• Ingen resultater fundet

6.   INTERESSEKONFLIKTER  UDLEDT  AF  PRINCIPAL  –  AGENT  TEORIEN

6.2   Principal-­‐Agent  teorien

principalen  ikke  vide,  om  agenten  handler  i  sin  egen  interesse  eller  i  principalens   interesse.    

 

6.2.1  Rationalitet  og  nyttemaksimering    

Som   nævnt   ovenfor   antages   det,   at   begge   parter   er   rationelle.   Dette   er   en   almindelig   antagelse,   når   man   omtaler   det   perfekte   marked,   men   også   en   umulighed   i   den   virkelige   verden.   For   at   være   helt   rationel   kræves   det,   at   interessenterne   kan   overskue   samtlige   muligheder,   for   at   der   kan   foretages   en   100   %   rationelt   beslutning.   Dette   er   dog   kun   en   teoretisk   mulighed,   og   en   bestyrelse   vil   aldrig   kunne   annalysere   eller   overskue   samtlige   handlingsmuligheder,   der   forligger.   Lippert-­‐Rasmessen   og   Mols   giver   det   perfekte   eksempel.   Skak   er   helt   uden   stokastiske   elementer,   og   derfor   er   alle   udfald  også  kendt.  En  person,  der  er  100  %  rationel,  vil  derfor  kunne  overskue   samtlige  udfald,  og  resultatet  af  spillet  vil  være  afgjort,  inden  det  er  startet.  Dette   er   dog   ikke   muligt,   og   derfor   syntes   det   rimeligt,   at   interessenterne   betragtes   som  begrænset  rationelle.111    

Dette   ændrer   dog   ikke   på   ideen,   om   at   parterne   vil   være   nyttemaksimerende,   men  de  kan  kun  vælge  den  bedste  mulighed,  de  kan  overskue,  og  derfor  kan  der   forekomme  flere  valg,  som  kunne  have  været  mere  optimale.  Dette  understøttes   af   Simon,   der   mener,   at   mennesket   er   rationelt,   men   begrænset   til   det   der   kan   overskues.112    

 

6.2.2  Asymmetrisk  information  

Med   begrebet   asymmetrisk   information   menes,   at   de   forskellig   aktører   på   markedet  ikke  har  samme  viden/information  at  foretage  deres  beslutning  ud  fra.    

Asymmetrisk   information   vil   altid   være   gældende,   og   kun   i   teorien   kan   man   diskutere   det   perfekte   marked   med   fuldkommen   information.   Fama,   som   opererer  meget  teoretisk  og  derfor  blevet  udsat  for  meget  kritik,  mener,  at  der  er   tre   former   for   markedsefficiens,     som   er   afhængig   af   hinanden,   således   at   den   svage   form   skal   være   tilstede,   for   at   den   semistærke   form   kan   eksistere,   og   til                                                                                                                  

111  Lippert-­‐Rasmussen  og  Mols  Transaktionsomkostningsterori  –  en  introduktion  til   williamson  

112  Herbert  Simon:  Administrative  Behavior  side  104  

sidst  den  stærke,  som  er  det  teoretiske  perfekte  marked.113  Antagelsen  om    det   semistærke  marked  bliver  blandt  andet  understøttet  af  Min,114  mens  kritikerne   af  det  efficiente  semistærke  marked,  tæller  Jensen115  og  Grossman116  

Famas   antager   med   sin   teori   om   semistærke   kapitalmarked,   at   alt   offentlig   information  er  indarbejdet  i  aktiemarkedet,  men  også  at  der  findesinformation,   som   ikke   er   offentligt   tilgængeligt.   Fælles   for   kritikerne   er,   at   selvom   informationen   er   tilgængelig,   er   det   forbundet   med   omkostninger   at   anskaffe   denne  information.  Jensen  er  den  mindst  kritiske,  og  han  mener  at  aktiekurserne   afspejler   det   punkt,   hvor   at   søge   yderlige   information   vil   blive   mere   omkostningsfuldt,  end  gevinsten  ved  at  have  erhvervet  sig  yderlig  information.  

