• Ingen resultater fundet

REGERINGENS RESULTATER - Statsministeriet

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2023

Del "REGERINGENS RESULTATER - Statsministeriet"

Copied!
46
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

Regeringen indgik i februar 2016 en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Vækst og Udvikling i hele Danmark. Endvidere blev der i forslaget til "Vækst og udvikling i hele Danmark" foreslået op til 15 nye forsøgsprojekter.

Ansvarlig økonomisk politik

Regeringen indgik i maj 2016 en afstemningsaftale med Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om ændringer i aflønningen af ​​fuldtidspolitikere som opfølgning på vederlagsudvalgets anbefalinger. Regeringen indgik i september 2015 en fælles aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om at skabe bedre rammer for SKATs opgavevaretagelse.

Arbejdsmarked med høj beskæftigelse

Regeringen fremsatte i april 2016 et lovforslag om Arbejdsmarkedsfonden for expats og et lovforslag om ændring af udstationeringsloven. Formålet med lovforslaget er, at indsatsen på arbejdsmiljøområdet i højere grad fokuserer på virksomheder, der er mest udsatte for arbejdsmiljøproblemer.

Et godt sundhedsvæsen skal være endnu bedre

Regeringens lovforslag om omlægning af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med behandlingssteder på sundhedsområdet til et proaktivt, risikobaseret tilsyn blev vedtaget i maj 2016. Regeringen har indgået aftale med Danske Regioner og KL i april 2016 om fastsættelsen af otte ambitiøse og forpligtende nationale mål for sundhedsvæsenet, herunder mål for fx bedre sammenhængende patientforløb, styrket indsats for kronikere og ældre patienter og forbedret overlevelse og patientsikkerhed. Regeringen blev i april 2016 enig med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en række overordnede principper for prioritering inden for sygehusmedicin.

Regeringen har nedsat en lægedækningskommission, der skal analysere udfordringerne og komme med mulige løsninger, der kan understøtte en mere passende fordeling af læger over hele landet. Regeringen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti indgik i oktober 2015 en fælles prisaftale om en landsdækkende ordning med fuldtidsansatte læger. i plejecentre og sundhedsrådgivning til centerpersonale til pleje, herunder rådgivning om medicinhåndtering. Med lovforslaget indføres en aldersgrænse på 18 år for salg af elektroniske cigaretter med og uden nikotin samt forbud mod brug af elektroniske cigaretter på steder, hvor børn og unge opbevares, i offentlig transport og taxaer samt forbud mod at annoncering. til elektroniske cigaretter.

Lovforslaget har endvidere til formål at implementere EU's tobaksvaredirektivs bestemmelser om elektroniske cigaretter i dansk ret. Regeringen underskrev i maj 2016 en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om initiativer til at mindske manglen på donoræg.

Effektiv hjælp til socialt udsatte

Stemmeret for personer under værgemål uden retsevne Lovforslaget om stemmeret for personer under værgemål uden retsevne blev vedtaget i april 2016. Loven giver stemmeret til personer under værgemål med fratagelse af retsevne til kommunale og regionale valg og valg til Europa-Parlamentet.

Flere børn og unge godt fra start

Regeringen indgik i marts 2016 en aftale med KL om bedre rammer for modtagelse og integration af flygtninge. Planen har til formål at styrke de gymnasiale uddannelser, så de unge er bedre rustet til at starte og gennemføre en videregående uddannelse. Regeringen indgik i januar 2016 en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om tilpasning af erhvervsuddannelsesreformen.

Derudover er der fremlagt mulighed for realkompetencevurdering for voksne og skabt mulighed for fælles nationale standarder for prøven af ​​grundforløbet. Derudover indgik regeringen en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti om finansiering af erhvervsuddannelsesreformen i november 2015. Loven gennemfører bl.a. revideret EU-direktiv til anerkendelse i dansk ret og skaber bedre muligheder for adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv.

Regeringen indgik i november 2015 en aftale med Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti om at ordne fremdriftsreformen. Regeringens lovforslag om ændring af lov om befordringsrabat til studerende på videregående uddannelser blev vedtaget i maj 2016.

