 1434 København

»Det er vigtigt, at vi forstår hinandens virkelighed og samfundets mangfoldighed og, at vi udfordrer vores fordomme og lærer at respektere hinanden, så vi er klar til overtage

Grindsted tif. Als Dronningensgade 3, København K.. 5.0 Visuel styrkesortering. Da træ varierer meget i styrke, har det været fristende at søge at finde frem til

riksborg. {Bjørn Kornerup). Christian Elling: Maskespil, 1945. Bjørn Kornerup: Det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie, 1945. {Albert Fabritius). Otto Gertz:

af hans Broder og Fostersøn Laurids Gram, 1942. Munthe af Morgenstierne: Ulrik Frederik Gyldenløve, 1944. {Albert Fabritius). Heiberg: Slekten Heiberg. Genealogiske oplys ­ ninger

Det, at Fabritius ikke var en teknisk uddannet Mand, og at han af Hensyn til sin Forret­ ning maatte bo i København, har sikkert tiltalt Classen, der med sin Evne til at byde og

KØBENHAVN — December 1946.. Spørgsmaal af genealogisk og personalhistorisk Natur kan.. Samfundets Medlemmer faa optaget i Tidsskriftet.

KØBENHAVN - Juni 1945.. Spørgsmaal af genealogisk og personalhistorisk Natur kan Samfundets Medlemmer faa optaget i Tidsskriftet. Henvendelse sker.. til Samfundets

De nukleare anlæg på Risø består af tre forskningsreaktorer (DR 1, DR 2 og DR 3), Hot Cells anlægget og Behandlingsstationen for radioaktivt affald med tilhørende lag- re..

Ogsaa den øvrige frem stillin g vilde være blevet mere overskuelig, hvis den var blevet in ddelt i tidsafsnit, in denfor h vilke stoffet var blevet sagligt

Mange vil også huske ham som sekretær og redaktør af Personalhistorisk Tidsskrift, der rummer et stort tal af hans arbejder, og som redaktør og medarbejder ved Adelsårbogen og

Albert Fabritius 137 Slægten Urne på Færøerne.. Af

Endelig afholdes der efterårsudflugt ar- rangeret af sekretær Lone K. Kristiansen til Flensborg den 7-8. oktober med besigtigelse af Flensborg Søfartsmuseum, sejltur

december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og lov om fonde og visse foreninger, jf.. Det er vores opfattelse,

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte drif- ten, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor

thor Stråten - Sølvbryllupsbogen til Johanne Dorthea Elisabeth Petersen, født thor Stråten, fra Cornelius Petersen. Petersen: Johanne Dorthea Elisabeth thor Stråten og hendes

esse, er udførligt fremstillet, saa at Forfatteren synes at have ment, at det, som var ham selv bekendt, ogsaa maatte være klart for Læseren, selv om det kun blev dunkelt

nordisk Litteratur. Vilhelm Andersen Afsked med Pension efter Ansøgning fra den 31. Efter at det saaledes ledigtblevne Embede efter Indstilling af det filosofiske

telsen af et personligt Lektorat i Astronomi med særlig Vægt lagt paa Astrofysik for Assistent, Dr. Bengt Stromgren, jfr. Honoraret blev dog ved den under Behandlingen