• Ingen resultater fundet

PDF INDUSTRIENS - Kooperationen

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2024

Del "PDF INDUSTRIENS - Kooperationen"

Copied!
167
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

Industriens Overenskomst 7

De facto reparatører er derfor, medmindre der er klare beviser for det modsatte, gyldige lokale aftaler eller praksis omfattet af industriaftalen. Parterne er herefter enige om, at for så vidt angår vikarbureauer, skal overenskomsten fortolkes efter protokol 20. Overenskomstparterne er enige om, at medarbejdere, der er fuldtidsbeskæftiget efter denne overenskomst, ikke samtidig har endnu et vigtigt lønnet job.

Der er en aftale mellem CO-industrien og dansk industri om optagelse af "Fællesoverenskomst for arbejde i teamdrift" i industriaftalen. Parterne er enige om, at ved ophævelse af lov om kortere arbejdstid ændres bestemmelsen om arbejdstidsforkortning i overenskomstens § 11 ved næste overenskomstfornyelse således, at den vil have samme ordlyd, som den havde i overenskomsten af ​​aktiviteterne. . Da det ikke lykkedes parterne at nå til enighed om ovenstående, svarer teksten til teksten i Erhvervsoverenskomsten 2014-2017.

Parterne er enige om, at arbejdstidsordninger kan opbygges efter 3 forskellige principper (faste uger, turnus og vagtplan), og at der kan fastsættes overarbejde op til 3 timer pr. uge i alle 3 vagter, forudsat at der er lokal aftale herom jf. pkt.

Industriens Funktionæroverenskomst

Det er aftalt mellem overenskomstparterne, at der i forbindelse med overenskomst om arbejde i udlandet, jf. stk. Det er aftalt mellem parterne, at der ikke er adgang til konflikt i forbindelse med denne implementeringsaftale.

Dansk Industri og CO-industri er også enige om, at parterne i virksomheden skal have mulighed for at vurdere fleksansættelser. Parterne er enige om, at denne overenskomst indgås i regi af Erhvervsoverenskomstens § 31 og Erhvervsoverenskomstens § 7. DI og CO-industri er enige om, at denne rammeaftale omfatter de områder, der er omfattet af de overenskomster, der er indgået af DI og CO- industri . CO-industriaftaler.

Men parterne er enige om, at der er behov for en yderligere indsats for at fremme integration. Organisationerne er enige om, at der er behov for at forbedre indu- striens konkurrenceevne, for at beskæftigelsesmulighederne og valutaindtjeningen kan øges.

Pensionsforhold

Parterne er endvidere enige om, at systemet er egnet til at vurdere behovet for efteruddannelse af den enkelte medarbejder. Parterne er enige om, at det er Industriens Pensions ansvar at informere selskaberne om de strafferetlige konsekvenser af den fortsatte manglende eller forsinkelse af betaling og/eller indberetning til IP. Parterne er enige om, at feriegodtgørelse for lønmodtagere og lønmodtagere indgår i beregningsgrundlaget for pensionspræmier i Erhvervsoverenskomsten og Erhvervsoverenskomsten.

Det er en forudsætning, at der er indgået en aftale mellem Industriens Pension og den anden pensionsinstitution, der taler om arbejdspladserne. Parterne er enige om, at der i disse sager altid skal afholdes forhandlingsmøde efter de regler, der sædvanligvis gælder i overenskomsten og tjenestemandsoverenskomsten. Der er enighed mellem Dansk Industri og CO-industri og de tilknyttede medlemsforbund om, at der ikke fremover vil blive indgået aftale inden for rammerne af overenskomster, der ikke omfatter forpligtelse til at betale uddannelsesfondsbidrag og eventuelt definerede administrationsbidrag.

Parterne er også enige om, at nationale og lokale tiltrædelsesaftaler, der tilslutter sig den industrielle overenskomst eller den industrielle embedsmandskollektiv, er inkluderet. Parterne er enige om, at ydelsen skal finansieres med midler fra Industriens Uddannels-og Samarbejdsfond. Parterne er enige om, at grundlaget for fremtidig produktion og velstand i Danmark afhænger af at tiltrække flere studerende til erhvervsuddannelserne.

Parterne er ligeledes enige om, at behovet for dygtige medarbejdere med en erhvervsrettet uddannelse vil vokse i fremti- den. Der er endvidere enighed om, at parterne i overenskomstperioden kan hæve bidraget til Industriens Kompetenceudviklingsfond, hvis det er nødvendigt. Der er enighed om, at Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) kan yde støtte til danskuddannelse for voksne udlændinge på samme vilkår som øvrige aktiviteter støttes.

Det er aftalt, at Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) skal yde støtte til den screening til FVU og ordblindeundervisning, som udføres af anerkendte udbydere af FVU og ordblindeundervisning. Parterne er enige om, at formålet med ændringerne af organisationsaftalen om Erhvervskompetenceudviklingsfonden var at omsætte ledighed i forbindelse med mangel på arbejdskraft og lignende i virksomhederne til uddannelse. Parterne er enige om, at dette ikke har åbnet op for, at virksomheder kan tilmelde sig andre uddannelsesaktiviteter finansieret gennem IKUF, dvs.

