• Ingen resultater fundet

Roadmap: udfasning af naturgas til rumvarme - Bilagsrapport

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2024

Del "Roadmap: udfasning af naturgas til rumvarme - Bilagsrapport"

Copied!
136
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

Nogle af de konkrete forslag i planen omfattede anvendelse af naturgas til opvarmning, udbygning af fjernvarmeanlægget og ombygning af centrale kraftværker til kulfyrede i stedet for oliefyrede. 3 At forbrugeren i et fjernvarme- eller naturgasområde er forpligtet til at yde et økonomisk bidrag til forsyningsselskabet, der bl.a.

Data for varmebehov

I Danmarks Statistik og Energistatistikken opgøres typisk antallet af boliger med naturgasopvarmning (i Energistatistikken benævnes det også antal ”varmeinstallationer”). Ud fra EVIDA’s tal vurderes forbruget i mindre bygninger (enfamiliehuse) dog til at være noget højere (23,1 PJ) end i Energistatistik PJ).

2 Afkobling af naturgaskunder

Forudsætningen er, at den entreprenør, der skal stå for udgravningen, er behørigt kvalificeret og har en gravetilladelse fra vejmyndigheden. Ifølge Evida er det som regel først en succesfuld model, når den styres af et fjernvarmeselskab, som samtidig omdirigerer forbrugerne til fjernvarme.

3 Relevante VE-alternativer til naturgas

 • Eldrevne- og hybridvarmepumper
  • Hybridvarmepumper
 • Fjernvarme
 • Grøn gas
 • Elvarme
 • Biomasse
 • Energibesparelser

Varmepumper er derfor også klassificeret efter SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), som er COP vægtet med 6. Den samfundsøkonomiske takst for elnettet antages at være 160 DKK/MWh, hvilket er en gennemsnitlig behandling, hvor peaks er højere omkostninger og lavt forbrug betyder lave omkostninger.

4 Økonomi for alternativer til naturgas

Grøn gas

 • Enfamiliehuse
 • Storforbrugere

I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes en bionaturgas omkostning på 134 kr/GJ i 2020, faldende til 121 kr./GJ i 2040, baseret på. Som nævnt tidligere, er den marginale omkostning til elektrometan beregnet til at være knap 200 kr./GJ i 2030.

Varmepumper

 • Enfamiliehuse
 • Storforbrugere

Fjernvarme

 • Enfamiliehuse
 • Storforbrugere

De anvendte omkostninger, også vist i Tabel 2, er gennemsnitsomkostninger beregnet ud fra informationer fra en rapport fra COWI i forbindelse med et tværkommunalt samarbejde om grøn omstilling i Hovedstadsregionen (Energi på Tværs). Fortætning er naturligt den billigste fjernvarmeløsning, og koster kun 8.300 kr./år samfundsøkonomisk, men dette kræver at gadenettet eksisterer og er afbetalt.

Elvarme

 • Enfamiliehuse
 • Storforbrugere

Sammenfatning

 • Samfundsøkonomi
 • Brugerøkonomi

I disse tal er der ikke taget højde for ikke-økonomiske forhold som mulighed for finansiering, støj mv.

5 Samfundsøkonomisk optimal varmeforsyning

 • Betragtninger ved opdeling af bygninger
 • Den valgte opdeling
 • Potentialet for konvertering til fjernvarme
 • Potentiale for varmepumper
 • Det samfundsøkonomiske optimum mellem fjernvarme, biogas og varmepumper for 2030 og 2040
  • Spredning i omkostningerne
  • Metode for beregning af optimum
  • Resulterende optimum - Enfamiliehuse
  • Resulterende optimum – Storforbrugere
  • Optimum i 2030 vs. 2040
  • Effekt ved at 2040 optimum fremskydes til 2030
  • Hovedresultater fra det samfundsøkonomiske optimum
  • Usikkerheder

Fjernvarme er en kollektiv opvarmningsform og derfor er tætheden af varmekunderne en vigtig parameter, hvor de fælles omkostninger til .. infrastruktur er mindst ved et højt varmebehov pr. arealenhed. I beregning af det samfundsøkonomiske optimum benyttes en Monte Carlo simulering for hver af de 48 grupper. Ved nok gentagelser vil fordelingen konvergere mod en bestemt fordeling og dette er det samfundsøkonomiske optimum for den givne gruppe.

