• Ingen resultater fundet

Bekendtgørelse om undervisningsplan for ... - Retsinformation

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2023

Del "Bekendtgørelse om undervisningsplan for ... - Retsinformation"

Copied!
103
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

Ved teorieksamen skal eleven ud fra situationer i billeder kunne "angive betydningen" af fx vejafmærkning ved at finde de rigtige svar ud fra flere mulige svar. I den praktiske prøve skal eleven fx kunne 'genkende' vejafmærkninger i en trafiksituation og opfatte deres betydning.

KNALLERTENS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER

Betjeningsudstyr og instrumenter Hovedmål

 • Betjeningsudstyr
 • Instrumenter og kontroludstyr
 • Motor, tænding og gashåndtag
 • Kobling
 • Gear
 • Styreapparat
 • Bremser

Koblingen fungerer på den måde, at forbindelsen mellem motor og transmission afbrydes, når motoren går i tomgang. På knallerter med automatisk kobling kan baghjulsbremsen betjenes manuelt med et håndtag i venstre side af styret.

Lovbestemmelser om knallertens indretning og udstyr mv

 • Førerens og ejerens ansvar
 • Styreapparat
 • Bremser
 • Lygter, reflekser og horn
 • Motor og udstødningssystem samt transmission
 • Energi- og miljørigtig kørsel
 • Bærende dele
 • Stel mv
 • Særligt udstyr
 • Særlige køretøjer

Køretøjets dokumenter Hovedmål

 • Registreringsattest mv

MANØVRER PÅ LUKKET ØVELSESPLADS

 • Forberedelse til kørsel Hovedmål
  • Personligt udstyr
  • Knallertens udstyr
 • Håndtering af knallerten Hovedmål
  • Trække knallerten
  • Korrekt kørestilling mv
 • Start af motor og koblingsbetjening Hovedmål
  • Start og stop af motor
  • Fornemme koblingspunkt
 • Igangsætning og standsning Hovedmål
  • Igangsætning og standsning på plan vej
 • Langsom kørsel ligeud og i cirkler Hovedmål
  • Ligeudkørsel
  • Kørsel i cirkel og i otte-tal
 • Igangsætning, balance, bremsning, standsning, samt styring i cirkelbaner Hovedmål
  • Igangsætning i cirkelbane og standsning
  • U-vending
 • Kørsel i sving med kropshældning Hovedmål
  • Kørsel i cirkel og slalom
 • Bremsning ved moderate hastigheder Hovedmål
  • Brug af for- og baghjulsbremse hver for sig Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold
 • Kombineret bremse- og undvigemanøvre Hovedmål
  • Bremse- og undvigemanøvre
 • Højresving om hjørner Hovedmål
  • Højresving uden standsning
  • Højresving med standsning

Eleven skal lære at starte, bremse efter korrektion i et sving, stoppe balanceret og udføre en U-vending. Eleven skal lære at styre knallerten under kørsel med moderat hastighed og herunder styring med kropsslank.

KØRETØJERS MANØVRE-EGENSKABER

Generelt om manøvre-egenskaber Hovedmål

 • Fartegenskaber
 • Styreegenskaber
 • Førerens orienteringsvilkår

Forskellige køretøjers manøvre-egenskaber Hovedmål

 • Person- og varebiler
 • Lastbiler, herunder busser Lastbilers fartegenskaber
 • Biler med påhængskøretøj
 • Traktorer, herunder motorredskaber Traktorers fartegenskaber
 • Motorcykler
 • Knallerter
 • Cykler

Eleven skal kunne opfatte og bedømme faremuligheder ved fartegenskaber hos biler med påhængskøretøj og reagere hensigtsmæssigt over for dem på samme måde som ved lastbiler. Den mindre retningsstabilitet ved motorcykel med sidevogn, fx ved møde i vejsving og ved kørsel i vejkryds.