Denne  definition  anderkendes  af  Fama  i  1991117  som  en  mere  lempelig  definition   af  Famas  egen  definition.    

Kriby  og  Grossman  mener  dog,  at  der  vil  være  overnormale  afkast  at  hente  for   dem,  der  søger  information,  da  de  vil  kunne  handle  på  fordelagtige  tidspunkter,   dvs.  inden  markedet  når  at  reagere  på  disse  nye  informationer.    

Fælles   for   alle   teoretikerne   er,   at   de   alle   anderkender   en   eller   anden   form   for   asymmetrisk   information.   Grossman   og   Kriby   antagelse   om,   at   der   kan   opnås   overnormal  profit,  må  siges  at  være  tættest  på  virkeligheden,  da  det  er  tydeligt,   at   der   er   aktører   på   markedet,   der   får   information   før   andre,   og   dermed   kan   opnå  overnormal  profit.    

Det  syntes  rimeligt  at  konkludere,  at  der  forekommer  asymmetrisk  information,   hvilket  også  er  en  af  grundtankerne  i  principal-­‐agent  teorien.  Selvom  principalen   og   agenten   har   samme   information   ex-­‐ante,   vil   der   med   overvejende   sandsynlighed   opstå   asymmetrisk   information   ex-­‐post,   i   forbindelse   med   at   agenten   udfører   sit   arbejde   for   principalen.   Denne   iagttagelse   understøttes   af   Holmstöm.118Hvis   der   forligger   asymmetrisk   information   ex-­‐ante,   kan   det   resultere  i  adverse  selection,  hvorimod  hvis  den  asymmetriske  information  først   optår  ex-­‐post  vil  det  kunne  resultere  i  moral  hazard.  

                                                                                                               

113  Eugene  Fama:  Efficient  Capital  Markets  II  side  1576  

114  Sungky  Min:  Asymmetric  Information  and  Shareholders  Wealth  side  4  

115  Michael  C.  Jensen:  Some  Anomalous  Evidence  Regarding  Market  Efficiency  side  7  

116  Sanford  J.  Grossman  &  Joseph  E.  Stiglitz:  On  the  Impossibility  of  Informationally   Efficient  Markets:  side  399  

117  Eugene  Fama:  Efficient  Capital  Markets  II:  side  1575  

118  Bengt  Holmström:  Moral  Hazard  and  observability  side  75  

I   den   klassiske   pricipal-­‐agent   teori   er   agenten   fast   aflønnet,   mens   principalen   nytte  er  den  residuale  indkomst,  der  bliver  genereret  af  agentens  aktivitet.  Dette   medfører,   at   agenten   ikke   vil   have   noget   incitament   til   at   arbejde   mere,   eller   motivere   sin   kollegaer   til   at   arbejde   mere,   da   hele   fortjenesten   af   denne   arbejdsindsats,   vil   komme   principalen   til   gode.   Agenten   vil   derfor,   med   antagelsen   om   egen   nyttemaksimering,   benytte   den   asymmetriske   information   til   at   maksimere   egen   nytte,   med   følgende   tab   for   principalen.   Denne   konstruktion   medfører,   at   principalen   ikke   vil   opnå   nyttemaksimering,   hvilket   må  betegnes  som  uhensigtsmæssigt  for  principalen.    

