• Ingen resultater fundet

Bekendtgørelse om undervisningsplan for ... - Retsinformation

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2023

Del "Bekendtgørelse om undervisningsplan for ... - Retsinformation"

Copied!
159
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

INDLEDNING

Systematikken i undervisningsplanen

I teorieksamen skal eleven kunne 'angive betydningen' af fx vejafmærkning ved at finde de rigtige svar ud fra forskellige mulige svar ud fra situationer i billeder. I den praktiske prøve skal eleven fx kunne 'genkende' vejafmærkninger i en trafiksituation og opfatte deres betydning.

Præstationskravenes anvendelse

Desuden er en skarp skelnen mellem teori og praksis mindre passende, fordi en del af den praktiske uddannelse (dvs. at lære praktiske færdigheder) meget vel kan læres i et teoriklasseværelse med de rigtige værktøjer, og en del af teoriundervisningen, det vil sige at lære praktiske færdigheder kan nemt læres i et teoriklasselokale med de rigtige værktøjer. Undervisning i teoretiske fag kan med fordel overføres ved praktiske øvelser i trafikken. Den praktiske kørsel (dvs. manøvrer på lukket træningsareal, manøvrer på vej og øvelser i køreteknisk udstyr) og motorcykelkøreprøven skal gennemføres på den motorcykelstørrelse, der overholder bestemmelserne for kategori A1, A2 eller A, som f.eks. anført i kørekortafgørelsen med tilhørende bilag, tilhørende det kørekort, som køreuddannelsen følges for.

MOTORCYKLENS INDRETNING, UDSTYR, BETJENING OG DOKUMENTER SAMT PER- SONLIGT UDSTYR

 • Betjeningsudstyr og instrumenter Hovedmål
  • Betjeningsudstyr
  • Instrumenter og kontroludstyr
  • Motor, tænding og gashåndtag
  • Kobling
  • Gear
  • Styreapparat
  • Bremser
 • Lovbestemmelser om motorcyklens indretning og udstyr mv
  • Førerens og ejerens ansvar
  • Styreapparat
  • Bremser
  • Lygter, reflekser og horn
  • Motor og udstødningssystem samt transmission
  • Energi- og miljørigtig kørsel
  • Bærende dele
  • Stel mv
  • Særligt udstyr
  • Sidevogn
  • Påhængskøretøj
  • Særlige køretøjer
 • Personligt udstyr Hovedmål
  • Udstyr og beklædning
 • Køretøjets dokumenter Hovedmål
  • Registreringsattest mv

En motorcykel skal være udstyret med en driftsbremse, opdelt i to uafhængige bremsesystemer, der som minimum virker på hvert hjul separat. Nær- og fjernlys på en motorcykel og sidevogn skal have samme farve og intensitet.

MANØVRER PÅ LUKKET ØVELSESPLADS

 • Forberedelse til kørsel Hovedmål
  • Personligt udstyr
  • Motorcyklens udstyr
 • Håndtering af motorcyklen Hovedmål
  • Trække motorcyklen
  • Korrekt siddestilling mv
 • Start af motor og koblingsbetjening Hovedmål
  • Start og stop af motor
  • Fornemme koblingspunkt
 • Igangsætning og standsning
  • Igangsætning og standsning på plan vej
  • Igangsætning med aktiveret fodbremse
 • Langsom kørsel ligeud og i cirkler Hovedmål
  • Ligeudkørsel
  • Kørsel i cirkel og i 8-tal
 • Igangsætning, balance, bremsning, standsning samt styring i cirkelbaner Hovedmål
  • Igangsætning i cirkelbane og standsning
  • U-vending
  • Trække motorcyklen og langsom slalomkørsel Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold
 • Kørsel i sving med kropshældning Hovedmål
  • Kørsel i cirkel og slalom
 • Bremsning ved moderate hastigheder Hovedmål
  • Brug af håndbremse og fodbremse hver for sig Eleven skal ved øvelse opnå færdighed i følgende forhold
  • Brug af begge bremser samtidig
 • Kombineret bremse- og undvigemanøvre Hovedmål
  • Bremse- og undvigemanøvre
 • Undvigemanøvre med kontra styring Hovedmål
  • Undvigemanøvre
 • Højresving om hjørner
  • Højresving uden standsning
  • Højresving med standsning

Eleven skal lære at sætte i gang, bremse efter opretning i sving, standse i balance samt udføre U-vending. Øvelsen gennemføres som angivet i Fig. 4. Eleven skal lære at tilpasse hastighed og styring til ligeudkørsel med skarpe højresving.