TRAFIKANTADFÆRD

 • Opfattelse og reaktion Hovedmål
  • Knallertførerens vigtigste opgaver Eleven skal have kendskab til følgende forhold
  • Reaktionstiden
  • Opfattelses- og reaktionsevnens begrænsning Eleven skal have kendskab til følgende forhold
  • Forbedring af opfattelses- og reaktionsevnen Eleven skal have kendskab til følgende forhold
  • Mobiltelefoners indvirken på opfattelses- og reaktionsevnen Eleven skal kunne angive indholdet af følgende forhold
  • Forskellige aktiviteters indvirken på opfattelses- og reaktionsevnen Eleven skal kunne angive indholdet af følgende forhold
 • Syn og bevægelse Hovedmål
  • Synsretning og bevægelsesretning Eleven skal have kendskab til følgende forhold
 • Bedømmelse af hastighed og afstand Hovedmål
  • Bedømmelse af afstand
  • Bedømmelse af egen hastighed
  • Bedømmelse af andres hastighed
 • Lovbestemmelser om køreevne og helbred Hovedmål
  • Narkotika
  • Sygdom, medicin, træthed og lignende
 • Andre trafikanters adfærd Hovedmål
  • Ulykker, alder og trafikantart
  • Aldersbetingede vanskeligheder
 • Bedømmelse af andre trafikanter Hovedmål
  • Kendetegn på alder, opmærksomhed og hensigt Eleven skal kunne opfatte og bedømme følgende kendetegn
  • Særlig udsatte trafikanters typiske fejl
 • Egne holdninger og egen adfærd Hovedmål
  • Holdninger
  • Adfærd
  • Risikoblindhed

Eleven skal lære, at synet ikke kun bruges til at informere om vej- og trafikforhold, men også i et vist omfang påvirker styringen, og at korrekt brug af øjnene er med til at stabilisere retningen og udføre manøvrer sikkert. og præcist. Mange knallertkørere har en tendens til at overvurdere deres egen styrke og køre lange distancer på et tidspunkt, hvor du normalt slapper af, hviler eller sover. Du bør aldrig føle dig fristet eller lade dig provokere til at udføre uansvarlige handlinger.

Når du har fået lidt køreerfaring, kan du have tendens til at undervurdere risikoen i konkrete situationer, for det går som regel godt.

VEJFORHOLD

Vejenes sikkerhedsmæssige udformning Hovedmål

 • Grænser for vejes sikkerhed
 • Benyttelse af vejene

Risikoforhold ved vejene Hovedmål

 • Kendetegn på risikoforhold
 • Vejens omgivelser Bymæssig bebyggelse
 • Vejens udstyr eller standard Fortov og cykelsti
 • Vejens forløb Vejkryds og rundkørsler
 • Vejens brug
 • Vejens type eller klasse

Eleven skal senest efter undervisning i afsnit 7.3 'Hastighed ved lige afkørsler' og 7.10 'Kørsel i trafikdæmpede områder' kunne opfatte og vurdere potentielle farer ved kørsel over bump. Eleven skal senest efter uddannelsen i afsnit 7.11 "Kørsel til kryds" og afsnit 7.15 "Kørsel i rundkørsel" kunne opfatte og vurdere potentielle farer ved kørsel i henholdsvis et kryds og en rundkørsel. Senest efter lektionen i kapitel 7 "Manøvrer på vej" skal eleven kunne reagere tilstrækkeligt på de potentielle farer, der opstår i praksis.

Eleven skal senere i lektionen i afsnit 7.11 "Kørsel i kryds" og 7.10 "Kørsel i trafikkontrollerede områder" have opnået viden om fareforholdene og kunne opfatte og bedømme mulige farer ved de pågældende vejtyper. .

GRUNDREGLER FOR KØRSEL PÅ STOR KNALLERT

Anvisninger for færdslen Hovedmål

 • Færdselslovens gyldighed
 • Anvisninger for kørslen

Eleven skal kunne genkende og angive indholdet af følgende lovbestemmelser: .. 12) Færdselstavler kan være angivet på orienteringstavler. Senest efter undervisningen i afsnit 7 »Manøvrer på vej«, skal eleven kunne genkende betydningen af de anvisninger, som fremgår af afsnit 6.1.2, herunder kunne efterleve betydningen af disse.

Sikker og uhindret afvikling af færdslen Hovedmål

 • Grundregler for færdslen
 • Fare, ulempe og unødig ulempe
 • Signalgivning og brug af lys uden for lygtetændingstiden Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser
 • Fri passage for bestemte trafikarter
 • Personer og gods mv
 • Motorstop mv
 • Færdselsulykke
 • Forsikringspligt
 • Overladelse af køretøj til andre

Man må ikke hænge en slæde, trækvogn osv. bag knallerten, og man må ikke trække en person på ski, skøjter, rulleskøjter etc. under kørslen. Praktikanten skal vide, at man ved at deltage i førstehjælpskurset kan være med til at redde tilskadekomne meddeltagere i trafikken, eller at man kan reducere deres skader væsentligt efter et trafikuheld. Sker det ikke, skal den forurettede hurtigst muligt underrette politiet, ellers gøre det nødvendige for at advare andre trafikanter.

