• Ingen resultater fundet

Årsberetning 2015 - FIU

N/A
N/A
Info
Hent
Protected

Academic year: 2024

Del "Årsberetning 2015 - FIU"

Copied!
32
0
0

Indlæser.... (se fuldtekst nu)

Hele teksten

Derfor er det enormt vigtigt, at vi er gode til at lytte til de tillids- valgte. Samtidig var der yderligere plads til at udvikle et helt nyt uopdyrket område inden for FIU, nemlig CSR – også kaldet virksomhedens samfundsansvar. På det kommunale og regionale område er stigningen i AKUT-bidrag aftalt til at følge lønstigningerne, og de har derfor ikke væ- ret så høje de seneste år.

Allerede primo 2015 blev der udarbejdet et fælles grundlag for en indstilling til LO-kongressen i 2015, som skal opgradere det eksisterende FIU-samarbejde. Samtidig var der yderligere plads til udvikling af et helt nyt udyrket område inden for FIU, nemlig virksomhedernes sociale ansvar - også kaldet virksomhedernes sociale ansvar. Endelig blev projektet i starten af ​​sommerferien godkendt i en skriftlig høring, som gav midlerne til at starte og implementere udviklingen af ​​TR-aftalefunktionen i FIUSYS Light.

Projektet om kønsbalance i arbejdsfunktioner omhandlede udvikling af en vejledning til at skabe kønsbalance på arbejdspladsen. I 2016 har undervisningsaktiviteterne fokus på repræsentanternes faglighed og deres evne til at omsætte læring til handling. Nyvalg af A/S-medlemmer Projektet handlede om, at der er et enormt uudnyttet potentiale for, at fagbevægelsen kan vælge flere LO-tillidsrepræsentanter som medarbejdervalgte rådmænd.

Projektet handlede derfor om – i tæt samarbejde med fagforeningerne og CO-branchen – at inspirere tillidsrepræsentanterne i så mange virksomheder som muligt til at stille op som medarbejderrepræsentanter.

Videreudvikling af it-platformen

Målrettede uddannelsesplaner

Implementering i flere forbund

Fælles støtte til forbundenes implementeringsproces

FIU-it i 2015

Kursusadministration

Kompetenceafklaring for tillidsvalgte

Kursuskatalog

I 2015 er processen med at fastlægge behov og ønsker til et gennemgribende fornyet og væsentligt mere moderne, enklere og mere brugervenligt kursuskatalog foregået mellem forbund, skoler og FIU-IT, som skal invitere til optagelse i FIU-aktiviteter. Forbundene og skolerne blev præsenteret for forskellige designforslag i 2015, hvilket førte til et nyt generelt designforslag med opbakning fra alle sider. I slutningen af ​​2015 startede arbejdet med implementeringen af ​​det nye design af FIU.dk, som forventes at gå i gang med arbejdet den 2.

Brugervenlighed

Kommunikation og dialog

FIU-aktiviteter i tal

Der er således sket en lille stigning for andet år i træk efter 3 års faldende tendens i antal deltageruger, hvor der fra 2010 til 2013 var et fald på i alt 15 procent. I 2015 er delta- gerantallet steget med 3,5 procent, og de to kurver i figur 5.1 har således begge fået et hak opad. 25.000 forskellige personer på kur- sus årligt i løbet af de sidste 5 år, så FIU’s kontakt med de tillidsvalgte har i de sene- ste år været rimeligt stabil.

Generelt viser udviklingen over de sidste 25 år et fald i deltager uger, mens der i de seneste 10 år er sket en stigning i antallet af forskellige deltagende personer. Af disse dagmøder udgør korte dagmøder på under 4 timer (½ dag) nogenlunde den samme andel som i 2014, hvorimod der er kommet en del flere arrangementer med en hel dags varighed. Ellers ligner fordelingen i kur- susvarighed i 2015 nogenlunde de foregå- ende år på den måde, at der er en generel udvikling henimod aktiviteter med kortere varighed.

Gennem de sidste 5 år er det især to- og tredageskurser, der har den største vægt i FIU, hvor de udgør mellem 45 og 50 pro- cent af kursusaktiviteten målt i deltager-.

Tillidshverv, køn og alder

Sådan har det været de seneste år og det skyldes de mange kvindelige tillidsrepræsentanter i HK og FOA og disse foreningers relativt høje kursusaktivitet. Gennemsnitsalderen for både kvinder og mænd er steget støt de seneste år, og det kan ikke overvurderes, hvor alvorligt denne udfordring skal tages af os som handelsbevægelse.

Aktivitet pr. forbund

Tværfaglige aktiviteter

FIU-indtægter

Det blev aftalt med LO's forbund, at henholdsvis 36,25 og 37,75 øre skal gå forholdsmæssigt til oplysnings- og uddannelsesformål for folkevalgte (FIU), og at henholdsvis 3,75 og 4,25 øre skal gå til samarbejde - og konfliktløsningssystemet på hovedorganisationsniveau (LO). ). Denne rapport omhandler udelukkende den primære del af bidragene til FIU, mens den resterende del af bidragene indgår i LO's regnskab. På det private arbejdsmarked har det de seneste år været en prioritet, at bidragene til DA/LO Udviklingsfond stiger, så bidragene i højere grad stemmer overens med behovet for information og uddannelse af fortrolige.

