• Ingen resultater fundet

KOMMUNALVALG 2021

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2024

Del "KOMMUNALVALG 2021"

Copied!
20
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

KOMMUNALVALG 2021

K A M P A G N E G U I D E

SAMMEN GØR VI

(2)

D. 16. november 2021 er der kommunalvalg i Danmark. Det er en god mulighed for at sætte handicapområdet på den politiske dagsorden og få kommunalpolitikerne i tale.

Det gør vi bedst ved at forene kræfterne i DH, både nationalt og lokalt.

På baggrund af input fra lokalafdelingerne, har vi udviklet en fælles kampagne.

Kampagnen giver mulighed for, at den enkel- te lokalafdeling selv kan til- og fravælge bud- skaber og aktiviteter afhængig af prioritering og ambitioner i den enkelte kommune.

Vi håber, at I vil tage godt imod kampagnen – så vi sammen kan sætte handicapsagen på den politiske dagsorden nationalt og lokalt

op til kommunalvalget. I denne kampagne- guide beskriver vi kampagnens fortælling, dynamik, mærkesager og budskaber samt de aktiviteter og elementer, som kampagnen indeholder. Til sidst har vi indsat en samlet kampagneplan.

https://handicap.dk/lokalafdelinger/

bliv-klar-til-kommunalvalg kan I læse mere om kampagnens mærkesager og budskaber samt finde og bestille materialer.

I kan desuden altid kontakte jeres organi- sationskonsulent for mere information og sparring.

Thorkild Olesen, Formand

GOD VALGKAMP

K O M M U N A L V A L G 2 0 2 1

(3)

I Danmark er vi flere end 500.000 menne- sker med et synligt eller usynligt handicap.

Vi ønsker at leve gode og meningsfulde liv - ligesom alle andre.

Derfor gør vi alt for, at vores handicap skal begrænse os så lidt som muligt. Noget klarer vi selv. Andre gange får vi hjælp af familie, kollegaer og venner.

Men vi møder stadig forhindringer, der gør vores handicap større, end det behøver at være. Det kan for eksempel være spareøvel-

ser, høje trin eller silotænkning, men det kan vi ændre sammen.

For handicap kan også gøres mindre, hvis vi beslutter os for det. Med den rigtige hjælp.

Sagsbehandlere med tid til at lytte. Og fæl- lesskab.

Stem på en politiker, der vil gøre handicap mindre.

Den 16. november er der kommunalvalg - og DU kan gøre en forskel.

KAMPAGNEN FOREGÅR BÅDE NATIONALT OG LOKALT – BASERET PÅ EN FÆLLES FORTÆLLING

SAMMEN GØR VI

HANDICAP MINDRE

(4)

Målet med kampagnen er at tydeliggøre det politiske ansvar, så kommunerne bliver be- vidst om, at de med deres handling og politik enten gør handicap større eller mindre.

Kommunalpolitikerne har et valg, og det valg skal kampagnen synliggøre blandt andet

gennem dialogskilte og Facebook opslag med eksempler på, hvordan kommunerne enten gør handicap større eller mindre.

Eksemplerne i kampagnen er baseret på DHs mærkesager til valget – suppleret med lokale budskaber.

KAMPAGNENS DYNAMIK

K O M M U N A L V A L G 2 0 2 1

(5)

Materialer

- Notat med analyse og argumenter samt lokale data

- Læserbrevsskabeloner - Budskabsnotater - Kampagnemateriale DH har udvalgt fire politiske temaer, der er

særligt relevante at sætte på dagsordenen i forbindelse med kommunalvalget 2021, og hvor kommunalpolitikere kan være med til at gøre handicap mindre.

• Bekæmp ensomhed

• Ansæt en borgerrådgiver

• Flere med handicap i job

• Kvalitet i sagsbehandlingen på børne- handicapområdet og tillid til kommunen

DH har gennemgået mærkesagerne på kur- ser for DH-afdelingerne i løbet af vinteren og foråret. Derudover har sekretariatet samlet relevant materiale om de 4 mærkesager. Det er tilgængeligt på hjemmesiden.