Ifølge skabelon herfor på www.ikuf.dk skal virksomheden bekræfte dels, at uddannelsesplaner, der søges støtte til, vil understøtte virksomhedens langsigtede udviklingsmål, dels at der er lokal enighed om, at virksomheden søger støtte til aftalt uddannelse. Der er enighed mellem overenskomstparterne om, at rammerne for den støtte, der kan ydes efter IO § 44, stk. Overenskomstparterne er enige om, at det er et vigtigt parameter for virksomhedernes mulighed for vækst og udvikling er at der ikke er mangel på arbejdskraft.

Samtidig er der en aftale, der kan have en række forhold af teknisk eller administrativ karakter, der gør, at en anmeldelse eller underbetaling kan være undskyldelig.

Den danske industri og CO-industrien har en fælles interesse i, at Danmark har gode rammer for at bruge alle borgeres ressourcer i videst muligt omfang. Dansk industri og CO-industri er enige om, at ansættelsen af ​​fleksjobbere fremmes markant, hvis det kan ske på et objektivt og operationelt grundlag. Det er derfor aftalt, at hver af selskabets parter kan anmode om, at der foretages en sådan lokal vurdering, hvor der er et rimeligt grundlag for ansættelseserfaring.

Hvis parter inden for virksomheden er enige om, at der er grund til en ændret vurdering af den pågældende fleksjob, vil der blive udarbejdet en rapport af vurderingen, som sendes til kommunen med henblik på en eventuel revurdering af samværet. Parterne er enige om, at antallet af fleksjobbere skal stå i forhold til antallet af fuldtidsansatte i virksomheden. Parterne er enige om løbende at drøfte udviklingen på området med henblik på den evaluering, der kræves i den politiske aftale.

Protokollat – Kompensation for ikke afholdte feriefridage Parterne er enige om at kompensation for ikke-afholdte feriefrida- ge efter IO § 18, stk. Forretningsorden for det mellem DI Organisation for erhvervslivet og CO-industri ved overenskomstfornyelsen 2010 aftalte Ligelønsnævn. Forhandlingen af sager for Ligelønsnævnet sker ved mundtlig procedure, der foretages af repræsentanter fra henholdsvis DI Organisation for erhvervslivet og CO-industri.

Parterne har drøftet Modellen for gennemførelse af helbredsundersøgelsen og er enige om, at implementeringen skal ske i henhold til nedenstående. Dansk Industri og CO-industri er enige om fortsat at arbejde for et mere rummeligt arbejdsmarked, der sikrer, at så mange som muligt fastholdes og integreres på arbejdsmarkedet. Parterne er enige om at arbejde for at øge mulighederne for, at personer med langvarig sygdom kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Parterne er enige om, at en væsentlig del af indsatsen for at videreudvikle det rummelige arbejdsmarked skal ligge i at fastholde allerede beskæftigede medarbejdere, for at forhindre fremtidig nedslidning. Er parterne enige herom, kan opgørelsen af ​​virksomhedens omkostninger til sociale bidrag i den konkrete sag ske ud fra en procentsats baseret på Eurostats oplysninger. Parterne er enige om, at det som udgangspunkt er tilstrækkelig dokumentation, hvis virksomheden fremlægger en erklæring fra en autoriseret revisor eller tilsvarende, der viser, hvilke sociale bidrag virksomheden betaler i hjemlandet.

Parterne er enige om at revidere denne aftale, hvis forhold i gældende lovgivning ændres, herunder udstationeringsdirektivet og dets implementering i Danmark. DI og CO-Industrija har indgået nedenstående kontrakt med det formål delvist at implementere rammekontraktens bestemmelser om chikane og vold på arbejdspladsen i begge kontrakter, som er gældende mellem aftaleparterne.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

• National lovgivning skal følges (hvis man er omfattet af den), og her kan kriterierne være strengere end direktivets kriterier. • Hvis man ikke er omfattet af national

Aftalepartierne er enige om at skabe hjemmel til den påbudte aflivning af alle mink i besætninger, som ikke i forvejen er omfattet af restriktioner som følge af lov om hold af

Danske Afdeling anskaffer i videst muligt omfang alle udenlandske bøger og periodica, som er Danica i kraft af dansk emne, dansk ophavsmand

Dette omfatter modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse (personer der ikke er omfattet af integrationsprogrammet) og ledighedsydelse samt revalidender. Forslag

Det fremgår af høringsmaterialet, at Folketingets Ombudsmand har vurderet, at sundhedspor- talen Sundhed.dk ikke er en offentlig myndighed, og derfor ikke er omfattet af

Udarbejdet af Liv Rosenmai og Sabine Svendsen Side 17 af 58 Da slamaske ikke er et benyttet materiale i betonblandinger, og ikke er omfattet af DS/EN 450, findes der ingen

f Ansatte omfattet af fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisatio- ner Det Statslige Område OAO-S der ikke er omfattet af en pensionsordning typisk

Midlernes anvendelsesområde Aftalen gælder for ansatte indenfor overenskomstgrupperne i OAO overenskomst- grupperne i OAO består af følgende: Blik- og Rør, Dansk El-forbund, Dansk