På det kommunale og regionale område er forhøjelsen af ​​AKUT-bidrag aftalt at følge lønstigningerne, og den har ikke været så høj på det offentlige område de seneste år. I det statslige og andre virksomheder, der ikke bidrager med overenskomstaftalt støtte til uddannelse af butiksledere, beregnes betalingen efter en internt aftalt takst på 350 kr. De seneste 4 år tilskud fra arbejdsgiver til dækning af løntab. ikke med i beregningen, da - for kun omkring 13,6 mio.

Opdelingen er nu, at det private arbejdsmarked betaler 69 procent af indkomsten til FIU, og det offentlige betaler de resterende 31 procent. Den afgørende faktor for indkomststigningen er de aftalte stigninger i pengebeløbet ved hver overenskomstforhandling de seneste ti år. På det private arbejdsmarked har der været en stigning på 30 procent de seneste ni år, 24 procent på AKUT-området og 27 procent på det statslige område.

Mere detaljeret

Den efterjusteres nu hvert halve år med en procentsats, der afhænger af lønstigningen og det aftalte pengebeløb til udviklingsfonden.

Tiltrædelser

Det offentliges bidrag

Afregning af private bidrag

Fællesskabets udgifter

Den samlede fordeling af VVM's udgifter fremgår af tabel 7.1, hvor 93 procent anvendes til foreningernes kursusvirksomhed og 7 procent bruges til VVM-fællesskabets udviklingsarbejde, IT-drift og administration. Figur 7.2 viser fordelingen af ​​udgifter i fællesskabet, hvor administration og IT - som styres i LO - udgør ca. Det er lidt højere end sidste år, hvilket primært skyldes ekstraordinære udgifter til løn i FIU-sekretariatet.

Udviklingsaktiviteterne har varieret gennem årene afhængig af de økonomiske muligheder og fordeling af FIU-midler mellem foreningerne og fællesskabet. Posten LO-skolen går til støtte for morgensang og biblioteket samt faglige og kulturelle fællesarrangementer på skolen. Forskellen mellem budget og regnskab skyldes, at der var et positivt højt aktivitetsniveau i udviklingsarbejdet.

FIU Udviklingsenheden, der støtter tværfagligt udviklingsarbejde, opererer efter en driftsoverenskomst med erhvervsskolefonden. Aftalen dækker alle omkostninger og faciliteter for 2 medarbejdere og deres kontor på erhvervsskolen. Underskuddet i forhold til budgettet skyldes, at budgettet dels ikke indeholder merudgifter i forbindelse med personaleudskiftning på FIU-sekretariatet og dels lønandelen for ledere på de to områder.

Reservationer til udvikling

FIU-fonden

Forbundenes udgifter til FIU

Som tidligere år har en række foreninger suppleret FIU's indtægter med egne midler. Samlet set er det især de fire største forbund, der får mest, da de tilsammen brugte 47,7 mio. Tabel 8.2 viser deres dækningsgrad for FIU-indkomst i forhold til kursusudgifter de seneste år.

Årsopgørelsen

Selv i 2015 havde serviceforeningen ubrugte midler, hvilket ikke var tilfældet tidligere år. Danske Jernbaner har i 2015 ingen ubrugte midler efter afregning af året, hvilket er positivt og er en ændring i forhold til tidligere år. Også Malerforeningen i Danmark har ubrugte midler fra 2015 og lidt mindre forbrug end i 2014, hvor det nærmest var en balance.

Fødevareforbundet NNF har i de 2 foregående år ikke brugt alle deres midler, hvilket også var tilfældet i 2015. De anslåede indtægter på statsområdet i 2015 er ligesom 2014 blevet opgjort på den måde, at de internt aftalte 350 kr. Endelig betales der et bidrag til FIU- fællesskabet for disse medlemmer på 7 procent af de 350 kr., svarende til 24,50 kr.

Dette afsnits opgørelser om forbundsfolkenes indtægter/udgifter indeholder således stadig noget af det, man kan kalde fiktive beløb, men dette er stadig nødvendigt, så længe arealet for statsansatte mv.

Udgifter mere konkret

Samlet set er forbunds udgifter til FIU-aktiviteter steget med 4 procent i forhold til sidste år, hvilket ikke helt svarer til stigningen i kursusaktiviteten på kun 1,5 procent.

Referencer

RELATEREDE DOKUMENTER

Dette kommer blandt andet til udtryk gen- nem et fokus på de norske reaktioner på angrebet, hvor flere af journalisterne positi- onerer både sig selv og deres forventede se-

de grafiske gen- givelser af sprog og tal, og deres historie – er af fundamental erken- delsesinteresse, både i og omkring forfatterens historievidenskabeli- ge felt, men også uden

burde tage lidt flere flygtninge, end tilfældet er i dag, hvis de vil være en del af det internationale samfund, og der- med også bære deres del af de byrder, som