De fælles mærkesager indgår i kampag- nen nationalt og lokalt. Politikerne kan læse mere om mærkesagerne og budskaberne på www.handicap.dk/sammen

FÆLLES MÆRKESAGER OG LOKALE BUDSKABER

Fælles mærkesager

(6)

Da vores dialog i første halvår viser, at DH-af- delingerne også har andre budskaber til poli- tikerne, har vi i forbindelse med kampagnen udviklet budskaber på yderligere 5 temaer:

• Uddannelse og skole

• Genoptræning

• Tilgængelighed

• Den rigtige hjælp i rette tid

• Bedre sagsbehandling

I kan selv vælge lokalt, hvilke mærkesager og temaer, som I vil arbejde med i jeres lokale kampagne og interessevaretagelse.

Både mærkesager og de andre temaer er beskrevet i korte budskabsnotater som er velegnede i valgkampen; og alle budska- berne vil blive brugt i den fælles kampagne.

Derudover kan politikerne læse mere om mærkesagerne og budskaberne på

www.handicap.dk/sammen

Lokale budskaber

K O M M U N A L V A L G 2 0 2 1

Materialer

- Budskabsnotater

- Hjemmesiden - Øvrigt kampagne- materiale

(7)

Når I vælger, hvilke mærkesager og budska- ber, som I vil prioritere lokalt, skal I forholde jer til kommunens indsats i dag og jeres medlemsorganisationers interesser. Er det et område, hvor jeres kommune er med til at gøre handicap mindre eller større i dag?

Hvor fortjener kommunen ros og hvor for- tjener kommunen ris? Hvad er vigtigt for jeres medlemsorganisationer?

Vi opfordrer til, at I gennemgår alle forslag til mærkesager og budskaber i jeres bestyrel- se- eller på et åbent møde for medlemsor- ganisationerne og sammen vælger, hvilke budskaber I vil arbejde videre med lokalt.

I kan med fordel bruge kampagnens dia- logskilte, når I selv skal prioritere, hvilke budskaber I vil arbejde videre med lokalt.

PRIORITERING AF MÆRKESAGER OG BUDSKABER LOKALT

(8)

Læg f.eks. alle budskaberne ud på bordet.

Vend de budskaber om, som I ikke synes, er relevante i jeres kommune og organiser de andre budskaber ud fra vigtigheden for afdelingen. I kan selv tilføje yderligere bud- skaber på de tomme skilte eller et blankt stykke papir.

Hvis I er i tvivl, kan I læse mere om budska- berne i de 9 budskabsnotater.

Dialogskiltene og budskabsnotaterne på de mærkesager og budskaber, som I prioriterer,

skal I senere bruge i dialogen med politikere, medlemmer og borgere.

Husk at I med fordel kan balancere ros og ris for at få et godt samarbejde med de politi- kerne og den kommunale forvaltning.

Vi anbefaler derfor, at jeres lokale kampagne både anvender budskaber, som fokuse- rer på, hvad der gør handicap mindre og større; og at I anerkender kommunerne for det, som de gør i dag for at gøre handicap mindre.

Forslag til øvelse

K O M M U N A L V A L G 2 0 2 1

Materialer

- Budskabsnotater - Skiltebilleder

UNDERVISNING TILPASSET MINE BEHOV GØR MIT HANDICAP MINDRE

FOR FÅ VOKSNE GØR MIT HANDICAP STØRRE

Mennesker med handicap skal leve et godt og almindeligt liv ligesom alle an- dre. Så vi kan bidrage med alt det, vi kan.

Vi er godt på vej, men forskellige forhold i samfundet gør vores handicap større. For eksempel når inklusionen ikke fungerer.

Erfaringer viser, at når voksne med viden om handicap underviser sammen

i klas- sen, opnår vi bedre faglige resultater og øget trivsel.

Tilpasset undervisning gør nemlig vores handicap mindre.