Ambitiøs forskning

Et mere trygt Danmark

I december 2015 fremlagde regeringen lovforslag om at skærpe straffen for voldtægt, at have sex med et barn under 15 år, når en fysisk eller psykisk fordel udnyttes, og visse former for falsk anklage. I januar 2016 lancerede regeringen udkastet til "Respekt for voldtægtsofre" med det formål at afklare, hvordan politiet håndterer voldssager og at tilskynde voldtægtsofre til at anmelde overgreb til politiet. Planen indeholder en række konkrete initiativer, der skal forbedre den samlede indsats mod voldtægt og sikre, at voldtægtsofre bliver mødt på en god og ordentlig måde.

Loven samler reglerne om knive til en ny og selvstændig lov, der skaber større gennemsigtighed for borgere, foreninger mv.

Styrket respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste

Fra nu af kan selv børn i alderen 13-14 år blive afhørt på denne måde, når det drejer sig om seksualforbrydelser, incest eller vold i hjemmet. Regeringen indgik i oktober 2015 en takstgruppeaftale med Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti om at redefinere og fokusere indsatsen inden for handlingsplanen mod vold i hjemmet og nære relationer. Omlægningen af ​​prioriteringer har betydet en styrkelse af indsatsen over for ofre for stalking, voldsudsatte mænd og unge udsat for partnervold.

Loven er et vigtigt initiativ i 'Den Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed' og gør det muligt at styrke informationssikkerheden i telesektoren og dermed beskytte danske borgeres, virksomheders og myndigheders oplysninger. Regeringen indgik i marts 2016 en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti om omstrukturering og udvikling af Hjemmeværnet. Regeringen indgik i marts 2016 en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti om realisering af statens beredskabsbesparelser, herunder fastholdelse af samtlige landets nuværende beredskabscentre.

Regeringens lovforslag om at fjerne SKATs mulighed for at foretage tilsyn på privat grund blev godkendt i december 2015. Regeringen indgik i maj 2016 en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre og de i 2016 bl.a. Konservativt Folkeparti for Retssikkerhedspakke II - Borgerne skal stå stærkere.

Ny udlændinge- og integrationspolitik

I marts 2016 indgik regeringen en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om integration på arbejdsmarkedet, som øger fokus på beskæftigelse i indsatsen for integration af flygtninge og familiesammenføring. Aftalen indeholder en bedre udnyttelse af asyl- og overgangsfasen, der indføres en ny toårig integrationsgrunduddannelse, og der gives samtidig bedre rammer for virksomheder i at ansætte flygtninge. Det betyder, at der skal indføres en sideløbende bonusordning for private virksomheder til ego-forløb rettet mod udsatte unge for at sikre, at en øget indsats for flygtninge og familiesammenføring ikke går på bekostning af andre gruppers muligheder for varig tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Regeringen indgik i marts 2016 en topartsaftale med KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge. Aftalen har fokus på at forbedre overgangen til kommunerne, når der er meddelt asyl ved at styrke samarbejdet mellem kommuner og asylcentre. Samtidig forbedres kommunernes mulighed for at boligplacere flygtninge, og der bliver øget fokus på en tidlig og beskæftigelsesrettet integrationsindsats.

Regeringen har vedtaget en række initiativer, der sætter fokus på demokratiske normer, lighed og rettigheder i Danmark for flygtninge og andre nye immigranter. Der lanceres en app med let tilgængelig rettighedsinformation, og der vil blive udviklet obligatorisk uddannelse på asylcentre.

Effektiv infrastruktur i balance

Lovændringen gør det muligt for DSB-embedsmænd nu at være forpligtet til at arbejde for en privat virksomhed med respekt for medarbejdernes rettigheder fra ansættelsesforholdet. Det baner vejen for, at landet i jernbanesektoren kan drage fordel af outsourcing af togstyringsydelser mv. sammen med den øgede effektivitet, det betyder for det danske samfund. Målet er blandt andet at skabe klare rammer for professionelles og privates brug af droner på droneområdet, samtidig med at der tages de nødvendige samfundsmæssige hensyn omkring personlig sikkerhed og privatliv mv.

