• Ingen resultater fundet

PDF INDUSTRIENS - Kooperationen

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2024

Del "PDF INDUSTRIENS - Kooperationen"

Copied!
154
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

Endvidere omfatter overenskomsten arbejdsfunktioner, som på grund af arbejdets art ikke er omfattet af Funktionærloven, såsom kontorbetjent og piccolo/-linearbejde. I disse tilfælde er funktionærens speciale og arbejdsfunktioner afgørende for, om funktionæren er omfattet af § 1, stk.

3 Lønbestemmelse Stk. 1

Elever under erhvervsuddannelse

Voksne elever, der er under erhvervsuddannelse efter erhvervsuddannelsesloven, anbefales aflønnet efter bestemmelserne i overenskomstens § 3, stk. 1-4. Voksne studerende, der har været ansat i den pågældende virksomhed i mindst 12 måneder forud for overenskomstens indgåelse, lønnes dog efter bestemmelserne i overenskomstens § 3, stk. 1-4, mindstelønssatser. , af denne grund henviser til dem.

Erhvervsakademiuddannelser (praktikanter)

Vedrørende rejsegodtgørelsen henvises til bilag Nr. 6 Vedrørende udstationering henvises til bilag nr. 7. For erhvervsakademistuderende med tidligere erhvervsuddannelse aftales højere løn end ovenstående satser. , jf. § 3, stk. 2 C.

4 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1

Medarbejdere skal senest 1. april hvert år angive, hvor stor en del af opsparingen på Fritvalgslønkontoen, de ønsker at afsætte til pension i det kommende ferieår. Når der vælges pension, indbetales den aftalte del til pensionsselskabet og altså ikke til Fritvalgslønkonto, indbetaling af pension eller arbejdsgiverbidrag. Hvis der ved ferieårets udløb er overskud på Fritvalgslønkontoen, overføres beløbet til udbetaling i det efterfølgende ferieår.

5 Beregning af løn for brudte måneder Stk. 1

6 Nedsat løn

7 Medarbejdere med nedsat arbejdsevne Stk. 1

8 Pension

Skifter medarbejderen til Industriens Pension, PFF eller en anden pensionsordning udbetalt af arbejdsgiveren, ophører arbejdsgiverens forpligtelse efter denne bestemmelse b Flexijob. Du kan i stedet vælge at få en del af Fritvalgs Lønkontoens opsparing indbetalt til pension, se § 4, stk. 4b.

9 Arbejdstid Stk. 1

For arbejdere, der er tildelt dagligt arbejde i produktionen, kan der, hvis der er fastsat særligt weekendarbejde for relevante timelønnede i produktion, aftales passende weekendarbejde for arbejdere omfattet af denne overenskomst i henhold til ansættelseskontrakt. gældende regler herom. Månedslønnen for medarbejdere, der arbejder på denne måde i weekenden, svarer til lønnen for fuldtidsansatte i henhold til overenskomsten.

10 Deltidsbeskæftigelse Stk. 1

11 Overarbejde Stk. 1

Systematisk overarbejde skal indberettes senest inden normal arbejdstids ophør, 4 kalenderdage før den uge, hvor det systematiske overarbejde udføres. En sådan ordning er ikke til hinder for særskilt overtidsbetaling efter stk. 3 for arbejde ud over normalt overarbejde.

12 Ferie, frihed, barns sygdom og hospitals- indlæggelse, børneomsorgsdage samt barsel

Feriegodtgørelse udbetalt til ansatte med løn i ferier kan udbetales inden afholdelse af ferien. I så fald kan der rejses krav om forlig ved afskedigelse i det omfang, der er udbetalt feriegodtgørelse for uafholdt ferie. Af disse 13 uger har hver forælder ret til at tage 5 uger. Hvis den orlov, der er forbeholdt den enkelte forælder, ikke holdes, bortfalder ydelsen.

13 Ansættelsesbevis

14 Afskedigelse Stk. 1

Lokale forhandlinger i afskedigelsessager finder sted i § 24, stk. Medarbejdere, der afskediges som følge af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedslukninger eller andre forhold, der er afhængige af virksomheden, har ret til frihed med løn i op til to timer - anbragt hurtigst muligt efter afskedigelsen under hensyntagen til virksomhedens produktion forhold - at søge vejledning i a-kasse/fagforening.

15 Opsigelsesvarsler Stk. 1

I sager, hvor en af ​​sagens parter ønsker at fortsætte sagen ved de civile domstole, henvises til overenskomstens bilag nr. 11, Erhvervsretlig behandling af uoverensstemmelser – civilretlig behandling. Såfremt en uenighed i sager om bortvisning eller afskedigelse ikke kunne afgøres ved forhandling, vil den blive behandlet efter anmodning fra en af ​​parterne i overensstemmelse med reglerne i § 14.