SAMMEN GØR VI HANDICAP MINDRE

Læs alle vores forslag til kommunalvalget 16. november på handicap.dk/sammen

HVAD VIL DU ARBEJDE FOR?

ET GODT NETVÆRK GØR MIT HANDICAP MINDRE

ENSOMHED GØR MIT HANDICAP STØRRE

Mennesker med handicap skal leve et godt og almindeligt liv ligesom alle an- dre. Så vi kan bidrage med alt det, vi kan.

Vi er godt på vej, men forskellige forhold i samfundet gør vores handicap større.

For eksempel når vores handicap gør det svært at være en del af et fællesskab. En- somhed gør vores handicap større.

Vi anbefaler, at kommunen laver en fæl- lesskabsstrategi til at bekæmpe ensom- hed.

Den kan indeholde initiativer, der op- sporer og modarbejder ensomhed blandt mennesker med handicap samt en pulje til fx aktiviteter, netværk og sam- arbejde med civilsamfundet.

SAMMEN GØR VI HANDICAP MINDRE

Læs alle vores forslag til kommunalvalget 16. november på handicap.dk/sammen

HVAD VIL DU ARBEJDE FOR?

Mennesker med handicap skal leve et godt og almindeligt liv ligesom alle an- dre. Så vi kan bidrage med alt det, vi kan.

Vi er godt på vej, men forskellige forhold i samfundet gør vores handicap større.

For eksempel når spareøvelser reduc -

erer muligheder for træning og genop-

træning og dermed for, at vi bedre kan klare os selv. Selvom vi har et handicap, vil vi gerne leve et så selvstændigt liv som muligt.

Men det kræver at kommunen er villig til at prioritere den træning og genop -

træning, der virker bedst i forhold til vores handicap.

SAMMEN GØR VI HANDICAP MINDRE

Læs alle vores forslag til kommunalvalget 16. november på handicap.dk/sammen

HVAD VIL DU ARBEJDE FOR?

GENOPTRÆNING GØR MIT HANDICAP MINDRE

SPAREØVELSER GØR MIT HANDICAP STØRRE

BORGER- RÅDGIVEREN GØR MIT HANDICAP MINDRE

DÅRLIG SAGSBEHANDLING GØR MIT HANDICAP STØRRE

Mennesker med handicap skal leve et godt og almindeligt liv ligesom alle an- dre. Så vi kan bidrage med alt det, vi kan.

Vi er godt på vej, men forskellige forhold i samfundet gør vores handicap større.

For eksempel når vi oplever dårlig sags- behandling. Kommunen bør ansætte en borgerrådgiver, der kan hjælpe borgere

med at få den rigtige hjælp første gang.

Borgerrådgiveren skal rådgive og vejlede borgerne og føre tilsyn med kommunens administration.

Det er afgørende, at borgerrådgiveren er uvildig og uafhængig af kommunens forvaltninger.

SAMMEN GØR VI HANDICAP MINDRE

Læs alle vores forslag til kommunalvalget 16. november på handicap.dk/sammen

HVAD VIL DU ARBEJDE FOR?

ADGANGS-GODE FORHOLD GØR MIT HANDICAP MINDRE

TRINHØJE GØR MIT HANDICAP STØRRE

Mennesker med handicap

skal leve et godt og almindeligt

liv ligesom alle an- dre. Så

vi kan bidrage med alt det, vi kan.

Vi er godt på vej, men forskellige forhold i samfundet gør vores handicap større.

For eksempel når høje trin og andre fy

- siske eller digitale barrierer reducerer vores mulighed for et aktiv og selvstæn

-

digt liv. Gode adgangsforhold

gør vores handicap mindre.

Kommunen kan hjælpe ved at forbe

- dre den

fysiske tilgængelighed til of

- fentlige

bygninger, transport byrum og natur i kommunen.

Og den digitale til - gængelighed ved at sørge for, at kom

- munens hjemmeside kan bruges af alle.

SAMMEN GØR VI HANDICAP MINDRE

Læs alle vores forslag til kommunalvalget 16. november på handicap.dk/sammen

HVAD VIL DU ARBEJDE FOR?

SAGSBEHANDLERE MED TID TIL AT LYTTE GØR MIT HANDICAP MINDRE

KASSETÆNKNING GØR MIT HANDICAP STØRRE

Mennesker med handicap skal leve et godt og almindeligt liv ligesom alle an- dre. Så vi kan bidrage med alt det, vi kan.

Vi er godt på vej, men forskellige forhold i samfundet gør vores handicap større.

For eksempel kommunal kassetækning.

Familier til børn med handicap oplever det alt for ofte som en kamp at få hjælp af kommunen.

Vi anbefaler en ny sagsbehandlingsmod- el på børnehandicapområdet. Den skal tage udgangspunkt i familien og behovet for støtte og give ordentlig tid til sagsbe- handlerens arbejde.

Forsøg viser, at sagsbehandlingen sagtens kan blive bedre med den samme økonomi.

SAMMEN GØR VI HANDICAP MINDRE

Læs alle vores forslag til kommunalvalget 16. november på handicap.dk/sammen

HVAD VIL DU ARBEJDE FOR?

JOBMULIGHEDERGØR MIT HANDICAP MINDRE

ENDELØSE ARBEJDS- PRØVNINGER GØR MIT

HANDICAP STØRRE

Mennesker med handicap skal leve et godt og almindeligt

liv ligesom alle an- dre. Så vi kan bidrage med alt det, vi kan.

Vi er godt på vej, men forskellige for- hold i samfundet gør vores handicap større. For eksempel endeløse arbejd -

sprøvninger. Vi anbefaler, at kommunen med nye initiativer får flere mennesker

med handicap ind på arbejdsmarkedet.

Det kan være en strategi for, hvordan man får flere med handicap i job og ved at sætte mål for, hvor meget man vil sænke ledigheden

blandt mennesker med handicap.

Jobmuligheder gør nem lig vores handi- cap mindre.

SAMMEN GØR VI HANDICAP MINDRE

Læs alle vores forslag til kommunalvalget 16. november på handicap.dk/sammen

HVAD VIL DU ARBEJDE FOR?

SAMARBEJDE GØR MIT HANDICAP MINDRE

SILOTÆNKNING GØR MIT HANDICAP STØRRE

Mennesker med handicap skal leve et godt og almindeligt

liv ligesom alle an- dre. Så vi kan bidrage med alt det, vi kan.

Vi er godt på vej, men forskellige forhold i samfundet gør vores handicap større.

For eksempel når silotænkning spænder ben for, at vi får den rigtige støtte.

Vi oplever ofte, at vi selv koordinerer på tværs af forvaltninger.

Kommunen bør sikre, at der laves én handlingsplan på tværs af forvaltninger.

Handlingsplanen skal laves sammen med os og med udgangspunkt

i viden om vores handicap. Det gør nemlig

vores handicap mindre.

SAMMEN GØR VI HANDICAP MINDRE

Læs alle vores forslag til kommunalvalget 16. november på handicap.dk/sammen

HVAD VIL DU ARBEJDE FOR?

HURTIG HJÆLP GØR MIT HANDICAP MINDRE

VENTETID GØR MIT HANDICAP STØRRE

Mennesker med handicap skal leve et godt og almindeligt liv ligesom alle an- dre. Så vi kan bidrage med alt det, vi kan.

Vi er godt på vej, men forskellige forhold i samfundet gør vores handicap større.

For eksempel når vi skal vente for længe på den nødvendige støtte fra kommunen.

Sagsbehandlerne skal have ordentlig tid til samarbejdet med os og inddrage ek stern viden, når det er nødvendigt. - Kommunen bør fastsætte ambitiøse mål hastigheden og kvaliteten af sagsbehand- lingen og følge op på dem. Den rigtige hjælp første gang gør nemlig vores han- dicap mindre.

