• Ingen resultater fundet

Drift Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2024

Del "Drift Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Social"

Copied!
24
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

(1)

Drift

Tabel 1: Social og Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr. fin an sår Ov erfø rsler fra sid ste in cl. o verfø rsler Ko rri geret bu d get 2017 Fo rb ru g pr. 3 1 /3 - Skøn 3 1 /3 Skøn 3 1 /5 Skøn 3 1 /8 senest e o p følgn in g Æn d rin g i fo rh o ld t il ko rri geret bu d get senest e skø n o g Af vig else m ellem

Social- og Sundheds-

udvalget i alt 0 594.386 133.694 592.118 0 0 0 2.268

Center for Sundhed &

Pleje i alt 0 431.354 91.918 427.349 0 0 0 4.005

Center for Familie, Social

& Beskæftigelse

i alt 0 161.811 41.001 163.576 0 0 0 -1.765

Center for Kultur, Frivillighed &

Borgerservice i alt 0 1.221 774 1.193 0 0 0 28

Tabel 2: Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Social og Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr. fin an sår Ov erfø rsler fra sid ste Ko rri geret bu d get Fo rb ru g pr. 3 1 /3 -20 1 7 Skøn 3 1 /3 Skøn 3 1 /5 Skøn 3 1 /8 senest e o p følgn in g Æn d rin g i fo rh o ld t il ko rri geret bu d get senest e skø n o g Af vig else m ellem

Center for Familie, Social

& Beskæftigelse

ekskl. Låste-puljer 0 159.831 41.001 163.576 0 0 0 -3.745

Låste- puljer 1) 0 1.980 0 0 1.980

Ordinær drift i alt 0 159.831 41.001 163.576 0 0 0 -3.745

Særligt tilrettelagt

uddannelse 0 7.520 2.496 7.520 0 0 0 0

Borgerstyret personlig

assistance (BPA) 0 11.230 2.712 11.230 0 0 0 0

Bostøtte 0 37.225 8.794 38.225 0 0 0 -1.000

Rusmiddelbehandling 0 5.903 1.073 5.245 0 0 0 658

Botilbud 0 70.314 18.320 75.480 0 0 0 -5.166

Beskyttet beskæftigelse

og dagaktiviteter 0 19.522 5.338 17.927 0 0 0 1.595

Øvrige 0 8.117 2.269 7.949 0 0 0 168

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

Social- og Sundhedsudvalget

(2)

1): 1 %- og p/l-puljer

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Forbrugsprocent

Center for Famlie, Social og Beskæftigelse - Forbrugsprocenter ult.

måned 2017

Forbrug-% År X Forbrugs-% År X-1 Vejledende forbrugs-%

(3)

Sammenfatning Center for Familie, Social & Beskæftigelse - drift

Anlæg

Tabel 3: Social- og Sundhedsudvalget, Anlæg 1.000 kr.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 viser at Center for Familie, Social og Beskæftigelse, på Social og Sundhedsudvalgets område forventer et merforbrug på 1,765 mio. kr. incl. låste puljer.

Indtægter fra den centrale refusionsordning skønnes at blive 0,167 mio. kr. større end budgetteret.

Dette er med henvisning til flere særligt dyre enkeltsager.

Udgifterne til forebyggende foranstaltninger (bostøtte) skønnes at blive 1,0 mio. kr. større end budgetteret. Der er en stigende antal borgere der bevilges denne form for støtte.

På områderne der vedrører alkoholbehandling samt behandling af stofmisbrugere skønnes der et mindreforbrug på 0,658 mio. kr. Skønnet er baseret på forbrug 1. kvartal 2017 samt tidligere års regnskabsresultat.

Vedrørende botilbud til længerevarende ophold §108 skønnes der et mindreforbrug på 2,477 mio.

kr. Dette skøn skal ses i sammenhæng med såvel bostøtte som midlertidige botilbud § 107. Det er ændringer i konteringspraksis der hovedsageligt er årsag til dette skønnede mindreforbrug.

Udgifterne til midlertidige botilbud §107 skønnes at blive 7,643 mio. kr. større end budgetteret.

Årsagerne er stigende tilgang og meget dyre foranstaltninger samt ovenstående ændrede konteringspraksis.

