• Ingen resultater fundet

Variabel  aflønning  for  at  mindske  interessekonflikter

8.   INCITAMENT  FOR  AT  MINIMERE  INTERESSEKONFLIKTER

8.3   Variabel  aflønning  for  at  mindske  interessekonflikter

Aktionærerne   kan,   som   følge   af   den   asymmetriske   information,   agentomkostninger   og     opportunistiske   adfærd,   vælge   at   aflønne   bestyrelsen   med   en   variabel   løn   for   at   prøve   at   reducere   interessekonflikterne   mellem   aktionærerne   og   de   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer.   Antagelsen   om   nyttemaksimering   vil   derfor   medføre,   at   de   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmers   interesse   vil   nærme   sig   aktionærernes,   altså   blive   profitmaksimerende,   ved   at   forsøge   at   modtage   det   højst   mulige   honorar.  

Formålet   er   hverken   at   finde   en   Pareto   optimal   eller   Kaldor-­‐Hicks   efficient   løsning.  Dette  skyldes,  at  der  kan  være  flere  løsninger,  der  er  samfundsmæssigt   mere   efficiente,   men   aktionærerne   vil   være   interesseret   i   at   maksimere   egen  

nytte,  selvom  dette  ikke  ville  medføre  den  samfundsmæssige  største  nytte.                                                                                                                                                                                                                          

Hypotesen  om,  at  de  medarbejdervalgtes  interesse  vil  nærme  sig  aktionærernes   interesse,  vil  blive  testet  nedenfor  ved  at  lave  en  nytteberegning  for  variabel  og   fast   aflønning.   Det   vil   for   at   simplificere   modellen   antages,   at   der   kun   er   een   principal   og   een   agent,   hvilket   heller   ikke   strider   mod   virkeligheden,   hvis   man   betragter   aktionærerne   og   bestyrelsen   som   en   homogen   enhed.   Ydermere   antages  det,  at  der  er  tegnet  en  bestyrelsesansvarsforsikring,  da  forsikringen  vil   gøre,  at  agenten  er  risikoneutral  jf.  afsnit  6.4                                                  

Der  vil  i  modellen  bruges  følgende  betegnelser                                                                                                                                                                          

133  Caspar  Rose  og  Hans  Kurt  Kvist:  Medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer  side  48  

R  =  Fortjeneste  for  selskabet,  der  skabes  af  agenten   W  =  løn  til  agenten                                                                                        

U  =  nytten                                                    

e  =  agentens  arbejdsindsats,  som  enten  kan  være  høj  eller  lav                         Ydermere  laves  følgende  antagelser:                                      

eH    ≥  eL                                            

W(eH)  ≥  W(eL)                                                                           R(eH)  ≥  R(eL)                                          

 

Agentens   nytte   vil   være   lønnen   W,   minus   agentens   arbejdsindsats   e   og   kan   skrives  på  følgende  måder:                                                    

      Ua  =  W  −  e  Tager  ikke  arbejdsindsats  med  i  betragtningen         Ua  =  W(eH)  −  eH  Høj  arbejdsindsats                                        

      Ua  =  W(eL)  −  eL  Lav  arbejdsindsats        

Det   antages,   at   agenten   har   et   incitamentskrav.   Incitamentskravet   skal   være   opfyldt   for,   at   agenten   vil   deltage.   Dette   vil   sige,   at   lønnen   ved   at   yde   den   høje   arbejdsindsats   minus   omkostningerne   ved   at   yde   den   høje   arbejdsindsats   skal   være  større  end  lønnen  ved  at  yde  den  lave  arbejdsindsats,  minus  lønnen  ved  at   yde  den  lave  arbejdsindsats.  

 

Principalens  nytte  vil  være  fortjenesten  R,  minus  lønnen  til  agenten  W  og  skrives   på  følgende  måder:                                                                                        

      Up  =  R  −  We  

      Up(eL)  =  R(eL)  –  W((eL)  Lav  arbejdsindsats   Up(eH)  =  R(eH)  −  W(eH)  Høj  arbejdsindsats  

     

Agenten  regnes  også  for  at  skulle  være  sikret  en  højere  nytte  end  ved  slet  ikke  at   deltage.  Reservationsnytten  vil  her  antages  at  være  1  ved  lav  indsats  og  2  ved  en   høj   arbejdsindsats.   Dermed   vil   agenten   kræve   at   være   sikret   at   modtage   et   honorar,  uanset  hvilken  arbejdsindsats  der  ydes.  Reservationsnytten  er  her  det   samme  som  incitamentskravet  og  vil    herefter  skrives  som  I.  Incitamentskravet   kan  skrives  på  følgende  måde:                                                                                                