SAMMEN GØR VI HANDICAP MINDRE

Læs alle vores forslag til kommunalvalget 16. november på handicap.dk/sammen

HVAD VIL DU ARBEJDE FOR?

(9)

DHs sekretariat og forretningsudvalg vil sørge for at skabe synlighed i pressen og på sociale medier ved lanceringen af kampag- nen medio september. Budskabet vil være, at kommunernes handlinger og politik er med til at gøre handicap større eller mindre.

Lokale læserbreve

Derudover anbefaler vi, at I skriver et læser- brev i september, hvor I lancerer kampagnen

i de lokale medier og stiller de lokale politi- kere spørgsmålet: Sammen gør vi handicap mindre- Hvad vil du arbejde for?

Skabeloner til læserbrev finder i på https://handicap.dk/lokalafdelinger/

bliv-klar-til-kommunalvalg/politiske-temaer

LANCERING AF KAMPAGNE

Materialer - Skabeloner til

læserbrev

(10)

Selve kampagnen består både af fælles aktiviteter på sociale medier og i pressen samt af events med dialogskilte, kaffemøder og debatmøder. DH-afdelingerne sætter selv ambitionsniveauet lokalt.

KAMPAGNE AKTIVITETER

DH har produceret en fælles kampagnefilm.

I filmen deltager en række frivillige fra med- lemsorganisationerne. Fortællingen i filmen er kampagnens kernefortælling.

Sekretariatet sørger for at annoncere filmen på sociale medier over hele landet. Lokalaf- delingerne opfordres til at dele, kommentere og like filmen.

Kampagnefilm

(11)

Kampagnen indeholder desuden en række opslag til Facebook, hvor alle kampagnens eksempler på, hvad der gør handicap min- dre og større bliver delt. Vi har et nyt tema hver uge på vores Facebookside.

Medlemsorganisationerne får også mate- rialet og kan bruge det i deres kampagner.

DH-afdelingerne kan dele de budskaber, som passer til jeres kommune på Facebook.

I kan selv lægge opslagene op, hvis DH har en lokal side på Facebook. I kan også støtte og dele opslag fra DHs fælles Facebook side.

I er også velkomne til at bruge kampagne-

banner og profilramme på jeres lokale DH Facebook side.

DH-afdelingen kan også deltage og dele op- slag fra kampagnen lokale Facebookgrupper om lokalpolitik.

Endelig opfordrer vi til, at I deler egne fotos på sociale medier med kampagnes dialog- skilte. Se events med dialogskilte.

DH bruger disse to hashtags på sociale me- dier, som I er velkommen til også at benytte:

#StærkereSammen

#SammenGørViHandicapMindre Facebook

Us corum exerchit, cum latus volupta tatibusandae num natio. Nam dolupt. Endit pro bearum am exped unt liquo to ma quae et aut velia quae verovit volorem et delles ea

EN STØTTE- PERSON GØR MIT HANDICAP MINDRE

Materialer

- Facebookopslag (18 stk.)

- Coverbillede til Facebook

- Profilramme til Facebook - Dialogskilte

(12)

DH-afdelingen kan holde små kaffemøder med spidskandidaterne, der på skift invite- res til et uformelt møde med DH-afdelingen.

Her kan politikerne høre om udvalgte pro- blemstillinger, og de kan kommentere på disse. Det kan skabe en god relation, som DH-afdelingen kan bruge efter valget. I kan evt. også spørge ind til det, som partiet skri- ver om handicap i deres valgprogram – eller mangel på samme.

Det er en god idé at afholde kaffemøder i ordentlig tid inden valget. På den måde kan I være med til give politikerne en viden

om handicapområdet, som de tager med sig i valgkampen. Derudover kan det være nemmere at få politikerne til at sætte tid af i deres kalender.

Det er også en mulighed at afvikle online kaffemøder over fx Zoom.