Hvis varmepumper ikke er en mulighed, fylder elvarme stadig det meste af de mindre bygninger, mens centralvarme tager ca. Det samfundsøkonomiske optimum for 2040 for enfamiliehuse er meget lig resultatet i figur 33, selvom elvarme tager en mindre andel.

6 Brugerpræferencer

Drevet af mere end økonomi

Der tegner sig i undersøgelserne generelt et billede af, at økonomi har stor betydning, men samtidig at der eksisterer en anseelig træghed/inerti mod at skifte varmeforsyning, hvis årsager er sværere at forklare.

Metode

 • Kvalitativ forfase
 • Kvantitativ trade-off analyse

Forfasen gjorde det også muligt at fremlægge forslag til alternative løsninger (billeder/beskrivelser) for at belyse, om og hvordan et øget vidensniveau kan påvirke beslutningsprocessen om at skifte væk fra naturgas. Interviewene er foretaget i respondenternes hjem, hvor det er mest sandsynligt, at du som forbruger tænker over valg af varmekilde, og hvor det var muligt at se på den eksisterende kedel og adressere eventuelle fysiske barrierer for alternative varmekilder (f.eks. plads). Inerti/inerti (herefter benævnt 'omstillingsparathed') til omlægning af varmeforsyning håndteres ved at inddrage faktorer, der bidrager til inerti, dvs.

På baggrund af deres valg beregnes ‘nytteværdier’ for attributterne, som gør det muligt at simulere ‘what if’-situationer, som estimerer andelen af forbrugere der i en given hypotetisk valgsituation vil vælge fx naturgas fra og. Resultaterne er efterfølgende indlagt i et simuleringsværktøj, der gør det muligt at simulere forbrugernes adfærd når stillet over for forskellige valg.

Resultater

Resultaterne her er kalibreret efter respondenternes forventede adgang til løsningen, det vil sige tror de det er muligt at få en varmepumpe eller tror de at de kan få fjernvarme. Forbrugernes egen forståelse for adgang til alternative løsninger har stor betydning for resultaterne og kan også være med til at forklare den lave andel af dem, der vælger fjernvarme, da kun 178 ud af 1.061 adspurgte svarede, at fjernvarme var en mulighed for dem. Fjerner man denne begrænsning i simuleringsværktøjet, så alle 1.061 har mulighed for at vælge alle tre varmeløsninger, stiger andelen af ​​dem, der vælger fjernvarme til 21 %.

Vedrørende varmepumper svarede 739 ud af 1.062 adspurgte, at de synes, en varmepumpe er en mulighed i deres hjem. Det er derfor svært at vide, om andelen af ​​dem, der tror, ​​de kan få fjernvarme, er sådan.

7 Omstillingsscenarier mod 2030 og 2040

 • Metode
  • Anvendte spredninger
  • Privatøkonomiske beregninger
 • Resultater
  • Grundscenarie
  • Virkemidler
  • Lavere afskrivningsperiode
 • Sammenligning af de samfundsøkonomiske og brugerøkonomiske resultater
 • CO 2 udledninger

Af det udtjente gasfyr er der kun én del, der forventes at ændre opvarmningsmåden. Økonomiske brugeromkostninger af forskellige varmeløsninger 2025 (DKK/år) for det mindste segment (1 + 2) med et varmebehov på 10 MWh/år. CO2-afgiften på 1500 kr./ton indregnes for alt gasforbrug og erstatter den eksisterende energi- og CO2-afgift.

CO2-afgiften svarer til 85 DKK/GJ naturgas, mens energi- og CO2-afgiften i dag er 67 DKK/GJ tilsammen. CO2-afgiften, opblandingskrav og varmepumpetilskud ændrer kun i meget ringe grad resultatet, hvor CO2-afgiften på 1.500 kr./ton har størst effekt.

