• Ingen resultater fundet

Sagsåbning (myndighed)

In document Eksempler på udredninger i VUM 2.0 (Sider 42-46)

Dato

(dato for sagens åbning)

Den xx.xx.20xx

Ansvarlig enhed

(navn på den enhed, der har ansvaret for sagen)

Ungeenheden, Myndighed, X Kommune

Udfyldt af

(navn, telefonnummer og e-mailadresse på medarbejder, der behandler sagen)

Navn: XX

Telefonnummer: + 45 xx xx xx xx e-mailadresse: xxxxxxx@xxxx.dk

Borgerens navn Mads X

Borgerens CPR-nummer xxxxxx-xxxx Borgerens telefonnummer +45 xx xx xx xx Borgerens e-mailadresse xxxxxxxx@xxxx.dk

Borgerens adresse X-gade, nr. x, x.th, X Kommune Årsag til sagsåbning

Hvad drejer sagen sig om?

(problemstilling og borgerens oplevede behov for støtte)

Mads er henvist til misbrugscentret fra opsøgende medarbejder og faglærer på produktionslinjen på FGU. Skolen har sat som krav, at Mads går i behandling. Rusmiddelcentret har henvendt sig med henblik på at få afklaret, om Mads har behov for støtte ud over misbrugsbehandlingen. Mads er indforstået hermed.

Henvendelse/opfølgning/egen drift

Er sagen åbnet på baggrund af en henvendelse, en opfølgning eller af egen drift?

 Borger

 Pårørende [angiv kontaktoplysninger]

 Læge [angiv kontaktoplysninger]

 Hospital [angiv kontaktoplysninger]

 Anden forvaltning [angiv kontaktoplysninger]

 Igangværende indsats [XX fra Rusmiddelcenter X Kommune, Voksenafdelingen, X-gade 13 A X Kommune]

 Anden kommune

 Andre [angiv kontaktoplysninger]

 Opfølgning på igangværende sag

 Sagen er igangsat af egen drift Orientering af borgeren

Er borgeren indforstået med at sagen påbegyndes?

 Ja

 Nej

Henvendelser forud for sagsåbning

Har der været henvendelser forud for sagsåbningen?

(hvem har henvendt sig, fx borger, boligselskab, hjemmepleje, pårørende eller opsøgende medarbejder, og hvad drejer henvendelsen sig om?)

Boligselskabet X har henvendt sig den 13.08.20xx vedrørende gentagne advarsler til Mads. Grunden er mange fester i hverdagene med høj musik og mange mennesker i påvirket tilstand. Der menes at være tale om gæster, der er kendt fra boligområdets kriminelle miljø.

Borgerens eventuelle lægefaglige diagnoser Har borgeren en eller flere lægefaglige diagnoser?

(lægestillede diagnoser, hvem har stillet dem og hvornår samt reference til dokumenter)

Mads er diagnosticeret med Tourettes syndrom (F 95.2) og adfærds- og emotionel forstyrrelse (F 92.9) hos Børne- og ungdomspsykiatrisk hus i X Kommune i 20xx.

Diagnosticeret med eksekutive vanskeligheder (F 83.9) hos speciallæge XX i august 20xx.

Eksisterende oplysninger Er der eksisterende

dokumentation, indsatser og hjælpemidler med relevans for den aktuelle sag?

(eksisterende dokumentation, aktuelle eller tidligere indsatser og hjælpemidler hos egen eller anden myndighed)

Tidligere indsatser:

Frivillig anbringelse på botilbuddet X i X Kommune som 17½-årig (servicelovens § 66 stk. 5). Fraflyttet som 18-årig. Det første halve år efter fraflytning havde Mads tilknyttet en kontaktperson fra opholdsstedet (efterværn). Herefter ønskede Mads ikke længere støtte.

Nuværende indsatser:

Ambulant misbrugsbehandling hos Misbrugscenteret en gang om ugen herunder samtaler og NADA. Der er tilknyttet en psykolog hos misbrugscentret.

Eksisterende dokumentation:

» Journal fra speciallæge XX, august 20xx.

» Kontinuation fra Børne- og ungdomspsykiatrisk hus i X Kommune, 20xx.

» Udredningsnotat fra Rusmiddelcenter, X Kommune,

» Børnefaglig undersøgelse (sagsnr. xx.xx.xx-Bxx-xxx-xx)

» Afgørelse om anbringelse uden for hjemmet (journal nr. xx.xx.

xx-kxx-xxx-xx)

» Afgørelse om efterværn (journal nr. xx.xx.xx-Lxx-xxx-xx) Borgerens ønsker for

fremtiden

Hvad er borgerens ønsker for fremtiden?

(beskrivelse med borgerens egne ord af, hvad borgeren ønsker for sin fremtid)

Jeg vil gerne stoppe med at ryge hash og have mere styr på det hele. Jeg skylder mange penge væk. Jeg skal nok også have noget arbejde og måske en uddannelse. Og så vil jeg gerne have noget struktur på det hele.

Formålet med udredningen Hvad er formålet med udredningen?