 

IH  ≤  W(eH)  –  eH      >  W(eL)  –  eL      ≥  IL          

De  medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmers  nyttefunktion  kan  derfor  skrives   på  følgende  måde:  

      Ua  =  W  −  e  ≥I  Tager  ikke  arbejdsindsats  med  i  betragtningen         Ua  =  W(eL)  −  eL  ≥  IL  Lav  arbejdsindsats                                              

Ua  =  W(eH)  −  eH  ≥  IH  Høj  arbejdsindsats                                              

     

Der   sættes   nu   et   tænkt   eksempel   op   med   fiktive   tal   for   at   kunne   beregne   aktionærenes   bruttofortjeneste,   hvis   agenten   udviser   henholdsvis   lav   eller   høj   arbejdsindsats.  Ved  en  lav  arbejdsindsats  vil  bruttofortjenesten  for  aktionærerne   være  100  med  en  sandsynlighed  på  25  %,  og  40  med  en  sandsynlighed  på  75  %.  

Ved  en  høj  arbejdsindsats  vil  fortjenesten  være  100  med  en  sandsynlighed  på  75  

%,   og   40   med   en   sandsynlighed   på   25   %.   De   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmers  omkostninger  ved  at  udvise  en  høj  arbejdsindsat  er  10,   og  5  hvis  der  udvises  en  lav  arbejdsindsat.  

Det  er  nu  muligt  at  beregne  aktionærenes  forventede  profit  ved  henholdsvis  høj   og  lav  arbejdsindsats  fra  de  medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer.      

 

Aktionærenes   bruttofortjeneste   før   aflønning   af   agenten   ved   at   de   medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer  udviser  høj  arbejdsindsats:  

      Up(eH)  =  R(eH)          <=>  

      Up(eH)  =  100  ×  0,75  +  40  ×  0,25      <=>  

      Up(eH)  =  85    

Agenten   skal   have   dækket   både   sine   omkostninger   ved   at   udvise   en   høj   arbejdsindsats,   og   sin   reservationsnytte.   Derfor   vil   den   løn,   agenten   som   minimum  vil  kræve,  være:  

      W(eH)  ≥  eH  +  IH      <=>  

      W(eH)  ≥  10  +  2    <=>  

      W(eH)  ≥  12                                                          

Aktionærernes   bruttofortjeneste   efter   aflønning   af   agenten   ved   høj   arbejdsindsats:  

      Up(eH)  =  R(eH)  −  W(eH)  <=>                                                                    

      Up(eH)  =  85  –  12    <=>                                                                  

       Up(eH)  =  73                                                                                                                    

Aktionærenes   bruttofortjeneste   før   aflønning   af   agenten,   ved   at   de   medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer  udviser  lav  arbejdsindsats:  

      Up(eL)  =  R(eL)        <=>                                              

      Up(eL)  =  100  ×  0,25  +  40  ×  0,75    <=>                                    

      Up(eL)  =  55                                            

Agenten   skal   også   have   dækket     sine   omkostninger   ved   at   udvise   en   lav   arbejdsindsats   og   sin   reservationsnytte.   Derfor   vil   den   løn,   agenten   som   minimum  vil  kræve,  være:  

      W(eL)  =  eL  +  IL      <=>                                      

      W(eL)  =  5  +  1    <=>                                                              

      W(eL)  =  6                                                

Aktionærernes   bruttofortjeneste   efter   aflønning   af   agenten,   ved   lav   arbejdsindsats:  

      Up(eL)  =  R(eL)  −  W(eL)  <=>                                                                              

      Up(eH)  =  55  –6    <=>                                              

      Up(eH)  =  49                                                                          

Aktionærerne   vil   have   en   forventet   nytte   ved   høj   arbejdsindsats   på   73   mod   en   forventet  nytte  på  49  ved  en  lav  arbejdsindsats.  Aktionærerne  vil  derfor  have  en   stor   interesse   i,   at   de   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer   yder   en   høj   arbejdsindsats.   Hvis   de   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer   er   aflønnet   ved  et  fast  honorar,  skal  dette  være  over  12  for,  at  der  er  en  chance  for,  at  de  vil   yde   den   høje   indsats,   da   de   ellers   ikke   vil   få   dækket   deres   omkostninger   og   reservationsnytte.  Aktionærerne  vil  dog  ikke  have  mulighed  for  at  vide,  hvilken  

arbejdsindsats  der  ydes,  og  risikerer  derfor  at  betale  for  en  høj  arbejdsindsats,   selvom  der  kun  ydes  den  lave.  

