• Ingen resultater fundet

et mere åbent og sikkert indre marked - Regeringen.dk

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2023

Del "et mere åbent og sikkert indre marked - Regeringen.dk"

Copied!
35
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

The single market has been a key source of growth for the European economy in recent decades. To exploit this potential, the remaining trade barriers existing in the EU must be removed and businesses and consumers must know and exercise their rights in the single market. The creation of a safe and secure framework for cross-border trade is an important prerequisite for the continued development of the internal market.

Ultimately, trust that goods and services meet safety, health and environmental standards is a fundamental condition for consumers to take advantage of the opportunities offered by the single market. The purpose of the action plan is to further develop the internal market to make it a key source of growth for the European economy in the future as well. The action plan must create a more open and at the same time a safer internal market in the EU.

Although the EU has thus made good progress in its efforts to create a single market for goods and services, the work is not done.

Figur 1: Oversigt over handlingsplanen for et mere åbent og sik- sik-kert indre marked
Figur 1: Oversigt over handlingsplanen for et mere åbent og sik- sik-kert indre marked

Yderligere markedsåbning på serviceområdet Servicesektoren udgør et andet stort område med potentiale

Med implementeringen af ​​EU's indre marked er der vedtaget harmoniserede EU-regler på en lang række områder. Omfanget af EU-regulering betyder dog, at et produkt ofte vil skulle overholde en række direktiver for at blive lovligt markedsført i EU. direktiv, hvilket indebærer, at en række tjenester fortsat vil være reguleret af forskellige regler i de forskellige medlemslande.

Moreover, a sufficient number of services are exempted from the Services Directive, in whole or in part. There is still work to be done to exploit the opportunities for businesses and consumers inherent in the internal market for services. Future efforts in the field of services will not necessarily have to manifest in a new horizontal Services Directive.

The government will instead focus on targeted efforts based on the services directive. The means to promote trade in services within the European Union could either be in the form of further harmonization by sector, the use of voluntary standards for selected services or improved enforcement of and information on existing rules.

Yderligere markedsåbning på serviceområdet Med henblik på at fremme samhandel med serviceydelser i

Den danske nationale EU-koordinationsproces fremmer høring af alle interessenter og tidlig inddragelse af Folketinget i forbindelse med forhandlingerne om ny EU-lovgivning. Medlemsstaternes evne til at gennemføre EU-lovgivningen rettidigt og korrekt er imidlertid afgørende for det indre markeds funktion. Forsinket eller forkert implementering er en handelsbarriere for virksomheder, der er aktive på det indre marked.

Denmark has led many of the EU projects to implement EU policies for the near future, jf. The government will endeavor to ensure that the principles of the decision form the basis in all relevant cases relating to the presentation or revision of EU rules in the future. This is already the case in connection with the revision of the rules on toys, machinery and building materials that have been negotiated at EU level in recent years.

Andel af retningslinjer, der ikke er implementeret rettidigt for lande, der opfylder EU's mål om maksimalt gennemførelsesunderskud. For at sikre et fortsat fokus på en effektiv implementering af EU-lovgivningen i Danmark og for at sikre en stærk politisk forankring af implementeringen, vil Europa-Kommissionen blive orienteret om holdningen fremover fra Danmark til EU-resultattavlen for medlemslandenes implementering af EU-lovgivning. lovgivning. 16. Derudover orienteres udvalget om antallet af nye nationale regler fra Danmark og andre medlemslande.

Det er endvidere regeringens opfattelse, at EU's resultattavle med fordel kunne indeholde information om princippet om gensidig anerkendelse og information om markedsovervågning 17. Del af direktiver, der ikke er implementeret rettidigt i lande, der opfylder det europæiske omregningsunderskud på 1 pct. For at fastholde fokus på en effektiv implementering af EU-lovgivningen i Danmark i fremtiden og sikre en stærk politisk opbakning til implementeringen, vil Folketingets Europaudvalg blive orienteret om Danmarks holdning til EU-scoreboardet for implementering af EU-lovgivningen. af medlemslandene. 16.

In addition, the committee will be informed about the number of new national regulations from Denmark and the other member states. The government also considers that the EU's scoreboard could very well contain information on the principle of mutual recognition and information on market surveillance. 17.

 • statens indre markeds center
 • the internal market centre of the danish state
 • bedre anvendelse af ce-mærket
 • better application of the ce marking
 • strengthening of the internal market centre of the danish state
  • bedre nationalt kendskab til og anvendelse af regler for det indre marked
  • improved national knowledge and application of internal market rules
 • better application of the ce marking The CE marking is the manufacturer’s declaration that a
  • videreudvikling af et indre marked for forbrugerne Realiseringen af det indre marked fremhæves ofte som en af
  • further development of an internal market for consumers
 • bedre kendskab til og anvendelse af regler for det indre marked
 • improved knowledge and application of internal market rules

It is therefore necessary that all Member States take shared responsibility for ensuring that the internal market functions in practice, so that citizens and businesses can benefit from the benefits of the internal market. The benefits of the internal market can only be fully realized through coordinated European and national efforts. The development of the internal market has brought major benefits to both businesses and consumers in the form of improved export opportunities, increased competition, more products on the market and lower prices.

The Commission's information service that provides information to citizens and businesses about their rights and opportunities in the internal market. Informal problem-solving network that helps businesses and citizens encounter obstacles in the internal market. This work mainly consists of guidance and advice for businesses and authorities regarding the implementation of the basic principles of the European Internal Market for goods and services.

Another purpose of the Center for the Internal Market is the further development of the internal market. However, research shows that many consumers and traders misunderstand the meaning of the CE marking. The purpose of the Internal Market Center is to strengthen the overall and common coordination of internal market policy.

Providing guidance and advice to the Danish authorities regarding the implementation of fundamental principles in the internal market for goods and services. Analyzes show that obstacles to the internal market are also to a large extent due to the misapplication of rules by national authorities. Together with the Commission, the Government will work for a more correct implementation of the principle of mutual recognition in Denmark.

The realization of the single market is often highlighted as one of the EU's greatest achievements. An information initiative will be launched to improve awareness of the principle of mutual recognition in the internal market.

Figur 6: Virksomhedernes reaktion når de møder barrierer
Figur 6: Virksomhedernes reaktion når de møder barrierer
 • bedre markedsovervågning på vareområdet - oprettelse af markedsovervågningsudvalg
 • improved surveillance of the market for goods – set-up of a market surveillance committee
 • planlægning og prioritering
 • planning and prioritisation
 • set-up of a market surveillance committee A market surveillance committee will be set up which will be
  • koordination og samarbejde mellem markedsover- vågningsmYndighederne
  • coordination and cooperation between market surveillance authorities
 • strengthened planning and prioritisation efforts
  • internationalt samarbejde om markedsovervågning Ensartet markedsovervågning på tværs af grænserne i det in-
  • international cooperation on market surveillance Uniform market surveillance standards across borders in the
 • increased cooperaton between authorities The Government intends to launch joint market surveillance
  • bedre håndhævelse på serviceområdet
  • improved enforcement in the services field
 • international cooperation on market surveillance
 • bedre håndhævelse på serviceområdet For at opretholde et højt beskyttelsesniveau på serviceområdet
 • improved enforcement in the services field To maintain a high level of protection in the market for

A market surveillance committee will be established under the Danish Ministry of Economic and Business Affairs with the aim of improving the overall coordination of market surveillance efforts in Denmark. This will prevent the risk of dangerous products falling between two authorities due to the decentralized organization of market surveillance efforts. The committee will submit a report to the Folketing each year on the market surveillance efforts.

Surveys of current market surveillance practices in goods show that the planning and prioritization of authorities' efforts varies widely. The committee will submit an annual report to the Folketing on Danish market surveillance efforts. To achieve a uniform quality of market surveillance across the different areas, the government will set a national overall target for market surveillance efforts in Denmark.

The decentralized organization of market surveillance efforts means that the potential benefits of joint initiatives between authorities are not fully exploited. The government will also work to promote joint initiatives between market surveillance authorities and SKAT to stop a greater share of illegal products before they reach the Danish market. For this reason, a common European framework for future market surveillance efforts has recently been adopted.

Denmark will actively participate in promoting European initiatives to improve market surveillance efforts through the exchange of best practices. The cooperation includes the exchange of risk assessments, test methods and test results and is actively used in the planning of the Danish market surveillance efforts. The Market Surveillance Committee is responsible for ensuring that Danish market surveillance efforts are at the same level as those of the other EU Member States.

Sharing experiences and best practices from EU projects with all Danish market surveillance authorities. Improved coordination of Danish participation in common European information campaigns and inspection schemes The initiative will be administered by the Government's market surveillance committee.

Figur 9: Udvikling i RAPEX notifikationer 2003-2008
Figur 9: Udvikling i RAPEX notifikationer 2003-2008

24 Produktpakken består af forordning 764/2008 om gensidig anerkendelse, forordning 765/2008 om akkreditering og markedskontrol og afgørelse 768/2008 om fælles rammer for produktmarkedsføring. Svensk Handelsforskningsinstitut (2004), 'CE - En undersøgelse af forbrugernes og detailhandlernes bevidsthed om CE-mærkning'. For yderligere information se http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/. svenske statslige myndigheder«.

25 The Commission cites the creation of internal market coordination functions as an example of good practice. 24 The product package consists of regulation 764/2008/EC on mutual recognition, regulation 765/2008/EC on accreditation and market surveillance and regulation 768/2008/EC on a common framework for marketing products. Swedish Handelsforskningsinstitut (2004), 'CE - A survey of consumers' and retailers' knowledge of the CE mark'.

28 The Commission (2002), 'Second biennial report on the application of the principle of mutual recognition in the internal market' COM (2002) 419. See also Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down procedures with concerning the application of certain national technical rules to products legally marketed in another Member State, Impact Assessment SEC (2007) 112. 29 Regulation 764/2008/EC of the European Parliament and of the Council laying down procedures relating with the application of certain national technical rules rules for products that are legally marketed in another member state.

However, 54 per cent of Danish consumers traded in another member state in 2006, see 'Monitoring consumer outcomes in the single market: Consumer markets scoreboard', COM January 2008, p. 33 See Regulation 765/2008/EC setting out the requirements for accreditation and market surveillance in relation to the marketing of products. 36 See Regulation 765/2008/EC setting out the requirements for accreditation and market surveillance in relation to the marketing of products.

Figur

Figur 1: Oversigt over handlingsplanen for et mere åbent og sik- sik-kert indre marked
Figure 2: Development in Danish exports
Figur 3: Nationale regler i EU/EØS 2001-2009
Figure 3: National rules of EU/EEA Member States, 2001-2009
+7

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

arbejde med både relationsdannelse og konkrete færdigheder som eksempelvis feedback. Der er allerede i Region Midtjylland og på VIA University College og Aarhus Universitet