I kan bruge de udviklede dialogskilte og bud- skabsnotater til at starte og konkludere på samtalen. DH-lokalafdelingen kan dernæst fotografere og dele et opslag, hvor politike- ren holder et dialogskilt, som passer til jeres lokale budskab og samtale. Det handler om at synliggøre, hvordan politikerne vil arbejde for at gøre handicap mindre.

Kaffemøder

(13)

Alle kampagnens budskaber er trykt på dia- logskilte. I kan bruge skiltene til at starte en samtale om kommunes handicappolitik med politikere eller andre lokale repræsentanter og borgere.

Det handler om at synliggøre, hvordan po- litikerne vil arbejde for at gøre handicap mindre. Samtidig kan skiltene bruges af medlemmer og borgere, som måske gerne vil udtrykke et problem, som har gjort deres handicap større.

DH-afdelingen kan anvende dialogskiltene ved lokale begivenheder f.eks.

– på det lokale torv (hvor politikerne måske deler roser eller kaffe ud i valgkampen) – på den lokale station i myldretiden

(hvor politikerne også er)

– til lokale begivenheder og sociale aktivi-

andre borgere eller mulige alliancepartnere – til åbne vælgermøder, hvor I kan indlede en dialog med politikerne før og efter debatten.

Skiltene kan bruges til at igangsætte en sam- tale, og I kan opfordre politikerne og andre borgere til at få taget en selfie med det dia- logskilt, som passer til deres holdning. På den måde får I politikerne og andre til at engagere sig i kampagnen og tage aktivt stilling. I kan opfordre politikerne til at dele opslaget og tagge DH – eller I kan selv dele fotos fra jeres event. Jo flere desto bedre.

Dialogskiltene kan også bruges til kaffemø- der og debatmøder med politikere – se næ- ste afsnit.

Det er kun fantasien (og tiden), der sætter grænser. Skiltene kan bruges både i valg-

Events med dialogskilte

GØR MIT HANDICAP

STØRRE

(14)

Oversigt over alle dialogskilte

(15)

Del kampagnens budskab med dit lokal- samfund. Bestil streamers til bestyrelse og andre interesserede.

Streamers må ikke placeres i bilens ruder, men på siderne og bagsiden af bilen. Lige- som I kender det fra firmabiler.

Streameren kan fjernes igen, så den kan også bruges i vinduet eller andre steder, hvor mange mennesker vil lægge mærke til budskabet.

Streamer til bilen

(16)

DH-afdelingen kan planlægge en debat, hvor handicapområdet er omdrejningspunktet, og politikerne fra forskellige partier kan komme med deres perspektiver på området og debattere med hinanden og DHs med- lemsorganisationer.

I kan sende fakta-ark på de budskaber, I kampagnen som I arbejder med til politi- kerne på forhånd for at sætte dialogen i gang. Derudover kan I fotografere og dele

et opslag, hvor politikerne, som deltager i mødet, holder et dialogskilt, som passer til jeres samtale og deres budskaber. Det hand- ler om at synliggøre, hvordan politikerne vil arbejde for at gøre handicap mindre.

Der er også mulighed for at bestille roll-ups med kampagnens overordnede budskab til brug ved debatmøderne.

Debatmøder

Materialer

- Budskabsnotater

- Dialogskilte - Roll-ups

(17)

EFTER VALGET

Efter valget kan DH-afdelingen sende en per- sonlig hilsen til de valgte politikere – særligt vigtig er borgmesteren, socialudvalget og po- litisk udpegede medlemmer af handicaprå-

det, som I skal samarbejde tæt med de næste 4 år. Det kan være en mail eller et kort, som I afleverer til politikeren ved det konstitue- rende møde.

Alle kommuner afholder et konstituerende møde for det nyvalgte byråd eller kommu- nalbestyrelse. Møderne er åbne for offent- ligheden og afsluttes typisk med en recep- tion. Det er en god ide, at DH-afdelingen

deltager for at hilse på de nyvalgte politikere og bygge relationer ind i næste valgperiode.

I kan finde tidspunktet for mødet på jeres kommunes hjemmeside.