KØRETØJERS MANØVRE-EGENSKABER

Generelt om manøvre-egenskaber Hovedmål

 • Fartegenskaber
 • Styreegenskaber
 • Førerens orienteringsvilkår

Forskellige køretøjers manøvre-egenskaber Hovedmål

 • Person- og varebiler
 • Lastbiler, herunder busser Lastbilers fartegenskaber
 • Biler med påhængskøretøj
 • Traktorer, herunder motorredskaber Traktorers fartegenskaber
 • Motorcykler
 • Knallerter
 • Cykler

Eleven skal kunne opfatte og bedømme faremuligheder ved fartegenskaber hos biler med påhængskøretøj og reagere hensigtsmæssigt over for dem på samme måde som ved lastbiler. Den mindre retningsstabilitet ved motorcykel med sidevogn, fx ved møde i vejsving og ved kørsel i vejkryds.

TRAFIKANTADFÆRD

 • Opfattelse og reaktion Hovedmål
  • Motorcyklistens vigtigste opgaver
  • Reaktionstiden
  • Opfattelses- og reaktionsevnens begrænsning Eleven skal have kendskab til følgende forhold
  • Forbedring af opfattelses- og reaktionsevnen Eleven skal kunne angive indholdet af følgende forhold
  • Mobiltelefoners indvirkning på opfattelses- og reaktionsevnen Eleven skal kunne angive indholdet af følgende forhold
  • Uopmærksomhed og distraktion
 • Syn og bevægelse Hovedmål
  • Synsretning og bevægelsesretning Eleven skal have kendskab til følgende forhold
 • Bedømmelse af afstand og hastighed Hovedmål
  • Bedømmelse af afstand
  • Bedømmelse af egen hastighed
  • Bedømmelse af andres hastighed
 • Lovbestemmelser om køreevne og helbred Hovedmål
  • Narkotika
  • Sygdom, medicin, træthed og lignende
 • Andre trafikanters adfærd Hovedmål
  • Ulykker, alder og trafikantart
  • Aldersbetingede vanskeligheder
 • Bedømmelse af andre trafikanter Hovedmål
  • Kendetegn på alder, opmærksomhed og hensigt
  • Særlig udsatte trafikanters typiske fejl
 • Egne holdninger og egen adfærd Hovedmål
  • Holdninger
  • Adfærd
  • Egne kørselskompetencer
  • Risikoblindhed

Det er forbudt at betro en motorcykel til en person, der har indtaget så meget alkohol, at den pågældende ikke kan betjene motorcyklen sikkert. Man skal aldrig føle sig fristet eller lade sig provokere til at begå uansvarlige handlinger. Du overser andre risici, såsom at være for træt eller køre for længe til at køre sikkert.

VEJFORHOLD

Vejenes sikkerhedsmæssige udformning Hovedmål

 • Grænser for vejes sikkerhed
 • Benyttelse af vejene

Risikoforhold ved vejene Hovedmål

 • Kendetegn på risikoforhold
 • Vejens omgivelser Tættere bebygget område
 • Vejens udstyr eller standard Fortov og cykelsti
 • Vejens forløb Vejkryds og rundkørsler
 • Vejens brug
 • Vejens type eller klasse

Senest efter undervisningen i afsnit 7.3 "Hastighed ved lige afkørsel" og 7.10 "Kørsel i trafikkontrollerede områder" skal eleven kunne opfatte og vurdere potentielle farer ved kørsel over bump. Senest efter undervisningen i afsnit 7.19 "Mørkekørsel og i det tidsrum, hvor lyset generelt er tændt" skal eleven kunne opfatte og vurdere potentielle farer ved kørsel i mørke. Senest efter anvisningen i afsnit 7.11 "Køre til kryds" og afsnit 7.15 "Kørsel i rundkørsel". eleven skal kunne observere og vurdere potentielle farer ved kørsel i henholdsvis kryds og rundkørsler.

