• Ingen resultater fundet

Udvælgelse og strukturering af investeringsforeningernes afkastdata

4.2 Udvælgelse og strukturering af data

4.2.1 Udvælgelse og strukturering af investeringsforeningernes afkastdata

Et udtræk af både aktivt og passivt forvaltede globale aktiestrategier giver henholdsvis 514 og 36 investeringsforeninger. Det totale udtræk består således af 550 investeringsforeninger. Af disse 550 investeringsforeninger mangler en række forvaltere at rapportere afkasthistorik for 2010-2011, og som følge heraf medgår de ikke i brutto universet.

25 http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/

Andelen af passivt forvaltede investeringsforeninger er betydeligt mindre end aktivt forvalte-de produkter, hvilket skal ses i lyset af CAMRADATAs forretningsmoforvalte-del. Passivt forvalteforvalte-de produkter vil typisk ikke uploade deres produkter, idet investorer, der søger passivt forvaltede produkter, grundet deres investeringsmæssige overbevisning, ikke har behov for et stort uni-vers.

Afhandlingen medtager kun afkast efter omkostninger for at vurdere hvorvidt investeringsfor-eninger efter omkostninger er i stand til at generer et merafkast. Ved at foretage en fra sorte-ring af afkast, der er opgjort gross of fees minimeres datamængden. Minimesorte-ringen af data vurderes ikke at have nævneværdi indflydelse på afhandlingens konklusioner, hvis analyse-metodikkerne afspejler antallet af observationer i både tidsserie og cross-sectional dimensio-nen. Her tænkes specielt på hypotesetest af regressioner og valg af statistisk fordeling. Ap-pendiks 10.4.7 indeholder en beskrivelse af problematikken omkring hypotesetest. Følgende kriterier skal opfyldes for, at investeringsforeningerne medtages i netto universet.

 Afkast skal opgøres efter omkostninger (net of fees)26

 Afkasthistorikken skal være komplet for perioden og indtil ultimo 2011

Udtrækket af data er blevet sorteret via en række iterative VBA koder27. Disse har sikret, at afkasthistorikken opfylder førnævnte kriterier. Disse iterative VBA koder sikre imidlertid ikke at investeringsforeningerne har en global investeringsstrategi i samtlige sektorer. Investe-ringsforeninger med Japanske, Europæiske eller lignede strategier er frasorteret for at give et homogent data, hvor det er muligt at identificere faktorer, der pålideligt afspejler investerings-foreningernes investeringsstrategi. Dvs. det tredje og manuelle udvælgelseskriterier er;

 Investeringsforeningen skal have en global investeringsstrategi

Tabel1 viser antallet af investeringsforeninger, der opfylder førnævnte udvælgelseskriterier.

Tabel 1. Oversigt over brutto og netto univers

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Brutto univers28 130 201 219 249 277 319 358 408 448 470 492 488 Aktive foreninger 59 73 95 108 122 139 154 180 209 236 243 243

Passive foreninger 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5

Netto univers29 60 75 98 111 125 142 157 183 212 240 248 248

26 Net of fees er afkastet på investeringsforeningen fratrukket omkostninger til forvaltning af eningen mv. Emissionsomkostninger og indløsningsomkostninger forbundet med køb og salg af investeringsfor-eningen er ikke medtaget i net of fees opgørelsen.

27 Manuelle sorteringskriterier giver operationelle fejlkilder, hvilket VBA koderne minimerer.

28 Investeringsforeninger der har afkasthistorik ultimo 2012

4.2.1.1 Investeringsforeningernes karakteristika

Afhandlingens konklusioner hviler på kvaliteten af data og stikprøvens størrelse. Høj kvalitet kombineret med en stor stikprøve giver robusthed til afhandlingens resultater og tilhørende konklusioner. Følgende afsnit søger at afdække det anvendte datas primære karakteristika.

4.2.1.1.1 Asset Under Management

Et mål for størrelsen af afhandlingens stikprøve kan være Asset Under Management30, heref-ter AUM. Afhandlingen har AUM opgørelser for størstedelen af de invesheref-teringsforeninger, der danner afhandlingens data. Den totale AUM for 2010 vil blive anvendt som proxy for at vurdere hvor stor en del af markedet for globale aktie investeringsforeninger afhandlingen medtager.