8 Følsomhedsanalyse og usikkerheder

 • CO2 pris på 2.000 kr./ton
 • Øget varmepumpe investering
 • Teknologikatalogets COP for varmepumper
 • Elektrometan i stedet for biogas
 • Lavere biogaspris
 • Elvarme fjernes som en mulighed
 • Den samfundsøkonomiske rente sænkes til 2%
 • Luft-luft varmepumper sænker varmebehovet
 • Kun halvdelen af varmebesparelserne opnås

Beregninger for dansk industri og klimapartnerskaber viser, at marginalomkostningerne ved CO2 for at nå målet på 70 % er over 2000 kr./ton. Udgiften til elektromethanproduktion er estimeret til 194 DKK/GJ mod 121 DKK/GJ i 2030 for biogas inkluderet. Salgstallene for luft-til-luft varmepumper er steget markant de seneste år, og det må formodes, at nogle af dem også er installeret i gasopvarmede bygninger på grund af deres høje effektivitet, lave investering og evne til at levere køling til varme. sommermånederne.

Beregningerne er baseret på den samlede bygningsmasse og ikke på enkelte bygninger. Derfor indregnes effekten af ​​luft-til-luft varmepumper som en reduktion af varmebehovet i hvert af de seks varmebehovssegmenter. Følsomheden forudsætter, at bestanden af ​​luft-til-luft varmepumper vil reducere det samlede varmebehov for enfamiliehuse med 15 % og med 7,5 % pr.

9 Bilag 1: Beregningsforudsætninger’

Overordnede forudsætninger

Teknologidata for opvarmningsformer til enfamiliehuse

 • Afvigelser fra teknologikataloget: Luft-vand varmepumper Da analysen betragter et antal forskellige enfamiliehus-segmenter med
 • Afvigelser fra teknologikataloget: Elvarme
 • Afvigelser fra teknologikataloget: Hybridvarmepumpe Hybridvarmepumper er ikke reflekteret i teknologikataloget

Teknologikataloget tilbyder 2 størrelser til luft-vand varmepumper (4 kW og 10 kW), og denne information bruges til at skabe en sammenhæng mellem dem. Udgiften til en luft-til-vand varmepumpe inkluderer et frakoblingsgebyr, som er et krav ved skift fra naturgas. Det forudsættes, at gaskedelkomponenten ikke medfører yderligere installationsomkostninger i forhold til en luft-til-vand varmepumpe af samme størrelse som hybridvarmepumpen.

Det forudsættes, at en hybrid varmepumpe vil have tilsvarende faste drifts- og vedligeholdelsesomkostninger som luft-til-vand varmepumper. Tilsvarende forventes en hybrid varmepumpe at opnå en mere stabil COP, som er lidt højere end en luft-vand varmepumpes COP.

Teknologidata for opvarmningsformer til storforbrugere

 • Afvigelser fra Teknologikataloget: Luft-vand varmepumpe Investeringsomkostningerne fra Teknologikataloget for luft-vand
 • Afvigelser fra Teknologikataloget: Elvarme
 • Afvigelser fra Teknologikataloget: Fjernvarmeunit
 • Afvigelser fra Teknologikataloget: Hybrid varmepumpe Det antages at en hybrid varmepumpe til storforbrugere består af en

Da en hybrid varmepumpe kan undgå brugen af ​​varmepumpekomponenten, når COP'en falder, forventes den at opnå en højere gennemsnitlig COP på årsbasis end en standard luft-til-vand varmepumpe. Det virker usandsynligt, hvorfor der er valgt en anden metode til at værdiansætte varmepumperne til storforbrugere. Det antages herefter, at installationsomkostningerne for et enkelt hus tredobles med en femdobling af kapaciteten (f.eks. 5x20 kW varmepumper).

Ligesom ved luft-til-vand varmepumper og elvarme kræver skift til fjernvarme, at bygningen kobles fra gasnettet. Den øgede kapitalomkostning pr. MWh ved at installere dette større gasfyr er lille, så det vurderes, at forbrugeren betaler for større driftssikkerhed og fleksibilitet.

Teknologidata for fjernvarmeproduktion

Energistyrelsen har udarbejdet et inspirationskatalog til varmepumper i fjernvarmesystemet, som beskriver teknik, økonomi og erfaring med egentlige projekter udført i Danmark. Der er kun anført én luft-til-vand varmepumpe (Sig), hvilket svarer til den type, der også er beskrevet i teknologikataloget og tabel 13. Der er to ældre varmepumper i Thisted, så deres investering er ikke beregnet.