GRUNDREGLER FOR KØRSEL PÅ MOTORCYKEL

Anvisninger for færdslen Hovedmål

 • Færdselslovens gyldighed
 • Anvisninger for kørslen
 • Kørekortkategorier og førerret

Eleven skal kunne give udtryk for det indhold, at motorcykelkortet giver ret til at føre følgende køretøjer:. Der gælder særlige alderskrav for personer, der er ansatte, rekrutter eller frivillige i forsvaret, hjemmeværnet eller statens redningsberedskab samt mekanikere, mekanikerlærlinge eller lignende. A på motorcykel, kategori A. 15) Der gælder særlige alderskrav for personer, der er ansatte, rekrutter eller frivillige i forsvaret, hjemmeværnet eller statens redningstjeneste, samt mekanikere, mekanikerlærlinge eller lignende.

Sikker og uhindret afvikling af færdslen Hovedmål

 • Grundregler for færdslen
 • Fare, ulempe og unødig ulempe
 • Signalgivning
 • Tegngivning
 • Brug af lys
 • Fri passage for bestemte trafikarter
 • Personer og gods mv
 • Motorstop mv
 • Færdselsulykke
 • Forsikringspligt
 • Overladelse af køretøj til andre

Føre- ren har ansvaret for, at passagerer, der er fyldt 8 år, men endnu ikke 15 år, anvender styrthjelm. Kan dette ikke ske, skal den pågældende snarest underrette politiet og i øvrigt foretage, hvad der er nødvendigt for at advare andre trafikanter. Man skal straks standse og hjælpe tilskadekomne, hvis man med eller uden egen skyld bliver indblandet i en færdselsulykke, og man skal efter anmodning oplyse navn og adresse til andre, der er indblandet i ulykken.

MANØVRER PÅ VEJ

Igangsætning og standsning ved kørebanekant Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder
 • Lovbestemmelser og forhold

Placering under ligeudkørsel Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder
 • Lovbestemmelser i øvrigt

9) "Valgfri passage" (D 16) angiver, at du skal vælge, hvilken side du vil køre forbi skiltet. 10) "Crawler track" (E 37) angiver, at du skal ind på crawl-banen, hvis du kører langsommere end den hastighed, der er angivet på skiltet, og at du skal forlade crawl-banen, hvis du kører hurtigere end den angivne hastighed. Placeres den yderst til højre på vejen, øges risikoen for at blive overset eller forvekslet med en knallert.

Hastighed under ligeudkørsel Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder
 • Lovbestemmelser i øvrigt

Smalle linjer, der forårsager støj i kørselsretningen, indikerer, at der kræves særlig omhu. Signalet angiver, at du skal stoppe før stoplinjen eller i sikker afstand fra spor, signal eller forhindring. 40) "Fodgængerfelt" (A 17) advarer om et fodgængerfelt foran dig 41) "Lyssignal" (A 19) bruges f.eks., hvor signalet er svært at genkende. 42) "Stenskred" (A 34) advarer om, at der er risiko for nedfaldende sten på kørebanen.

Vognbaneskift og sammenfletning Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold Vognbaneskift
 • Orienterings-færdigheder Vognbaneskift
 • Manøvre-færdigheder Vognbaneskift
 • Lovbestemmelser i øvrigt

Eleven skal også sætte sig ind i afmærkning på kørebane og færdselstavler, som er vigtige ved vognbaneskift og sammenlægning. 13) "Pile til vognbaneskift" (R 15) betyder, at du hurtigst muligt skal skifte til den vognbane, der er angivet med pilene. Ved udstigning af krybekælderen gælder vognbaneskiftsreglen, medmindre skilte angiver, at der skal køres efter sammenlægningsreglen.

