• Ingen resultater fundet

Undersøgelse af 75 bødesager fra 5 politimestre

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2023

Del "Undersøgelse af 75 bødesager fra 5 politimestre"

Copied!
68
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

4 en bemyndigelse til justitsministeren til at fastsætte bestemmelser om, at politiets afgørelse om at udsætte eller betale bøder i rater ikke kan påklages til højere administrativ myndighed. Politiet træffer afgørelse om at udsætte betalingen af ​​bøden eller konfiskationsbeløbet, når beløbet ikke overstiger 100.000 kr.

Når ganske særlige omstændigheder taler derfor, kan det uanset foreliggende økonomiske oplysnin- ger undtagelsesvis lægges til grund, at en person vil være i stand til at betale helt små afdrag, navnlig i

I forbindelse med ansøgning om tilladelse til afdragsvis betaling bør politiet altid behandle ansøg- ningen som omfattende det samlede bøde-, konfiskations- og sagsomkostningsbeløb, medmindre skyldne-

Inden politiet træffer afgørelse om eventuel tilladelse til afdragsvis betaling af bøde- eller kon- fiskationsbeløb vedrørende overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen, skal der indhentes

Politiet bør normalt tillade, at en skyldner, som søger tilladelse til afdragsvis betaling af andre beløb end tvangsbøder, indtil der er truffet afgørelse i sagen, foreløbig betaler afdrag som ansøgt eller som

Når ganske særlige omstændigheder taler derfor, kan det uanset foreliggende økonomiske oplysnin-ger undtagelsesvis lægges til grund, at en person vil være i stand til at betale helt små afdrag, navnlig i. Spørgsmålet om tilladelse til afdragsvis betaling, herunder afdragenes størrelse, afgøres ud fra skyldnerens aktuelle betalingsevne, jf.

Inden politiet træffer afgørelse om eventuel eftergivelse af bøde- eller konfiskationsbeløb ved- rørende overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen, skal der indhentes en udtalelse fra

Det er normalt en forudsætning for tilladelse til ratebetaling, at skyldneren oplyser politiet om sin og husstandens aktuelle økonomiske forhold. Tilladelse til ratebetaling skal begrænses til en nærmere angivet periode, medmindre restbeløbet forfalder inden for 1 år på grund af forældelse, jf. dog stk.

Skal en afgørelse om eftergivelse af et bøde- eller konfiskationsbeløb vedrørende overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen træffes af Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen,

Inden politiet træffer afgørelse om eventuel eftergivelse af bøder eller konfiskationsbeløb vedrørende overtrædelser af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen, skal der indhentes udtalelse fra. 2 år har vist vilje til at overholde en afdragsordning med beskedne beløb tilpasset efter betalingsevnen, og så er der ikke overholdelse af en afdragsordning med beskedne beløb tilpasset efter betalingsevnen, og der er så ikke udsigt til at skyldnerens økonomiske situation forbedres væsentligt.

Retshåndhævelsen kan dog tale imod eftergivelse, herunder

Politimesterens afgørelser om ratebetaling og henstand kan ikke påklages til Kriminalforsorgen, hvis det oprindelige bødebeløb var 15.000 kroner. Som det fremgår af afsnit 1 i ovenstående rapport, har min undersøgelse kun omfattet afgørelser om, at der ikke er eller er blevet påklaget til Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen.

UNDERSØGELSEN A. Kortlægning af sagerne

Det er derfor ikke længere muligt at printe kopier af de breve, der er oprettet i tiden før konverteringen til centraltryk. De udsendte breve efter konverteringen til central udskrivning lagres i et system kaldet On-Demand, hvorfra distrikterne kan printe kopier af de udsendte breve.

Inhabilitet

I et vist omfang kan der udskrives eksakte kopier af de fremstillede standarddokumenter fra systemet, se som nævnt ovenfor (afsnit 2.A) beslutningskompetence i de undersøgte sagstyper, der er tillagt politimestrene. I den forbindelse skal jeg bemærke, at de centralt trykte breve i de undersøgte sager er usignerede.

Partsrepræsentation

I ingen af ​​de øvrige 75 undersøgte sager, i forhold til efterforskningen, stødte jeg på oplysninger, der tydede på, at der var partsrepræsentation.

Vejledning

Efter praksis kan der gives tilladelse til afdragsordning, hvis den pågældende har vilje til men ikke fuldt ud evne til at betale hele det skyldige bødebeløb af én gang. Der er derfor en formodning for, at en vejledning om muligheden for afdragsvis betaling eller henstand med betalingen ikke vil være relevant for den pågældende. Efter direktoratets opfattelse er vejledning først relevant på det tidspunkt, hvor der er en formodning for, at den pågældende ikke (fuldt ud) har betalingsevne.