 

6.2.3  Transaktionsomkostninger  

Helt   grundlæggende   er   transaktionsomkostninger   de   omkostninger,   der   er   forbundet  med  at  lave  en  transaktion.  Går  man  lidt  mere  i  dybden,    finder  man   dog  hurtigt  ud  af,  at  transaktionsomkostninger  er  noget  mere  kompliceret,  og  at   der   i   litteraturen   ikke   er   nogen   entydigt   definition   af,   hvad   transaktionsomkostninger   er.   Dette   skyldes   især   ,   at   der   ikke   er   enighed   om,   hvad   en   transaktion   er.   Alderson   definerer   en   transaktion   som   værende   en   søgeproces,  hvor  der  sker  en  udveksling  af  information,  som  dermed  skaber  en   aftale  mellem  to  agenter.119  Hermed  må  det  tolkes  som,  at  Alderson  mener,  at  der   kræves   to   fysiske   personer   for,   at   der   foretages   en   transaktion,   og   omkostningerne  forbundet  med  at  finde  information  til  at  foretage  transaktionen   også  er  med  i  omkostningerne.  Kotler  definerer  en  transaktion  som  værende  en   udveksling   af   værdi,   enten   fysisk   værdi   eller   som   information   ,   mellem   to   parter.120  Kotlers   definition   er   lidt   mere   åben   end   Alderson,   da   transaktionen   kan  forekomme  mellem  to  parter,  det  værende  fysiske  eller  juridiske  personer.    

Williamson   definerer   en   transaktion   meget   bredt.   Ifølge   Williamson   er   en   transaktion  opdelt  og  reelt  bestående  af  en  masse  små  transaktioner,  som  afløser   hinanden.121  Denne   åbne   definition   er   både   en   fordel,   da   det   giver   plads   til   at   undersøge   samtlige   processer   ved   en   given   handling,   men   også   en   svaghed,   da                                                                                                                  

119  Wroe  Alderson:  Dynamic  Marketing  Behavior  (gengivet  af  Lippert-­‐  Rasmussen  og   Mols)  side  75  

120  Philip  Kotler:  Marketing  management  (gengivet  af  Lippert-­‐  Rasmussen  og  Mols)side   7  

121  Oliver  E.  Williamson:  The  Economic  Institutions  of    Capitalism  side  12  

den  risikerer  at  gå  lidt  for  meget  op  i  petitesser.    Det  vil  oftest  i  praksis  være  en   fordel  at  betragte  en  transaktion  som  en  handling,  som  Alderson  og  Kotler.    

Denne  opgave  vil  bruge  Aldersons  definition  af  transaktioner,  da  søgeprocessen   også  bliver  taget  med    i  betragtningen,  og  dette  vil  være  en  afgørende  faktor  for   de  transaktionsomkostninger,  der  forekommer.    

 

6.2.4  Interessenternes  interesse  og  risikoprofil    

De   forskellige   interessenter   vil   alle   søge   at   maksimere   deres   egen   nytte.   Dette   skaber   i   selv   ikke   noget   problem,   men   da   det   er   blevet   fastslået,   at   der   forekommer   asymmetrisk   information,   kan   interessekonflikterne   blive   et   problem.   Ud   fra   den   juridiske   analyse   er   det   blevet   fastslået,   at   det   er   aktionærenes  interesse,  der  skal  varetages,  så  længe  virksomheden  kører  uden   økonomiske   problemer.   Hvis   virksomheden   kommer   i   så   store   økonomiske   problemer,   at   en   videre   drift   synes   umulig,   skal   bestyrelsen   varetage   kreditors   interesse.    

Aktionærerne   indskyder   kapital   i   en   virksomhed   for   at   få   medbestemmelse   på   generelforsamlingen   og   rettigheden   til   at   modtage   en   del   af   virksomhedens   residualafkast.   Aktionærernes   interesse   vil   derfor   være   at   maksimere   virksomhedens  værdi,  enten  i  form  at  en  kursgevinst  eller  afkast.  Det  antages,  at   aktionærerne   er   mindre   risikoaverse   end   resten   at   interessenterne   i   virksomheden,   da   et   muligt   tab   er   kendt   på   forhånd,   mens   den   potentielle   gevinst  kan  være  enorm.  Aktionærerne  kan  også  sprede  deres  risiko  ud  på  flere   virksomheder  og  dermed  være  villige  til  at  acceptere  en  større  risiko.  En  præcis   risikoprofil   synes   ikke   mulig   at   fastslå,   da   aktionærens   risikoprofil   vil   være   forskellig   alt   efter   hvilket   slags   selskab,   der   bliver   investeret   i,   men   en   stærk   risikoaversion  synes  usandsynlig,  da  alle  investeringer  i  aktier  er  forbundet  med   en   hvis   portion   risiko.   Desuden   må   det   antages,   at   hvis   de   var   stærkt   risikoaverse,   ville   de   vælge   at   placere   deres   penge   i   noget   mere   sikkert,   som   f.eks.  at  sætte  dem  i  banken.  Da  det  er  umuligt  at  fastlægge  aktionærenes  præcise   risikoprofil,   da   denne   vil   være   individuel,   vil   det   antages   at   den   almindelig   aktionær  er  risikoneutral.  

