• Ingen resultater fundet

Serviceoverenskomst 2020-2023 - Kooperationen

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2024

Del "Serviceoverenskomst 2020-2023 - Kooperationen"

Copied!
120
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

Kontraktens parter er enige om, at elever, der er omfattet af arbejdskontrakten og er ved at uddanne sig til servicemedarbejder eller rengøringsassistent, har ret til pension, når medarbejderen fylder 18 år og 2 måneders anciennitet. Denne frihed gælder kun for én indehaver af forældrerettigheder over barnet, og der er højst ret til frihed med fuld løn i i alt 1 uge pr. har ret til frihed i forhold til besøg hos lægen sammen med barnet.

Ansatte med mindst 9 måneders anciennitet, der er berettiget til at tage de første dage af barnets sygdom, har ret til Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet, der er berettiget til at tage 1. sygedag, tildeles 1,33 dages pasning pr. skal ske i periode 1. Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet, der har ret til 1. sygedag, har ret til op til 2 dages pasning pr.

Af disse 16 uger har den forælder, der holder barsel, ret til 5 uger, og den anden forælder har ret til 8 uger. Medarbejdere med 3 års anciennitet i virksomheden kan ikke afskediges i den periode, hvor medarbejderen er berettiget til sygedagpenge, jf. § 4, stk. Medarbejdere, der afskediges på grund af omstrukturering, nedskæring, virksomhedslukning eller andre forhold, der er afhængige af virksomheden, har ret. at afgå med løn på op til to timer - anbragt hurtigst muligt efter afskedigelsen og under hensyntagen til virksomhedens produktionsforhold - for at søge vejledning hos a-kassen/fagforeningen.

Overenskomstparterne er enige om, at studerende omfattet af Serviceaftalen og under uddannelse til Serviceassistent eller Rengøringstekniker får ret til pension, når medarbejderen fylder 18 år og har nået 2 måneders ansættelse.

Fonde

Hjemmeservice

Procedure for kontrolopmåling

Overenskomsten er gældende på hjemmeserviceområdet for de arbejdsopga- ver, som Serviceoverenskomsten mellem Kooperationen, 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service, i øvrigt dækker. Kooperationen kontakter arbejdsgi- ver, rekvirerer relevante arbejdsplaner og aftaler, at 3F's konsulent kan fore- tage en foreløbig vurdering af område og medarbejderens arbejdstakt under et besøg på området, hvor arbejdsgiver er repræsenteret under hele besøget. Efter besøget meddeler 3F's konsulent lokalafdelingen, virksomheden og Ko- operationen, om området kan, og skal, kontrolstuderes.

Hans gennemgang og rapportering skal være afsluttet inden for 20 arbejdsdage efter modtagelse af tvistrapport, arbejdsplaner og udfyldt liste over Privat Service, Hotel og Restaurant 3F. Arbejdsgiveren skal være repræsenteret under hele kontrolundersøgelsen for at kontrollere, at den anvendte arbejdsmetode, det anvendte rengøringsudstyr og det udførte arbejde svarer til arbejdsplanerne, herunder det aftalte kvalitetsniveau. Hvis arbejdsgiverrepræsentanten eller en af ​​organisationens konsulenter mener, at det udførte arbejde ikke er i overensstemmelse med den aftalte arbejdsplan, metoder eller udstyr, bør dette drøftes mellem parterne.

Det skal af rapporten fremgå, om den normerede arbejdstid er tilstrækkelig til, at den fastansatte arbejds-. Hvad er det daglige timetal i henhold til ansættelseskontrakten til at ud- føre de i arbejdsplanen beskrevne arbejdsopgaver.

Aftale vedrørende arbejdsmarkeds-pension i henhold til

Såfremt det er dokumenteret, at PensionDanmark i forbindelse med medarbejderens ansættelse i den pågældende virksomhed er blevet kontaktet og bekræftet, at den pågældende ikke er omfattet af den gældende pensionsordning eller en tilsvarende arbejdsmarkedspensionsordning fra et tidligere ansættelsesforhold, vil medarbejderens andel vil være i pensionspræmien forfalder fra det øjeblik, medarbejderen dokumenterer, at han er berettiget til pension efter ansættelse. Aftaleparterne er enige om at anmode PensionDanmark om at oprette en hjemmeside, hvor virksomheder nemt kan tjekke, om den pågældende medarbejder er omfattet af en firmapensionsordning fra tidligere ansættelse. I de tilfælde, hvor det konstateres, at arbejdsmarkedspensionen for en eller flere medarbejdere ikke er registreret og udbetalt efter den i Serviceaftalen beskrevne karensperiode, er overenskomstparterne enige om, at arbejdsgiveren hæfter for såvel lønmodtagerbidraget som arbejdsgiverbidraget.

Aftaleparterne er enige om, at misligholdelsen i sig selv udgør et brud på den gældende overenskomst og derfor kan retsforfølges i henhold til industriretten. Såfremt det ikke godtgøres, at PensioenDanmark er henvendt, er aftaleparterne enige om, at uoverensstemmelser om pension afgøres ved almindelig faglig juridisk behandling. Aftaleparterne er enige om, at der indføres en rykningsprocedure, der sikrer, at rykningsprocessen afsluttes inden for maksimalt 1 måned.

Aftaleparterne er enige om at kontakte PensionDanmark for at drøfte de tekniske forhold i forbindelse med aftalens indgåelse. For DFF/Sanitørernes Fagforening: Sign.: Morten Eriksen / Villy Nielsen For DIO II v/DI (SBA): Sign.: Peter Stenholm. Andelsforeningen, 3F Privat Service, Hotel og Restaurant og Landsforeningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet blev under overenskomstforhandlingerne enige om at følge ovenstående.