16 Valg af tillidsrepræsentanter Stk. 1

Hvor medarbejdere, der repræsenterer flere fagforeninger under CO-branchen har nydt godt af nedennævnte regel til i fællesskab at vælge en tillidsrepræsentant, kan medlemmerne af hver fagforening under CO-branchen opsige aftalen med 6 måneders varsel senest 1 i måneden og vælg derefter selv en repræsentant for fagforeningen, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Talerrepræsentanten skal være medlem af en fagforening under CO-branchen og have fået en autorisation fra mere end halvdelen af ​​de ansatte, der udgør valggrundlaget.

17 CO-fællestillidsrepræsentant Stk. 1

18 Tillidsrepræsentantens uddannelse Stk. 1

En medarbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter at have arbejdet som sådan i en sammenhængende periode på mindst 3 år, og som fortsat er ansat i virksomheden, har ret til med virksomheden at drøfte medarbejderens behov for faglighed. Opdatering Drøftelsen finder sted senest en måned efter butiksadministratorstillingens ophør og efter anmodning fra medarbejderen. Ved faglig opdatering kan support ydes af IKUF. Støtten omfatter de elementer, der er beskrevet i Organisationsaftalen – Industriens Kompetenceudviklingsfond, punkt 11 pkt.

19 Tillidsrepræsentantens opgaver Stk. 1

20 Vederlag til valgte tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter med en valgkreds på mellem 50 og 99 personer modtager et årligt vederlag på 15.000 kr. Fra 1. april 2017 reguleres vederlaget til 16.500 kr. Tillidsrepræsentanter med en valgkreds på 100 personer eller flere modtager et årligt vederlag på 30.000 kr. april 2017 reguleres erstatningen til 33.000 kr.

21 Afskedigelse af tillidsrepræsentant m.v

En tillidsmand, der er valgt i en periode med større antal ansatte, ophører med at være tillidsrepræsentant, hvis antallet af medarbejdere falder til under 6, medmindre parterne er enige om at bevare stillingen. En arbejder, der ophører med at være tillidsrepræsentant efter mindst 1 års arbejde og stadig er ansat.

22 Stedfortræder for tillidsrepræsentant

23 Indgåelse og opsigelse af lokalaftaler m.v

I forbindelse med aftaler om forlænget arbejdstid efter ovenstående bestemmelse kan det endvidere aftales, at pensionsopsparing, jf. stk. 8, kan indbetalinger til den skønsmæssige lønkonto, jf. ferielovens § 27, stk. 2, omregnes til et tillæg til den enkelte lønmodtagers løn for så vidt angår de timer, der kommer ud over den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, der er nævnt i § 9. 1. Variabel ugentlig arbejdstid efter § 9, stk. 5 eller overarbejde efter § 11 anses ikke i denne sammenhæng for forlænget arbejdstid.

24 Regler for behandling af uoverensstemmelser af faglig karakter

Svaret fremsendes til den indklagede organisation og formanden og anses for rettidigt modtaget, hvis det er modparten i hænde senest kl. 16.00 15 hverdage før retsmødet. 16.00, 12 hverdage før retsmødet. Svaret fremsendes og anses for rettidigt modtaget, hvis det er modparten og formanden i hænde senest kl. 16.00, 8 hverdage før retsmødet.

25 Kompetenceudvikling Stk. 1

Studerende har ret til at søge støtte fra Indu-. En aftale om individuel frihed til uddannelse efter eget valg kan kun indgås mellem virksomheden og den enkelte medarbejder.

26 Uddannelsesfonde Stk. 1

27 Samarbejde

28 Overenskomstmæssige arbejdskonflikter

29 Overenskomstens varighed

Protokollat om oprettelse af overenskomst for handels- og kontorområdet samt laboratorieområdet

 • Fremgangsmåde
 • Overenskomst eller særoverenskomst
 • Overenskomstens virkeområde
 • Hvilke medarbejdere medregnes?
  • Arbejdsgivers selvstændige ønske om oprettelse af overenskomst Under henvisning til tidligere protokollat fra 1967 vil Dansk Indu-

Arbejdsgiverens selvstændige ønske om at udarbejde en overenskomst Dansk Industri vil med henvisning til tidligere protokoller fra 1967 ikke stille krav om overholdelse af 50 procent reglen i de tilfælde, hvor en arbejdsgiver selv ønsker, at overenskomsten skal udarbejdes for hans erhvervs- og kontorpersonale. , hvis andet. i det konkrete tilfælde anses det for rimeligt, at der indgås en overenskomst. 4 med tilhørende overenskomster gælder i overensstemmelse hermed for medlemmer af Dansk Industri, der ønsker at indgå overenskomst. I den forbindelse kan en repræsentant for HK følge med.

