• Ingen resultater fundet

Problematik  4:  Komplekse  og  teksttunge  risikoafsnit

5   Forbedring  af  risikorapportering

5.4   Problematik  4:  Komplekse  og  teksttunge  risikoafsnit

 

I  forhold  til  parametrene  der  sikrer  risikooplysningers  kvalitet,  jf.  IASBs  begrebsramme,  kan  det  derfor  ar-­‐

gumenteres  at  både  fremadrettet  og  bagudrettet  risikooplysninger  øger  informationens  brugbarhed.  Det   ligger  i  ordet,  at  fremadrettede  risikooplysninger  er  forudsigende.  Det  kan  dog  også  argumenteres,  at  bag-­‐

udrettede  oplysninger  kan  være  forudsigende,  særlig  når  der  er  tale  om  oplysninger,  som  ICAEW  beskriver.  

Problemet  opstår  dog,  hvis  virksomhederne  alene  rapporterer  om  fortidige  hændelser  eller  risici  uden  sam-­‐

tidig  også  at  reflektere  over  det.  Linsley  &  Shrives  (2005)  afviser  heller  ikke  bagudrettet  risikooplysningers   relevans,  men  tilkendegiver  at  fremadrettede  risikooplysninger,  har  mere  betydning  og  dermed  større  rele-­‐

vans  for  regnskabsbrugernes  beslutningstagning  end  bagudrettet  oplysninger  har.  Samtidig  forklarer  Linsley  

&  Shrives  (2005,  s.  294)  dog,  at  virksomhederne  kan  være  tilbageholdende  med  fremadrettet  information,   idet  den  af  sagens  natur  er  upålidelig  og  at  denne  upålidelighed  kan  gøre  virksomhedens  sårbar  over  for   krav  fra  investorer  der  har  handlet  på  information.    

 

Tabel  27  viser  at  Løsning  3.1:  Fremadrettet  risikorapportering  forbedrer  kvalitetsfaktoren  relevans,  herun-­‐

der  den  forudsigende  værdi.  Løsning  3.2  forbedrer  ligeledes  kvalitetsfaktoren  relevans,  herunder  den  be-­‐

kræftende  værdi.    

 

Del  4:  5  Forbedring  af  risikorapporteringen     5.4  Problematik  4:  Komplekse  og  teksttunge  risikoafsnit  

prioriteret  mere,  da  risikorapporteringen  siges  at  omfatte  alt  og  ingenting.  FRCs  (Financial  Reporting  Coun-­‐

cil)  CEO,  Stephen  Haldrill,  udtaler:  

”Vi  mener,  det  er  særlig  vigtigt,  at  direktører  forklarer  tydeligt,  hvordan  de  identificerer  og  håndte-­‐

rer  risici,  og  hvad  der  holder  dem  vågne  om  natten”  –  Stephen  Haldrill  (ACCA,  2012)    

Der  er  altså  tale  om,  at  risikorapporteringen  ikke  fokuserer  nok  på  de  vigtigste  risikofaktorer  som  virksom-­‐

hederne  står  over  for,  men  at  de  i  stedet  rapporterer  om  så  mange  forskellige  risici  som  muligt.  Denne  ten-­‐

dens  fører  til  at  risikoafsnittene  i  virksomhedernes  årsrapporter  opleves  for  at  være  komplekse  og  tekst-­‐

tunge.  Som  det  kan  udledes  af  Stephen  Haldrills  citat,  er  der  tale  om  et  ønske  om,  at  risikorapporteringen   kun  indeholder  de  allervigtigste  risici.  Det  vil  sige  de  risici  der  er  så  betydningsfulde,  at  de  holder  en  oppe   om  natten.    