Fornyelsesaftalens fortolkning

Bidrag til SUS

Finansiering af vederlag til tillidsrepræsentanter

Bidrag og udbetaling af vederlag opgøres særskilt i samarbejdsfonden og holdes adskilt fra fondens øvrige økonomi. Når grundlaget for valget af tillidsrepræsentant er kendt ultimo 2017, afsættes et særligt bidrag til samarbejdsfonden til dækning af udbetalingen af ​​vederlaget. Fondens bestyrelse er herefter bemyndiget til at fastsætte satsen for det særlige bidrag hvert halve år for at opnå balance mellem indbetalinger og vederlagsudbetalinger.

Forståelse af protokollat om afspadsering af systematisk overarbejde

Parterne er enige om at præcisere, at modellen ikke kan anvendes til permanent udvidelse af virksomhedernes produktionskapacitet i form af f.eks. Parterne er endvidere enige om at præcisere, at der ikke er tale om en løbende 12 måneders faktureringsperiode efter samme princip som ved andet overarbejdsfravær, hvor der er tale om en løbende 4 måneders periode. Der er derimod tale om en periode på højst 12 måneder fra etableringen af ​​systematisk overarbejde, hvor der skal fratrækkes systematisk overarbejde.

Hvis der tages systematisk overarbejde inden udløbet af 12-månedersperioden, anses overarbejdet for kompenseret, og en ny 12-månedersperiode løber, hvis der igen varsles systematisk overarbejde.

Fagretlig behandling af sager om chikane, mobning og andre

Forslag til etablering af et ligelønsnævn inden for DA’s og LO’s fælles

Organisationsaftale om databeskyttelse

Udvalgsarbejde om arbejdstakt

Fremtidens kompetencebehov inden for rengøringsbranchen

Rengøringsbranchen bidrager væsentligt til integrationen af ​​medarbejdere, der ikke taler dansk som førstesprog, på arbejdsmarkedet.

En opsøgende uddannelseskonsulent-tjeneste

Pension til elever

Aftalepartierne er enige om at følge den anbefaling, som hovedorganisationerne vil fremsætte over for Folketinget om, at en del af udgifterne til studiepension skal finansieres af AUB. Hvis der ikke er enighed herom, vil Samarbejdet påberåbe sig, at DI, eventuelt med andre arbejdsgiverforeninger, etablerer en udligningsordning for en del af disse omkostninger. Aftalepartierne ønsker, at regering og folketing beslutter, at udgifter til pension for 18- og 19-årige studerende skal finansieres af AUB af de opsparede midler i denne ordning, således at tilbagebetalinger finansieres inden for den nuværende økonomiske ramme. for AUB.

Refusionen via AUB bør gælde for studerende, der er omfattet af en overenskomst, der fastsætter pensionspligt for studerende. Hvis Folketinget beslutter at fastsætte finansieringen af ​​kompensationen via AUB med virkning fra overenskomstperioden, forhøjes ovennævnte satser med 4 %, eller parterne forudsætter derfor, at den relevante lovgivning træder i kraft i den nuværende overenskomstperiode. , når dette sker, mødes med henblik på at fastlægge ikrafttrædelsesdatoen for de forhøjede pensionssatser.

Afdækning af udviklingen i servicebranchen vedrørende forskellige

Udvalgsarbejde vedrørende revision af regler om deltidsansættelse

Forsøgsordning med støtte fra Service-branchens Udviklingsfond til

Forsøgsordning med støtte fra Kooperationens Udviklingsfond til

Forenkling af ansøgningsprocessen i Servicebranchens

Forsøgsordningen træder i kraft, når overenskomsten træder i kraft, idet fristen for ansøgninger til fonden forlænges, indtil det administrative set-up ændres. Dækningen af ​​kursusgebyret er baseret på deltagerbetalingen på AMU-kurser, mens støtten til danskuddannelse for voksne udlændinge for medarbejdere med mindre end seks måneders anciennitet i virksomheden fastsættes af Udviklingsfondens bestyrelse. De nye principper for tildeling af støtte til erhvervsuddannelseselever træder i kraft for uddannelsesaftaler indgået efter overenskomstens ikrafttræden.

De beskrevne principper for tildeling af støtte til kurser træder i kraft med overenskomstens ikrafttræden for kurser, der afsluttes efter denne dato.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Disse mennesker oplever ikke selv deres liv præget af et biografisk brud på grund af kronisk sygdom, men det kan være, anfører Williams, at andre vil opfatte det således..

Retten til bolig vedrører imidlertid også velfærdspolitiske spørgsmål om, hvordan mennesker, der på grund af arbejdsløshed, fattigdom, sygdom, sociale problemer, handicap

Funktionærer og månedslønnede ikke-funktionærer får fuld løn under sygdom, herunder fra- vær på grund af tilskadekomst i tjenesten. I grundlaget for beregningen af løn i

8.1.1 Hvis en Part bliver forhindret i at udføre en forpligtelse i henhold til Aftalen på grund af Force Majeure, skal Parten uden ugrundet ophold give skriftlig medde- lelse

Hvis du på grund af sygdom eller lignende ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til annullering af eksamen uden brug af et eksamensforsøg / If

Hvis du på grund af sygdom eller lignende ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til annullering af eksamen uden brug af et eksamensforsøg / If

På grund af sygdom hos afdelingsleder godkendes handleplanerne for MHO og MHH på dette møde, mens handleplanerne for filosofi og idéhistorie godkendes på næste UN-møde.. Årlig

I forhold til forskelsbehandling på grund af køn gør klager gældende, at indklagede, for at undgå at klager kunne udnytte retten til fravær i form af barsel, valgte ikke at forlænge