Handicappolitik på dagsordenen: Kom godt i gang med den nye valgperiode i kommunal- bestyrelsen og handicaprådene.

Særskilt invitation til dagskurser følger se- nere på efteråret.

Skriv tillykke med valget

Deltag i konstitueringsmøder

Fælles kurser

(18)

SAMLET KAMPAGNEPLAN

OPSTART august

DH centralt Fælles introduktion til kampagnen - Sammen gør vi handicap mindre

DH centralt Kampagneguide sendes til lokalafdelinger DH lokalt Lokalafdelinger bestiller kampagnematerialer

KAMPAGNE september-oktober-november

DH centralt 15. september: Nationalt kampagne kick-off i pressen og sociale medier - Sammen gør vi handicap mindre DH lokalt Lokale læserbreve - Sammen gør vi handicap mindre DH centralt National kampagne i pressen og sociale medier - Sam-

meen gør vi handicap mindre

DH lokalt Lokale opslag på Facebook og/eller deling og kom- mentarer til nationale Facebok opslag

DH centralt Thorkild Olesen besøger udvalgte borgmestre - Sam- men gør vi handicap mindre

DH lokalt DH inviterer til kaffemøder med lokale toppolitikere - Sammen gør vi handicap mindre: Hvad vil du arbejde for?

DH lokalt DH afholder lokale events med dialogskilte - Tag og del fotos med politikere, medlemmer og vælgere med dialogskilte

DH centralt og lokalt 29. september: Q&A og sparring efter behov på tværs af lokalafdelinger (Særskilt invitation følger)

EFTER VALGET: slut november og start december DH centralt og lokalt Opfølgningskurser for lokalafdelinger (Særskilt invita- tion følger)

DH centralt Tillykke kort til de 5 regioner og udvalgte kommuner fra Thorkild Olesen - Sammen gør vi handicap mindre DH lokalt Tillykke med valget hilsner fra DH lokalt - Sammen gør

vi handicap mindre

DH lokalt DH lokalt deltager i byrådets/kommkunalbestyrelsens

konstitueringsmøder og reception for at præsentere

sig selv

(19)

YDERLIGERE INFORMATION OG KAMPAGNEMATERIALER

Tlf. 21 71 68 43 | msp@handicap.dk

Tlf. 42 47 52 61 | rba@handicap.dk

Organisations- og udviklingskonsulent Mette Søndergaard Pedersen

Organisations- og udviklingskonsulent Rasmus Bach Andresen

(20)

SAMMEN GØR VI

HANDICAP MINDRE

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Dette studie handler om litteratur, der beskriver seksuelle overgreb på mennesker med et betydeligt fysisk og/eller psykisk handicap. Med udtrykket „betydeligt handicap“

Når der er tale om mennesker med handicap skelner man ofte mellem handicappede og ikke-handicappede personer i netværket.. netværksarbejde med mennesker med han- dicap

Formålet med kompensationskortet er at fokusere, understøtte og forbedre jobsøgnin- gen for borgere med handicap og dermed bidrage til, at flere borgere med handicap kommer i job.

nesker med og uden handicap har i de fleste tilfælde samme holdninger og fordomme til andre mennesker med handicap (Incentive, 2015)?. så har det betydning for vores

Tab af sociale relationer og sociale netværk spiller også en stor rolle for mennesker, der lever i fat- tigdom. Hvis man har et socialt netværk, som kan hjælpe en videre med f.eks.

På møderne kan pædagog- studerende få gode råd om, hvor de kommer godt i gang med kommende liv som pædagog. Det kan være om, hvordan man finder et job. Hvad gør man, hvis man

af de beskæftigede (uanset handicap eller ej) vil helt sikkert gerne arbejde sammen med personer med handicap eller gør det allerede, se Tabel 5.2. af de beskæftigede angiver, at

Mennesker med handicap udsættes mindst lige så ofte for seksuelle overgreb som mennesker uden handicap, men mange af disse overgreb anmeldes ikke. En stor del af overgrebene