Data for fjernvarme netomkostninger

Udgifterne til rørene omfatter som udgangspunkt også omkostninger til fx rådgivning, administration og uventede forlag. Dette er dog ikke eksplicit beskrevet i alle projektforslag, men hvor det er beskrevet, indgår det. Det er denne kilde, der vælges til analysen, hvor den samlede omkostning for netværket kan beregnes

Det antages at nogle kunder i et område koster mindre per MWh varmebehov end andre, fx storforbrugere. Omkostninger fra Figur 59 antages som værende repræsentative for 2017 og der indregnes derudover en 1% effektivisering per år.

CO 2 -kvotepriser

Avancer til el og gas

Grøn gas og brændselspriser

Scenariet State Policies afspejler den situation, hvor alle politiske klimamål er nået, men dette scenarie opnår ikke en global temperaturstigning på mindre end 2 grader og er derfor ikke i overensstemmelse med Paris-aftalen. I Scenariet for bæredygtig udvikling opnås en temperaturstigning på 1,8 grader og overholder dermed Paris-aftalen. De samfundsøkonomiske beregninger for opvarmning med grøn gas anvender biogasprisen, som falder fra 134 kr./GJ i 2020 til 121,4 kr./GJ i 2040.

Denne pris tager også højde for en højere gødningsværdi for landmænd, anslået til 2,8 DKK/GJ. Overskud indgår ikke i de samfundsøkonomiske omkostninger, derfor er værdierne i tabel 19 trukket fra det tilsvarende overskud som beskrevet i kapitel 9.7.

Elomkostninger

Det antages derfor, at elvarme og elektriske luft-til-vand varmepumper har en elpris, der er 3 % højere end gennemsnittet. Da hybridvarmepumper kan reducere/undgå timeforbrug af el ved høje elpriser, forventes det, at disse kan opnå en elpris lidt lavere end. Analysen er baseret på to takster: 240 kr./ MWh for husstande (inkl. systemafgift) og kr. 160/MWh for industri/centralvarme.

Det forudsættes, at hybridvarmepumper undgår elforbrug i denne periode, og derved pådrages en elnettakst på 128 kr./MWh og 208 kr./MWh inkl. Privat bruges 303 kr./MWh til husholdninger og 119,0 kr./MWh til industri/fjernvarme, som stammer fra Dansk Energis årlige beregning af elpriser, "Elforsyningens nettotakster og priser pr.

Overblik over tilskud og afgifter

Privatøkonomisk benyttes 303 kr./MWh for husholdninger og 119,0 kr./MWh for industri/fjernvarme, som stammer fra Dansk Energis årlige opgørelse af elpriser, ”Elforsyningens nettariffer & priser pr.. 116 | Roadmap for udfasning af naturgas til rumvarme, Undertitel. Standardsatsen for nedsættelsen af godtgørelsen er 50 kr./GJ, dog kan den maksimalt udgøre en tredjedel af det samlede vederlag for varmeleveran-cen. Det er nu aftalt at overskudsvarmeafgiften fastlægges til 25 kr./GJ, med mulighed for reduktion til 10kr./GJ for særligt certificerede virksomheder.. s kvotemarked er i de seneste år reformeret, således at en del af det ca. 2 mia. tons kvoteoverskud over tid trækkes ud af markedet.

Det har medvirket til stigende kvotepriser og prisen er steget til 200 kr./ton CO2 medio august 2019. Energiaftalen 2018 slår fast, at VE-teknologier, herunder bølge- og vandkraft, skal konkurrere i teknologineutrale udbud i perioden 2020-2024 kr. med en pulje på 4,2 mia.

Opdeling af bygninger i andre kilder

I stedet afsættes en pulje på 240 mio. nominel) årligt over 20 år til udbygning med grønne gasser. I 2030 og 2040 er der lavet en fremskrivning af gasdistributionstaksten, som bygger på et princip om balance mellem indtægter og omkostninger. Driftsomkostningerne for gasdistribution er baseret på de tidligere tre distributionsselskabers (HMN, DGD og Nature Energy) indberetninger til den tidligere anvendte benchmarkmodel 'nettovolumenmodellen' for perioden administreret af Forsyningstilsynet.

Driftsomkostningerne er fordelt på flere omkostningsposter, hvis fordeling er baseret på 2016 netomfangsmodelrapporter. Eksempelvis er alle omkostninger til distributionsnet, distributionsnet, stikledninger, MR-stationer og DR-stationer forudsat. være faste omkostninger mens.