Bestyrelsen   kan   opdeles   i   to   segmenter,   de   generalforsamlingsvalgte   og   de   medarbejdervalgte.  Fælles  for  begge  er,  at  de  sandsynligvis  får  et    vederlag  for  at  

sidde   i   bestyrelsen.122  Hvis   de   er   fast   aflønnet,   og   ikke   på   anden   måde   bliver   belønnet  for  deres  indsats  med  f.eks.  aktieoptioner  eller  en  del  af  overskuddet,   vil   deres   risikoprofil   være   mere   risikoavers   end   aktionærernes.   Den   variable   aflønning   burde   rykke   deres   risikoprofil   nærmere   risikoneutral   og   dermed   mindske   interessekonflikten   mellem   bestyrelsen   og   aktionærerne,   især   med   aktieoptioner,   da   dette   også   gør   dem   til   aktionærer.   Aktieoptioner   er   dog   ikke   anbefalet  af  komitéen  for  god  selskabsledelse.    

De  generalforsamlingsvalgte  bestyrelsesmedlemmer  er  ansat  af  aktionærerne  og   vil   derfor   være   tvunget   til   at   varetage   disses   interesser   for   ikke   at   risikere   at   blive  afsat.  Bestyrelsen  vil  dog  i  de  fleste  tilfælde  være  sikret  en  fast  aflønning  og   vil  derfor  ikke  være  lige  så  risiko  søgende  som  aktionærerne,  samtidig  med  at  de   har   den     prestige,   der   følger   af   at   sidde   i   bestyrelsen.   Hvis   virksomheden   ikke   klarer  sig  godt,  vil  det  også  mindske  deres  chancer  for  at  få  en  bestyrelsespost  i   et  andet  selskab  og  dermed  mindske  deres  ”human  capital,”  hvilket  må  antages   at  have  en  disciplinerende  effekt.      

De   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer   må   antages   at   være   endnu   mere   risikoaverse.  Dette  skyldes  flere  faktorer,  blandt  andet  at  de  må  formodes  ikke  at   have   samme   formue   som   aktionærerne   og   de   generalforsamlingsvalgte   bestyrelsesmedlemmer,   og   en   mindre   spredning   af   deres   formue,   da   aktionærerne   ofte   vil   have   aktier   i   forskellige   selskaber.   Desuden   er   der   overvejende  sandsynlighed  for,  at  den  pågældende  virksomhed,  hvor  de  er  valgt   ind   i   bestyrelsen,   er   deres   eneste   indtægtskilde.   Dermed   har   de   ikke   den   store   gevinst  ved  at  foretage  en  risikofyldt  investering,  men  en  stor  risiko.  Risikoen  vil   i  værste  fald  medføre,  at  virksomheden  går  konkurs,  og  de  dermed  mister  deres   arbejde.   En   fejlslået   investering   kan   dog   også   have   mindre   voldsomme   konsekvenser   og   f.eks.   medføre   nedskæringer   i   virksomheden.   Dette   øger   sandsynligheden   for,   at   medarbejderne   ikke   føler,   de   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer  har  udført  der  job  tilfredsstillende,  og  derfor  risikerer  de   ikke   at   blive   genvalgt.   Det   vil   derfor   antages,   at   de   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer   har   deres   primære   fokus   på   det   mulige   tab,   en   given   investering  kan  medfører,  i  stedet  for  den  potentielle  gevinst.    

                                                                                                               

122  jf.  Punkt  5.3  

En   konkurs   kan   også   medføre   et   erstatningsansvar,   som   oftest   vil   være   af   en   væsentlig   størrelse,   hvilket   kan   medføre   en   personlig   konkurs   for   bestyrelsesmedlemmerne,  hvis  de  bliver  gjort  erstatningsansvarlige.  Frygten  for   en  erstatningssag  vil  derfor  også  gøre  bestyrelsen  mere  risikoavers.    

Da   det   antages,   at   de   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer   ikke   er   i   besiddelse   af     samme   formue,   som   de   generalforsamlingsvalgte,   vil   selv   et   mindre   erstatningskrav   kunne   medføre   katastrofal   betydning   for   deres   privatøkonomi   og   dermed   ,   at   de   medarbejdervalgtes   risikoprofil   bliver   endnu   mere  risikoavers.  

 

6.2.5  Opportunisme    

Som   beskrevet   tidligere   er   en   af   grundtankerne   i   principal-­‐agent   teorien,   at   begge   parter   er   nyttemaksimerende.   For   at   være   nyttemaksimerende   vil   man   også   benytte   sig   af   opportunistisk   adfærd,   da   det   vil   maksimere   ens   nytte.  

Opportunistisk   adfærd   hænger   også   sammen   med   graden   af   asymmetrisk   information;  jo  mere  asymmetrisk  information  der  forekommer,  jo  svære  vil  det   være  for  principalen  at  vide,  om  agenten  agerer  opportunistisk.    

Hvis  en  interessent  er  fuldstændig  opportunistisk,  ville  dennes  fokus  kun  ligge  i   at   maksimere   egen   nytte   uden   hensyntagen   til   andre   eller   til   gældende   lovgivning.123  Dette  vil  dog  være  en  ekstrem  situation  og  vil  i  længden  ikke  være   det   optimale   for   interessenten,   hvormed   en   begrænset   opportunisme   synes   at   være  en  mere  rimelig  antagelse.  Denne  opportunisme  vil  oftest  udmunde  sig  i,  at   interessenterne   vil   prøve   at   maksimere   egen   nytte   ved   så   lav   en   indsat   som   muligt,    som  ved  f.eks.  ikke  at  yde  deres  del  af  arbejdet  i  bestyrelsen  og  dermed   søge  ly  i  gruppe,  eller  ved  at  have  et  stort  forbrug  af  frynsegoder.  Helt  overordnet   vil  en  agent  søge  at  optimere  sin  egen  nytte,  så  længe  denne  ikke  bærer  de  fulde   omkostninger.  

Hvis  de  generalforsamlingsvalgte  bestyrelsesmedlemmer  udviser  opportunistisk   adfærd   i   en   sådan   grad,   at   generalforsamlingen   opdager   det,   vil   det   med   overvejende  sandsynlighed  medføre,  at  personen  ikke  bliver  genvalgt  eller  bliver   direkte   opsagt.   Da   de   generalforsamlingsvalgte   bestyrelsesmedlemmer   som                                                                                                                  

123  Oliver  E.  Williamson:  Markets  and  Hierarchies  side  9  

udgangspunkt  skal  til  valg  hvert  år,  vil  dette  kunne  reducere  den  opportunistiske   adfærd.    

De  medarbejdervalgte  bestyrelsesmedlemmer  skal  ud  fra  selskabsloven  varetage   aktionærens   interesse   på   lige   fod   med   de   generalforsamlingsvalgte   bestyrelsesmedlemmer,   men   ud   fra   en   økonomisk   tankegang   ville   dette   ikke   være   tilfældet.   Deres   incitament   vil   være   at   pleje   medarbejdernes   interesse,   hvilket   i   størstedelen   af   tiden   også   vil   være   deres   egen   interesse.   Ydermere   vil   den   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlem   risikere   ikke   at   blive   genvalgt.   Hvis   dette  ikke  er  tilfældet,  må  det  antages  at  der  er  overhængende  sandsynlighed  for,   at  medarbejderne  vil  vælge  en  anden  medarbejder  ind  i  bestyrelsen.    