Vedrørende aktivitets- og samværstilbud skønnes et mindreforbrug på 1,595 mio. kr. Tilbuddet gives som regel i forbindelse med et længerevarende botilbud og vores borgere i disse tilbud bliver ældre og flere ønsker nedsat tid eller ikke noget aktivitetstilbud. Området har primo 2017 været gennemgået for eventuelt ændringer i tid, ophør eller lignende.

For at imødegå det skønnede merforbrug, må der i perioder forventes ventetid til tilbuddene,

hovedsageligt til midlertidige botilbud.

(4)

Område/1.000 kr.

Ved taget b ev illi n g/ råd ig h edsb elø b Ov erfø rt råd ig h edsb elø b År et s sam led e råd ig h edsb elø b Fo rb ru g pr. 3 1 /3 -20 1 7 Skøn 3 1 /3 Skøn 3 1 /5 Skøn 3 1 /8 Af vig else m l. se n est e skø n o g sam let råd ig h edsb elø b ( "- "= m erfo rb ru g)

Social- og Sundheds-

udvalget i alt 0 0 0 15 2.600 0 0 -2.600

Center for Sundhed &

Pleje 0 0 0 0 0 0 0 0

Center for Familie, Social

& Beskæftigelse 0 0 0 15 2.600 0 0 -2.600

Tabel 4: Center for Familie, Social og Beskæftigelse, Anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.

Ved taget b ev illi n g/ råd ig h edsb elø b Ov erfø rt råd ig h edsb elø b År et s sam led e råd ig h edsb elø b Fo rb ru g pr. 3 1 /3 -20 1 7 Skøn 3 1 /3 Skøn 3 1 /5 Skøn 3 1 /8 Af vig else m l. se n est e skø n o g sam let råd ig h edsb elø b ("-"= m erfo rb ru g)

Center for Familie, Social

& Beskæftigelse i alt 0 0 0 15 2.600 0 0 -2.600

Nyt værested Perlen 0 0 0 15 2.600 0 0 -2.600

(5)

Sammenfatning Center for Familie, Social & Beskæftigelse - anlæg

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

Nyt værested Perlen

Anlægsprojekter (i kr. 1.000)

Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/3-2017 Seneste skøn

Arbejdet med etablering af nyt værested er sat i gang og forventes afsluttet i 2017.

(6)

Hovedtabeller Drift

Tabel 1: Social-og Sundhedsudvalget , drift 1.000 kr.

Område/1.000 kr. Oprindeligt budget finansår Overførsler fra sidste Korrigeret budget Forbrug pr. 31/3-2017 Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 ("-"=merforbrug) skøn og korr. budget Afvigelse ml. seneste

1 2 3 4 5 6 7 8

Center for Familie, Social

& Beskæftigelse

i alt 162.737 0 161.811 41.001 163.576 0 0 -1.765

Folkeskolen m.m. 12.200 0 12.020 4.057 12.020 0 0 0

Soc.pæd.bistand til

voksne 4.500 0 4.500 1.561 4.500 0 0 0

Ungdomsudd for unge m. særlige

behov 7.700 0 7.520 2.496

7.520 0 0

0

Sundhedsudgifter 362 0 362 81 362 0 0 - 0

Sundhedsfremme

og forebyggelse 362 0 362 81 362 0 0 0

Central

refusionsordning -2.917 0 -2.917 -771 -3.084 0 0 167

Indtægter fra den

cent. Ref.ord. -2.917 0 -2.917 -771 -3.084 0 0 167

Tilbud til ældre og handicappede

48.475 0 48.972 11.667 49.972 0 0 -1.000

Ældreboliger 517 0 517 161 517 0 0 0

Pleje og omsorg af ældre og

handicappede 11.230 0 11.230 2.712 11.230 0 0 0

Forebygg indsats for ældre og

handicappede 36.728 0 37.225 8.794 38.225 0 0 -1.000

Rådgivning 1.550 0 1.550 22 1.550 0 0 0

Rådgiv og

rådgivningsinst. 1.550 0 1.550 22 1.550 0 0 0

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

Social- og Sundhedsudvalget

(7)