Notatpligt

Kun i 4 af de 73 sager, hvor der blev truffet en eller flere afgørelser om ratebetaling eller henstand, var der skriftlig ansøgning (sager og 66). Endelig er der i sag 66, hvor der er truffet 1 afgørelse om henstand og 1 afgørelse om afdragsordning, en ansøgning fra bodsskyldner om en afdragsordning. I de fleste tilfælde viser de undersøgte sager dog blot, at der er truffet afgørelse om ratebetaling eller henstand ved hjælp af et bestemt standardbrev, uden at dette samtidig er eksplicit sket.

Aktindsigt og persondataloven a) Aktindsigt

Bestemmelserne i lovens kapitel 8-10 finder ikke anvendelse på behandlinger, der foretages for domstolene inden for det strafferetlige område.”. Herudover foreslås det, at der gøres undtagelse fra oplysningspligten med hensyn til domstolenes behandling af oplysninger inden for det strafferetlige område. Rigsadvokaten anfører, at politiets og anklagemyndighedens behandling af personoplysninger inden for det strafferetlige område – ligesom det er tilfældet med hensyn til domstolenes virksomhed – er reguleret i retsplejeloven.

Partshøring a) Indledning

Da det ikke var dokumenteret i nogen af ​​de undersøgte sager, at parterne blev hørt, var det heller ikke relevant i forhold til undersøgelsen at tage stilling til spørgsmålet om høringsperiodens varighed. Alle 73 sager, hvor der er truffet en eller flere afgørelser om ratebetaling, henstand eller (delvis) tilbagebetaling af bøden (sagerne 60-75), hvor der i alt var dokumenteret 150 afgørelser, er ansøgningssager. ansøgeren må antages at være parat til, at sagen verserer, og der vil derfor på grund af partens (formodede) uvidenhed om sagsbehandlingen ikke skulle afholdes partshøring, jf. stk. På grund af utilstrækkelig dokumentation i sagerne (se i øvrigt herom i afsnit 3.C.5 om journalføringspligt) har det i forbindelse med undersøgelsen ikke været muligt at kontrollere, i hvilket omfang oplysningerne i sagerne var/ modtaget af andre end parten selv, som opfylder betingelserne i § 19 i forvaltningsloven for partshøring, og det har således ikke været muligt at kontrollere, i hvilket omfang der er mangler ved partshøringen vedr. disse sager.

Sagsoplysning

En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.”. Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbreds- forhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lignende, må ikke videregives til en anden forvaltningsmyndighed. I sager, der rejses ved ansøgning, må oplysninger om ansøgerens rent private forhold ikke indhentes fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed.

Begrundelse mv

Begrundelsespligten gælder for afgørelser, der ikke fuldt ud støtter den pågældende part, se sag 64 formentlig mest sandsynligt fuldt ud at have støttet parten ved afgørelsen af ​​17. , kan der ikke herske nogen rimelig tvivl om, at festen har været fuldstændig vellykket.

Klagevejledning

At der i denne sag er en vis (omend begrænset) usikkerhed om, hvorvidt parten har fået det helt medhold, er baseret på en vurdering af muligheden for, at kæresten – som ikke har nogen ”fuldmagt” til at fungere som partens repræsentant – har gengivet partens anmodning korrekt. Det forekommer dog under alle omstændigheder højst usandsynligt, at parten skulle have fået fuldstændig medhold i alle sager - med den konsekvens, at der ikke skulle være en forkert begrundelse i forhold til nogen af ​​de 150 afgørelser, især ud fra notaterne i "Erklæringen". af "skærm"-sagen er dokumenteret i de undersøgte sager. Ordlyden er slet ikke klar, men det menes, at den debitor af bøden, der ikke er fuldt underbygget, kan anke.

Bekendtgørelse

For det andet er det i mange forhold overladt til klienten at afgøre, om der er klageadgang. Rigspolitiet har oplyst, at det i forbindelse med implementeringen af ​​det nye regelsæt på området vil sikre overholdelse af kravene til at rette klage. Statspolitiet vil i forbindelse med implementeringen af ​​et nyt regelsæt på området sikre, at kravene til klagevejledning er opfyldt.

Sagsbehandlingstid mv

Herefter har myndigheden ikke blot pligt til at underrette parten i tilfælde hvor sagen trækker længere ud end myndigheden i den konkrete sag (eventuelt som svar på en rykker) har givet udtryk for over for parten, men også i tilfælde hvor sagsbehandlingen bliver mere langvarig end det ud fra partens synspunkt med rimelighed kan forventes. Myndigheden må således vurdere hvor lang tid parten med rimelighed kan forvente at der i almindelighed vil medgå til behandlingen af en sag af den omhandlede art, og – når dette tidsrum er forløbet – underrette parten om at behandlingen af sagen trækker ud, og så vidt muligt om hvornår sagen kan forventes afsluttet. I de sager der indgår i undersøgelsen, ses der ikke i noget tilfælde at være foretaget underretning af en part om at sagen trækker ud.