De   medarbejdervalgte   bestyrelsesmedlemmer   kan   vælge   at   benytte   den   asymmetriske   information   til   at   optimere   egen   nytte   ved   f.eks.   at   tilbageholde   information  eller  udvise  passivitet,  som  vil  være  til  skade  for  aktionærerne.  Hvis     dette   er   tilfældet,   skyldes   det   at   de   ikke   har   samme   incitament   som   aktionærerne.    

   

6.2.6  Agentomkostninger  

Der   vil   i   forbindelse   med   separation   af   ejerskab   og   ledelse   altid   opstå   agentomkostning.   Hvis   principalen   mistænker   agenten   for   ikke   at   handle   i   principalens   bedste   interesse,   eller   hvis   principalen   ønsker   at   sikre   sig   bedst   muligt,   at   agenten   handler   i   principalens   interesse,   vil   det   medfører   øgede   agentomkostninger..  Jensen  og  Meckling  har  lavet  en  tre  delt  definition  af,  hvad   agentomkostninger  er:  

1) The  monitoring  expenditures  by  the  principal   2) The  bonding  expenditures  by  the  agent   3) The  residual  loss124  

Monitoring   expenditures   bliver   her   tolket   bredt   og   skal   ikke   tolkes   som   begrænset  til  overvågning  af  agenten,  men  som  alt  hvad  principalen  kan  gøre  for   at   få   agenten   til   at   have   samme   interesse   som   principalen.   Dette   kan   gøres   gennem  overvågning  af  agenten,  men  også  begrænsninger  i  handlefriheden  eller   resultatafhængig  løn  vil  være  nogle  af  virkemidlerne.    Monitoring  expenditures                                                                                                                    

124  Jensen  &  Meckling:  Theory  of  the  Firm  side  6  

vil   kun   blive   afholdt,   hvis   principalen   ex-­‐ante   tror,   det   vil   medføre   gevinst,   og     hvis  udgifterne  forbundet  med  at  afholde  monitoring  expenditures  forventes  at   være  mindre  end  den  positive  effekt,  den  medfører.  

Bonding  expenditures  er  omkostninger,  der  afholdes  for  at  sikre,  at  agenten  ikke   vil   fortage   noget,   som   kan   være   til   skade   for   principalen.   Dette   kan   være   f.eks.  

være  optagelse  af  gæld.  Hvis  en  virksomhed/principalen  optager  meget  gæld,  vil   det  øge  risikoen  for,  at  virksomheden  kommer  i  finansielle  problemer,  hvilket  så   vil  gøre,  at  agenten  har  sammen  interesse  som  principalen,  da  det  vil  være  meget   omkostningsfuldt   for   agenten   at   miste   sit   arbejde,   hvorimod   principalen   kan   have  en  større  økonomisk  spredning.    

Residual   loss   er   det   tab,   som   følger   af,   at   agenten   ikke   varetager   principalens   interesse.   Principalen   vil   i   praktisk   aldrig   kunne   sikre   sig   en   100   %   effektiv   kontrol  af  agenten,  selvom  der  er  foretaget  både  monitoring  og  bonding  costs,  og   derfor   vil   det   formodes,   at   et   residual   loss   aldrig   vil   kunne   elimineres   fuldstændig.    

Agentomkostninger  er  altså  kort  fortalt  de  omkostninger,  der  er  forbundet  med   at   have   en   agent   til   at   varetage   principalens   interesser.   Der   vil   altid   være   agentomkostninger  forbundet  med,  at  det  ikke  er  kun  er  virksomhedens  ejer,  der   driver  selskabet.