De  medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer  vil  prøve  at  makimere  deres  egen   nytte   og   vil   derfor   kunne   yde   den   lave   indsats   og   stadig   få   den   høje   aflønning.  

Dermed  kan  de  medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer  få  en  nytte  på  12  –  5  

=  7    ved  at  yde  den  lave  arbejdsindsats,  hvilket  vil  være  en  overnormal  nytte  af   deres  arbejde.  Aktionærerne  vil  derimod  forvente  en  nytte  på  73,  da  de  betaler   for   en   høj   arbejdsindsats,   men   vil   i   realiteten   kun   få   en   nytte   på   43,   da   de   vil   betale  for  en  høj  arbejdsindsats,  men  kun  få  afkast  af  en  lav  arbejdsindsats.    

Dette  kan  medføre  en  situation,  hvor  aktionærerne  ikke  vil  have  nogen  tiltro  til,     at  de  medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer  vil  yde  den  høje  arbejdsindsats.  

Derfor  vil  de  kun  tilbyde  en  lave  løn,  som  vil  medføre,  at  der  aldrig  vil  blive  ydet   en  høj  indsats.  Følgerne    af  dette  vil  være,  at  ingen  af  parterne  vil  få  maksimeret   deres   nytte   af   frygten   for   opportunisme.   Dette   blev   illustreret   af   George   Akerlof 134 ,   som   brugte   brugtbilmarkedet   som   eksempel   på,   hvordan   asymmetrisk   information   kan   drive   det   gode   produkt   ud   af   markedet.     Det   samme   kan   gøres   gældende   med   det   gode   bestyrelsesmedlem.   Hvis   aktionærerne  tilbyder  en  gennemsnitlig  løn  af  høj  og  lav  arbejdsindsats,  vil  det   betyde,  at  kun  de,  der  vil  yde  en  lav  arbejdsindsat,  vil  tage  imod  tilbuddet.  Dette   vil  så  medføre,  at  aktionærerne  ikke  får  deres  forventede  afkast,  da  de  regnede   med  en  gennemsnitsarbejdsindsats  af  den  høje  og  lave  arbejdsindsats.  Dette  vil   så   igen   medføre,   at   honoraret   bliver   sat   ned,   hvilket   medfører,   at   udbuddet   at   bestyrelsesarbejdet   igen   falder   i   kvalitet.   Dermed   skaber   asymmetrisk   information  en  nedadgående  spiral,  som  presser  de  gode  bestyrelsesmedlemmer   ud  af  markedet.    

Hvis  der  ikke  forekom  asymmetrisk  information,  der  gør,  at  principalen  ikke  kan   vide,   hvordan   agenten   agerer,   vil   agenten   være   nødsaget   til   at   yde   den   høje   arbejdsindsats,   da   principalen   ellers   ville   vide,   hvilken   arbejdsindsats   der   blev   ydet,  og  derfor  aflønne  derefter.    

Aktionærerne  kan  derfor  vælge  at  give  en  variabel  løn  eller  overvåge  agenten  for   at  prøve  at  sikre  sig,    at  agenten  yder  en  høj  arbejdsindsats.  I  et  aktieselskab  med                                                                                                                  

134  George  Akerlof  The  Market  for  Lemons:  Quality  Uncertainty  and  the  Market   Mechanism  

en   meget   spredt   aktionærkreds   virker   det   dog   meget   usandsynligt,   at   aktionærerne  vil  kunne  lave  nogen  form  for  effektiv  overvågning  af  bestyrelsen.    

Dette   skyldes,   at   der   vil   være   for   store   omkostninger   forbundet   med   at   samle   hele  aktionærkredsen,  samtidig  med  at  disse  omkostninger  ikke  vil  blive  afholdt   af   selskabet.   Det   vil   dermed   være   den   enkelte   aktionær,   eller   en   gruppe   af   aktionærer,  der  vil  afholde  omkostningerne  til  at  overvåge  bestyrelsen,  men  hele   aktionærkredsen  der  vil  få  del  i  en  eventuel  gevinst  forbundet  med  at  overvåge   bestyrelsen.   Ydermere   kan   det   diskuteres,   hvilken   effekt   aktionærernes   overvågning  vil  have  for  de  medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer,  da  disse   kun  kan  vælges  og  afsættes  af  medarbejderne.      

