• Ingen resultater fundet

Hastighed under ligeudkørsel Hovedmål

7. MANØVRER PÅ VEJ

7.3 Hastighed under ligeudkørsel Hovedmål

Eleven skal lære, at vejens omgivelser, udstyr, forløb og brug, vejrforhold, køretøjets tilstand og belæs- ning, førerens tilstand samt andre trafikanter, har betydning ved valg af hastighed.

Eleven skal endvidere lære om afmærkninger på kørebanen og om færdselstavler, der har betydning i forbindelse med hastighed.

Delmål

7.3.1 Kendskab til ulykker

Eleven skal have kendskab til følgende omstændigheder ved eneulykker:

1) Førere af stor knallert kommer ud for forholdsvis mange eneulykker, hvor de uden at have nogen modpart at tage hensyn til pludselig mister herredømmet over knallerten og kører ud over vejkanten eller mod en forhindring.

2) I knap halvdelen af eneulykkerne er føreren af den store knallert beruset.

3) I nogle tilfælde hænger eneulykkerne sammen med for høj hastighed efter forholdene, herunder kørebanens tilstand og belægning som omtalt i afsnit 5.2.3 »Vejens udstyr«.

4) Der sker flest eneulykker med stor knallert på lige strækninger.

7.3.2 Kendskab til risikoforhold

Eleven skal have kendskab til følgende risikoforhold ved eneulykker:

1) Fejlbedømmelse af egen hastighed.

2) Fejlbedømmelse af vejsvings skarphed.

3) Fejlbedømmelse af vejgrebet, især i vejsving og i glat eller fedtet føre.

4) Forkert dæktryk, slidt dækmønster eller forkert belæsning.

5) Træthed eller spirituspåvirkning.

6) Overvurdering af egen kørefærdighed eller knallertens manøvreevne.

7.3.3 Orienterings-færdigheder

Eleven skal kunne opfatte og bedømme følgende faremuligheder ved valg af hastighed og reagere hensigtsmæssigt over for dem:

1) Vejsving eller bakker, der nedsætter oversigten og skjuler eventuelle hindringer, (langsomme køretø- jer eller cyklister og fodgængere i vejsiden).

2) Skarpe vejsving.

3) Jernbaneoverkørsel forude med dårlig oversigt.

4) Kørebanebelægning med ringe friktion og dermed nedsat vejgreb, (grusvej, brosten, herunder også kørebanestriber, metaldæksler, skinner og lignende).

5) Hastighedsdæmpende bump.

6) Hindringer forude i egen vognbane, (parkerede køretøjer, forankørende, krydsende fodgængere).

7) Vejrforhold, der nedsætter udsynet, (blænding fra solen, nedbør og tåge) eller nedsætter vejgrebet (glat eller fedtet føre).

Eleven skal kunne genkende og angive betydningen af følgende vejafmærkning, der har sammenhæng med valg af hastighed:

Kørebanestriber mv.

8) »Rumlestriber« (S 18). Smalle, støjfremkaldende striber på tværs af kørselsretningen, der angiver, at der skal udvises særlig agtpågivenhed.

9) »Bump« (S 32). Kvadratiske felter på tværs af vejen, der angiver bump.

Færdselstavler vedrørende hastighedsgrænser

10) »Lokal hastighedsbegrænsning« (C 55) angiver den højst tilladte hastighed på strækningen fra tavlen.

11) »Ophør af lokal hastighedsbegrænsning« (C 56).

12) »Ophør af forbud« (C 59) ophæver også lokal hastighedsbegrænsning.

13) »Mindste hastighed« (D 55) angiver, at man ikke må køre langsommere, end tavlen viser. Den gældende strækning kan eventuelt være anført på undertavle (U 2).

14) »Ophør af mindste hastighed« (D 56).

15) »Tættere bebygget område« (E 55) angiver bl.a. den generelle hastighedsgrænse på 50 km/t.

16) »Ophør af tættere bebygget område« (E 56) angiver bl.a. ophør af den generelle hastighedsgrænse på 50 km/t.

17) »Anbefalet hastighed« (E 39) angiver, at vejen ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivne. Den gældende strækning kan eventuelt være anført på undertavle.

18) »Anbefalet hastighed ophører« (E 40).

Færdselstavler vedrørende kørebanens overflade

19) »Glat vej« (A 31) advarer om, at kørebanen kan være unormalt glat. Årsagen skal angives på undertavle, fx »Glat i vådt føre« (UA 31).

20) »Ujævn vej« (A 37) advarer om farlige ujævnheder i kørebanen.

21) »Løse sten« (A 33) advarer om særlig fare for stenslag.

22) »Farlig rabat« (A 35). Årsagen kan angives på undertavle, fx »Blød rabat« eller »Høj kant«.

23) »Bump« (A 36). Angiver hastighedsdæmpende bump forude.

24) »Område med fartdæmpning« (E 53).

25) »Ophør af område med fartdæmpning« (E 54).

Færdselstavler mv. vedrørende vejens forløb

26) »Vejsving« (A 41,1-2 og A 42,1-2) advarer om henholdsvis farlige højresving og farlige venstre- sving samt flere farlige sving.