Uddannelsesbetegnelser

Protokollat om overenskomstens dækningsområde Automobilforhandlere

Protokollat om befordringsgodtgørelse for elever samt ophold på skolehjem

Punkt 3 om godtgørelse for befordring, der dækker udgifter til uddannelse af voksenlærlinge på skolen, eventuel efteruddannelse uden for virksomheden og til hjælpeeksamen, er anført. 11 Kontrakten er indgået på betingelse af, at studerende i henhold til gældende refusionslovgivning kan få dækket hel eller delvis dækning af udgifter afholdt af virksomheder, dog med undtagelse af de i stk. 3 anførte forhold Anm.

Protokollat om udstationering af elever/praktikanter Ved udstationering af elever/praktikanter i udlandet som led i

Protokollat om praktikaftaler for laborantstuderende Overenskomstparterne anbefaler, at praktikaftale for laborant-

Protokollat om barselsfond

Protokollat om afskedigelse af medarbejdere

Protokollat om fagretlig behandling af uoverensstem- melser – civilretlig behandling

Protokollat om kompetenceudvikling

Protokollat om tele-, distance- og hjemmearbejde

 • Anvendelsesområde og definitioner
 • Frivillighed
 • Udstyr
 • Databeskyttelse
 • Sikkerhed og sundhed
 • Ikrafttrædelse

I overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser skal tillidsrepræsentant(erne) orienteres mest muligt om afskedigelse af fjern- og hjemmeansatte 3. Arbejdsgiveren er ansvarlig for at beskytte fjernmedarbejdernes sikkerhed og sundhed. og hjemmeansatte i henhold til arbejdsmiljølovgivningen.

Protokollat om EU-direktiv om mobile vejtransport- aktiviteter

For at betragte en periode som ledig tid er det en betingelse, at den mobile medarbejder har forudgående kendskab til disse perioders placering og deres forventede varighed inden afrejse eller umiddelbart før det tidspunkt, hvor den pågældende periode faktisk begynder at ophøre. Hvis den mobile medarbejder udfører arbejde for mere end én arbejdsgiver, indgår arbejdet udført for andre arbejdsgivere i opgørelsen af ​​den ugentlige arbejdstid. Hvis den mobile medarbejder udfører arbejde for andre arbejdsgivere, skal arbejdsgiveren skriftligt anmode den mobile medarbejder om at føre et regnskab over udført arbejde for andre arbejdsgivere.

Protokollat om frihed til faglige tillidshverv

EU-direktiv om ansættelsesbeviser

EU-direktiv om arbejdstid

 • Hviletid
 • Natarbejder
 • Skifteholdsarbejde
 • Skifteholdsarbejder
 • Daglig hviletid
 • Pauser
 • Ugentlig hviletid
 • Maksimal ugentlig arbejdstid
 • Natarbejdes varighed
 • Garantier i forbindelse med natarbejde Er dækket af eksisterende lovgivning
 • Information ved regelmæssig beskæftigelse af natarbejdere Det anbefales, at der forberedes mulighed for at opsamle statisti-
 • Specifikke bestemmelser

2 Mindst 10 procent af antallet af ansatte i virksomheder, der normalt beskæftiger mindst 100 og under 300 ansatte. Hvor antallet af afskedigelser omfattet af § 1 udgør mindst 50 procent af antallet af ansatte på en arbejdsplads, jf. stk. § 2, og hvor der normalt er beskæftiget mindst 100 medarbejdere på arbejdspladsen, gives disse afskedigelser til medarbejdere, der ved opsigelse - punktet har ret til opsigelse i henhold til overenskomstens bestemmelser, reelt tidligst. end 8 uger efter, at anmeldelsen er sendt til den regionale arbejdsmarkedsstyrelse.

EU-direktiv om børn og unge

1 Unge, der er fyldt 15 år, kan udføre professionelt arbejde på de betingelser, der er anført i dette underafsnit i protokollen. For unge, der er fyldt 15 år, kan der tillades undtagelser fra reglerne om arbejdstid, daglig hvile og pauser, hvis dette arbejde er midlertidigt, skal det udføres 24 timer i døgnet.