 

Da  det  ikke  antages  som  en  reel  mulighed  at  overvåge  bestyrelsen,  vil  det  derfor   undersøges,   hvordan   en   variabel   aflønning   vil   kunne   være   incitamentskabende   for   at   sikre   en   høj   arbejdsindsats.   Som   tidligere   beskrevet   kan   aktionærerne   enten   få   100   eller   40   i   afkast   af   de   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmers   arbejdsindsats.  For  at  de  medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer  vil  vælge  at   yde   den   høje   arbejdsindsats,   og   aktionærerne   vil   tilbyde   variabelaflønning,   kræves  det:  

      W(eL)  <  W(eH)                                          

      ¼  ×  R(eH)  +  ¾  ×  R(eL)  <  ¾  R(eH)  +  ¼  R(eL)      

Da   de   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer   er   risikoneutrale,   vil   den   optimale   kontrakt   for   aktionærerne   være   at   tilbyde   16,   når   der   opnås   en   høj   bruttofortjeneste,   og   0,   hvis   der   opnås   en   lav   bruttofortjeneste.   Dermed   sikres   det,   at   der   ydes   en   høj   arbejdsindsats,   og   agenten   får   dækket   både   sine   omkostninger  og  sin  reservationsnytte.    

      Ua  =  W  –  eH  ≥  IH                        <=>  

      Ua  =  ¾  ×  16  −10  ≥  2        <=>  

      Ua  =  2  ≥  2  er  opfyldt      

Hvis  de  medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer  derimod  vælger  at  yde  en  lav   arbejdsindsats,  vil  deres  nytte  være:  

      Ua  =  W  –  e  ≥  IL    <=>  

      Ua  =  ¼  ×  16  +  ¾  ×  0  –  5    ≥  1  <=>  

Ua  =  -­‐1  ≥1  er  ikke  opfyldt  ,og  derfor  vil  agenten  yde  en  høj   arbejdsindsats  

 

Ud  fra  overstående  eksempel  kan  det  fastslås,  at  en  incitamentsaflønning  vil  have   en  positiv  effekt  i  forhold  til  at  sikre,  at  der  bliver  ydet  en  høj  arbejdsindsats.  

 

Aktionærernes   forventede   nytte   med   en   incitament   aflønning   af   de   medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer.  

      Up  =  R  −  W  

      UP  =  ¼  ×  (55  –  0)  +  ¾  ×  (85  –  16)    <=>  

      UP  =  65,5                              

Aktionærernes   nytte   vil   falde   med   7,5   i   forhold   til,   hvis   det   var   muligt   at   observere   arbejdsindsatsen,   men   der   vil   til   gengæld   ikke   være   frygt   for,   at   agenten   udviser   opportunistisk   adfærd.   Derfor   vil   en   mere   rimelig   sammenligning   være   at   se   på   den   gevinst,   aktionærerne   får   ved   at   eliminere   muligheden  for  opportunistisk  adfærd.  Gevinsten  vil  være  den  forventede  nytte   på  65,5  ved  at  tilbyde  en  incitamentsaflønning,  mod  den  situation,  hvor  agenten   prøver  at  maksimere  egen  nytte  på  bekostning  af  principalen  og    derfor  ender  op   med   en   nytte   på   43.   Dermed   vil   den   forventede   nyttegevinst   være,   65,5−43   =   22,5.    

 

Da  der  forligger  asymmetrisk  information  og  risiko  for  opportunistisk  adfærd,  vil   aktionærerne  med  fordel  kunne  tilbyde  en  variable  aflønning  af  bestyrelsen  for   at   ensrette   deres   interesser.   Den   variable   aflønning   kan   udbetales   på   flere   forskellig   måder,   alt   efter   hvad   aktionærerne   opfatter   som   værende   bedst.   Det   kan   f.eks.   være   som   en   del   af   overskuddet   eller   forskellige   overskudsmål,   der   udløser  en  bonus  eller  aktieoptioner.    

Hvis   selskabet   ikke   har   tegnet   en   bestyrelsesansvarsforsikring,   kan   det   ikke   længere   antages,   at   de   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer   er   risikoneutrale,  men  derimod  risikoaverse.  En  risikoavers  agent  vil  ikke  acceptere   vilkårene  for  den  variable  aflønning,  som  den  risikoneutrale  agent  ville,  og  derfor  

vil  eksemplet  fra  før  ikke  længere  findes  acceptabelt  af  agenten  og  derfor  afvises.    

