• Ingen resultater fundet

I følgeforskningsforløbet indledende fase blev aftalt, designet og gennemført en spørgeskemaundersø-gelse, der har til hensigt at afdække inklusionsformidlernes arbejde. Som nævnt indledningsvis i rap-porten har en arbejdsgruppe bestående af konsulenter og ledere i Ballerup Kommune udarbejdet en arbejdsbeskrivelse for inklusionsformidlerne. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er at få af-dækket i hvilken grad inklusionsformidlerne varetager de funktioner som det er besluttet, at de skal varetage. Spørgeskemaet er udsendt til og besvaret af inklusionsformidlerne. Det er altså alene deres oplevelser som undersøgelsen kan udsige noget om. Andres, fx kollegers, lederes, forældres og børns, oplevelser indgår ikke i undersøgelsen. Spørgeskemaundersøgelsen er primært brugt som inspiration for tilrettelæggelsen af den kvalitative undersøgelse og i analysen til at udfolde temaer fra interviewe-ne. Derudover tjener følgende analyse af inklusionsformidlernes svar på spørgeskemaundersøgelsen til at underbygge temaer i den kvalitative del.

Spørgeskemaundersøgelsen, der består af 47 spørgsmål, anvendes her som en art kvalitativ undersø-gelse, der kan give nogle billeder og fortolkningstilbud på og spørgsmål til de muligheder og udfor-dringer Ballerup Kommune og UCC står midt i, i bestræbelserne på udvikling af inklusionsformidler-funktionen. Undersøgelsen er ikke tænkt en kvantitativ undersøgelse. Det diskuteres derfor heller ikke her om de forskellige fund er signifikante, men der peges på, at der generelt er stor usikkerhed for-bundet med de procentopgørelser og -sammenligninger, der fremskrives i analysen.

29 inklusionsformidlere har besvaret spørgeskemaet. 9 af dem er kategoriseret som nye inklusions-formidlere og 20 som gamle inklusionsinklusions-formidlere.

Svarene på spørgeskemaet er indtastet i Excel og kategoriseret som vist som A-J i dette bilag. Nogle inklusionsformidlere har sat to krydser ud fra samme svar og disse besvarelser er sammen med ikke besvarede spørgsmål blevet kategoriseret som og optalt som ’ved ikke’, det drejer sig om ca. 3 % af svarene fra både de nye og de erfarne inklusionsformidlere.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at et kryds sat af en ny inklusionsformidler udgør 1/9 sva-rende til 11% af de nye inklusionsformidleres samlede antal svar på et spørgsmål og 1/29 svasva-rende til 3% af alle inklusionsformidleres samlede antal svar på et spørgsmål. Tilsvarende udgør et kryds sat af en gammel inklusionsformidler 1/20 svarende til 5% af de gamle inklusionsformidleres samlede antal svar på et spørgsmål og 1/29 svarende til 3% af alle inklusionsformidleres samlede antal svar på et spørgsmål. Den procentvise sammenligning skal altså læses med disse forbehold in mente. Vi foretager procentvis sammenligning med det formål at nogle af disse sammenligninger kan underbygge vigtig-heden af temaer i den kvalitative del og tjene som inspiration og diskussion blandt interesserede, der har fået lyst til at undersøge tendenser indenfor inklusionsformidlerrollen nærmere.

Analysen af svarene fra spørgeskemaundersøgelsen er overordnet struktureret efter spørgeskemaets design og spørgsmålsrækkefølge. Først laves en optælling og analyse af svarene ud fra hvert af de overordnede spørgsmål. Dette gøres ved at optælle alle svar på de underordnede spørgsmål der falder under henholdsvis de positive og negative kategorier. For at gøre svarene mere overskuelige har vi reduceret de fire svarkategorier, i stor udstrækning, i nogen udstrækning, i mindre udstrækning og slet ikke til to kategorier:

81 Svarene I stor udstrækning og I nogen udstrækning er talt sammen og opgjort i procent under en kate-gori: I stor eller i nogen udstrækning

Svarene I mindre udstrækning og Slet ikke er talt sammen og opgjort i procent under en kategori: I mindre udstrækning eller slet ikke

Dette første søjlediagram (1)under hvert af de 10 overordnede spørgsmål giver et overblik over den samlede fordeling af svar på det overordnede spørgsmål fra henholdsvis nye inklusionsformidlere, gamle inklusionsformidlere og den samlede fordeling, ”Samlet”, fra både nye og gamle inklusionsfor-midlere.

Det andet søjlediagram (2) under de fleste af de 10 overordnede spørgsmål viser fordelingen blandt de der har svaret I stor eller i nogen udstrækning i forhold til varetagelse af inklusionsformidlerfunktio-nerne. Søjlediagrammet viser den procentvise fordeling af svarene på de underordnede spørgsmål. Det andet søjlediagram giver hermed et overblik over, i hvilken udstrækning henholdsvis de nye inklusi-onsformidlere og de gamle inklusiinklusi-onsformidlere varetager de forskellige funktioner.

82 Den samlede svarfordeling

Figur 1 viser den samlede fordeling af svar i hele undersøgelsen fordelt på Nye, Gamle/Erfarne og Samlet.

63 % af de samlede svar fordeler sig på kategorierne I nogen eller stor udstrækning, hvilket kan tolkes som at inklusionsformidlerne samlet set varetager ca. 60 % af de funktioner de formelt set er ansat til.

De nye inklusionsformidlere svarer på 57 % af spørgsmålene at de I stor eller nogen grad varetager funktionen mod af de gamle inklusionsformidleres 68 %. Dette kan læses som en tendens til, der også er tydelig i den kvalitative del, at de gamle inklusionsformidlere generelt varetager flere, ca. 10 %, funktioner end de nye inklusionsformidlere.

Fig. 1

83 A: I hvilken udstrækning arbejder du med/deltager du i følgende konkrete opgaver med om, for og med børn med inklusion som det primære sigte?

84 B: I hvilken udstrækning medvirker du som kulturskaber mhp. en mere positiv holdning til inklusion?

85 C: I hvilken udstrækning bidrager du med at formidle viden og erfaringer om inklusion og inklusionsop-gaven?

86 D: I hvor stor udstrækning deltager du i institutionens/skolens udvikling af inklusion?

87 E: I hvor stor udstrækning deltager du i det tværfaglige samarbejde på din institution/skole?

88 F: I hvor stor udstrækning deltager du i Ballerup Kommunes centrale møder?

G: I hvor stor udstrækning deltager du i distriktsmøder?

89 H: I hvor stor udstrækning har du følgende hovedfokus i inklusionsarbejdet?

90 I: I hvor stor udstrækning fungerer du som inklusionsformidler for hele din institution/skole eller på egen afdeling?

91 J: I hvor stor udstrækning foregår dit samarbejde med ledelsen som beskrevet i de følgende spørgsmål?

92