(beskrivelse af og begrundelse for, hvad der skal arbejdes videre med og eventuelt analysespørgsmål)

Mads vil gerne videre i sit liv. Han oplever kaos og har brug for at kunne se en fremtid for sig, hvor der er god grund til ikke at ryge hash, og hvor han kan blive boende i sin egen lejlighed.

Jeg vurderer, at der er grundlag for at gå videre med en udredning af, hvilken støtte der vil kunne hjælpe Mads i den retning, han gerne vil. Det er vigtigt, at det bliver i et koordineret samarbejde med misbrugscentret og uddannelsesvejledningen.

Klar sag

Er det klart for sagsbehandleren, hvilken støtte borgeren har behov for?

 Ja

 Nej

Valg af ydelse ved klar sag Hvis ja - hvilken ydelse?

Se metodehåndbogen for den fulde ydelsesliste.

Valg af tilbud ved klar sag Hvis ja - hvilken tilbudstype?

Se metodehåndbogen for den fulde tilbudsliste.

Aftaler om det videre forløb Hvilke aftaler er indgået med borgeren om det videre forløb?

(aftaler om fx møder, mødested, deltagere)

På mødet hjemme hos Mads d. 3. september 20xx har jeg aftalt med Mads, at jeg indkalder til et møde mellem Mads, hans mor, hans rusmiddelvejleder og studievejlederen på Mads’ skole. Mads’

mor sender diverse udredninger efter aftale med Mads.

Værgemål

Har borgeren en værge?

 Ja

 Nej Værgemålsform

Hvis ja – hvilken form?

 Værgemål (Værgemålsloven § 5)

 Værgemål med frataget retslig handleevne (Værgemålsloven § 6)

 Samværgemål (Værgemålsloven § 7) Værges kontaktoplysninger

(navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse)

Nærmere undersøgelse af værgemål

Hvis der ikke er et værgemål, skal det så undersøges nærmere, om der er behov for, at borgeren får tildelt en værge?

 Ja

 Nej

Ret til repræsentation Er borgeren informeret om ret til bisidder og partsrepræsentation?

 Ja

 Nej

Repræsentation

Er borgeren repræsenteret?

 Ja

 Nej

Repræsentationsform Hvis ja – hvilken form?

 Bisidder

 Partsrepræsentant Fuldmagt

Hvis der er givet fuldmagt – hvad er der givet fuldmagt til?

Mads har givet fuldmagt til, at hans mor, Malene X, må have fuld indsigt i hans sag og få tilsendt alle oplysninger.

Elektronisk registrering Er borgeren informeret om, at oplysningerne bliver registreret elektronisk?

 Ja

 Nej

Samtykke

Er det relevant at indhente samtykke?

 Ja

 Nej

Samtykkeform

Hvis ja – hvordan er samtykke modtaget?

 Mundtligt samtykke

 Skriftligt samtykke

Indhentelse af oplysninger Hvem er der modtaget samtykke til indhentelse af oplysninger fra?

 Egen læge [angiv læge]

 Speciallæge [angiv læge]

 Hospital [angiv hospital]

 A-kasse [angiv a-kasse]

 Tilbud [Rusmiddelcenteret]

 Arbejdsgiver [angiv arbejdsgiver]

 Tidligere opholdskommune [angiv bopælskommune]

 Andre forvaltninger [Børn og unge, UU-vejledningen, Kriminalforsorgen]

 Andre [angiv hvilke]

Videregivelse af oplysninger Hvem er der modtaget samtykke til videregivelse af oplysninger til?

 Egen læge [angiv læge]

 Speciallæge [angiv læge]

 Hospital [angiv hospital]

 A-kasse [angiv a-kasse]

 Tilbud [Socialpædagogisk opholdssted, X-Hus, X-vej 22, X Kommune]

 Arbejdsgiver [angiv arbejdsgiver]

 Tidligere opholdskommune [angiv bopælskommune]

 Andre forvaltninger [angiv hvilke]

 Andre [angiv hvilke]

Helhedssyn

Er borgeren vejledt om alle relevante muligheder for støtte efter den sociale lovgivning?

(fx mentor, hjælpemidler og personlig hjælp og pleje)

 Nej

 Ja [Servicelovens §§ 99, 82b og 85, gratis anonym psykologhjælp ved banderelateret kriminalitet,

uddannelsesmentor, helhedsorienteret plan jf. servicelovens § 141 stk. 7]

Forhold vedrørende borgersamarbejde Er der særlige forhold, der skal adresseres, for at borgeren kan samarbejde om sagsbehandlingen?

(eventuelle forudsætninger for at borgeren kan samarbejde)

Mads mister ofte sin telefon. Det er derfor vigtigt, at hans mor får besked om møder og aftaler. Mads vil gerne have, at hans mor deltager på alle møder og får tilsendt handleplanen.

Handle- og betalingskommune (angiv kun hvilken kommune, hvis det ikke er egen kommune)

 Anden handlekommune [angiv hvilken]

 Anden betalingskommune [angiv hvilken]

In document Eksempler på udredninger i VUM 2.0 (Sider 42-46)