• Ingen resultater fundet

Deltidsloven med kommentarer

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2024

Del "Deltidsloven med kommentarer"

Copied!
107
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

Der kan ydes kompensation til en lønmodtager, hvis sag i henhold til punkt 1 ikke er løst efter de erhvervsretlige regler, og hvis rettigheder efter loven er blevet krænket. En lønmodtager, hvis sag efter stk. 1 ikke afgøres i overensstemmelse med arbejdsretten. reglement, og hvis løn i strid med loven er lavere end en sammenlignelig fuldtidsstilling, har ret til forskellen.

Aftale om implementering af deltidsdirektivet

Rammeaftale om deltidsarbejde

Kommunen/den enkelte arbejdsgiver (distriktet) bør så vidt muligt overveje følgende: . a) Anmodning fra medarbejderen om overførsel fra fuldtidsarbejde til deltidsarbejde/-. 3, bør tages i betragtning ved de følgende overenskomstfornyelser under hensyntagen til princippet om ikke-forskelsbehandling, jf. stk.

Rammeaftale om deltidsarbejde 1999 Bemærkninger til rammeaftale

Deltidsdirektivet

  • Indledning om deltidsdirektivet
  • Forskelsbehandling
  • Kommentarer til lovens §§ 1-4

1 fastslår, at hvis en lønmodtager, der er ansat i folkekirken, ikke er omfattet af en overenskomst, der gennemfører deltidsdirektivet, forlænges den mellem Finansministeriet indgåede overenskomst. For lønmodtagere omfattet af overenskomst gælder sager om krænkelse af rettigheder efter §§ 1-3 sammen med stk.

Ret til at aftale deltid

  • Indledning om ret til aftale om deltid
  • Kommentarer til § 4 a

Under ansættelsesforholdet har en medarbejder og en arbejdsgiver ret til at aftale, at medarbejderen skal arbejde på deltid, uanset direkte eller indirekte hindringer eller begrænsninger for denne ret, f.eks. Medarbejderen kan frit tage stilling til, om han ønsker at lade sig bistå af en rådgiver i forhandlinger med arbejdsgiveren om eventuelt deltidsarbejde. Hvis en medarbejder afskediges, fordi medarbejderen har nægtet at arbejde på deltid, eller fordi medarbejderen har anmodet om at arbejde på deltid, har medarbejderen ret til godtgørelse.

Hvis en medarbejder påviser faktiske forhold, der giver anledning til at antage, at afskedigelsen skyldes de i stk. 3 nævnte grunde, påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at afskedigelsen ikke skyldes, at medarbejderen nægter at arbejde på deltid eller medarbejderens anmodning om at arbejde på deltid.

Lovens virkning

Ved nyansættelser

For mig ville det være helt klart, at det ville være en omgåelse af overenskomsten, hvis man indgik en deltidsaftale på dag ét, efter at have været fuldtidsansat. Jo hurtigere lønmodtager og arbejdsgiver indgår en aftale om deltid efter fratrædelse, jo større er sandsynligheden for, at overenskomsten bliver omgået. Sker der en omgåelse af overenskomsten, vil overenskomsten også være i strid med loven, da loven kun giver adgang til at aftale deltid under ansættelsen.

228 og tilføjer, at hvis arbejdsgiveren tilbyder deltidsarbejde dagen efter ansættelsen, vil der højst sandsynligt være tale om en overenskomstbrud og dermed en overtrædelse af denne. Men også andre forhold vil spille ind i den konkrete beslutning, om der er tale om at omgå overenskomstens regler om begrænsning eller forbud mod kortere arbejdstid. I dette tilfælde er det usandsynligt, at overenskomstforbuddet mod deltidsarbejde vil blive omgået, hvis arbejdsgiveren spørger medarbejderen, om han ønsker at arbejde på deltid.

Allerede ansatte

Derimod kan de overenskomstmæssige lønbestemmelser ikke anses for at være en hindring eller begrænsning i at få adgang til en aftale om kortere arbejdstid. Helt generelt kan det hævdes, at de overenskomstmæssige lønbestemmelser ikke kan anses som direkte eller indirekte hindringer eller begrænsninger i adgangen til en aftale om kortere arbejdstid. Lovudkastet betyder, at en fagforening eller sikkerhedsrepræsentant ligesom andre medarbejdere altid har ret til at indgå en deltidsansættelseskontrakt.

