• Ingen resultater fundet

Vurdering om bruttolønsordning er betaling af et privat gode

In document Beskatning af personalegoder 2012 (Sider 68-71)

8. Bruttolønsordninger (Marie)

8.3. Vurdering om bruttolønsordning er betaling af et privat gode

bruttolønnen i strid med KSL § 46, stk. 3 da det er en uretmæssig modregning i allerede erhvervet kontantløn. Medarbejderen bliver derfor skattepligtig af beløbet.

Der kan ikke opstilles en udtømmende liste over forhold der kan komme i betragtning når ovenstående skal vurderes. Alt hvad der er egnet til at belyse de faktiske forhold kan indgå i vurderingen.

skal vare i 12 måneder. Grunden til at det er 12 måneder er, at de ansatte typisk forhandler løn årligt, og i den forbindelse har mulighed for at indgå bruttolønsaftaler.123

En bruttolønsordning, der er aftalt på et andet tidspunkt end ved den sædvanlige lønforhandling, vil blive accepteret såfremt der er en tilstrækkelig relevant begrundelse for den ekstraordinære lønforhandling. Det kan blandt andet være ved nyansættelser, hvor medarbejderen skal deltage i allerede etablerede ordninger, eller i tilfælde hvor et gode ikke længere kan stilles til rådighed på grund af udefrakommende omstændigheder, som hverken medarbejder eller arbejdsgiver har indflydelse på.

I januar 2012 har PWCudsendt en skrivelse om, at man bør overveje hvornår bruttolønsaftaler indgås.

Indtil nu har det ikke været fuldstændig klart, om selve tidspunktet for indgåelsen af bruttolønsordningen havde nogen betydning for, om aftalen kunne blive godkendt af SKAT.

Skatterådet har imidlertid i et nyt bindende svar tilkendegivet, at selve aftaletidspunktet også indgår ved vurdering af om en bruttolønsordning opfylder de skatteretlige betingelser. I afgørelsen nævner Skatterådet, at det er en forudsætning, at aftalerne om lønomlægning indgås på et tidspunkt, hvor der i øvrigt kan forhandles løn i henhold til den enkelte medarbejders kontrakt. Hvis der ikke er aftalt et fast lønforhandlingstidspunkt, forudsættes det, at aftalen skal indgås på et ”sædvanligt tidspunkt”. Det bindende svar er derfor en klar indikation af, at SKAT kunne anse det som en gyldighedsbetingelse, at bruttolønsaftalen er indgået i forbindelse med lønforhandlinger. I givet fald kan der ikke indgås aftaler vilkårligt i løbet af året, men kun i forbindelse med de faste lønaftaler.

Dette kan potentielt skabe problemer for mange virksomheder, hvor der i dag ikke er nogen sammenhæng mellem lønforhandlinger og bruttolønsaftaler.

Det er dog endnu ikke set, at SKAT har afvist at godkende ordninger alene på grund af det, hvorfor der ikke er anledning til bekymring over eksisterende ordninger. Fremover bør virksomheder dog overveje at planlægge bruttolønsaftaler i forbindelse med lønforhandling.124

I SKM2010.56.SR ønskes det oplyst, om en del af en MBA uddannelse kunne finansieres via en bruttolønsordning. Spørger oplyste at der ville ske en reduktion i bruttolønnen i månederne september – december 2009, altså 4 måneder. Normalt havde medarbejderen ret til lønforhandling 1 gang årligt, nemlig 1. juni hvert år. Skatterådet afviste at denne uddannelse kunne finansieres via en bruttolønsordning, da det blev betragtet som et usædvanligt tidspunkt, at medarbejderen havde forhandlet lønnen, og det blev derfor anset som om, at denne lønforhandling kun blev afholdt med henblik på at benytte sig af LL § 31, omkring skattefri uddannelse.Skatterådet godkendte ikke

123 DJV 2012 C.A.5.1.7.3.5.2.3.

124www.pwc.dk – overvej, hvornår bruttolønsaftalen indgås. Udsendt januar 2012

bruttolønsordningen, da situationen blev betragtet som betaling af et privat gode med ubeskattede midler.

I SKM2010.546.SR afgjorde Skatterådet ordninger med en varighed under 12 måneder kan godkendes, men det er den konkrete situation der er afgørende for om varigheden af lønnedgangen kan anses for reel. I denne sag ønskede arbejdsgiver at stille fri bolig til rådighed for medarbejderne, der havde ansættelsesaftaler af forskellig varighed. Selv om bruttolønsordningen kun gjaldt over perioder på mellem 3 og 6 måneder, blev ordningen godkendt at skatterådet.Det er altså muligt at få en bruttolønsaftale godkend selvom varigheden er under 12 måneder, men det afhænger af den konkrete situation. Medarbejdere, der har sæsonarbejde eller lignende, har højst sandsynligt mulighed for at indgå en sådan aftale.

Ad C) Hvis opstillingen på lønsedlen viser, at der sker et fradrag i bruttolønnen, peger det hen imod at lønnedgangen er i strid med KSL § 46, stk. 3, og vil derfor anses som ugyldig. Der skal i stedet indgås en skriftlig aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver om, at medarbejderen alene har krav på den lavere løn, mod at der stilles et gode til rådighed.125

Ad D) Hvis et gode er givet til en medarbejder til eje, og altså ikke er stillet til rådighed af arbejdsgiveren, så vil lønnedgangen betragtes som betaling af et privat gode med ubeskattede midler.

Ydermere er det væsentligt at se på, hvem der er forpligtet overfor udbyder. Hvis det er medarbejderen selv, der er forpligtet, indikerer det, at det er medarbejderen der er kontraktpart med tredjemand. Derfor er det vigtig, at det er arbejdsgiveren der indgår aftalen om det pågældende gode med udbyderen af godet.

Der kan være enkelte tilfælde hvor SKAT vil godkende, at medarbejderen selv har indgået aftalen med udbyderen. Nogle uddannelsessteder kræver, at det er den studerende selv der er kontraktpart med uddannelsesstedet. Det er derfor i praksis accepteret, at godet er stillet til rådighed af arbejdsgiver, selvom det er medarbejderen der er kontraktpart med uddannelsesstedet. Medarbejderen skal dog være frataget friheden til at disponere over de penge, der bliver ført fra arbejdsgiver til uddannelsesstedet.

Hvis arbejdsgiver refunderer udgifter telefoni og sundhedsforsikring til medarbejderen, ville dette ligeledesblive sidestillet med, at godet er stillet til rådighed af arbejdsgiver.126

125 DJV 2012 C.A.5.1.7.3.5.2.4.

126 DJV 2012 C.A.5.1.7.3.5.2.5.

I SKM2007.264.SR havde medarbejderen allerede betalt den uddannelse der skulle finansieres ved en bruttolønsordning. Her havde medarbejderen dispositionsfrihed over pengene, og ordningen blev derfor ikke godkendt.

In document Beskatning af personalegoder 2012 (Sider 68-71)