 

På  Eksempel  6  ses  et  uddrag  af  FirstFarms  årsrapport  fra  2013  og  2014,  hvor  billedet  viser  FirstFarms  risiko-­‐

rapportering.  FirstFarms  risikorapportering  består  af  4  sider,  hvor  de  i  de  efterfølgende  sider  forklarer  virk-­‐

somhedens  risici  i  lige  så  stort  omfang,  som  det  fremgår  af  uddraget.  FirstFarms  risici  omfatter  markedsvil-­‐

kår,  klima,  køb  af  landbrug  og  jord,  mælkekvoter  og  støtteordninger,  retlige  betingelser,  politiske  forhold,   valutakurser  og  arbejdsvilkår.  Når  der  er  så  meget  information  om  virksomhedens  risici,  er  det  svært  som   læser  af  årsrapporten  at  tyde,  hvilke  af  disse  informationer  der  er  de  mest  signifikante,  samt  specifikke  for   virksomheden.   Enten   er   al   den   information   der   berettes   om   vigtige,   eller   også   er   der   tale   om   irrelevant   information.  

 

Regnskabsaflæggeren  kan  være  tidspresset,  og  desværre  er  tendensen  således  at  risikorapporteringen  gen-­‐

tages  år  for  år,  uden  hensyn  til  om  den  stadig  er  gældende  og  dermed  relevant  (FRC,  2009).  Af  eksempel  6   ses  et  eksempel  af  dette,  hvor  det  første  billede  er  FirstFarms  årsrapport  for  2013  og  det  andet  er  First-­‐

Farms  årsrapport  for  2014.  Der  er  tale  om  en  fuldstændig  gentagelse  af  forrige  års  risikorapportering.    Ses   der   endnu   længere   tilbage   på   FirstFarms   årsrapporter,   kan   det   konstateres   at   risikorapporteringen   for   FirstFarm  overvejende  er  den  samme  helt  tilbage  til  2010.  

 

Eksempel  6  -­‐  FirstFarms  årsrapport  2013  (tv)  og  2014  (th)  –  Kilde:  FirstFarms  (2013;2014)  

Del  4:  5  Forbedring  af  risikorapporteringen     5.4  Problematik  4:  Komplekse  og  teksttunge  risikoafsnit  

 Det  er  typisk  således,  at  hvis  reguleringer  kræver,  der  rapporteres  om  visse  faktorer,  at  dette  ryger  i  rap-­‐

porten   uden   hensynstagen   til   om   det   er   relevant   og   betydelig   for   regnskabsbrugerne   og   virksomheden   (FRC,  2009).  Rapporten  bliver  altså  fyldt  med  ligegyldige  informationer.  På  den  anden  side  kan  det  være   svært  for  regnskabsaflæggere  at  tyde  hvad  reguleringen  kræver  (FRC,  2011),  her  kan  ÅRL  blandt  andet  ind-­‐

drages.  Hvor  ÅRL  kræver  at  der  berettes  om  særlige  forretningsmæssige-­‐  og  finansielle  risici,  kan  det  være   svært  for  regnskabsaflæggere  at  tyde  hvad  disse  ”særlige  risici”  lige  præcis  dækker  over.  I  stedet  for  at  hol-­‐

de  sig  til  en  simpel  liste  af  risici,  vedlægges  en  omfattende  liste  af  risici,  for  at  sikre  sig  at  reguleringen  er   overholdt   (FRC,   2011).   Denne   tendens   er   dog   problematisk,   især   hvis   de   allervigtigste   risikofaktorer   skal   kunne  udledes  af  regnskabsbrugere.      

 

Det  gavner  heller  ikke  overskueligheden,  at  årsrapporterne  fra  første  til  sidste  side  er  fyldt  med  tekst.  Det   gør  det  tungt  og  uinteressant  at  læse  igennem.  Når  der  for  det  første  er  flere  siders  risikorapportering  og   der  derudover  er  mangel  på  illustrationer,  så  kan  pointen  nemt  gå  tabt  for  regnskabsbrugerne.    

 

Ud  fra  en  analyse  af  Carlsberg  og  TDCs  årsrapporter  vises  eksempler  på  hvad  virksomhederne  kan  gøre  for   at  forbedre  deres  risikorapportering.  