Spørgsmålet er nu, hvordan markedet skal defineres. En metode er at anvende AUM for UCITS fonde31. UCITS fonde har oplevet en stor tilgang over de sidste par år (Westbrook, 2011). Dette tilskrives, bl.a. den finansielle krise, der begyndte i 2008. Opgørelsen af investe-ringer i UCITS fonde anslås til ca. EUR 90 billioner (Westbrook, 2011). Det har ikke været muligt at identificere hvilken andel, der er investeret i globale aktiestrategier, dvs. obligati-onsstrategier er medtaget i denne opgørelse.

Investment Company Institute, herefter ICI, er den nationale forening for amerikanske inve-sterings virksomheder. ICI udarbejder årligt en rapport, der giver et overblik over fordelingen af amerikanske og globale investeringer for bl.a. mutual fonde32. På verdensplan androg steringer i mutual fonde ultimo 2010 USD 24,7 billioner. Af disse var USD 13,1 billion inve-steret i amerikanske mutual fonde, og af disse var 27 % inveinve-steret i aktiefonde. Antages det, at fordelingen er tilnærmelsesvis identisk for de samlede investeringer i mutual fonde på ver-densplan, vil ca. USD 6 billioner være investeret i aktiefonde. Ca. 70 % af de investeringsfor-eninger, der opfylder afhandlingens udvælgelseskriterier, oplyser AUM ultimo 2010. Disse 70

29 Investeringsforeninger der opfylder udvælgelseskriterierne

30 AUM er en opgørelse over hvor mange midler investeringsforeningen forvalter.

31UCITS er en forkortelse af Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities Directives. Di-rektiv 2001/107/EF og 2001/108/EF er et sæt af EU-diDi-rektiver, der har til formål at give kollektive investerings-ordninger mulighed for at operere frit i hele EU på grundlag af en enkelt tilladelse fra en medlemsstat. I praksis er mange EU-medlemslande har pålagt yderligere reguleringsmæssige krav, der har hæmmet drift med den virk-ning at beskytte de lokale forvaltere.

32 En mutual fond kan løst oversættes til en investeringsforening. En mutual fond er en type af professionelt forvaltet kollektiv investeringsordning, der puljer penge fra mange investorer til at købe værdipapirer. Der er ingen juridisk definition af mutual fonde, men udtrykket anvendes oftest kun til de kollektive investeringsord-ninger, der er reguleret, til rådighed for offentligheden og åben i naturen. Hedgefonde ikke betragtes som en form for mutual fond. Investeringsforeninger, som de er defineret under dansk lovgivning, skal udstede investe-ringsandele. Definitionen af mutual fonde er bredere, og medtager også kontoførende investeringsforeninger, der også eksisterer i dansk lovgivning.

% har tilsammen AUM for lidt over USD 1 billion, svarende til ca. 20 % af de samlede globa-le aktie aktiver, der forvaltes gennem mutual fonde elgloba-ler investeringsforeninger jf. ICI’s 2010 rapport. Antages det, at de 30 % af afhandlingens data, der ikke oplyser deres AUM ultimo 2010, gennemsnitligt administrerer AUM svarende til de 70 %, der oplyser deres AUM, ville afhandlingens data afdække ca. USD 1,5 billion svarende til ca. 25 % af de globale investe-ringer i aktie investeringsforeninger. ICI opgørelser udspecificerer ikke, hvilken andel af aktie investeringer, der specifikt er investeret i globale aktiestrategier. Dvs. nationale, regionale og sektormæssige investeringsforeninger er også medtaget. De 20-25 % anslås at være et forsig-tigt, om end konservativt estimat for, hvilken andel afhandlingens data afdækker af det sam-lede marked ultimo 2010.

Overordnet vurderes det, at afhandlingens stikprøve giver et retvisende billede af globale ak-tieinvesteringer.

4.2.1.1.2 Benchmark

Investeringsforeningerne oplyser via CAMRADATA hvilket benchmark de anvender. Figur 6 viser fordelingen af benchmark på afhandlingens data ultimo 2011. Forvaltere, der har rappor-teret afkastoplysninger for composite produkter har generelt ikke an anført et benchmark.

Langt hovedparten af investeringsforeningerne anvender MSCI World. En mindre andel an-vender MCSI AC World, mens en lille andel bruger FTSE World som benchmark.

Figur 6. Oversigt over de anvendte benchmark i afhandlingen ultimo 2011

MSCI World MSCI AC World FTSE World Ikke oplyst

Relationen mellem investeringsforeningernes benchmark og analyse af performance vedhol-denheds diskuteres yderligere i afsnit 4.2.2. En geografisk distribution af investeringsforenin-gernes registreringsland er fravalgt. Forfatteren har vurderet dette til at have utilstrækkelig analytisk relevans og bidrag for afhandlingen.