Det er derimod en indirekte begrænsning af medarbejderens og arbejdsgiverens adgang til at aftale, at medarbejderen arbejder på deltid, hvis arbejdsgiveren først kan oprette deltidsstillinger efter forhandling med tillidsrepræsentanten. Lovforslaget betyder alene, at den enkelte lønmodtager og arbejdsgiver altid har ret til at indgå en deltidskontrakt." (Svar på spørgsmål 7.). Et sådant forbud mod flere job anses ikke for at være i strid med lovforslagets formål. , nemlig at sikre, at medarbejderen og arbejdsgiveren har ret til at aftale, at medarbejderen arbejder på deltid.

Hvad kan opretholdes ?

Svaret er, at deltid er muligt for eleverne med hensyn til den praktiske del, men ikke med hensyn til skoledelen.

Lovens konsekvenser

Svaret er, at loven ikke påvirker retsstillingen for disse grupper af arbejdere. d) bestemmelser om, at antallet af ordinære job ikke må nedsættes, når en medarbejder overgår til deltidsbeskæftigelse, .. e) bestemmelser om, at kun en vis del af de ordinære job i virksomheden må være kortere, . f) teamledelseskontrakter, g) weekendkontrakter, . h) bestemmelser, der giver organisationen eller tillidsrepræsentanten ret til at nedlægge vetoret over kortere arbejdstider og ubetinget ret til at være til stede, når arbejdsgiveren ønsker at drøfte nedsat arbejdstid, og .. i) bestemmelser, der giver tillidsrepræsentanten ret til at forhandle med hensyn til korttidsarbejde over tid (i modsætning til, at arbejderen selv har forhandlingsret). 2, indføres en udtrykkelig bestemmelse om, at lønmodtageren frit kan vælge, om han ønsker at lade sig ledsage af en lønmodtager under forhandlinger med arbejdsgiveren om eventuel deltidsansættelse. Ændringen betyder, at hvis medarbejderen ønsker at følges med en konsulent under forhandlinger, har medarbejderen ret til det.

Hvis medarbejderen ikke ønsker at følges med en konsulent under forhandlingerne, har medarbejderen ret til det. Her er det vigtigt at være opmærksom på de rettigheder, tillidsrepræsentanten har til at anmode om forhandlinger med arbejdsgiveren efter de almindelige regler i den kollektive arbejdsret. Da det er en frivillig aftale, og da aftalen kræver, at begge parter forhandler, kan arbejderen betinge sig, at arbejderen ledsages af en konsulent for at afslutte sådanne delforhandlinger.

Lokalaftale om at tillidsrepræsentanten skal være til stede ved en forhandling om deltid

  • Den fagretlige behandling
  • Ikrafttræden

Dels afskedigelse, fordi en medarbejder har afvist en arbejdsgivers krav om, at medarbejderen skal arbejde på deltid, dels afskedigelse af en medarbejder, der selv har anmodet om deltidsansættelse. 1 og 5, sikres det, at hvis lønmodtageren i øvrigt er omfattet af en overenskomst, opstår spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en usaglig afskedigelse efter § 4 a, stk. afskedigelse afgøres efter de erhvervsretlige regler på den pågældende overenskomstområde, medmindre medarbejderen ikke er omfattet af en overenskomst, eller overenskomsten. beskytter ikke medarbejderen mod usaglig afskedigelse.

Hvis tvisten alene vedrører betydningen af ​​den individuelle overenskomst og ikke er et spørgsmål om afskedigelse, kan tvisten behandles i det erhvervsretlige system, hvis retten til at aftale deltid mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren følger af en overenskomst. . Hvis tvisten alene vedrører betydningen af ​​den enkelte overenskomst og ikke er et spørgsmål om afskedigelse, behandles tvisten i det civilretlige system, hvis retten til at aftale deltid mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren alene følger af loven. Tvister herom løses gennem arbejdsretten, hvis retten til deltid er afledt af en overenskomst. 4o) Lovbestemmelser for deltid.

Deltidsdirektivet

Lovudkastet betyder alene, at den enkelte lønmodtager og arbejdsgiver altid har ret til at indgå en aftale om deltidsarbejde, khs. Det kan generelt siges, at lønbestemmelser fastsat ved overenskomst ikke kan anses for at udgøre direkte eller indirekte hindringer. begrænsninger i adgangen til at aftale deltid. Hvis overenskomsten skal forstås som ikke at have adgang til deltidsarbejde, sikrer lovforslaget ret for lønmodtageren og arbejdsgiveren til at aftale en lavere arbejdstid - dog mindst 15 timer om ugen.