   

5.4.1 Løsning  4.1:  Fokus  på  få  men  væsentlige  risikofaktorer  

I  rapporten  ”Cutting  Clutter”  af  FRC  (2011)  er  pointen  overvejende  at  der  skal  skæres  ned  på  rodet  i  årsrap-­‐

porter,  herunder  også  risikorapporteringen.  Virksomhederne  skal  kun  rapportere  om  de  mest  signifikante   og  specifikke  risici  både  i  Risk  Management  afsnittet,  men  også  når  det  gælder  rapporteringen  af  risici  der   vedrører  finansielle  instrumenter.    

 

Både  Carlsberg  og  TDC  formår  at  skære  ned  i  rodet  i  deres  årsrapport.  De  har  i  deres  årsrapport  fremhævet   henholdsvis  3  og  4  risikofaktorer,  som  de  anser  som  gældende  for  det  kommende  år.  Ved  at  gøre  dette,   hersker  der  ingen  tvivl  for  regnskabsbrugerne  om,  at  disse  er  de  vigtigste  risikofaktorer  som  virksomheder-­‐

ne  står  over  for  i  det  kommende  år.  Dette  bevirker  samtidig  også  at  risikorapporteringen  opleves  mindre   teksttung,  idet  der  ikke  er  tale  om  en  lang  liste  af  risici,  men  et  overskuelig  antal  af  risici.    

   

Ses  eksemplet  i  sammenhæng  med  IASBs  begrebsramme,  er  det  den  grundlæggende  faktorer,  relevans,  i   begrebsrammer  der  sikrer  kvaliteten  af  risikorapporteringen.  Informationer  er  væsentlige,  hvis  det  har  en   indvirkning  på  investorers  beslutning,  såfremt  det  blev  udeladt  i  rapporteringen  (IASB,  2010).  Det  må  for-­‐

modes  at  forenklingen  af  risikorapporteringen  og  fokus  på  de  henholdsvis  3  og  4  risikofaktorer  er  så  bety-­‐

delige  for  virksomhedens  fremtid,  at  skulle  disse  informationer  have  været  udeladt,  så  ville  der  være  tale   om  væsentlige  informationer  der  bliver  udeladt.  I  og  med  at  disse  informationer  er  så  præcise  og  er  videre-­‐

formidlet  til  omverdenen,  er  det  kvaliteten  af  rapporteringen  der  sikres,  jf.  IASBs  begrebsramme.    

 

Forenklingen  af  risikorapporteringen,  som  Carlsberg  og  TDC  formår  at  gøre  i  deres  årsrapporter,  bevirker  at   de  er  nemmere  at  læse  og  opleves  mindre  kompleks.  Derfor  øges  kvaliteten  af  risikorapporteringen  gen-­‐

nem  Forståeligheds-­‐faktoren  i  IASBs  begrebsramme.  Ved  at  sørge  for  det  kun  er  de  allervigtigste  informati-­‐

oner  der  rapporteres  om,  gør  at  informationen  er  klar  og  tydelig  samt  at  regnskabsbrugerne  bedre  forstår   det  og  kan  anvende  den  information.    

5.4.2 Løsning  4.2:  Grafiske  illustrationer  

I  ”Louder  Than  Words”  af  FRC  (2009,  s.  50)  forklares  hvordan  regnskabsbrugerne  også  er  mennesker,  og  jo   mere  interessant  og  spændende  en  rapport  er,  jo  nemmere  er  det  for  regnskabsbrugerne  at  forstå  rappor-­‐

teringens  budskab.  Tætte  standardtekster  er  svær  at  læse  og  er  hverken  interessant    eller  spændende,  der-­‐

for  bør  regnskabsaflæggere  fokusere  mere  på  at  gøre  deres  rapporter  mere  engagerende.  Dette  kan  gøres   på  mange  måder,  men  den  foretrukne  måde,  er  anvendelsen  af  grafiske  illustrationer.    

                   

       

   

Eksempel  7  -­‐  Carlsbergs  brug  af  grafiske  illustrationer  -­‐  Kilde:  Carlsberg  (2013)