Vending Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder
 • Lovbestemmelser i øvrigt

Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder

11) "Cyklister" (A 21) advarer om, at cyklister og motorcyklister færdes på kørebanen eller krydser den. 12) "Børn" (A 22) advarer børn i nærheden af ​​skoler, fritidshjem, legepladser og lignende steder. 13) "Kyttere" (A 23) advarer ryttere på kørebanen, især på steder med nedsat sigtbarhed . 15) "Dyr" (A 27) advarer om daglig krydsning af dyr på steder med dårligt udsyn, og at vejen ofte kan være glat eller fedtet.. 17) "Fodgængerfelt" (E 17) placeres umiddelbart i fodgængerfelt. 18) »Skolebørnsskilt med gule blinklys' er placeret foran og bagpå køretøjer, der anvendes som skolebusser eller lignende til transport af børn til og fra skole. Se efter tegn på uventede forhindringer under hele køreturen uden kun at rette blikket mod det standsede køretøj osv., men se også fremad i din vognbane.

Møde Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder
 • Lovbestemmelser i øvrigt

Giv eventuelt efter eller stop for at lade fodgængere eller andre trafikanter krydse fodgængerfeltet, selvom der er grønt lys for de kørende. En blinkende gul diagonal pil angiver, at du straks skal bevæge dig ind i den vognbane, som pilen peger på, mens en grøn pil angiver, at bevægelse i banen er tilladt i den tilsvarende færdselsretning.

Kørsel foran eller efter andre Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder
 • Lovbestemmelser og andre forhold

For at undgå unødvendig acceleration og opbremsning kan afstanden med fordel øges for at reducere energiforbruget.

Overhaling Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder
 • Lovbestemmelser i øvrigt

Sænk eventuelt hastigheden og stop eventuelt, hvis den forankørende bremser eller stopper. Ved overhaling til højre forbi en venstresvinger er det tilladt at krydse en ubrudt kantlinje, medmindre banen til højre for kantlinjen er markeret som en speciel vejbane, fx med et cykelsymbol. Det er forbudt at overhale i et kryds, medmindre: .. a) der er flere kørebaner reserveret til trafik i samme retning, b) du overhaler i højre side forbi et køretøj, der drejer til venstre, c) krydset er trafikreguleret. lys eller politiet, eller .

Kørsel i trafiksanerede områder Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder
 • Lovbestemmelser i øvrigt

3) "Områder med hastighedsreduktion" (E 53) angiver, at de hastighedsdæmpende foranstaltninger normalt ikke gør det muligt at køre hurtigere end den angivne hastighed. 10) "Opholds- og legeområde" (E 51) angiver, at kørende færdsel er underordnet ophold og leg for voksne og børn, at kørsel normalt kun må foregå ved hastigheder under 15 km/t. Parkering af motorcykler med mere end 2 hjul er forbudt uden for de særligt afmærkede pladser.

Fremkørsel mod kryds Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvrefærdigheder

Man skal så vidt muligt undgå at standse på selve marken.. 24) "Farligt kryds" (A 11) angiver, at den krydsende trafik har ubetinget vigepligt, men ofte også et dårligt overblik, og at man derfor skal køre med øget opmærksomhed på trafikken i krydset. Rødt lys betyder stop og at man skal standse ved en stoplinje eller i sikker afstand fra krydset, hvis der ikke er stoplinje. Eleven skal kunne genkende og angive, at du skal give fri passage for køretøjer under en nødsituation.

Ligeudkørsel i kryds Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder

Stop om nødvendigt for fodgængere, der krydser vejen, selvom de kører over for rødt. Kør derefter i højre side, drej også til venstre foran motorcyklisten eller fortsæt ligeud. Kryds med dårligt spejl, hvor trafik fra sideveje er vigepligt.

Højresving i kryds Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder

Vær opmærksom på modkørende, der ønsker at dreje til venstre i krydset og vurder, om de holder tilbage. Hold øje med fodgængere, der kommer ind på fodgængerovergangen eller krydser vejbanen til højre i krydset.

Venstresving i kryds Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder

Kig til venstre i krydset for at sikre dig, at der er fri vognbane for at gennemføre venstresvinget, og hvis banen er spærret af f.eks. standsede køretøjer, planlæg din rejse i overensstemmelse hermed. Kryds, hvor krydsende trafik har ubetinget vigepligt, samt T-kryds ved drejning på sidevej 18) Kør langsomt mod midten af ​​krydset og vent på, at den modkørende bliver længe nok, inden du afslutter venstresvinget. et vejkryds, når man drejer fra en sidevej. Hold om nødvendigt tilbage for fodgængere eller andre trafikanter, der nærmer sig rødt lys.