USA, Australien og Canada på en administrativ nem måde uden krav om at bestå en kontrollerende køreprøve. Regeringen blev i januar 2016 enig med de øvrige partier i forsoningskredsen bag Aftalen om en grøn transportpolitik (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti ) om den nødvendige merbevilling til færdiggørelsen af ​​Langeskov Station. Regeringen indgik i maj 2016 en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti om tilpasning af styringsmodellen for letbaneprojektet pr. Ring 3 i København.

Regeringen indledte i september 2015 samtaler med Movia, DSB, Metroselskabet og transportkommissærerne om en harmonisering af kollektive transportpriser på Sjælland. I december 2015 blev der indgået en aftale om en enkelt model, som vil gøre priserne i den kollektive trafik meget enklere og mere logiske for brugerne.

Grøn omstilling med ambitioner og realisme

Regeringen indgik i april 2016 en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti om udfald og kriterier for en forsøgsordning med et nationalt bredbåndsnet. . svømmepøl. Regeringens lovforslag om ophævelse af 60/40-støtteordningen for solcellepaneler blev fremsat og vedtaget nødlovgivning i maj 2016. Vedrørende aftalen om fødevare- og landbrugspakken indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti om gennemførelsen af ​​landdistriktsprogrammet for perioden 2017-2020.

Regeringen indgik i maj 2016 en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en Naturpakke. Naturplanerne skal understøtte, at mere af Danmarks vigtigste natur plejes, og at der skabes bedre forhold for truede arter som sommerfugle og orkideer i et så stort område som Fyn og de omkringliggende øer. I maj 2016 besluttede regeringen at beskytte i alt seks områder i Kattegat, så især den dybe, bløde havbund bliver bedre beskyttet, samtidig med at der tages hensyn til fiskeriet i området.

Ministerrådets lovforslag om at ophæve forbuddet mod gødskning og sprøjtning af beskyttede områder blev vedtaget i april 2016. Regeringens lovforslag om miljøkonsekvensvurdering af planer og programmer og konkrete projekter blev vedtaget i maj 2016.

Mangfoldig kultur og et stærkt foreningsliv

Folkekirken og religiøse samfund

En stærk og fokuseret udenrigspolitik

Derudover har regeringen besluttet at øge det danske militære bidrag til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan fra ca. Danmark deltager med betydelige militære og civile bidrag til den globale koalitions indsats mod ISIL. Regeringen har sat øget fokus på Freds- og Stabiliseringsberedskabet og udsendelse af danske stabiliseringsrådgivere, eksperter til sikkerhedssektorindsatser samt polititjenestemænd i regioner af særlig dansk prioritet, herunder Afghanistan, Ukraine, Mali, Niger samt Irak og de omkringliggende lande.

Regeringens beslutningsforslag (B 26) om yderligere militære bidrag til FN's fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA) i form af transportfly, specialoperationsstyrker og flere mandskabsofficerer blev fremsat i november 2015 med støtte fra Socialdemokratiet, f.eks. Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre og SF. Regeringen foreslog i maj 2016, at de nuværende danske F-16 kampfly erstattes af 27 kampfly af typen F-35 Joint Strike Fighter. Regeringen har i 2016 prioriteret og fokuseret udviklingssamarbejdet på finansloven, så antallet af prioriterede lande blev reduceret fra 21 til 14.

Regeringen har udarbejdet en plan for regeringens udviklingspolitiske prioriteringer samt et sæt nye principper for Klimapuljen med stort fokus på resultat- og effektmåling. Regeringen bidrog aktivt til vedtagelsen af ​​FN's 2030-dagsorden og de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, herunder i form af den danske statsministers rolle som vært for FN-topmødet om bæredygtig udvikling i september 2015.

Rigsfællesskabet

Regeringen og det færøske landsstyre indgik i april 2016 en ny aftale om statens tilskud til det færøske hjemmestyre for perioden 2017-2019.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

The volume addresses economically optimal biogas facilities based on spatial analyses in the United States, and analyses of the role of municipalities in expanding biogas in Denmark2.