• Ingen resultater fundet

4. Regnskabsanalyse

4.4 Reformulering af regnskaberne

For kunne anvende virksomhedernes årsregnskaber til en rentabilitetsanalyse er det nødvendigt at reformulere dem først. Formålet med at reformulere årsregnskaberne er at separere indtægter og omkostninger ud fra hvor-vidt de genereres fra virksomhedens drifts- eller finansieringsaktiviteter. Driften er den primære driver for værdiskabelse fremadrettet og vi ønsker med denne opdeling at se, hvor stor værdi driften indtil nu har gene-reret, da den historiske rentabilitet er et vigtigt element i definitionen af vores fremtidige forventninger til en virksomhed. Opdelingen i drift- og finansieringsaktiviteter udføres for at opnå et retvisende billede af den reelle værdiskabelse ved at mindske eventuel regnskabsmæssig støj.

4.4.1 Reformulering af egenkapitalopgørelsen

Egenkapitalen reformuleres med det formål at finde frem til en virksomheds totalindkomst. Dette gøres ved at afdække om der har været transaktioner, som har været ført direkte over egenkapital, såsom transaktioner med ejerne i løbet af året og dirty surplus-poster. Foruden udbyttebetalinger til ejerne har LEGOs totalindkomst været påvirket af en række dirty surplus poster, hvoraf de største er cash-flow hedges, skat på cash flow hedges og valutakursdifferencer. Reformuleringen af LEGOs og peer-gruppens egenkapitalopgørelser fremgår af ap-pendix 7.

Side | 67

4.4.2 Reformulering af resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen reformuleres med det formål at beregne en virksomheds driftsoverskud efter skat (NOPAT). For at kunne beregne dette er det nødvendigt at korrigere forskellige poster i virksomhedens resul-tatopgørelse. I den ordinære resultatopgørelse er af- og nedskrivninger fordelt ud på de poster de er relateret til. Disse skal separeres herfra og samles. Yderligere så fremgår skat i én total-post og indeholder således både skat fra virksomhedens drift- og finansieringsaktiviteter. Vi er nødt til at separere disse således at vi kan hen-lede den driftsrelaterede skat til driften og dermed være i stand til at beregne NOPAT. Dette gøres ved at tillægge den rapporteret skat med værdien af det skatteskjold virksomheden har opnået på fra dens finansie-ringsaktiviteter. Reformuleringen af LEGOs og peer-gruppens resultatopgørelser fremgår af appendix 8.

4.4.3 Reformulering af balancen

Formålet med at reformulere virksomhedens balance er at opdele aktiver og passiver i henhold til om de er relateret til virksomhedens drift- eller finansieringsaktiviteter. Aktiverne opgøres således enten som et drifts- eller finansielt aktivt og virksomhedens forpligtelser, som drifts- eller finansielle forpligtelser. Reformulerin-gen af LEGOs og peer-gruppens balancer fremgår af appendix 9.

Tilgodehavender fra nærtstående parter klassificeres som et finansielt aktiv, da de omhandler finansielle trans-aktioner mellem LEGO, KIRKBI A/S og KABOOKI. Yderligere fremgår driftslikviditet ikke af årsrappor-terne, hvorved vi har valgt at estimere denne til at være 1% af omsætningen, som fratrækkes virksomhedens overskydende likviditet og klassificeres som et driftsaktiv. Den resterende likviditet klassificeres som værende et finansielt aktiv.

Yderligere så anvender LEGO, Mattel og Hasbro allesammen operationel leasing i driften. Det er nødvendigt at vi korrigerer for dette, da det kan have betydning for vores vurdering af virksomhedernes rentabilitet. Vi korrigerer i nedenstående afsnit for LEGOs brug af operationel leasing. Tilsvarende korrigering er udført for Mattel og Hasbro og fremgår af appendix 10. Korrigering for den operationelle leasing følger fremgangsmåden fra Sørensen (2012:144-147).

Kapitalisering af operationelle leasingomkostninger

Leasing er en finansieringsform, som virksomheder benytter sig af til at finansiere anskaffelsen af de forskel-lige aktiver, som skal bruges til at drive virksomheden. For virksomheder som LEGO, Mattel og Hasbro er det fx muligt at lease produktionsudstyr. Der er to forskellige former for leasing:

Finansiel

Operationel leasing

Sondringen mellem de to former er hos hvem den finansielle risiko ligger. Ved finansiel leasing overgår risi-koen til leasingtageren, mens den ved operationel leasing ligger hos udlejeren. Hvorvidt der er tale om finansiel

Side | 68 eller operationel leasing har betydning for hvordan aktivet indregnes. Ved anvendelse af operationel leasing indregnes aktivet og den tilhørende gæld ikke på leasingtagerens balance, hvilket kan føre til en potentiel undervurdering af værdien af de leasede aktiver. Dette er også kendt som “off-balance financing” og kan give et misvisende billede af virksomhedens rentabilitet, da det af regnskabet vil fremstå, at årets resultat er gene-reret ud fra en lavere investeret kapital end reelt set har været anvendt.

LEGO og de udvalgte peers anvender alle operationel leasing. Vi er nødt til at korrigere for dette, for at være i stand til at kunne sammenligne rentabiliteten på tværs af virksomhederne. Vi kan ud fra information omhand-lende virksomhedernes operationelle leasingforpligtelser estimere værdien af de aktiver og forpligtelser, som ikke er indregnet på balancen. Af regnskabet fremgår følgende information for LEGO:

Tabel 6 - Operationelle leasing forpligtelser (mio. DKK)

Kilde: LEGO årsrapporter 2011-2015 – Egen tilvirkning

For at kunne finde aktivets værdi skal vi beregne nutidsværdien af leasingforpligtelserne i hvert af periodens år. For at kunne gøre det er vi nødsaget til at lave en række antagelser:

1. Operationelle leasingforpligtelser mellem 1 og 5 år fordeles med samme værdi ud på årene

2. Diskonteringsfaktoren til beregning af nutidsværdien de enkelte år udgøres af virksomhedens netto låneomkostninger det samme år

3. Leasede aktiver afskrives over 7 år

4. Den årlige leasingydelse i år 6 er lig leasingydelsen i år 5, hvortil leasingydelsen i år 7 udgøres af forskellen mellem forpligtelserne “Over 5 år” og ydelsen i det 6.år

Af figur 21 har vi beregnet værdien af de leasede aktiver for LEGO:

Side | 69 Figur 21 - Korrektioner ved kapitalisering af operationel leasing (Mio. DKK)

Egen tilvirkning

Værdien af de leasede aktiver kapitaliseres ved følgende korrektioner:

1. Materielle anlægsaktiver forøges med værdien af nutidsværdien af leasingaftalerne primo året tillagt værdien fra nye leasingaftaler det respektive år fratrukket de årlige afskrivninger.

2. Finansielle forpligtelser forøges tilsvarende med værdien af nutidsværdien af leasingaftalerne primo året tillagt værdien fra nye leasingaftaler det respektive år fratrukket årets afdrag.

3. LEGOs udskudte skatteforpligtelser øges i den finansielle rapportering, da der heri vises et højere overskud før skat og dermed en højere skatteomkostning. Det vil dog ikke ændre den skattemæssige værdi.

4. Resultatopgørelsen bliver justeret med korrektionerne 4-7, jf. figur 21. Korrektionerne betyder at der genereres et større overskud, hvorved LEGOs totalindkomst og heraf egenkapital øges.