Kørsel i rundkørsel Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder

7) »Ubetinget vigepligt« (B 11), der sammen med »Vigelinje« (S 11) (»Hajtænder«) angiver, at man skal holde tilbage for kørende før indkørsel i rundkørsel. Om nødvendigt holde tilbage for gående, der krydser kørebanen ved udkørslen, eller som er på vej ud i fodgængerfelt. Om nødvendigt holde tilbage for gående, der krydser kørebanen ved udkørslen, eller som er på vej ud i fodgængerfelt.

Kørsel på motorvej

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder
 • Lovbestemmelser i øvrigt
 • Kørsel på motortrafikvej

Eleven skal endvidere stifte bekendtskab med vejafmærkning og færdselstavler samt lovbestemmelser, der har betydning ved kørsel på motorvej. Kørsel på motorvejen er obligatorisk, med en dobbelt lektion, der tillader både til og fra motorvejen og kørsel på motorvejen. Ved kørsel på motorvej skal eleven have kendskab til regler, vejafmærkninger og forhold på samme måde som ved kørsel på motorvej eller vej uden for mere bebyggede områder.

Kørsel ved siden af andre Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder

6) »Cykelsymbol« (V 41) angiver, at cyklister og førere af små knallerter skal benytte den pågældende del af vejen. 8) »Cyklister« (A 21) advarer om cyklister og førere af små knallerter på kørebanen, fx efter ophør af en cykelsti. Se efter tegn på, at kørende lidt fremme i vognbanen ved siden af, især cyklister og knallertkørere, vil skifte vognbane eller svinge til venstre ind foran motorcyklen i vejkryds.

Standsning og parkering Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder
 • Lovbestemmelser i øvrigt

7) "Standsning forbudt" (C 61) angiver, at standsning på kørebanen er forbudt på den side, hvor skiltet er anbragt, medmindre standsningen er af hensyn til den øvrige trafik. 14) "Parkering" (E 33) angiver, at parkering er tilladt i vejsiden eller i det område, hvor tavlen er opsat. 17) "Busstoppested" (E 31.1-2) og "Taxaholdeplads" (E 31.3) angiver, at standsning og parkering er forbudt for andre køretøjer, herunder motorcykler.

Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder
 • Lovbestemmelser i øvrigt

For høj hastighed i forhold til sigtbarhedsforhold og belysning, herunder begrænset lysstråle fra eget køretøj. Eleven skal kunne opfatte og bedømme potentielle farer i mørke, som nævnt under individuelle manøvrer i dagslys, og reagere hensigtsmæssigt på dem, men i øvrigt køre med øget opmærksomhed på potentielle faresignaler under hensyntagen til de nedsatte orienteringsforhold. Eleven skal inden kørsel i mørke sikre sig, at motorcyklens lygter er korrekt tændt og korrekt placeret som anført i afsnit 1.2.4. "Lamper, reflekser og horn".

Kørsel i tunnel Hovedmål

 • Kendskab til ulykker
 • Kendskab til risikoforhold
 • Orienterings-færdigheder
 • Manøvre-færdigheder

Hvis du ikke har behov for at køre i en tunnel, bør du lære praktiske færdigheder i tunnelkørsel i et teoretisk klasseværelse. Kører for hurtigt ind i tunnelen, så synet ikke når at vænne sig til de ændrede lysforhold.

Særlige risikoforhold i trafikken

 • Særlige risikoforhold Hovedmål
  • Alkohol som ulykkes- og skadesfaktor Eleven skal have kendskab til følgende forhold
  • Narkotika som ulykkes- og skadesfaktor Eleven skal have kendskab til følgende forhold
  • Hastighed som ulykkes- og skadesfaktor Eleven skal have kendskab til følgende forhold
 • Egne holdninger og adfærd Hovedmål
  • Opmærksomhed
  • Adfærd over for andre
  • Egne kørselskompetencer

Eleven skal have udviklet evne og vilje til at tage ansvar, tage nødvendige forholdsregler i trafikken og til at samarbejde med andre. Man skal til stadighed være opmærksom på trafikken foran, til siderne og bagude samt tillige være forudseende, så man er opmærksom på, hvordan trafikken vil udvikle sig nogle sekunder frem i tiden. Man skal hjælpe andre trafikanter, der tilsyneladende har vanskeligheder med at finde vej, fx ved at lade dem skifte vognbane eller ændre placering i/ved kryds, også selv om det er dem, der har forpligtelserne.

MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG

 • Vejgreb og belæsning Hovedmål
  • Vejgrebets betydning
  • Belæsning, dæktype, dæktryk og slidbanemønster
 • Hastighed, bremselængde og vejgrebets udnyttelse Hovedmål
  • Bevægelsesenergi og hastighed
  • Bremselængder
  • Bremsning under ligeudkørsel
  • Vejgrebets udnyttelse
 • Kørsel i sving med kropshældning Hovedmål
  • Motorcyklens fysiske påvirkninger
  • Slalomkørsel og kontra styring
  • Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning
  • Bremsning med undvigemanøvre
 • Forholdsregler ved udskridning og slingrende kørsel Hovedmål
  • Baghjulsudskridning
  • Rystelser og svingninger i motorcyklen Eleven skal have kendskab til følgende forhold
 • Manøvreprøver Hovedmål
  • Manøvreprøver
 • Kørsel med sidevogn Hovedmål
  • Kørsel i 8-tal og slalom
  • Acceleration og bremsning
  • Kørsel i cirkel med løft af sidevognshjul
  • Svingning til højre og venstre

Eleven skal lære, at vejgreb er nødvendigt for udførelse af enhver manøvre, og at vejgreb ændres med vej- og dæktype. Eleven skal lære at styre motorcyklen i sving (den ideelle linje) med og uden passagerer samt slalom og kontrastyring i undvigemanøvrer. Eleven skal lære at mestre at trække motorcyklen, at køre langsom slalom og at køre i halvcirkel.

FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE

 • Betingelser for at få kørekort Hovedmål
  • Køreundervisning mv
  • Indstilling til køreprøve
 • Køreprøvens gennemførelse Hovedmål
  • Krav ved køreprøven
  • Teoriprøven
  • Den praktiske prøve
 • Lovbestemmelser om kørekort Hovedmål
  • Kørekortets gyldighed
  • Inddragelse og generhvervelse/gengivelse af kørekort Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser

Eleven skal være bekendt med nedenstående retningslinjer for teoriprøven og skal have tilegnet sig kendskab til prøveforholdene under evalueringseksamen i køreskolen. I forbindelse med teststedets kvalitetssikring af den praktiske prøve kan en ekstra testekspert deltage i prøven efter forudgående briefing af kørelæreren. Ansøgere, der ikke har bestået, skal angive, hvilke færdighedskrav i studieordningen der ikke er tilfredsstillende opfyldt.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

opfattelse af ordet ´snak`, skal jeg ikke kunne sige. Jeg har valgt at strukturere interviewene meget åbent, for at give plads til at interviewene kunne udvikle sig i alle mulige

Undervisningsministeren kan efter indstilling fra et eller flere regionsråd og efter høring af den enkelte institution midlertidigt fastlægge et kapacitetsloft for en eller flere

Spørgsmål 5: Udviklingsministeren bedes redegøre for ændringer siden 2000 i OECD‑DAC’s regler om opgørelse af bistand samt hvilken betydning, de har haft for opgørelsen af dansk

Menigt personel udgør det militære manuelle niveau og består af korporaler, konstabelgruppen, konstabelelever, værnepligtige menige samt frivillige menige i hjemmeværnet.. grad,

Blandt de medlemmer af bestyrelsen, som udpeges af Rådet for Menneskerettigheder, skal mindst ét medlem have tilknytning til en organisation, der beskæftiger sig med områder af

Landbrugsstyrelsen kan efter denne bekendtgørelse yde slagtepræmie til producenter af kvier, tyre og stude ved slagtning på eksportautoriserede slagterier, eller godkendte slagtesteder