• Ingen resultater fundet

onlinetransmissioner samt retransmissioner af TV­ og radioprogrammer m.v.)

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2023

Del "onlinetransmissioner samt retransmissioner af TV­ og radioprogrammer m.v.)"

Copied!
125
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

stk. 8 stk 4, nr. 2, og sidste del af Nr. 3 om bestræbelser på at forhindre upload af værker og frembringelser beskyttet efter §§ 65-71 under PCS Stk. 1 kan ikke gøres gældende over for ophavsmænd og andre rettighedshavere og kan ikke fratage dem retten til at udnytte deres værker og andre frembringelser uafhængigt af den presseudgivelse, de er en del af. Dette fremgår af nærværende stk. 35. 6, at ophavsmanden kan forbyde brugen af ​​sine værker efter ophavsretslovens stk.

4 og 5, samt tilføjelsen i slutningen af ​​stk. 6, betyder, at bestemmelsen som hidtil for radio- og tv-selskaber ikke omfatter de rettigheder, som onlinetjenesteudbyderen har. 4, nr. 1, fremgår det, at den offentlige gennemførelse efter 3. stk. 3, omfatter også tråd- eller trådløs transmission af værker til almenheden, herunder udsendelse i radio eller fjernsyn og tilgængeliggørelse af værkerne på en sådan måde, at almenheden kan få adgang til dem på et individuelt valgt sted og tidspunkt. Den foreslåede bestemmelse finder alene anvendelse på handlinger omfattet af stk. 52 c videregivelse til offentligheden og formidling til offentligheden, og f.eks. ingen ret til at kopiere eller downloade af brugere.

Begrænsningen vedrørende hyperlinks giver ikke adgang til brugen af ​​større dele af pressepublikationen, som angivet i den foreslåede § 69 a, stk. 3, ved oprettelse af et andet hyperlink end en URL, da en informationssamfundstjeneste ikke bør kunne omgå stk. Det følger af det foreslåede stk. 2, at der er indført en bestemmelse, hvorefter den foreslåede § 69.a ikke finder anvendelse på pressepublikationer, der er offentliggjort eller offentliggjort første gang før den 6. juni 2019. Stk. 4. --- . stk. 5. Værker, som radio- eller tv-selskabet stiller til rådighed, så de er tilgængelige for offentligheden på et individuelt valgt sted og tidspunkt, jf.

PC. 8 stk. 4, nr.2 og sidste del af nr.3, vedrørende kravet om at yde den bedste indsats for at forhindre upload af værker og frembringelser beskyttet efter §§ 65-71 i henhold til stk. PC. 1, kan ikke påberåbes over for ophavsmænd og andre rettighedshavere og kan ikke fratage dem deres ret til at udnytte deres værker og andre frembringelser, uanset hvilken presseudgivelse de tilhører. 4. Forfattere til værker, der indgår i en pressepublikation, er berettiget til at modtage en passende andel af den indtægt, som forlaget modtager herfor efter stk.

Generelle bestemmelser

Hvad angår det grænseoverskridende udbud af tilknyttede onlinetjenester, forpligter dette direktiv ikke TV- og radioselskaberne til at udbyde sådanne tjenester på tværs af grænserne. Dette direktiv forpligter heller ikke udbyderne af retransmissionstjenester til at inddrage TV- eller radiopro- grammer, der stammer fra andre medlemsstater, i deres tjenester. Dette direktiv vedrører udelukkende udøvelsen af visse retransmissionsrettigheder for så vidt dette er nødvendigt for at forenkle licenseringen af ophavsretten og beslægtede rettigheder for sådanne tjenester og hvad angår TV- og radioprogrammer, der stammer fra andre medlemsstater.

Dette direktiv fastsætter regler, der tager sigte på at fremme grænseoverskridende adgang til et større antal tv- og radioprogrammer ved at godkende rettigheder til levering af onlinetjenester knyttet til udsendelse af visse typer tv- og radioprogrammer og til retransmission af tv og radio programmer. Den fastsætter også regler for transmission af tv- og radioprogrammer via "direkte indsprøjtning"-processen. 1) "tilknyttet onlinetjeneste": en onlinetjeneste bestående af tv- eller radioprogrammer udbudt til offentligheden af ​​et tv- eller radioselskab eller under dets kontrol og ansvar samtidig med eller i en nærmere angivet periode efter tv- eller radioselskabets udsendelse af disse tv- eller radioprogrammer, samt enhver form for materiale forbundet med en sådan udsendelse.

2) "gentransmission": enhver form for samtidig, uændret og uforkortet videretransmission, ud over yderligere distribution via kabel, som defineret i direktiv 93/83/EØF, beregnet til offentlig modtagelse, af den originale transmission af tv- eller radioprogrammer fra en anden Medlemsstat, der er beregnet til offentlig modtagelse, hvor sådan original transmission sker via tråd eller trådløs, herunder via satellit, men ikke online, og forudsat: .. a) at gentransmissionen foretages af en anden part end det tv- eller radioselskab, der stod bag eller kontrollerede den oprindelige transmission og var ansvarlig for den oprindelige transmission, uanset hvordan retransmissionsoperatøren opnår adgang til tv- eller radiostationens transmissionssignaler med henblik på retransmission og. 4) "direkte input": en teknisk procedure, hvorved et tv- eller radioselskab sender sine signaler til transmission af et program til en anden virksomhed end et tv- eller radioselskab på en sådan måde, at signalerne til transmission af et program ikke tilgængelig for offentligheden i henhold til denne transmission. 1. afsnit udelukker ikke beregningen af ​​betalingens størrelse baseret på tv- eller radioselskabets indtægter.

1 fastsatte oprindelseslandsprincip berører ikke rettighedshavernes og TV- og radioselska- bernes kontraktlige frihed til, i overensstemmelse med EU-retten, at aftale indførelse af begrænsninger for udnyttelsen af sådanne rettigheder, herunder dem, der er fastsat i direktiv 2001/29/EF. Udøvelse af rettigheder i forbindelse med retransmission, der udføres af andre rettighedshavere end TV- og radioselskaber. Medlemsstaterne sikrer, at artikel 4 ikke gælder for de rettigheder til retransmission, der udøves af et TV- eller radioselskab for så vidt angår dets egen transmission, uanset om de berørte rettigheder er dets egne, eller om de er blevet overdraget til det af andre rettighedshavere.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om, at forhandlinger skal finde sted i god tro, når tv- og radiospredningsvirksomheder og udbydere af viderespredningstjenester indleder forhandlinger om tilladelse til viderespredning i henhold til dette direktiv. Medlemsstaterne sikrer, at det er muligt at opnå bistand fra en eller flere formidlere i overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 93/83/EØF, når der ikke opnås enighed mellem den kollektive forvaltningsorganisation og udbyderen af ​​viderespredningstjenester eller mellem udbyderen af ​​viderespredning. tjenester og tv- og radioselskabet om tilladelse til at genudsende udsendelser. Medlemsstaterne kan bestemme, at artikel 4, 5 og 6 i dette direktiv finder tilsvarende anvendelse på rettighedshaveres udøvelse af retten til at give eller nægte tilladelse til at signalere distributører i et stk.

Afsluttende bestemmelser

CIAMBA Formand

Der er dog stadig juridisk usikkerhed for rettighedshavere og brugere vedrørende visse anvendelser af værker og andre frembringelser i det digitale miljø, herunder grænseoverskridende brug. Rettighedshavere bør fortsat have mulighed for at give licens til brugen af ​​deres værker eller andre frembringelser, der ikke falder ind under anvendelsesområdet for den obligatoriske undtagelse for tekst- og datamining til videnskabelig forskning i henhold til dette direktiv og de eksisterende undtagelser og begrænsninger i henhold til direktiv 2001/29 /EC. De særlige kendetegn ved samlinger af værker eller andre produktioner, der ikke længere forhandles, og antallet af værker og andre produktioner, der er involveret i massedigitaliseringsprojekter, betyder dog, at det kan være meget vanskeligt at indhente forhåndstilladelse fra individuelle rettighedshavere. ..

Underretningsforanstaltninger bør være effektive, uden at det er nødvendigt at underrette hver enkelt rettighedshaver. Uden effektive kollektive licensordninger er det derfor usandsynligt, at alle transaktioner i de berørte områder, der er nødvendige for at muliggøre brugen af ​​sådanne værker eller andre produktioner, vil finde sted. Tjenesteudbydere bør dog ikke være forpligtet til at give rettighedshavere detaljerede og individualiserede oplysninger om individuelle værker eller andre frembringelser, der er blevet identificeret.

Når rettighedshavere udtrykkeligt har tilladt autoriserede brugere at uploade værker eller andre kreationer til en online indholdsdelingstjeneste, er udbyderens transmission af disse til offentligheden tilladt inden for rammerne af den tilladelse, rettighedshaveren har udstedt. Medlemsstaterne sørger for en undtagelse fra de rettigheder, der er omhandlet i artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. Sådanne foranstaltninger må ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Medlemsstaterne fastsætter en undtagelse fra eller en indskrænkning af de rettigheder, der er fastsat i artikel 5, litra a), og artikel 7, stk. Medlemsstaterne fastsætter, at alle rettighedshavere til enhver tid let og effektivt kan udelukke deres værker eller andre frembringelser fra den licensordning, der er fastsat i stk. 1, eller hvorvidt de kan anvendes i henhold til den undtagelse eller indskrænkning, der er fastsat i stk.

Denne artikel finder ikke anvendelse på sæt af værker eller andre produktioner, som ikke længere markedsføres, hvis medlemsstaterne på grundlag af den rimelige indsats, der er nævnt i stk. offentlige myndigheder med henblik på at identificere værker, der ikke længere er til salg, og andre værker med licens i henhold til artikel 8, stk.

Udbydere af onlineindholdsdelingstjenester skal informere brugerne i deres vilkår og betingelser om, at de må bruge værker og andre kreationer med forbehold af undtagelserne eller begrænsningerne i ophavsret og beslægtede rettigheder fastsat i EU-lovgivningen. Dette direktiv gælder for alle værker og andre emner, der er beskyttet af nationale love om ophavsret i 7

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

DTU vurderer at metoden til bestemmelse af total organisk fluor (TOF), kan være egnet til fremtidig kontrol af fluorbehandlede emballager af pap og papir. Baggrundsniveauet for TOF

Egen bolig er et passende krav Ifølge Henrik Tingleff, der er daglig leder af integrationscentret i Ishøj Kommune, bør kravet ikke være en passende bolig, men at den danske part i

klassetrin med anvendelse af projektarbejdsformen, og eleverne får mulighed for at udtrykke sig ved brug af flere forskellige medier, vil det være et stort skridt på vejen

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen har været at kortlægge anvendelsen af redskaber til måling, evaluering og dokumentation af dagtilbud- denes kvalitet på henholdsvis

For en række materialer, der anvendes i byggeriet gælder, at de skal være til rådighed på stedet, hvor arbejdet foregår, hvorfor det kan betale sig at have et mindre lager af

En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen må anses for at være

For elbilen i Teknisk forvaltning kan der argumenteres for, at mulighed for hurtig opladning (Quick Charge) vil kunne optimerer anvendelsen af elbilen, da medarbejderne således

Sektionen har adgang til en række enestående datasæt, som vi stiller til rådighed for specialeprojekte, når det er relevant:. Desuden er der mulighed for selv at