Hvis der er alvorlige kvæstelser eller dødsfald, må du ikke ændre forholdene eller fjerne beviser på ulykkesstedet.

MANØVRER PÅ VEJ

Igangsætning og standsning ved kørebanekant Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder

Placering under ligeudkørsel Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder

3) »Bred kantlinje« (Q 46-47) angiver, at der uden for linjen er plads til små knallerter, cyklister og fodgængere, mens en smal kantlinje angiver, at der normalt ikke er plads til dem, og at de derfor bruger samme. . del af kørebanen som store knallerter. 5) "Advarselslinje" (V 42) angiver, at man skal være særlig forsigtig, når man krydser linjen på grund af dårlig sigtbarhed, eller fordi man snart vil støde på en spærrelinje. 9) "Valgfri passage" (D 16) angiver, at du skal vælge, hvilken vej du vil køre forbi skiltet.

10) "Krybebane" (E 37) angiver, at du skal ind i krybebanen, hvis du kører langsommere end den hastighed, der er angivet på skiltet, og at du skal forlade krybebanen igen, hvis du kører hurtigere end den angivne hastighed.

Hastighed under ligeudkørsel Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder
 • Lovbestemmelser i øvrigt

Smalle linjer, der forårsager støj i kørselsretningen, indikerer, at der kræves særlig omhu. 34) "Jernbaneoverskæring med bomme" (A 73) advarer om overkørsel over en jernbanestrækning. 35) "Stop" (B 13) angiver, at lokomotivføreren skal standse, før han krydser jernbaneskinnerne. 36) "Afstandsmærker" (A 75) angiver afstanden til krydset over jernbanestrækningen (tredje linje). Signalet angiver, at du skal stoppe før stoplinjen eller i sikker afstand fra spor, signal eller forhindring.

40) »Lyssignal« (A 19) bruges f.eks., hvis signalet er svært at genkende. 41) »Stenskred« (A 34) angiver, at der er risiko for faldende sten på kørebanen. 42) »Sidevind« (A 95) advarer om kraftig sidevind, der især ved høj fart kan tage knallerten ud af kurs.

Vognbaneskift og sammenfletning Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold Vognbaneskift
 • Orienterings-færdigheder Vognbaneskift
 • Manøvre-færdigheder Vognbaneskift
 • Lovbestemmelser i øvrigt

14) "Ougolozi" (Q 41), der løber helt til det sted, hvor antallet af vognbaner falder, understreger reglen om baneskift. Det vil sige, at du kun må skifte vognbane, hvis det er muligt uden at forårsage fare eller unødig gener. E 16.1 angiver, at bilister skal køre efter sammenlægningsreglen ved reduktion af antallet af vognbaner.

Ved udstigning af krybekælder gælder vognbaneskiftsreglen, medmindre skilte angiver, at du skal køre efter sammenlægningsreglen.

Vending Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder
 • Lovbestemmelser i øvrigt

Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder

15) "Kyttere" (A 23) advarer mod ryttere på kørebanen, især på steder med nedsat sigtbarhed 17) "Husdyr" (A 27) advarer om daglig passage af husdyr på steder med dårligt udsyn, og at kørebanen ofte kan være glat eller være fed.. 19) "Fodgængerfelt" (E 17) opsættes umiddelbart ved fodgængerfeltet.. 20) "Skolebørnsskilt med gult blinkende lys" placeres foran eller bag køretøjer, der anvendes som skolebusser. tilsvarende for transport af børn til og fra skole. Blinkende lys advarer om, at børn kan krydse banen til og fra bussen. Se efter tegn på pludselige forhindringer under hele rejsen uden at holde øjnene på det standsede køretøj osv. at etablere, men også se fremad i din egen bane.

Se efter tegn på, at fodgængere eller andre trafikanter vil krydse vejen ind eller ud af fodgængerovergangen.