Vildfarelse, sjusk mv

I ingen af ​​de undersøgte sager syntes den pågældende politimester at have modtaget påtale fra klienten. Det står mig ikke helt klart, om dokumenterne i de undersøgte sager er omfattet af kassationsreglerne fra Rigspolitichefens anmeldelse af 10. I min tidligere beretning har jeg bedt Rigspolitichefen om hans udtalelse. om, hvilke kassationsregler der gælder for de undersøgte sager, og hvordan overholdelsen af ​​disse sikres regler.

Brevkopier

Statspolitiet vil i forbindelse med udarbejdelsen af ​​den nye regelbog og retningslinjer for bødehåndtering redegøre for reglerne om opbevaring af dokumenter. Vi beder Rigspolitiet om en udtalelse om, hvilke regler der gælder for arkivering af efterforskede sager, og hvordan man sikrer overholdelse af disse regler. Statspolitiet vil i forbindelse med udarbejdelsen af ​​de nye regler og retningslinjer for bødehåndtering redegøre for reglerne om dokumentopbevaring.

Den sproglige udformning af politiets eksterne dokumenter

Alle de ledsagende dokumenter, som skønnes at udgøre over 90 % af udgående breve fra DPO'en, er printet af et centralt hold (Rigspolitichefens kontor), men ser ud til at være sendt herfra. Bortset fra selve tvangsbekendtgørelsen, som indføres i kontorets journaler med for- og efternavn og stilling på den, der har tilføjet dokumentet, kan relevante oplysninger ikke indføres i noget andet dokument. Ifølge de standardbreve, der indgår i efterforskningen, giver den rent sproglige udformning af de eksterne politidokumenter mig ingen grund til at gå videre. 3.D. Autorisationsspørgsmål 1) Indledning.

Aftale i stedet for afgørelse?

Som anført ovenfor under § 14 vedrørende kopier af breve, var der i de undersøgte sager kun 3 kopier af breve. Dette skyldes, at såvel det faktiske som det juridiske grundlag for de enkelte afgørelser, på grund af manglende notater herom og manglende gengivelse af de faktiske omstændigheder og manglende henvisning til retsregler i afgørelserne, ikke er dokumenteret i sagerne.

Rekurs og genoptagelse (remonstration og tilbagekaldelse)

Dette skyldes at såvel det faktiske som det retlige grundlag for de enkelte afgørelser på grund af manglende notater herom og manglende gengivelse af faktum og manglende henvisning til retsregler i afgørelserne ikke er dokumenteret i sagerne. rimelig grad af sikkerhed) at konstatere om der har været tale om genoptagelse og (eventuel) ændring af en tidligere truffet afgørelse eller om en ny afgørelse på et nyt faktisk grundlag. Spørgsmålet om der i de enkelte tilfælde har været tale om genoptagelse eller ej, har imidlertid ikke væsentlig retlig betydning idet det ikke kan antages at have betydning for de materielle muligheder for at træffe afgørelse om der er tale om genoptagelse eller ej; genoptagelsesmuligheden til gunst for parten er i sager som de undersøgte ganske vidtgående.

Klage til Folketingets Ombudsmand

Domstolsprøvelse

MYNDIGHEDERNES UDTALELSER

SAMMENFATNING OG KONKLUSION A. Sammenfatning

Der var ingen inkompetence i de undersøgte sager, ligesom der ikke var inkompetence i nogen af ​​de undersøgte sager. Det kan konstateres, at der i de undersøgte sager ikke er foretaget anmeldelse efter bestemmelserne i persondatalovens §§ 28-29. Under min research fandt jeg, at der i de undersøgte sager ikke var dokumenteret sagsoplysninger, som kunne anses for tilstrækkelige ud fra de materielle regler på området.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Genbrug af materiale er – på godt og ondt – et af leksikografiens karakteristiske træk, og derfor undrer det ikke at det også blev et af de populære emner ved konferencen

Prøverne indeholder ikke særlig mange årringe, og ved tre af prøverne er der flere årringe - som pga.. bevaringstilstanden - kunne tælles, men

kapacitets- udnyttelsen af lastbæreren via mindre emballage eller flere kunder i samme område, eller udstødnings- rensning, eller brug af lavsvovlbrændstof bør effekten slå

Ofte af detaljer (fx rød eller blå, kantet eller organisk, stor eller lille – i forhold til et ønsket udtryk,) Afprøvninger: Test af bestemte egenskaber ved et materiale, teknik

For institutioner og virksomheder, hvis revision ikke er omfattet af Rigsrevisionen, men hvis revision udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af BDO

Desuden er lagringsanlæg omfattet af bestemmelserne i lov om planlægning (Planloven), jf. b) de relevante afgørelser, der skal træffes, og udtalelser, der skal indhentes Jf.

Såfremt midlerne til biogas omdisponeres helt eller delvis til en støtteordning, hvor svinebøn- der kan få støtte til at komme ud af gældsfælden ved at nedlægge deres

a) Hvis der er mistanke om Strongyloides eller akut amoebedysenteri, skal frisk afføring undersøges. For Strongyloides skal fæces dyrkes for larver af Strongyloides; for