EU-direktiv om udenlandske medarbejderes løn- og arbejdsforhold ved udførelse af arbejde i Danmark

1 at i den udstrækning Funktionæroverenskomsten dækker områder, som er omfattet af bilaget, optrykt i Europa-Parla- mentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16 december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tje- nesteydelser, skal de i Funktionæroverenskomsten fastsatte regler samt de på den danske virksomhed, hvor den udstatio- nerede udenlandske arbejdstager udfører sit arbejde, gældende lokalaftaler og kutymer overholdes i forhold til de arbejdsta- gere, der udfører arbejde inden for disse områder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser. 2 at uoverensstemmelser vedrørende arbejds-og ansættelsesvil- kår for arbejdstagere, der er udstationeret i Danmark inden for de i nærværende protokollat, Afsnit B, pkt 1 nævnte områder, behandles i henhold til nærværende protokollats Afsnit A og overenskomstens regler for behandling af uoverensstemmel- ser af faglig karakter.

EU-direktiv om forældreorlov

I forbindelse med reglerne i lov om social service kap. 22 om hjælp i forbindelse med pleje af alvorligt syge i hjemmet m.v., er parterne enige om, at orlovsanmodninger i videst muligt omfang imødekommes for medarbejdere, der ønsker at pleje. familie medlemmer . Uenigheder om disse bestemmelser skal håndteres efter de sædvanlige arbejdsretlige regler. DIO I og CO-industri er enige om, at uenigheder om disse regler ikke kan gøres til genstand for en civil retssag.

EU-direktiv om deltidsarbejde

Hvis parterne identificerer hindringer, der kan begrænse mulighederne for deltidsarbejde, bør disse tages i betragtning med henblik på en eventuel fjernelse. Betingelserne om deltidsansattes adgang til særlige ansættelsesvilkår under hensyntagen til princippet om forbud mod forskelsbehandling, jf. § 4, skal overvejes med jævne mellemrum.

EU-direktiv om tidsbegrænset ansættelse

De mellem parterne gældende bestemmelser i kollektive overenskomster, hvorefter der kræves en vis anciennitet for særlige ansættelsesvilkår, er de samme for tidsbegrænsede ansatte som for fastansatte, medmindre der kræves en anden tjenestetid. er begrundet i objektive grunde. I henhold til gældende aftaler mellem parterne, lovgivning mv., er arbejdsgiveren forpligtet til at oplyse om tidsbegrænset ansættelse.

Ansættelsesbevis

Ansættelsesbevis for

Medarbejderen har pligt til, såvel under ansættelsesforholdet som efter eventuel fratrædelse, at iagttage ubetinget tavshed om selskabets forhold, og hvad medarbejderen i øvrigt måtte blive bekendt med som følge af sin stilling, og som ifølge sagens natur ikke bør komme til tredjemands kundskab.

Ferieoverførselsaftale

Aftale om ferieoverførsel

Protokollat om aftaleimplementering af alder og handi- capbestemmelserne i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27

Hvis en person, der anser sig for krænket, jf §§ 2-5, påviser fak- tiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der. I tilfælde af opsigelse af overenskomsten er parterne forpligtet til at overholde bestemmelserne vedrørende implementering af direk- tiv 2000/78/EF af 27 november 2000, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller der træder ændringer i direktivet i kraft om alder og handicap.

Protokollat om implementering af ligelønsloven m.v

En medarbejder har ret til at oplyse om sin egen løn. Oplysningerne kan videregives til enhver. En medarbejder, der ikke mener, at arbejdsgiveren overholder forpligtelsen til at yde ligeløn, herunder ligelønsvilkår, i henhold til denne overenskomst, kan anmode om en arbejdsretlig afgørelse af kravet.

Protokollat om elektroniske dokumenter

Parterne er enige om, at tanken bag den beskrevne model har været at skabe mulighed for, at virksomheder med varierende pro- duktionsbehov, hvor de lokale parter forgæves har søgt at opnå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid kan varsle systema- tisk overarbejde på en sådan måde, at man indenfor en periode på maksimalt 12 måneder skal have udlignet det systematiske overar- bejde gennem afspadsering. Parterne er endvidere enige om at præcisere, at der ikke er tale om en rullende 12-måneders afviklingsperiode efter samme prin- cip som for afspadsering af øvrigt overarbejde, hvor der er tale om en rullende 4 måneders periode Der er derimod tale om en perio- de på maksimalt 12 måneder fra etableringen af det systematiske overarbejde indenfor hvilken, det systematiske overarbejde skal være afspadseret Afspadseres systematisk overarbejde inden udløbet af 12-måneders perioden, betragtes overarbejdet som udlignet, og der vil ved ny varsling af systematisk overarbejde løbe en ny 12-måneders periode.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER