• Ingen resultater fundet

Bilag 1.2 til KL/KTO-forlig 2011 - Reguleringsordning

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2024

Del "Bilag 1.2 til KL/KTO-forlig 2011 - Reguleringsordning"

Copied!
61
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

Reguleringsordning

Hovedudvalget mødes - normalt en gang årligt - med den politiske ledelse i kommunen med henblik på at drøfte den del af budgetbehandlingen, der har at gøre med budgettets konsekvenser for arbejdsforhold og personale i kommunen. Hovedudvalget bør hvert andet år (medmindre der er lokal aftale for en anden periode) som led i den strategiske planlægning af arbejdet i MDE gennemføre en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver, som de lokale parter er enige om, der er særligt vigtigt at fokusere på. løbende og arbejde sammen med ham i perioden. Formålet med en periodisk definition af en strategisk plan er, at dagsordenen i hovedudvalget til enhver tid afspejler de aktuelle arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som er særligt vigtige i kommunen.

Hovedudvalget kan vælge at tillade en eller flere af de opgaver, der følger af stk. Der kan også aftales andre opgaver i den lokale MED-aftale, som det kan være relevant at inddrage i strategiplanen, for eksempel den strategiske arbejdsmiljøsamtale. Den strategiske drøftelse og fastlæggelse af strategiplanen ændrer ikke ved de grundlæggende bestemmelser om medindflydelse og medbestemmelse, jf. pkt.

Hvis en af ​​parterne nægter at indgå i egentlige strategiske drøftelser og samarbejde om fastlæggelse af en strategisk plan, kan den anden part anmode KL og KTO om at medvirke til en fornyet drøftelse med henblik på fastlæggelse af en strategisk plan.

Oversigt over hovedudvalgets obligatoriske opgaver i hht. generelle (ramme)aftaler

 • Endvidere ændres nedenstående bestemmelser som følger
 • I øvrigt ændres følgende
 • til KL/KTO-forlig 2011
 • til KL/KTO-forlig 2011
 • til KL/KTO-forlig 2011
  • Formål og baggrund
  • Puljemidler
  • Opkrævning af midler
  • Midlernes anvendelsesområde
  • Ansøgning til puljen
  • Udbetaling fra puljen
  • Ikrafttrædelsestidspunkt
 • til KL/KTO-forlig 2011
 • Tryghedspulje fra 2011-2013
  • Finansiering og fordeling af midler år
  • Finansiering og fordeling af midler år
  • Økonomi og ansøgning

Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan drøfte rammer og principper for oplærings- og integrationsforløbene eventuelt med henblik på at fastlægge generelle retningslinjer. Hvis det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg har aftalt principper for tillidsrepræsentanters vilkår, danner disse grundlag for forhandlingen med (lokale) repræsentanter for de(n) pågældende overenskomstgruppe(r). Parterne er enige om, at der er et særligt behov for at informere om MED-rammeaftalens § 7 stk.

Forelægges sagen på lokalt plan, kan sagen af ​​begge parter eller af den anden part forelægges Undervisnings- og Kulturministeriets kommission til hovedkommissionen, hvis der ikke er taget skridt til at opfylde forpligtelserne inden 1. måned. Kan sagen ikke løses i hovedudvalget, kan sagen sendes til de centrale parter af begge eller af den anden part til hovedudvalget". Sker afskedigelsen på grund af arbejdsmangel, kan afskedigelse af tillidsrepræsentanten ske med det opsigelsesvarsel, der følger af den kontrakt eller overenskomst, som den pågældende er involveret i, dog mindst 6 måneder.

For disse gælder det, at en afskedigelse på grund af arbejdsmangel kan ske med den deraf afledte meddelelse. Eksempelvis at bidrage til planlægning af sikkerheds- og sundhedsarbejde og udarbejdelse af APV og påvirke den enkeltes adfærd for at fremme sikkerhed og sundhed for sig selv og andre. For at sikre, at de lokale MZHE-aftaler om tilrettelæggelse af arbejdet i arbejdsmiljøet, godkendt på lokalt plan, opfylder betingelserne i lov om arbejdsmiljø om tilrettelæggelse af arbejdet i arbejdsmiljøet, gennemgår de centrale parter bl.a. sammen de lokale MZE-aftaler.

Hvis de centrale parter finder, at en lokalaftale om MDE ikke opfylder de nævnte betingelser, er der ligeledes enighed om at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på, at parterne kan gennemføre ændringerne af lov om arbejdsmiljø (sikkerheds- og sundhedssamarbejde). i MZE - rammeaftalen. Udgifterne til beregning af puljen samt oprettelse og drift af puljen afholdes af den enkelte kommune.

Med virkning fra 1. januar 2012 videreføres de ved O.08 aftalte seniordage, jf. protokollat om udmøntning af trepartsmidlerne til seniorpolitiske initiativer pkt. Ovenstående ændringer gælder ligeledes for de supplerende seniordage, som er aftalt ved organisationsbordene, jf. princippet fra O.08 om, at de supplerende seniordage følger reglerne for KTO-seniordagene. Tillæggelse af ekstraordinær pensionsalder kan ikke bevirke en samlet pensionsalder på mere end 37 år eller en samlet pensionsalder højere, end der ville være optjent ved udgangen af den måned hvori den pågældende fylder 70 år.

Baggrunden for oprettelsen af tryghedspuljen er at yde en ekstra indsats, når kommunale medarbejdere indenfor overenskomstgrupperne i OAO afskediges, som følge af den stramme kommunale økonomi. Ansøgningen skal underskrives af den afskedigede ansatte, dennes leder samt den (lokale) repræsentant for den forhandlings- og aftaleberettigede OAO-organisation.

Rammeaftale om åremålsansættelse

Aftale om

Februar 2011

1. Aftaleparter

2. Formål

4. Personalepolitisk Forum

5. Personalepolitiske indsatsområder

6. Overenskomstprojekter, herunder konkret aftalte fælles projekter

7. Væksthus for ledelse

8. Lederweb

9. Personaleweb

10. Råd og udvalg

11. Fælles drift og udvikling af uddannelser (PUF)

12. Større personalepolitisk arrangement

13. Pulje til formål, der ikke på forhånd er disponeret

14. Økonomiske forhold

15. Ikrafttræden og opsigelse

Bilag A Principper for styring og anvendelse af de afsatte midler

Alle aktiviteter med en ekstern målgruppe bør indeholde mediemæssige overvejelser for, hvordan aktiviteten bedst formidles til målgruppen. 3, er de relevante ledergrupper eller repræsentanter for parterne ansvarlige for at lægge relevant materiale ud på mindst én af de to hjemmesider, Personnelweb og Lederweb. Dette udgangspunkt gælder, selvom projekterne involverer anden medfinansiering end finansiering iht

Udgangspunktet er, at arbejdsopgaver og honorering fordeles ligeligt mellem parter- ne, men der kan konkret mellem projektlederne aftales en anden fordeling, forudsat at arbejdsopgaver og honorering følges ad. Det skal af projektbeskrivelsen fremgå, om der anven- des eksterne konsulenter og/eller partskonsulenter, og honoreringen skal fremgå af projektbeskrivelsens økonomiafsnit.

Bilag B

Det Personalepolitiske Forum

Bilag C

Personalepolitiske indsatsområder

Bilag D

Råd og udvalg

Bilag E

Bilag F

Bilag G-1 Årlig pulje til udviklingsmæssige aktiviteter og formål, O.11

Økonomisk ramme

Fordeling af midlerne til rådighed

Bilag G-2

Fem kommuner (Aarhus, København, Nyborg, Furesø og Aalborg) har allerede tilsluttet sig ligestillingsministerens "Charter for flere kvinder i ledende stillinger". I denne periode indsamles og formidles de deltagende kommuners erfaringer i forhold til implementeringen af ​​chartret, herunder særligt inddragelse af kønsaspektet i beskæftigelsessituationen, se erfaringsopsamlingen.

Deling af de deltagende kommuners erfaringer foregår på en sådan måde, at det forbereder inspiration til alle kommuner og faglige organisationer.

 • Er der forskel mellem mænd og kvinders lokale løn indenfor samme personale- gruppe?
 • Inspiration til kommunerne

Ved denne udvælgelse er det også nødvendigt, at der er lønforskelle i de udvalgte kommuner/på de udvalgte arbejdspladser. Projektgruppen udvælger et mindre antal kommuner og et mindre antal personalegrupper, der skal indgå i samtalerne.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

En χ 2 -test giver en p-værdi p˚ a ca. 0, s˚ a vi forkaster nul-hypotesen og konkluderer at der er en signifikant sammenhæng mellem nationalitet og opfattelsen af Danmark... c) Af

Formål Formålet er at klargøre PLSP til hentning af data via REST service og beskedudveksling via eDelivery Aktivitetsbeskrivelse PLSP klargøres til hentning af data fra den

• 3.1 Fuld udbredelse og anvendelse af Fælles Medicinkort hvor MedCom er involveret i ibrugtagning i lægepraksis og kommuner.. • Projektlinje 3: MedCom udbredelse i kommuner

Foreløbigt resultat af formiddagens arbejde om ønsker til standard til besvarelse af modtaget plejeforløbsplan.. Fælles national aftale om anvendelse af

De eksterne opgaver og projekter er forskellige strækkende fra rene driftsopgaver hvor de eksterne midler alene benyttes til finansiering af fællesregionale driftsopgaver (fx drift af

BILAG B Projektbeskrivelse: Fælles viden med henblik på fornyelse af aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til professionbachelor som lærer i

Denne note udgør en beskrivelse af elektriske maskiner og deres virkemåde. Der omtales forskellige typer af elektriske maskiner, der finder anvendelse i industrien og som anbefales

Formålet med mødet er, at hver deltager får et eksternt blik på deres elevers læring og deres egen virksomme praksis med henblik på at uddrage fælles læring og aftaler om,