• Ingen resultater fundet

Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2023

Del "Lov om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love"

Copied!
129
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

Vurdering efter 1. pkt. sker ved videreførelse af den seneste af følgende ansættelser, jf. dog stk. Ejere af ejendomme, der efter reglerne i den tidligere gældende lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf.

I § 22 indsættes som stk. 14

Det foreslås, at de ejendomme, der skal have en videreført vurdering pr. oktober 2019, er de ejendomme, der efter reglerne i den tidligere gældende vurderingslov skulle vurderes som andre ejendomme. Det foreslås endvidere, at der skal foretages omvurderinger pr. oktober 2019 af ejendomme, der efter den tidligere gældende vurderingslov skulle vurderes i ulige år som andre ejendomme, såfremt betingelserne for omvurdering efter den tidligere gældende vurderingslovs § 3 er opfyldt. Endvidere foreslås det, at der skal foretages omvurderinger pr. oktober 2020 af ejendomme, der efter den tidligere gældende vurderingslov skulle vurderes i ulige år som andre ejendomme, såfremt betingelserne for omvurdering efter den tidligere gældende vurderingslovs § 3 er opfyldt.

Dette skal ses i sammenhæng med ophævelsen af ​​skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. afsnit 2.3.2, hvilket betyder, at klagefristen for klage over omvurdering af ejerhuse foretaget pr. juli i året efter vurderingsåret til 1. Tilsvarende foreslås de almindelige vurderinger af erhvervsejendomme m.v. oktober 2019 i form af en fortsættelse af vurderingen pr. oktober 2012 skal kunne påklages senest 3 måneder efter modtagelsen af ​​den særskilte meddelelse om vurderingerne, som udsendes i forlængelse af vurderinger foretaget pr. Dette skal ses i sammenhæng med ophævelse af skatteforvaltningslovens § 35 a, stk. afsnit 2.3.2, hvilket betyder, at klagefristen for klager over omvurdering af erhvervsejendomme m.v. Januar 2020 vil dog også betyde, at klager over opskrivning med forfald oktober 2020 af erhvervsejendomme mv. skal ske efter den fra 1. gældende klagefrist senest 3 måneder efter modtagelsen af ​​vurderingen. Det foreslås indsat et nyt stk. 2 i ejendomsvurderingslovens § 90, hvorefter Skatteforvaltningen vil kunne foretage prøvning af ejendomsvurderinger og i forbindelse med sådanne prøvninger indsamle oplysninger om ejendomme i henhold til pkt. 50, i lov om ejendomsvurdering fremvise, videregive og - indtaste data efter reglerne og kapitlerne 11 og 12, samt anvende data, der er registreret til brug for vurderinger foretaget efter ejendomsvurderingslovens §§ 5 og 6 i efter reglerne i kapitel 11 og 12.

Det foreslås derfor, at henvisningerne i ejendomsværdiskattelovens § 4 a, stk. 5, ændres, således at der henvises til de rigtige artikler. 2, nr. 8. Forslaget skal sikre, at ejendomsvurderingslovens § 64, stk. 35, hvorefter vurderingerne videreføres i yderligere 2 år, således at tilbagebetalingsordningen ikke kommer til at gælde for ejendomme, der fremover er undtaget. . i en eller flere vurderinger for 2011-2020 af vurdering efter den hidtil gældende vurderingslov, i forhold til den eller de vurderinger, hvor ejendommen var fritaget for vurdering. Forslaget skal sikre, at ejendomsvurderingslovens § 71, stk. 35, hvorefter vurderingerne videreføres i yderligere to år, og vurderingerne i perioden 2018-2020 derfor skal gennemføres efter særlige regler i det foreslåede forslag. §§ 87 og 88 .

Forslaget skal sikre, at ejendomsvurderingslovens § 77, stk.. 35, hvorefter vurderingerne videreføres med yderligere to år, og vurderingerne i perioden 2018-2020 derfor skal foretages efter særlige regler i de foreslåede §§ 87 og 88. 4 i ejendomsvurderingslovens § 89, hvorefter omvurderinger foretaget efter de foreslåede bestemmelser i § 87, stk.. 6, kan påklages inden for fristerne i skatteforvaltningslovens § 35 a, stk.

I § 69 ændres »ved første vurdering efter den- ne lov af en ejendom« til: »i forbindelse med den

Er der sket ændringer ved den første vurdering efter denne lov af en ejendom i forhold til den sidste vurdering eller omvurdering, der er foretaget før denne lovs ikrafttræden, således at betingelserne i § 3, stk. Ejendomsværdi og grundværdi, heraf anvendes som sammenligningsgrundlag, består af summen af ​​henholdsvis de ejendomsværdier og grundværdier, der er anvendt for de pågældende ejendomme ved den første vurdering nedenfor. Handling. 2, er der sket ændringer i forhold til den seneste vurdering eller omvurdering, der er foretaget før denne lovs ikrafttræden, således at betingelserne i § 3, stk.

Er en almindelig vurdering af ejendomme etableret eller ophørt inden denne lovs ikrafttræden, anses de pågældende ejendomme for ikke at være almindeligt vurderet ved sammenligningen efter § 65. 3, indsat efter "før ikrafttrædelsen". i denne lov": "eller før "før denne lovs ikrafttræden": "eller i forbindelse med vurderingen efter §§ 87 og 88". Er der inden denne lovs ikrafttræden foretaget en almindelig vurdering, ejendommens værdi eller grundens værdi for de respektive ejendomme i den periode, hvori den almindelige vurdering er foretaget, fordeles forholdsmæssigt mellem de respektive ejendomme efter den vurdering, der senest er foretaget før etableringen af ​​den almindelige vurdering.

Er der foretaget en almindelig vurdering inden denne lovs ikrafttræden, fordeles ejendommens værdi efter grundværdien af ​​de respektive ejendomme i den periode, hvori den almindelige vurdering er foretaget, forholdsmæssigt mellem de respektive ejendomme iht. vurderingen. som i første omgang blev gennemført efter den samlede vurdering var afsluttet.

I § 81 indsættes som stk. 4

Er der for ejendomme omfattet af 4. og 5. pkt. sket ændrin- ger på ejendommen i perioden fra og med den 2. oktober 2019 til og med den 1. oktober 2020, der ville have medført, at ejendommen opfyldte betin- gelserne for omvurdering pr. For beboelsesejendomme med mere end tre lejligheder nedsættes grundværdierne ved vurderin- ger som nævnt i stk. 1 og 2 kan påklages senest 3 måneder fra modtagelsen af den særskilte meddelelse af vurderingen eller om- vurderingen efter stk.

Fra oktober 2018 er en generel vurdering af ejendomme, der er vurderet som ejerhuse efter lov om vurdering af fast ejendom i staten, se bekendtgørelse nr. at estimere efter. Vurderingen foretages i form af en videreførelse af den sidste af følgende vurderinger foretaget efter lov om vurdering af statens ejendomsmægler, se lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013, men se stk. For beboelsesejendomme med mere end tre lejligheder, nedsættes grundværdier ved vurderinger som fastsat i stk

Der kan påklages artiklerne 1 og 2 senest 3 måneder efter modtagelsen af ​​særskilt meddelelse om vurderingen efter stk.

I § 89 indsættes som stk. 4

I § 90 indsættes som stk. 2

Betingelsen er, at ejeren anmoder om vurdering efter ejendomsvurderingslovens § 27 for en beboet lejlighed senest ved indgivelse af selvangivelsen for det første indkomstskatteår, hvor kravene fra 1. pkt. er opfyldt i forhold til den tilsvarende ejer. Det samme gælder fast ejendom, der er erhvervet i indtjeningsåret 1999 eller i tidligere indtjeningsår, såfremt ejeren har ladet den faste ejendom overføres til standardiseret opgørelse af lejeværdien, se udligningslovens § 15 C, se bekendtgørelse nr. . 819 af 3. november 1997. Dog skal betingelsen om, at ejendommen i regnskabsåret 1999 var omfattet af en standardiseret lejeværdiberegning efter vurderingslovens regler, som fastsat i bekendtgørelse nr. 819 af 3. november 1997, herunder at værdiansættelsen er foretaget efter ejendomsvurderingslovens § 27, stk. det gælder kun det antal lejligheder, som ejeren havde den 27.04.1994.

Det er dog en betingelse, at ejendommen i indkomståret 1999 har været omfattet af en standardiseret opgørelse af lejeværdien, efter vurderingslovens regler, se bekendtgørelse nr. 819, af 3. november 1997, herunder vurdering. i henhold til ejendomsvurderingslovens § 27. 9. 1, hvor der er foretaget om- eller tilbygninger, nybygninger mv., og hvor disse ikke er omfattet af ejendomsvurderingen efter 1, når der er foretaget om- eller tilbygninger. , nybyggeri mv., og når told- og skatteforvaltningen har foretaget ansættelser efter § 38 i lov om værdiansættelse, anvendes disse ansættelser fra og med året efter det år, hvor ansættelserne er foretaget, i stedet for. af de nævnte ansættelser i stk

Hvis den skattepligtige anvender et andet indkomstår end kalenderåret (udskudt indkomstår), er det ejendomsværdien, der anvendes pr.

Efter § 15 indsættes

2 og 3 finder ikke anvendelse på ejendomme, hvor der i året før indkomståret er foretaget ombygninger m.v. ikke er gennemført, hvis forskellen i værdi efter ejendomsvurderingslovens § 15, stk. 1 er told- og skatteforvaltningen i hænde senest 3 måneder efter, at klage-, genoptagelses- eller revisionssagen er endeligt afgjort. 2, yder kommunerne et årligt lån til betaling af forhøjelsen af ​​grundskylden for skatteårene, hvis den årlige forhøjelse overstiger 200 kr.

Det beløb, der ydes lån til, opgøres som stigningen i grundskylden for skatteåret i forhold til grundskylden for skatteåret 2017, jf. Erhverves en ejendom i perioden, vil lånet skulle være opgøres som stigningen i grundskylden for skatteåret i forhold til grundskylden for det skatteår, hvor ejendommen er erhvervet.

I § 9 indsættes som stk. 4 og 5

Er ejendommen ikke længere fritaget for at betale grundskylden efter §§ 7-9 i lov om kommunal ejendomsskat, opgøres lånet herefter som en forhøjelse af grundskylden for skatteåret med udgangspunkt i grundskylden for skatten. år, hvor grundskylden første gang betales med den pågældende faste ejendom, opgjort på årsniveau. 2, vil lånet skulle opgøres som en forhøjelse af gældens hovedstol for skatteåret i forhold til gældens hovedstol for skatteåret efter det skatteår, hvor ændringen indgår i grundlaget for beregning af ejendomsværdiskatten. 1., 2. eller 5., opgøres det beløb, som ejeren efterfølgende ydes lån til, som en forhøjelse af grundskylden for skatteåret i forhold til grundskylden for det skatteår, hvor ændringen først indgår i grundlaget. at beregne grundskyld.

Der ydes ikke lån for det skatteår, hvor ændringen første gang indgår i grundlaget for opgørelse af grundskylden. Det er endvidere en betingelse, at grundværdien er genberegnet efter basisåret efter ejendomsvurderingslovens § 40, stk. Beslutning om opkrævning af dækningsafgift efter §§ 23 eller 23 A, truffet af kommunalbestyrelsen inden den almindelige vurdering pr.

En beslutning om ændring af promillegrænsens størrelse, som træffes senest samtidig med den endelige vedtagelse af kommunens budget for det pågældende år, får virkning fra og med kommende skatteår.

Overalt i loven ændres » september« til: »

4 fredede boliger, beregnes afgiften af ​​ejerskiftesummen, dog mindst af den senest offentliggjorte ejendomsværdi på tidspunktet for anmeldelse til tingbogen, eller ved ejerskifte af en ideel del af en fast ejendom, den forholdsmæssige andel heraf, jf. 2 ikke en ejerskiftesum, hvoraf afgiften kan beregnes, beregnes afgiften af ​​den senest offentliggjorte eller indberettede ejendomsværdi på anmeldelsestidspunktet til tingbogen eller i stk. tilfælde af et ejerskifte af en fordelagtig andel af en ejendom fra dens forholdsmæssige andel. En enfamiliesbolig efter denne lov er en ejendom, der er indrettet med henblik på beboelse i en familie, herunder en fritliggende ejendom eller ejerlejlighed.

8, ikke et beløb af ejerskiftet, som afgiften kan beregnes af, beregnes afgiften af ​​værdien af ​​den ejendom, der nylig er offentliggjort på tidspunktet for ansøgningen til tinglysningen eller ved ejerskifte pr. en fordelagtig del af en ejendom i henhold til stk. 4, skal endvidere påvises den senest offentliggjorte eller anmeldte værdi af ejendommen eller ved ejerskifte af en fordelagtig interesse i en fast ejendom dennes forholdsmæssige andel. 2 ikke er et beløb af ejerskiftet, som afgiften kan beregnes af, beregnes afgiften af ​​ejendommens senest offentliggjorte eller anmeldte værdi på tidspunktet for anmeldelsen i tinglysningen eller ved ejerskifte. af en begunstiget del af et aktiv fra dets forholdsmæssige andel.

Afgiften skal i disse tilfælde beregnes af en ejerskiftesum, der skal svare til det, som ville være opnået, hvis ejerskiftet var sket på almindelige markedsvilkår.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Beløbet hævet fra virksomhedsordningen beskattes, som personlig indkomst, men det er her muligt at planlægge hvornår og hvor meget, der skal hæves, således at et overskud