Område/1.000 kr. Oprindeligt budget finansår Overførsler fra sidste Korrigeret budget Forbrug pr. 31/3-2017 Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 ("-"=merforbrug) skøn og korr. budget Afvigelse ml. seneste

Tilbud til voksne

med særlige behov 102.289 0 99.353 25.882 102.265 0 0 -2.912

Botilbud for personer med særlige sociale

problemer 2.049 0 2.049 795 2.049 0 0 0

Alkoholbehand-ling og behand-

lingshjem for

alkoholskadede 3.245 0 3.245 309 3.245 0 0 0

Behandling af

stofmisbrugere 2.658 0 2.658 763 2.000 0 0 658

Botilbud til længerevarende

ophold 34.305 0 31.957 6.819 29.480 0 0 2.477

Botilbud til

midlertidigt ophold 39.080 0 38.357 11.501 46.000 0 0 -7.643

Kontaktperson- og

ledsageordninger 1.564 0 1.564 356 1.564 0 0 0

Beskyttet

beskæftigelse 5.927 0 5.927 1.347 5.927 0 0 0

Aktivitets- og

samværstilbud 13.460 0 13.595 3.991 12.000 0 0 1.595

Kontante ydelser 491 0 491 64 491 0 0 0

Sociale formål 491 0 491 64 491 0 0 0

1% puljen 288 0 288 0 288

P/L puljen 0 0 1.692 0 1.692

Center for Kultur,

Frivillighed &

Borgerservice 1.221 0 1.221 774 1.193 0 0 28

Tilbud til ældre og

handicappede 585 0 569 457 569 0 0 0

Forebyggende indsats for ældre

og handicappede 585 0 569 457 569 0 0 0

(8)

Område/1.000 kr. Oprindeligt budget finansår Overførsler fra sidste Korrigeret budget Forbrug pr. 31/3-2017 Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 ("-"=merforbrug) skøn og korr. budget Afvigelse ml. seneste

Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale

formål 624 0 624 317 624 0 0 0

Øvrige sociale

formål 624 0 624 317 624 0 0 0

1% puljen 12 0 12 0 12

P/L puljen 0 0 16 0 16

Anlæg

Tabel 2: Social-og Sundhedsudvalget , anlæg 1.000 kr.

Område/1.000 kr.

Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/3-2017 Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb("-"=merforbrug)

1 2 3 4 5 6 7 8=3-7

Center for Social &

Beskæftigelse i

alt

0 0 0 15 2.600 0 0 -2.600

559080 Nyt

værested Perlen

0 0 0 15 2.600 0 0

-2.600
(9)

Social- og Sundhedsudvalget Opfølgning på delområder

(alle beløb i 1000 kr.)

Drift

Navn Funktion

Budget Forbrug

4.500 1.561

31. mar. 31. maj 31. aug.

4.500 0 0

Sidste skøn Budget

0

Der skønnes ingen afvigelser på området. Abonnementet for april på ca. 370.000 kr. er betalt i marts 2017.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Specialpædagogisk bistand til voksne 03 22 17

Skøn for årets forbrug

Afvigelser ift.

Bemærkninger

Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Afvigelse i forhold til sidste skøn

Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug

(10)

Navn Funktion

Budget Forbrug

7.520 2.496

31. mar. 31. maj 31. aug.

7.520 0 0

Sidste skøn Budget

0

På nuværende tidspunkt skønnes der ingen afvigelse på området. Området er altid usikkert i forhold til tilgange og hvor mange der eventuelt holder pause eller starter senere.

I 1. kvartal 2017 har der været en tilgang på 8 personer.

Navn Funktion

Budget Forbrug

362 81

Sundhedsfremme og forebyggelse 04 62 88

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 03 30 46

Skøn for årets forbrug

Afvigelser ift.

Bemærkninger

Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Afvigelse i forhold til sidste skøn

Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug

(11)

31. mar. 31. maj 31. aug.

362 0 0

Sidste skøn Budget

-0

Der skønnes ingen afvigelsern på området.

Navn Funktion

Budget Forbrug

-2.917 -771

31. mar. 31. maj 31. aug.

-3.084 0 0

Sidste skøn Budget

167

Afvigelser ift.

Bemærkninger

Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget

Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Skøn for årets forbrug

05 22 07

Skøn for årets forbrug

Afvigelser ift.