27) »Hastighedsangivelse« (UA 41) angiver den hastighed, hvormed vejsving kan gennemkøres.

28) »Kantafmærkningspæle« (N 41), »kantafmærkningsplader« (N 42) og »retningspile« (O 41-42) forstærker markeringen af fx vejsving.

29) »Stejl nedkørsel« (A 46,1).

30) »Stejl stigning« (A 46,2).

31) »Indsnævret vej« (A 43,1-3).

Færdselstavler mv. vedrørende jernbaneoverkørsler

32) »Anden fare« (A 99), med undertavle »Spor« angiver krydsende spor, hvor personale advarer med flag, signallygte eller på anden måde om, at tog nærmer sig.

33) »Jernbaneoverkørsel uden bomme« (A 72) eventuelt med undertavle »Se efter tog« (UA 72), eller

»Forvarsling for stop« (UB 11,1) advarer om jernbaneoverkørsel forude.

34) »Jernbaneoverkørsel med bomme« (A 73) advarer om jernbaneoverkørsel forude.

35) »Stop« (B 13) angiver, at kørende skal stoppe før passage af jernbanespor.

36) »Afstandsmærker« (A 75) angiver afstanden til jernbaneoverkørsel (tredeling).

37) »Krydsmærke for enkeltsporet eller flersporet jernbaneoverkørsel« (A 74,1-2) opsættes umiddelbart foran jernbaneoverkørslen.

38) »Rødt blinksignal« (Z 72) eventuelt suppleret med klokke og bom. Signalet angiver, at man skal standse før stoplinie eller i sikker afstand fra sporene, signalet eller bommen.

Færdselstavler mv. vedrørende andre farer

39) »Fodgængerfelt« (A 17) advarer om fodgængerfelt forude.

40) »Lyssignal« (A 19) anvendes fx hvor signalet vanskeligt kan erkendes.

41) »Stenskred« (A 34) angiver, at der er fare for nedfaldende sten på kørebanen.

42) »Sidevind« (A 95) advarer om kraftig sidevind, der kan slå knallerten ud af kurs især ved høje hastigheder.

43) »Anden fare« (A 99), hvor farens art er angivet på undertavle.

44) »Fodgængerfelt« (E 17) anbringes ved selve fodgængerfeltet.

45) »Oplukkelig bro« (A 91).

46) »Havnekaj« (A 92).

47) »Lavtgående fly« (A 96).

Eleven skal beherske følgende orienterings-færdigheder med henblik på valg af hastighed:

48) Bedømme hastigheden efter synsindtryk fra vejen, fornemmelse af vibrationer fra knallerten og lydindtryk fra motor, vindsus mv.

49) Tjekke de umiddelbare fartindtryk ved hurtige blik på speedometret.

50) Se efter kørebanestriber og færdselstavler, der advarer om vejsving, hastighedsbegrænsning, jernba- neoverkørsel eller andre forhold, der har betydning for hastigheden.

51) Bedømme den til enhver tid overskuelige, fri standselængde foran knallerten.

52) Se til begge sider efter tog, der eventuelt nærmer sig jernbaneoverkørsel, også selv om der ikke gives advarselssignaler.

7.3.4 Manøvre-færdigheder

Eleven skal beherske følgende manøvre-færdigheder med henblik på at tilpasse hastigheden efter forhol- dene:

1) Tilpasse hastigheden til den højst sikre (kørebanens tilstand, færdselsforhold, sigtforhold mv.) og lovlige på strækningen.

2) Holde hastigheden nogenlunde jævn.

3) Tilpasse hastigheden således, at det fulde herredømme over knallerten bevares og således, at knal- lerten kan standses indenfor den strækning, der kan overskues, og foran enhver hindring, der kan forudses.

Ved kørsel på bakker

4) Benytte eventuelt krybespor, hvis den påbudte mindste hastighed ikke kan holdes op ad bakke.

5) Eventuelt sætte hastigheden ned før en uoverskuelig bakketop.

6) Holde jævn hastighed ned ad bakke ved at regulere gashåndtaget bremse let med mellemrum, men undlade vedvarende bremsning over længere strækning.

Placering og hastighed ved kørsel i sving

7) På forhånd tilpasse hastigheden efter svingets skarphed, eventuelt ved let bremsning.

8) Læne kroppen til samme side og med samme hældning som knallerten, men holde hovedet nogenlun- de opret, og give let gas.

9) Accelerere let ved udkørslen af svinget og placere knallerten som angivet i afsnit 7.2 »Placering under ligeudkørsel«.

Ved jernbaneoverkørsel forude

10) Nedsætte hastigheden før jernbaneoverkørsel uanset anvisningens art, således at man kan nå at standse før jernbaneoverkørslen, hvis tog nærmer sig.

11) Standse ved stoplinie eller i betryggende afstand før krydsmærke, blinklys eller bom, hvis tog nærmer sig, eller hvis blinksignalet er tændt, bomme sænkes eller hæves, eller man på anden måde advares om toget.

12) Standse ved stoplinie, hvor stoptavlen er opsat.

7.3.5 Lovbestemmelser i øvrigt

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelse:

1) Højst tilladte hastighed er 45 km/t.

7.4 Vognbaneskift og sammenfletning