Møde Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder

Giv eventuelt efter eller stop for at lade fodgængere eller andre trafikanter krydse fodgængerfeltet, selvom der er grønt lys for de kørende. En blinkende gul diagonal pil angiver, at du straks skal bevæge dig ind i den vognbane, som pilen peger på, mens en grøn pil angiver, at bevægelse i banen er tilladt i den tilsvarende færdselsretning.

Kørsel foran eller efter andre Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder
 • Lovbestemmelser og andre forhold

På glatte eller fedtede veje og ved kørsel bagved et større køretøj, der spærrer for udsynet, øges denne risiko.

Overhaling Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder
 • Lovbestemmelser i øvrigt

Ved overhaling til højre forbi en venstresvinger er det tilladt at krydse den gennemgående kantlinje, medmindre banen til højre for kantlinjen er markeret som en speciel bane, fx med et cykelsymbol. Det er forbudt at overhale i et kryds, medmindre: .. a) flere kørebaner er reserveret til trafik i samme retning, b) du overhaler til højre forbi et køretøj, der svinger til venstre, c) krydset er udstyret med signallys eller politiet, eller

Kørsel i trafiksanerede områder Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder
 • Lovbestemmelser i øvrigt

3) »Område med fartdæmpning« (E 53) angiver, at de fartdæmpende foranstaltninger normalt ikke gør det muligt at køre hurtigere end den angivne hastighed. 8) »Opholds- og legeområde« (E 51) angiver, at kørende færdsel er underordnet i forhold til ophold og leg for voksne og børn, at kørsel normalt kun må ske med hastigheder under 15 km/t. Parkering med knallert med flere end 2 hjul er forbudt uden for de særligt afmærkede pladser.

Fremkørsel mod kryds Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder

33) »Forvarsling for stop« (UB 11,1), der anvendes i forbindelse med B 11. 34) »Dobbeltrettet cykelsti« (UB 11,2) angiver, at der på den tværgående vej er cykelsti, hvor færdsel i begge retninger er tilladt. 35) »Stop« (B 13) angiver, at man skal stoppe ved stoplinien og derefter har ubetinget vigepligt. Rødt lys betyder stop, og at man skal stoppe ved stoplinie eller i sikker afstand fra krydset, hvis der ikke er stoplinie. Eleven skal kunne genkende og angive, at man har højrevigepligt, dvs. at man skal holde tilbage for alle kørende fra højre, på steder, hvor der ikke er ubetinget vigepligt for nogen af partnerne, - dog ikke ved vognbaneskift eller sammenfletning.

Eleven skal kunne genkende og angive, at man skal give fri passage for køretøjer under udrykning.

Ligeudkørsel i kryds Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder

Kryds med dårligt overblik, hvor sidetrafikken skal prioriteres. 16) Vurder, om de, der kører fra venstre eller højre, overholder deres prioritet.

Højresving i kryds Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder

Hold øje med modkørende, der i signalkontrollerede kryds er særligt tilbøjelige til at dreje til venstre uden at holde sig tilbage.

Venstresving i kryds Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder

Se til venstre i krydset for at sikre sig, at der er fri bane til at fuldføre venstresvinget, og hvis banen er blokeret af fx holdende køretøjer, da planlægge kørslen derefter. Se efter gående, der er på vej i fodgængerfelt eller på vej over kørebanen til venstre i krydset. Se efter signallyset og eventuelle pilsignaler efter standsning for rødt.. 20) Undlade at koncentrere sig alene om signallyset ved fremkørsel for grønt, men også om færdslen i krydset, især gående, der endnu er på vej over kørebanen, eller måske vil over, selv om det er for sent, samt modkørende, som man skal holde tilbage for.

Ved placering eller kørselsretning frem mod krydsets midte vise, hvordan man vil køre forbi en modkørende, der også vil svinge til venstre.

Kørsel i rundkørsel Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder

8) "Ubetinget vigepligt" (B 11), der sammen med "Vigelinie" (S 11) ("Hajtänder") angiver, at man skal holde sig tilbage, før man kører ind i rundkørslen. 10) "Forbudt kørselsretning i rundkørsel" (D 12) placeres direkte foran rundkørslen, hvor der ikke er plads til færdselstavler i midterøen. Se efter krydsende fodgængere og venstrehåndede i rundkørslen og bedøm, om stoppestedet er stort nok til at komme ind i rundkørslen.

Hold om nødvendigt fodgængere tilbage, der krydser vejbanen ved afkørslen eller på vej mod fodgængerovergangen.