Dette  skyldes,  at  den  risikoaverse  agent  vil  have  en  aftagende  nytte  i  forhold  til     bestyrelseshonoraret.   Derfor   vil   de   ekstra   penge,   der   bliver   honoreret,   når   selskabet  opnår  en  høj  fortjeneste,  ikke  opveje  det  nyttetab,  der  vil  forekomme,   når  selskabet  opnår  en  lav  fortjeneste,  og  der  derfor  ikke  bliver  udbetalt  noget   bestyrelseshonorar.  Forskellen  mellem  en  risikoavers  og  en  risikoneutral  agents   nytte  af  penge  er  illustreret  i  graferne  nedenfor.    

 

U     Risikoavers                       U     Risikoneutral      

   

                                                                                         

 

           W                          W      

Det  ses  i  graferne,  at  en  risikoavers  person  vil  have  en  stærkt  stigende  nytte  af  de   første   penge   tjent,   men   derefter   vil   nyttefunktionen   være   aftagende.   Den   risikoneutrale  vil  derimod  have  en  lineær  funktion,  og  derfor  vil  der  ikke  være   nogen  forskel  i  den  samlede  nytte,  hvis  f.eks.  honoraret  ikke  bliver  udbetalt  hvert   år.   Det   kan   derfor   udledes,   at   den   mest   efficiente   løsning   vil   være,   at   den   risikoneutrale   også   er   den,   der   bærer   risikoen,   da   det   ikke   vil   medføre   nogle   ekstraomkostninger.135  Denne   betragtning   er   dog   kun   gældende,   hvis   man   ikke   tager  andre  variable  med  i  overvejelserne,  og  vil  derfor  ikke  være  det  optimale   bestyrelseshonorar,  da  der  så  ikke  vil  være  noget  incitament  til  at  yde  den  høje   arbejdsindsats  for  de  medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer.    

De   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmers   nyttefunktion,   når   de   er   risikoaverse,  kunne  antages  af  være  en  kvadratrods  funktion.    Nytteformel  kan   derfor  skrives  som:  

      Ua  =  √(W  –  e)  ≥  I          

Det   vil   nu   undersøges,   hvad   de   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer   vil                                                                                                                  

135  Paul  Milgrom  &  John  Roberts:  Economisc,  Organization  &  Management  side  213  

kræve  i  ekstra  kompensation,  hvis  de  er  risikoaverse.  Der  tages  udgangspunkt  i   det  samme  eksempel  fra  før.  

      Ua  =  √(W  –  e)  ≥  I               <=>  

      Ua  =  W  –  e  ≥  I2                         <=>        

      Ua  =  ¾(W  –  10)  +    ¼  (0  –  10)  ≥  4       <=>  

      W  ≥  18⅔  

 

Dermed  vil  de  risikoaverse  medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer  kræve  en   kompensation  på  2⅔  for  at  påtage  sig  risikoen  for  ikke  at  få  noget  honorar,  hvis   selskabet  ender  med  en  lav  bruttofortjeneste.  Forøgelsen  af  honoraret  vil  skulle   dækkes   af   aktionærernes   fortjeneste.   Aktionærernes   forventede   bruttofortjeneste  vil  derfor  falde  fra  65,5  til  62⅙.  Dette  er  dog  stadig  væsentligt   over   den   forventede   bruttofortjeneste   på   43,   og   derfor   vil   det   være   i   aktionærenes   interesse   at   lave   en   variabel   aflønning,   selvom   de   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer   er   risikoaverser   og   derfor   skal   kompenseres.      

De   forgående   eksempler   illustrerer,   hvordan   en   variabel   aflønning   kan   formindske  både  interessekonflikter  og  opportunistisk  adfærd,  som  opstår  som   følge  af  asymmetrisk  information.  Det  er  dog  vigtig  at  bemærke,  at  eksemplet  er   fortaget   under   nogen   faste   betingelser   og   derfor   ikke   tager   højde   for   udefrakommende  variable.  Selskabets  bruttofortjeneste  vil  i  realiteten  også  være   meget   afhængig   af,   hvad   der   sker   i   selskabets   omverden.   Dette   medfører   dog   ikke,   at   eksemplet   ikke   har   nogen   værdi,   da   det   hjælper   med   at   forstå,   hvilken   indflydelse   bestyrelsen   og   de   medarbejdervalgte   har   for   selskabets   indtjeningsmuligheder.  En  aktiv  arbejdsindsats  kan  derfor  medføre,  at  eventuelle   markedsudfordringer   identificeres   hurtigt,   og   selskabet   derfor   tilpasser   sig   de   givne  markedessituationer.      