10 Bilag 2: COP-værdier for luft-vand varmepumpe

 • Baggrund
 • Gennemgang af danske kilder
  • Teknologikataloget
  • READY - Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Til en delrapport fra 2014 til ovennævnte projekt er der analyseret på
  • Den gode installation af varmepumper
 • Undersøgelser i Sverige
  • Energimyndigheten testar luftvattenvärmepumpar
  • Värmepumparnas roll på uppvärmningsmarknaden
 • COP ved meget lave temperaturer
 • Estimat, sammenfatning og konklusion
  • Kommentarer
 • Referencer

For et luft-til-vand varmepumpeanlæg i et eksisterende enfamiliehus med radiatorer angiver 2015-kataloget en samlet årlig COP på 3,25. Rapporten argumenterer for, at en god årlig COP for luft-til-vand varmepumper er 3, hvilket kan opnås, hvis hele besparelsespotentialet realiseres. Forudsat at forholdet mellem virkningsgrader er det samme som i Teknologikataloget, ender Grøn Energi med en årlig COP for luft-vand varmepumper på 2,33.

Hvis 25 % trækkes fra teknologikatalogværdien for luft-til-vand varmepumper på 3,6 (ligeligt fordelt mellem gulvvarmeanlæg og radiatorer), er den årlige COP i reel drift følgelig 2,7. Afslutningsvis forekommer det rimeligt at bruge 2,8 som den gennemsnitlige årlige COP for luft-til-vand varmepumper i reel drift i varmeanlæg med ligelig fordeling af radiatorer og gulvvarme.

11 Bilag 4: Detaljeret resultater for det samfundsøkonomsike optimum

Optimum i 2030

 • Varmesegment 1: Enfamiliehus, 11,4 MWh/år
 • Varmesegment 2: Enfamiliehus, 20,2 MWh/år
 • Varmesegment 3: Enfamiliehus, 31,3 MWh/år
 • Varmesegment 4: Enfamiliehus, 52,3 MWh/år
 • Varmesegment 5: Storforbruger, 115 MWh/år
 • Varmesegment 6: Storforbruger, 616 MWh/år

Optimum i 2040

 • Varmesegment 1: Enfamiliehus, 11,4 MWh/år
 • Varmesegment 2: Enfamiliehus, 20,2 MWh/år
 • Varmesegment 3: Enfamiliehus, 31,3 MWh/år
 • Varmesegment 4: Enfamiliehus, 52,3 MWh/år
 • Varmesegment 5: Storforbruger, 115 MWh/år
 • Varmesegment 6: Storforbruger, 616 MWh/år

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Kilde: Rambøll på baggrund af beregninger med trafikdata fra Landstrafikmodellen (LTM) og TERESA-modellen. Figur 12 viser de samlede traditionelle samfundsøkonomiske og

Klinisk kan den erkendes ved brug af en række greb, der viser barnets manglende tonus (Figur 1). Hyppigheden af slapt spædbarn kan være svær at fastslå, da årsagerne er mange,

Det giver både en uafhængighed og en følelse af ikke at være til besvær: ’Jeg føler mig lidt mere uafhængig af læge og jordemødre … altså førhen hvis jeg havde behov for

Figur 5: Sammenligning af danske forbrugstal med gennemsnit fra Spritmonitor viser til- strækkeligt god overensstemmelse for både benzin- og dieselbiler.. Fremskrivning

1) Omkostninger til varetagelse af ledelsesmæssige opgaver til udmøntning af energispareindsatsen. 2) Omkostninger til opgørelse og indberetning af energibesparelser og

1) Omkostninger til varetagelse af ledelsesmæssige opgaver til udmøntning af ener- gispareindsatsen. 2) Omkostninger til opgørelse og indberetning af energibesparelser og

Rapportens hovedresultat bliver en sammenligning af resultatet for konkrete samfundsøkonomiske analyser med og uden en forudsætning om førerløse biler (se fx figur 1). Intern rente

1) Omkostninger til varetagelse af ledelsesmæssige opgaver til udmøntning af energispareindsatsen. 2) Omkostninger til opgørelse og indberetning af energibesparelser og