Kørsel på motorvej

Kørsel ved siden af andre Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder

Teksten BUS på en vognbane markeret med en fast kant angiver, at vognbanen kun kan benyttes af busser på vejen. 9) "Cyklister" (A 21) advarer cyklister og førere af små motorcykler på kørebanen, f.eks. efter at have gennemført en cykelsti. 11) "Sidevind" (A 95) advarer om vanskeligheder med at opretholde banen.

Se efter bilister, der lovligt passerer til højre i tæt trafik, selv på veje uden afmærkede vejbaner.

Standsning og parkering Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder
 • Lovbestemmelser i øvrigt

3) »Parkeringsbås« (T 33) kan være afmærket med hvide, ubrudte linier eller markeret ved særlig belægning og angiver, at parkering kun må ske inden for en bås. 7) »Parkering forbudt« (C 62) angiver, at parkering på kørebanen er forbudt i den side, hvor tavlen er opsat.. a) (UC 60,1) angiver, at forbuddet gælder både før og efter tavlen til nærmeste vejkryds eller næste tavle.. b) (UC 60,2) angiver, at forbuddet gælder fra tavlen og fremad til nærmeste vejkryds eller næste tavle. 13) »Parkering« (E 33) angiver, at parkering er tilladt i den vejside eller på det areal, hvor tavlen er opsat.

16) »Busholdeplads« (E 31,1-2) og »Taxiholdeplads« (E 31,3) angiver, at standsning og parkering er forbudt for andre køretøjer, herunder knallerter.

Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder
 • Lovbestemmelser i øvrigt

Standsning i mindre end 3 minutter, stop for at stå af eller på- og af- og pålæsning af varer betragtes dog ikke som parkering. Eleven skal vide, at man inden kørsel i mørke skal sikre sig, at motorcyklens lygter er korrekt tændt og korrekt placeret, som anført i afsnit 1.2.4. "Lamper, reflekser og horn".

Kørsel i tunnel

Særlige risikoforhold i trafikken

 • Særlige risikoforhold Hovedmål
  • Alkohol som ulykkes- og skadesfaktor Eleven skal have kendskab til følgende forhold
  • Narkotika og trafikfarlig medicin som ulykkes- og skadesfaktor Eleven skal have kendskab til følgende forhold
  • Hastighed som ulykkes- og skadesfaktor Eleven skal have kendskab til følgende forhold
  • Manglende brug af styrthjelm som skadesfaktor Eleven skal have kendskab til følgende forhold

Hvis du drak meget aftenen før, kan dit promille stadig være for højt til at køre bil næste dag. Kørsel med en promille på over 0,5 eller mere end 0,25 mg i timen er strafbar. Du skal forhindre andre i at køre bil, hvis de er påvirket af stoffer og/eller farlige stoffer.

For høj hastighed bidrager til cirka 1/3 af alle ulykker med store knallerter.

MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG Der undervises ikke i manøvre på køreteknisk anlæg

FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE

 • Betingelser for at få kørekort Hovedmål
  • Køreundervisning mv
  • Indstilling til køreprøve
  • Kørekortkategorier og førerret
 • Køreprøvens gennemførelse Hovedmål
  • Krav ved køreprøven
  • Teoriprøven
  • Den praktiske prøve
 • Lovbestemmelser om kørekort Hovedmål
  • Kørekortets gyldighed
  • Inddragelse og generhvervelse/gengivelse af kørekort Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser

Hvis navnet er ændret, og dette navn ikke fremgår af ovennævnte dokumenter, skal navneændringen dokumenteres ved indsendelse af vielsesattest, navneattest eller dokumentation til anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregistret. Bilen, som skal være udstyret med radioanlæg, stilles til rådighed af og føres af en kørelærer godkendt til kategori AM, stor knallert. Som led i prøvestedets kvalitetssikring af den praktiske prøve kan en ekstra prøveekspert møde op til prøven efter forudgående orientering fra kørelæreren.

Hvis navnet er ændret, og dette navn ikke fremgår af ovenstående dokumenter, skal navneændringen dokumenteres ved indsendelse af vielsesattest, navneattest eller dokumentation til anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregistret.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Det er et tydeligt udtryk for, hvordan nogle udøvere og deres forældre ved indgangen til idrætsklasserne oplever, at hvis aftalen misligholdes på det sportslige felt, så er eleven