Lovforslaget sikrer, at en medarbejder og en arbejdsgiver har ret til at aftale, at medarbejderen arbejder på deltid, og at direkte eller indirekte hindringer eller begrænsninger for denne ret, fx som følge af overenskomst, sædvane eller praksis, er ugyldige. . Lovforslaget sikrer, at alle medarbejdere har ret til at aftale med deres arbejdsgiver, at de fremover arbejder på deltid. Den omstændighed, at den deltidsansatte har ret til at vende tilbage til fuldtidsarbejde, kan ikke anses for en hindring herfor, jf. stk.

142 vedrører misbrug af en bestemmelse om adgang til at aftale deltid for personer, der er svagelige eller som ønsker delpension. Det er i øvrigt det samme, der gælder i dag, på de dele af det overenskomstdækkede arbejdsmarked, hvor der er fri adgang til at aftale deltid.

ILO’s Komite for Organisationsfrihed

De bad også Folketinget om, at hvis man på trods heraf fortsat ønsker at lovgive om overenskomster, så skal det først ske efter fulde høringer og i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Efter udvalgets opfattelse ville det have været at foretrække, hvis den danske regering først havde søgt at nå til enighed med arbejdsmarkedets parter, før den fandt det nødvendigt at ændre et system, som tilsyneladende har bred opbakning fra såvel lønmodtagerorganisationer som endda hos arbejdsgiverne. En foranstaltning, der gennemføres ved lov, som det er tilfældet med den kontroversielle lovændring, og som ensidigt omstøder et system, som er blevet accepteret af arbejdsmarkedets parter, og som har ført til forhandlede aftaler, der er skræddersyet til forskellige sektorer (hvis specifikke forhold bedst kan vurderes af parterne selv) eller for individuelle situationer (for eksempel i tilfælde, hvor en medarbejder nærmer sig pensionsalderen), kan det kun begrundes i tilfælde af en akut krisesituation.

I lyset af de særlige forhold omkring denne sag og for at sikre sunde og bæredygtige arbejdsmarkedsforhold anmoder udvalget den danske regering om at genoptage dybdegående høringer om deltidsarbejde med alle involverede parter med henblik på at forhandle. en løsning, som alle parter kan acceptere, og som ikke er i strid med ILO-konventionerne om retten til at organisere sig og retten til at føre kollektive forhandlinger, som Danmark har ratificeret. Det anbefales endvidere, at den danske regering holder udvalget orienteret om udviklingen på området. Udvalget bør på baggrund af de særlige forhold omkring denne sag anmode den danske regering om at genoptage indgående høringer om deltidsarbejde med alle involverede parter med henblik på at forhandle sig frem til en løsning, der kan accepteres af alle parter, og som ikke Overtræder ILO-konventioner.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Lewis Mumfords antimoderne The City in History (1961)). Men det bagudskuende udgangspunkt bliver en begrænsning, hvis det ikke føres videre når erkendelsen af fænomenet flytter

Du trykker på knappen ”Arbejdsgiver- underskrift”, som vil fremgå nederst på ansøgningskladder eller bevillinger, som skal godkendes, bevillinger, der skal have oprettet en

marts 2019 Når kunderne indgår en aftale om automatisk betaling, fastlægges det også, om det er til privat eller erhvervsmæssigt brug, mens pendlerne har deres helt egen type

Fra skoleåret 2014/15 skal det fremgå af AMR’s opgave- oversigt, hvordan funktionen indgår, uanset om der er indgået aftale om tid til AMR’s arbejde i den lokale MED-aftale, i

Fra skoleåret 2014/15 skal det fremgå af AMR’s opgave- oversigt, hvordan funktionen indgår, uanset om der er indgået aftale om tid til AMR’s arbejde i den lokale MED-aftale, i

Skal en formaliseret aftale altså indgås på individuelt plan (dvs. med de enkelte ansatte som part) eller på kollektivt plan (dvs. med en kollektiv enhed på lønmodtagerside som

1.12 Såfremt det af tilladelsen omfattede område (eller arealer inden for dette) ikke omfattes af - eller unddrages - dansk højhedsret i medfør af folkeretlige regler (herunder

For Rosenius var den store hindring for al sand helliggørelsen, hvis loven kommer ind i menneskets gudsforhold med den tro, at man skal overholde det ene eller det andet bud for