(12)

Der skønnes en mindre stigning i refusioner, med henvisning til en øget tilgang af særligt dyre sager.

Navn Funktion

Budget Forbrug 48.972 11.667

Ældreboliger 517 161

Pleje og omsorg af

ældre 11.230 2.712

Forebygg indsats for

ældre 37.225 8.794

31. mar. 31. maj 31. aug.

49.972 0 0

Ældreboliger 517 0 0

Pleje og omsorg af

ældre 11.230 0 0

Forebygg indsats for

ældre 38.225 0 0

Tilbud til ældre og handicappede 05 32 30 - 05 32 32 - 05 32 33

Skøn for årets forbrug

Bemærkninger

Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget

Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug

(13)

Sidste skøn Budget

-1.000

Vedrørende ældreboliger skønnes budget overholdt.

Bovangen er sat til salg. Vedrørende pleje og omsorg af ældre skønnes der ligeledes ingen afvigelser.

Forebyggende indsats for ældre (bostøtte) er stigende i såvel antal bevillinger som i antallet af timer der skønnes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Finansieres delvist af andre områder.

Navn Funktion

Budget Forbrug

1.550 22

31. mar. 31. maj 31. aug.

1.550 0 0

Sidste skøn Budget

0

Afvigelser ift.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 05 35 40

Skøn for årets forbrug

Afvigelser ift.

Bemærkninger

Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Afvigelse i forhold til sidste skøn

Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug

(14)

Der skønnes ingen afvigelser på området. Budgettet vedrører hovedsageligt betaling til Synscentralen, som opkræves senere på året.

Navn Funktion

Budget Forbrug

2.049 795

31. mar. 31. maj 31. aug.

2.049 0 0

Sidste skøn Budget

0

Der skønnes ingen afvigelse på området, men der skal være fokus på området, da der stadig er stigende tilgang til eksempelvis herberg og krisecentre.

Bemærkninger

Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Afvigelse i forhold til sidste skøn

Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug

05 38 42

Skøn for årets forbrug

Afvigelser ift.

Bemærkninger

Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget

Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug

Botilbud for personer med særlige social problemer §109 og

§110

(15)

Navn Funktion

Budget Forbrug 5.903 1.073

Alkoholbeha

ndling 3.245 309

Stofmisbrugsb

ehandling 2.658 763

31. mar. 31. maj 31. aug.

5.245 0 0

Alkoholbeha

ndling 3.245 0 0

Stofmisbrugsb

ehandling 2.000 0 0

Sidste skøn Budget

658

På områderne alkoholbehandling og behandling af stofmisbrug samlet set, skønnes der et mindreforbrug på 658.000 kr. Skønnet er med henvisning til nuværende forbrug samt tidligere års forbrug.

Skøn for årets forbrug

Afvigelser ift.

Bemærkninger

Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede samt behandling af stofmisbrugere

05 38 44 - 05 38 45

Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug

(16)

Navn Funktion

Budget Forbrug

31.957 6.819

31. mar. 31. maj 31. aug.

29.480 0 0

Udgifter 29.480 0 0

Sidste skøn Budget

2.477

Der skønnes et mindreforbrug på området på ca. 2,5 mio.

kr. det mindreforbrug skal ses i sammenhæng med de øvrige botilbuds funktioner, som er tilsvarende stigende.

Navn Funktion

Skøn for årets forbrug

Afvigelser ift.

Bemærkninger

Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget

Botilbud længerevarende ophold §108 05 38 50

Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug

Botilbud midlertidigt ophold §107

05 38 52

(17)

Budget Forbrug

38.357 11.501

31. mar. 31. maj 31. aug.

46.000 0 0

Udgifter 46.000 0 0

Indtægter 0 0 0

Sidste skøn Budget

-7.643

Der skønnes et merforbrug på området på ca. 7,6 mio. kr.

Tilgangen til midlertidige botilbud er stigende og det er dyre foranstaltninger der må iværksættes. Alene i perioden 1. september 2016 til 31. marts 2017 har der været en tilgang på 12 borgere. Den årlige udgift for 6 af disse borgere er mellem 650.000 kr. og 2.500.000 kr.

Finansieres delvist af andre områder

Navn Funktion

Budget Forbrug

1.564 356

Skøn for årets forbrug

Afvigelser ift.

