• Ingen resultater fundet

6 Brugerpræferencer

6.2 Metode

Undersøgelsen er inddelt i en kvalitativ interviewbaseret forfase og en kvantitativ spørgeskemabaseret trade-off analyse, som er udført af Marketminds fra august til december 2019.

6.2.1 Kvalitativ forfase

Den kvalitative forfase er udført ved dybdegående interviews i

respondenternes hjem i september 2019. Alle respondenter er husejere der opvarmer deres bolig med naturgas. Følgende er ca. ligeligt fordelt mellem respondenterne:

1) Naturgasforbrugere som i øjeblikket overvejer at skifte naturgas ud med anden varmekilde

2) Naturgasforbrugere som har et mindst 12 år gammelt naturgasfyr, men som ikke på nuværende tidspunkt overvejer anden varmekilde 3) Naturgasforbrugere som inden for de seneste to år har afviklet

gammel naturgas fyr og valgt ny* varmekilde (*kan være naturgas igen).

Formålet med de dybdegående interviews var at forbedre design og spørgeramme for den kvantitative trade-off analyse ved bl.a. at øge forståelsen af den føromtalte træghed og de faktorer der kan forventes at påvirke naturgasforbrugerens præferencer i skift og valg af varmekilde.

Undersøgelsen forsøgte således at få indblik i:

• den enkeltes kendskab til forskellige varmekilder,

• overvejelser omkring alternativer til naturgas,

• beslutningsproces,

• hvem der influerer respondentens beslutning om skift af varmekilde osv. – herunder at belyse de termer, som målgruppen anvender.

• motiver og barrierer ift. skift fra naturgas

67 | Roadmap for udfasning af naturgas til rumvarme - 09-09-2011

Forfasen gjorde det også muligt at fremvise forslag til alternative løsninger (billeder/beskrivelser) for herigennem at belyse, om og hvordan et øget vidensniveau kan påvirke beslutningsprocessen om at skifte væk fra naturgas.

Interviewene blev gennemført i respondenternes hjem, hvor det er mest sandsynligt at man som forbruger gør sig tanker om valg af varmekilde og hvor det var muligt at se på det eksisterende fyr og adressere eventuelle fysiske barrierer for alternative varmekilder (fx pladsmangel).

6.2.2 Kvantitativ trade-off analyse

Der er gennemført 1061 online spørgeskemainterviews af 15 minutters varighed indsamlet gennem flere paneler i Danmark i uge 46-48 2019. Data er efterfølgende vejet så det er repræsentativt for de danske husstande i

målgruppen. Målgruppen er personer som bor (er CPR tilmeldt) i ejer- parcel/stuehuse eller -rækkehuse der opvarmes med naturgas.

Spørgeskemaet er indledt med en række spørgsmål der er med til at beskrive stikprøven, fx køn, alder, geografisk placering af bolig, antal personer i husstanden, boligtype (parcelhus/stuehus/gård, rækkehus eller lejlighed), alder på naturgasfyret, hvornår udskiftning forventes, mm.

Træghed/inerti (herefter omtalt som ’omstillingsparathed’) mod at skifte varmeforsyning er behandlet ved at inkludere faktorer der medvirker til inerti, dvs. der er afgørende for, at man ikke handler ud fra sine angivne

præferencer, såsom:

• respondentens økonomiske råderum (om man har mulighed for at finansiere en ny varmeløsning);

• i hvor høj grad man allerede har overvejet mulighederne for at skifte til en anden varmeløsning end naturgas;

• om man er på forkant/bagkant med udskiftningen (om man forventer at udskifter når fyret går i stykker eller før, fx i forbindelse med renovering eller når fyret skranter);

• I hvilket omfang man har adgang til rådgivning i sit netværk, som man har tillid til;

• respondentens kompetenceniveau (om man finder det nemt eller svært at skulle sætte sig ind i de forskellige varmeløsninger) og

• i hvor høj grad man mener, at udskiftning til en mere klimavenlig varmeløsning kan øge værdien af boligen.

68 | Roadmap for udfasning af naturgas til rumvarme - 09-09-2011

I spørgeskemaet er benyttet en såkaldt trade-off tilgang (også kaldet choice- based conjoint analyse), hvor respondenterne præsenteres for en sekvens af reelle valg mellem varmeløsninger - enten et nyt naturgasfyr eller et alternativ (en varmepumpe eller fjernvarme). Respondenten har skulle forestille sig en situation, hvor deres nuværende naturgasfyr er udbrændt og de derfor skal overgå til en ny varmeløsning eller købe et nyt naturgasfyr. For hver varmeløsning er følgende ”egenskaber” (attributter) differentieret i hver valgsituation (attributterne er defineret på baggrund af resultaterne fra forfasen):

• Lydniveau/støj (gener)

• Sparet CO2 ved skift (miljø)

• Godkendelse af installation: eventuelle krav til godkendelse af ny varmekilde, som fx kræver at man kontakter offentlige instanser (tidskrævende, besvær)

• Ansvar: spænd imellem om man enten selv har al ansvar for godkendelse, snak med rette fagpersoner etc. eller man kan få en

”Full service installation”, hvor installatører ordner alt det praktiske.

• Økonomi

o Finansieringsmuligheder: kontakt, via lån eller leasing o variation i købsprisen for varmekilden

• Om der gives tilskud koblet med variationer i tilskudsstørrelse

• Den årlige ændring i løbende varmeudgifter

Tilgangen tager højde for, at folk ikke er bevidste om – og i stand til - at vurdere deres egne præferencer og afvejning mellem faktorer/attributter. På baggrund af deres valg beregnes ‘nytteværdier’ for attributterne, som gør det muligt at simulere ‘what if’-situationer, som estimerer andelen af forbrugere der i en given hypotetisk valgsituation vil vælge fx naturgas fra og

varmepumper til ud fra forskellige forskelle i pris for installationen, tilskud, påvirkning af årlig varmeregning, støj, mv.

Resultaterne er efterfølgende indlagt i et simuleringsværktøj, der gør det muligt at simulere forbrugernes adfærd når stillet over for forskellige valg.

Ved hjælp af værktøjet er hver attribut ændret én ad gangen, imens alle andre er fastholdt. Resultaterne giver indblik i hvordan en varmeløsnings

attraktivitet ændres alt efter hvordan der ”skrues på” attributterne, eksempelvis støj, pris eller besparelse.

69 | Roadmap for udfasning af naturgas til rumvarme - 09-09-2011