Dong136  finder   også   frem   til,   at   brugen   af   aktieoptioner   til   bestyrelsen   forøger   aktionærernes   værdi,   dog   er   dette   begrænset   til   ikke   at   være   gældende   i   finansielle  virksomheder.  Det  er  dog  vigtigt,  at  hvis  generalforsamlingen  vælger,   at   bestyrelsen   skal   have   en   incitamentaflønning,   skal   planen   for                                                                                                                  

136  Gang  Nathan  Dong:  Pay  More  Stocks  And  Options  to  Directors  side  175  (Corporate   Governace  Recent  Developments  and  New  Trends)  

incitamentaflønning   udformes,   så   der   ikke   kun   bliver   fokuseret   på   kortsigtede   mål.   Derfor   skal   aktieoptioner   gerne   være   fastlåst   i   en   periode,   så   de   ikke   kan   sælges  med  det  samme.  Dette  er  med  til,  at  bestyrelsen  fokuserer  mere  langsigtet   i  stedet  for  at  prøve  at  påvirke  aktiekursen  til  præcist  det  tidspunkt,  de  gerne  vil   sælge.    

I  USA  er  der  sket  en  klar  stigning  af  tilbagekøb  af  aktier  med  Exxon  Mobil  som   det  selskab,  der  har  benyttet  sig  mest  af  dette.  I  2009  tilbagekøbet  Exxon  aktier   for   19,7   milliarder   dollars,   tilsvarende   102   %   af   selskabets   overskud.137  Det   synes  betænkeligt,  at  selskaberne  bruger  så  stor  en  del  af  deres  overskud  til  at   tilbagekøbe  aktier  samtidig  med,  at  aktieaflønning  er  blevet  mere  normalt.  Ved  at   tilbagekøbe   aktier   vil   de   tilbageværende   aktier   på   markedet   stige,   og   indtjeningen  pr  aktie  vil  også  stige.  Tilbagekøb  af  aktier  er  også  steget  i  Danmark,   og   Lars   Kolind   kalder   dette   en   fiasko   for   danske   selskaber.   Ved   at   selskaberne   vælger  at  tilbagekøbe  aktier,  sendes  der  et  signal  om,  at  bestyrelsen  ikke  tror,  det   kan   investere   pengene   bedre   en   aktionærerne,   og   dette   skyldes   en   generel   mangel   på   innovation   og   risikovillighed   i   danske   selskaber.   Der   bliver   altså   fokuseret  alt  for  meget  på  de  kortsigtede  mål  og  nøgletal.138  Netop  denne  øgede   tendens  til  at  tilbagekøbe  aktier  kan  være  en  af  grundene  til,  at  Komitéen  for  god   selskabsledelse   ikke   anbefaler   aktieaflønning   til   bestyrelsen.     Det   skal   dog   bemærkes,   at   Rose   og   Kvist   kommer   frem   til,   at   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer  ,der  har  tegnet  aktier  i  selskabet,  har  en  større  interesse  i   at  varetage  aktionærernes  interesser.139  

Hvis  bestyrelsen  er  incitamentaflønnet  i  form  af    et  kontant  udbytte,  er  det  vigtig,   at  det  ikke  bliver  udregnet  som  en  del  af  omsætningen,  men  derimod  som  en  del   af  overskuddet.  Her  kan  der  også  forekomme  væsentlige  problemer  og  medfører,   at   bestyrelsen   bliver   tilbageholdende   med   at   fortage   en   given   investering.  

Investeringen   kan   skønnes   til   at   have   en   positiv   effekt   for   selskabet   over   en   længere   periode,   men   vil   påvirke   selskabets   overskud   negativt,   og   som   en   konsekvens   heraf   vil   det   medføre,   at   der   ikke   bliver   udbetalt   nogen   bonus   til   bestyrelsen.    

                                                                                                               

137  William  Lazonick:  In  the  Name  of  shareholder  value:  The  SAGE  handbook  of   Corporate  Governance  side  491  

138  Lars  Kolind:  Aktietilbagekøb  –  er  det  en  falliterklæring?  

139  Caspar  Rose  og  Hans  Kurt  Kvist:  Medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer  side  77