Bemærkninger

Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Afvigelse i forhold til sidste skøn

Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug

Kontakt- og ledsagerordninger

05 38 53

(18)

31. mar. 31. maj 31. aug.

1.564 0 0

Sidste skøn Budget

0

Der skønnes ingen afvigelse på området.

Navn Funktion

Budget Forbrug

5.927 1.347

31. mar. 31. maj 31. aug.

5.927 0 0

Sidste skøn Budget

-0

Skøn for årets forbrug

Afvigelser ift.

Bemærkninger

Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget

Afvigelse i forhold til sidste skøn

Afvigelser ift.

Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug

Beskyttet beskæftigelse 05 38 58

Skøn for årets forbrug

(19)

Der skønnes ingen afvigelse på området.

Navn Funktion

Budget Forbrug

13.595 3.991

31. mar. 31. maj 31. aug.

12.000 0 0

Sidste skøn Budget

1.595

Der skønnes et mindreforbrug på området på 1,6 mio. kr.

Bemærkninger

Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget

Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn

Bemærkninger

Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget

Afvigelse i forhold til sidste skøn Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug Handlinger ved skønnet merforbrug

Aktivitets- og samværstilbud 05 38 59

Skøn for årets forbrug

Afvigelser ift.

(20)

Navn Funktion

Budget Forbrug

491 64

31. mar. 31. maj 31. aug.

491 0 0

Sidste skøn Budget

0

Der skønnes ingen afvigelse på området.

Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Afvigelse i forhold til sidste skøn

Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug

Sociale formål 05 57 72

Skøn for årets forbrug

Afvigelser ift.

Bemærkninger

(21)

Anlæg

Navn

Rådighedsb

eløb Forbrug

0 15

31. mar. 31. maj 31. aug.

2.600 0 0

Sidste skøn Budget

-2.600

Der vil blive overført 2,6 mio. kr. i forbindelse med

overførelsessagen. Etableringen af værestedet sker i 2017 og bevillingen skønnes anvendt i 2017.

559080 - Nyt værested Perlen

Afvigelser ift.

Skøn for årets forbrug

Bemærkninger

Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Afvigelse i forhold til sidste skøn

Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug

(22)

Drift

Navn Funktion

Budget Forbrug

569 457

31. mar. 31. maj 31. aug.

569 0 0

Sidste skøn Budget

0

Ingen. Der udbetales §79 midler en gang årligt i januar, fulgt op af en eventuel suppleringsrunde, hvis der stadig er midler tilbage i puljen, eller der kommer uforbrugte tilskud retur.

Herudover dække budgettet en andel af fritidskonsulentens løn.

0 0 0

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 05 32 33

Skøn for årets forbrug

Handlinger ved skønnet merforbrug

Afvigelser ift.

Bemærkninger

Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget Afvigelse i forhold til sidste skøn

Usikkerhed i forhold til sidste skøn

(23)

Navn Funktion

Budget Forbrug

624 317

31. mar. 31. maj 31. aug.

624 0 0

Sidste skøn Budget

-0

Navn

31. mar. 31. maj 31. aug.

409 0 0

Ingen. Der udbetales §18-midler en gang årligt i januar fulgt op af en eventuel suppleringsrunde, hvis der stadig er midler 0

0 0

Afvigelse i forhold til sidste skøn

Usikkerhed i forhold til sidste skøn Handlinger ved skønnet merforbrug

§ 18 - pulje

Samlet skøn for årets forbrug

Afvigelser ift.

Skøn for årets forbrug

Bemærkninger

Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget

Øvrige sociale formål

05 72 99

(24)

31. mar. 31. maj 31. aug.

215 0 0

Ingen.

0 0 0

Usikkerhed i forhold til sidste skøn

Handlinger ved skønnet merforbrug

Frivillighedspuljen

Skøn for årets forbrug

Bemærkninger

Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget

Afvigelse i forhold til sidste skøn

Figur

Tabel 1: Social og Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr.
Tabel 2: Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Social og Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr.
Tabel 4: Center for Familie, Social og Beskæftigelse, Anlæg 1.000 kr.
Tabel 1: Social-og Sundhedsudvalget , drift 1.000 kr.
+2

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER